DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250


UDK 630* 232.1 (001)


PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) NA KRNDIJI


STUDY OF GROWTH OF DOUGLAS FIR PROVENANCES
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ON KRNDIJA


Stevo ORLIĆ, Sanja PERIĆ*


SAŽETAK: Programom istraživanja obuhvaćeno je 12 provenijencija
aa ze
zezelene
duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), i to: 6 iz SA , 3 iz
Britanske Columbije, 1 iz Danske, 1 iz Bugarske i 1 iz Hrvatske. U
UU radu su
prikazani rezultati terenskog pokusa na Krndiji, Šumarija Našice, a odnose se
na 10. i 24. godinu od osnivanja pokusa, odnosno na 13. i 27. godinu starosti
biljaka. Najbolje rezultate u preživljenju, visinskom, debljinskom i volumnom
rastu pokazale su provenijencije iz Danske (J) i Bugarske (R). Domaća provenijencija
Buzet (S) bolja je od prosjeka svih provenijencija. Od izvornih sjevernoameričkih
provenijencija najbolje su one iz obalnog područja savezne
države Washington, s nižih nadmorskih visina.


Ključne riječi: zelena duglazija, provenijencije, preživljenje, rast


j


1. UVOD I PROBLEMI – Introduction and problems
Zelena duglazija pripada među najproduktivnije i
gospodarski najinteresantnije vrste šumskog drveća u
SAD. Ona ima veliki prirodni areal uspijevanja u horizontalnom
i vertikalnom smislu (od Californije do Britanske
Columbije i od morske obale do 1500 m nad


bale
posljedica toga je i velik broj prove


morsk
morskmorske
ee visine)
visine)visine),
,, a
aa posljedic


je i
nijencija (G ö h r e , 1958.).
Poznavanje uspijevanja pojedinih provenijencija
odlučujuće je kada se ovu vrstu želi unositi u područja
izvan njezina prirodnog areala. Zbog toga su europski
šumari tom pitanju posvetili veliku pozornost, koja se
ogleda u proučavanju brojnih provenijencija, u terenskim
pokusima diljem Europe te brojnim napisanim i
objavljenim radovima.
Zelena duglazija unesena je u naše područje u prvoj
polovici 19. stoljeća. Međutim, sve do druge polovice


20. stoljeća nije bilo šire uporabe ove vrste u šumarstvu
Hrvatske. Iza 1960. godine kada je u Hrvatskoj
pokrenuta akcija pošumljavanja slobodnih šumskih i
izvanšumskih površina porastao je interes za zelenu
duglaziju, odnosno za njezinim najpovoljnijim provenijencijama
za naše područje.


Šumarski institut, Jastrebarsko 1965. godine nabavio
je 19 uzoraka sjemena zelene duglazije različitih
provenijencija. Cilj je bio istražiti uspijevanje pojedinih
provenijencija u različitim stanišnim uvjetima
Republike Hrvatske. Osnovana su 4 terenska pokusa
na izvanšumskim površinama, a prvi rezultati o uspijevanju
pojedinih provenijencija iz tih pokusa objavljeni
su (Orlić, Ocvirek, 1994). U ovom radu prikazat
ćemo rezultate o uspijevanju zelene duglazije različitih
provenijencija u terenskom pokusu na Krndiji, Uprava
šuma Našice (Dokuš, 1973).


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA-Research area
Terenski pokus 12 provenijencija zelene duglazije ska”, lokalitet Paulinovac, odjel 74 a,b je osnovan u
na području Uprave šuma Našice, g.j. “Krndija-Seon-proljeće 1969. godine. U vegetacijskom pogledu to je
područje brdske bukove šume (Tip II E 11).
Lokalitet Paulinovac se nalazi uz cestu Požega


* Dr. sc. Stevo Orlić, dr. sc. Sanja Perić
Našice. To je blago nagnuta jugoistočna padina na nad


Šumarski institut Jastrebarsko
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
morskoj visini 320–340 m. Pedološka istraživanja po-je prema Köppenovoj klasifikaciji oznakom Cfwbx”
vršine pokazala su da se radi o dubokom kiselo sme-što znači da ovdje vlada toplo umjerena kišna klima.


đem skeletoidnom tlu. Klima ovog područja označena


3. METODA RADA – Work method
Pokus je osnovan u randomiziranom blok sustavu uz 4 ponavljanja
(plan pokusa). Osnovni razmak sadnje je 2 x 2 m.
Zelena duglazija sađena je uz razmak 4 x 4 m, a između je sađena
obična smreka 1+2 godina stara. U Tablici 1. izneseni su
podaci o porijeklu i zemljopisnom položaju za provenijencije
koje smo imali, za 4 provenijencije nismo dobili točne podatke
o porijeklu (oznaka: F, I, J, T).


Šumske sadnice proizvedene su u rasadniku Šumarskog
instituta, Jastrebarsko u Jiffy lončićima promjera 8 cm, i bile
su stare 2+1 godinu, s izuzetkom provenijencije Castle Rock,
Wash. (T) koja je bila stara 2+0 godina i sađena je s golim
korijenom.


Tijekom 5 godina iza osnivanja u pokusu su vršene redovne
mjere njege (popunjavanje, čišćenje i dr.) i zaštite.


Registracija preživljenja te visinskog i debljinskog rasta i
prirasta vršene su svake godine prvih 5 godina, a zatim u 10. i


24. godini. Od svake provenijencije, mjeri se 100 biljaka
(25 x 4). U ovom radu prikazat ćemo prosječne vrijednosti o
preživljenju te visinskom, debljinskom i volumnom rastu
(Tablica 2, 3, 4, 5) u 10. i 24. godini od osnivanja pokusa, te
minimalni i maksimalni iznos kao i standardnu devijaciju
(SD) svake provenijencije.
Visine su mjerene s točnosti 1,0 cm, a prsni promjeri s
točnosti 1,0 mm. Drvna masa srednjeg sastojinskog stabla
obračunata je po formuli v = g x h x 0,45, a drvna masa na ha
V= v x 625 x % preživljenja.


Analiza varijance i F test za visinu i prsni promjer u 10. i


24. godini provedeni su na temelju prosječne vrijednosti provenijencije.
Tablica 1. Porijeklo i zemljopisni položaj provenijencija
Table 1 Origin and geographical position of provenances


Oznaka Provenijencija
Mark Provenance


A SHELTON, Washington
C SHADY COVE, Oregon
D TENINO, Washington
E ELMA, Washington
F ELK RIVER FALLS, B. C.
I MERVILLE BLACK, B. C.
J HVIDKILDE, Danska
L SALMON ARM, B. C.
M PE ELL, Washington
R ŠIPKA, Bugarska
S BUZET, Hrvatska
T CASTLE ROCK, Wash.


Geografske koordinate


Nadmorska


Geographical coordinate


visina, m


Širina Dužina


Altitude, m


Latitude Longitude


30 - 150 47o11’N 123o 10’W


1350 42o 36’N 122o 50’W


100 - 200 46o45’N 122o 40’W


100 - 200 47o00’N 123o 30’W


450 - 600 50o50’N 119o 10’W
150 - 300 46o 45’N 123o15’W
650 - 780


42o 43’ N 25o 20’ E


10


45o 04’ N 13o 38’ E


Plan pokusa 12 provenijencija
zelene duglazije


Pokusna ploha “Krndija”
Veličina pokusa: 296 x 104 m
Radna ploha: 16 x 16 m


Nadmorska visina: 320 - 340 m
Zemljopisni položaj: 45o 36’ N


17o 59’E
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Results of investigation and discussion
Uspijevanje 12 provenijencija zelene duglazije u
pokusu na Krndiji glede preživljavanja te njihov visinski,
debljinski i volumni rast, prikazat ćemo u 10. i


24. godini od osnivanja pokusa, odnosno u 13. i 27.
godini totalne starosti biljaka.
4.1 Preživljenje – Survival
Preživljenje biljaka u prosijeku iznosilo je u 10.
godini od osnivanja 64,2 % (od 41,8 % do 83,2 %), a u


24. godini 63,0 % (od 41,2 % do 82,2 %). Razlika između
10. i 24. godine je minimalna, svega 1,2 %, jer
kod većine provenijencija u navedenom razdoblju nije
došlo do promjene u pogledu preživljenja. Među najboljima
su provenijencije iz Bugarske (83,2 %) i DanSlika
1. Prikaz 12 provenijencija dulgazije, Šumarija Našice
ske (81,1 %), a i naša domaća provenijencija iz Buzeta Figure 1. Douglas fir – 12 provenances, Forest office Našice
(66,1 %) je bolja od prosjeka. Iz tog proizlazi zaključak
da su europske provenijencije, koje su se djelomič-jencije, uzorci sjemena sa starih stabala i skupina su po


no aklimatizirale na europske stojbinske uvjete u predintenzitetu
rasta jednake onim najboljim iz SAD. Na
nosti prema izvorno sjevernoameričkim. Istraživanja toj osnovi preporuča se njihovo korištenje u budućnoprovedena
u Austriji pokazala su da lokalne proveni-sti (S c h ul t z e, R a sc h k a , 2002).


2. Podaci opreživljenj u Table 2 Survival data Naglašavamo da su podaci pre-
Oznaka Provenijencija u 10. god. -year u 24. god.-year življenja biljaka u pokusu na Krn-
Mark Provenance % % diji niži za 5–10 % u odnosu na
A SHELTON, Washington 53.7 53.7 neke provenijencije u pokusima u
C SHADY COVE, Oregon 61.3 57.1 druge 4 regije u Hrvatskoj (O r l i ć ,
D TENINO, Washington 55.3 54.4 Ocvirek, 1994).


E ELMA, Washington 66.1 65.3
F ELK RIVER FALLS, B. C. 71.4 71.4
I MERVILLE BLACK, B. C. 61.4 60.5
J HVIDKILDE, Danska 81.1 81.1
L SALMON ARM, B. C. 67.8 62.6
M PE ELL, Washington 61.0 61.0
R ŠIPKA, Bugarska 83.2 82.2
S BUZET, Hrvatska 66.1 65.1
T CASTLE ROCK, Wash. 41.8 41.2


Prosjek -Average 64.2 63.0


Grafikon 1. Preživljenje


je,
,, %
%%
Graph. 1 Survival in%
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
4.2 Visinski rast – Height growth U 10. godini prosječna visina stabala iznosila je 5,88
U navedenoj tablici i na grafikonu iznijeti su podaci m (od 4,12 m do 7,37 m). Kao i kod preživljenja, među
u 10. i 24. godini za minimalnu, maksimalnu i prosje-najboljim provenijncijama su Danska (7,37 m) i Bučnu
visinu stabala te standardnu devijaciju (±SD) garska (6,90 m). Naša provenijencija Buzet (5,99 m)
svake provenijencije. bolja je od prosjeka. Od izvornih sjevernoameričkih


Tablica 3. Podaci o visini – Table 3 Height data


Oznaka Visina - Height, m, 10. god. - year Visina - Average, m, 24. god. year
Mark Max Min Prosj. SD Max Min Prosj. SD
A 7.20 2.10 5.57 1.05 20.00 12.60 17.91 1.17
C 6.90 1.90 4.57 0.73 19.50 9.00 16.49 1.49
D 8.25 0.76 5.92 1.01 22.00 14.50 18.03 1.17
E 9.25 4.80 6.75 0.91 22.50 15.00 19.23 1.19
F 8.80 1.60 5.78 0.98 20.50 10.70 17.88 1.50
I 8.65 2.20 5.86 1.06 21.00 14.00 17.15 1.18
J 10.00 4.40 7.37 0.69 28.00 14.50 20.04 1.42
L 6.40 1.00 4.12 1.14 18.00 6.00 14.74 1.86
M 9.30 0.97 5.93 1.10 22.00 2.30 17.51 2.58
R 8.90 2.70 6.90 1.03 21.70 13.00 19.13 1.38
S 8.25 2.00 5.99 1.19 21.00 11.20 18.18 1.29
T 8.40 3.45 5.83 0.77 20.20 11.00 17.15 1.29
Sredina-Mean 5.88 0.97 17.79 1.46


Grafikon 2. Srednja visina
Graph. 2 Mean height


provenijencija najbolje su one iz savezne države Washington
s nižih nadmorskih visina. Odnosi među provenijencijama
u pogledu apsolutnog minimalnog i
maksimalnog iznosa u pokusu prikazani su prosječnim
vrijednostima. Prosječna vrijednost standardne devijacije
je SD = ±0,97.


U 24. godini odnosi među provenijencijama u po


aa
kusu nisu se bitnije izmijenili prema 10. godini, a pros


ini, a
ječna visina svih provenijencija je 17,79 m (od 16,49
do 20,04 m). Najbolje provenijencije i dalje su iz Dan-


u 24. godini -Year
u 10. godini-Year


ske (20,04 m) i Bugarske (19,13 m), a naša provenijencija
Buzet (18,18 m) je bolja od prosjeka.


Ako usporedimo podatke u 10. godini u pokusu
“Krndija” s podacima na druga 4 lokaliteta u Hrvatskoj
za istu starost i iste provenijencije, proizlazi da su oni
viši preko 25% (Orlić, Ocvirek, 1996).


Provedena analiza varijance i F test pokazali su da
su utvrđene razlike među provenijencijama u 10. i 24.
godini bile visokosignifikantne (11F33 rač. 4,68 i 6,32,
11F33 tablični 2,84).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
4.3 Debljinski rast – Diameter growth najbolje provenijencije u Njemačkoj su one iz zapadU
navedenoj tablici i na grafikonu prikazani su ponog
područja poluotoka Olypic i zapadno od Caseades
daci u 10. i 24. godini za minimalni, maksimalni i sredWashington
(Kleinschmit at all, 1991).
nji prsni promjer te standardna devijacija za svaku Tijekom idućih 14 godina (10–24. godina) debprovenijenciju.
ljinski rast bio je vrlo intenzivan kod gotovo svih pro


U 10. godini prosječni prsni promjer iznosio je venijencija, pa je srednji prsni promjer utrostručen i iz8,98
cm (od 5,65 cm do 11,93 cm). Slično kao kod vinosi
25,90 cm (od 19,45 cm do 31,07 cm). I dalje naj


sinskog rasta, najveći prsni promjer bio je kod provenibolje
provenijencije su Danska (31,07 cm) i Bugarska
jencije iz Danske (11,93 cm) i Bugarske (10,95 cm). (27,72 cm), a naša provenijencija Buzet (27,05 cm) boNaša
domaća provenijencija Buzet (9,30 cm) bolja je lja je od prosjeka. Širina rasipanja u 24. godini iznosi u
od prosjeka svih provenijencija. Kao i kod visinskog prosjeku SD = ± 4,71 i znatno je veća od one u 10. gorasta
od izvornih sjevernoameričkih provenijencija dini, a najveća je kod provenijencija koje imaju najin


najbolje su one iz savezne države Washington s nižih tenzivniji rast.
nadmorskih visina. Širina rasipanja podataka u prosjeKao
i kod visine, izneseni podaci o debljinskom
ku iznosi SD = ± 2,04, i najveća je kod provenijencija rastu u 10. godini u pokusu na Krndiji bolji su u odnosu
koje imaju najintenzivniji rast. Prema Kleinschmit-u na pokus 15 provenijencija zelene duglazije u Varaždi-


Tablica 4. Podaci o prsnom promjeru – Table 4 Dbh data


Oznaka Prsni promjer - Dbh, cm, 10. god. - year Prsni promjer - Dbh, cm, 24. god. - year
Mark Max Min Prosj. SD Max Min Prosj. SD
A 12.80 1.40 7.88 2.21 34.70 13.10 26.22 4.06
C 12.80 0.80 7.50 1.73 34.10 7.00 24.45 4.67
D 15.40 2.10 9.05 1.83 38.20 17.20 27.07 4.27
E 14.50 5.30 9.73 2.00 42.30 16.20 26.83 4.22
F 13.30 0.90 8.80 1.99 39.20 7.00 24.86 5.04
I 13.40 1.70 8.85 2.30 35.00 15.60 25.26 4.27
J 17.00 5.60 11.93 2.30 43.30 16.90 31.07 5.04
L 9.50 0.80 5.65 1.73 32.40 6.70 19.45 4.91
M 15.70 1.50 9.35 2.11 45.50 2.50 26.23 6.47
R 14.60 3.00 10.95 2.17 35.00 12.40 27.72 4.41
S 15.20 1.40 9.30 2.40 38.20 8.60 27.05 4.61
T 14.40 3.50 8.73 1.75 37.20 10.20 24.60 4.53
Prosjek - Average 8.98 2.04 25.90 4.71


Grafikon 3. Prsni promjer
Graph. 3 Dbh
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE . Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
nu za preko 35 %. (Orlić, Ocvirek, 1990). Prema Pintariću
najbolje rezultate u 10. godini s obzirom na kvalitetu
i intenzitet rasta u Bosni pokazala je provenijencija
Alberni iz Britanske Columbije s nadmorske visine
od 150 m (Pintarić, 1989).


Provedena analiza varijance i F test pokazali su da
su utvrđene razlike među provenijencijama u 10. i 24.
godini bile visokosignifikantne (11F33 rač. 4,10 i 9,59,
11F30 tab. 2,84).


4.4 Drvna masa – Volume
Kako smo već u metodi rada istakli, drvna masa
srednjeg stabla provenijencije obračunata je po formuli
v = g x h x 0,45, a drvna masa na ha V = v x 625 x %
preživljenja (625 je broj stabala na ha uz razmak sadnje
4 x 4 m). Ovaj obračun nije sasvim točan s obzirom na
proizvodne mogućnosti provenijencija, ali uvažava intenzitet
rasta i preživljavanje biljaka i daje informaciju
o odnosima među provenijencijama.
Odnosi među provenijencijama u pogledu drvne mase
srednjeg stabla su analogni onima u pogledu visine i
prsnog promjera. Najbolje provenijencije u 10. godini
su iz Danske (0,03681 m3) i Bugarske (0,02453 m3), a
najlošije su Salmon Arm, Britanska Columbija
(0,00482 m3) i Shady Cove, Oregon (0,00905 m3). Odnos
između najbolje i najlošije provenijencije u 24. godini
je 3,4:1. Odnosi među provenijencijama s obzirom
na drvnu masu na ha ni u 24. godini nisu se bitnije
izmijenili.
Kod obračuna drvne mase na ha, u drvnu masu


Slika 2. Najbolja provenijencija iz Danske “Hvidbilde (oznaka J)


srednjeg stabla (v) i broja posađenih biljaka na ha


Figure 2. The best provenance from Denmark


(625) u obzir je uzet i postotak preživljenja (%) biljaka
svake provenijencije. Pokazalo se da se odnosi među Salamon Arm, Britanska Columbija (77,60 m3/ha) i
provenijencijama niti ovdje nisu bitnije izmijenili. Castel Rock, Washington (94,39 m3/ha). Naša domaća
Najbolje provenijencije u 24. godini su Danska provenijencija Buzet (192,06 m3/ha) bolja je od prosje(
347,40 m3/ha) i Bugarska (266,68 m3/ha), a najlošija ka. Izneseni podaci potvrđuju da su provenijencije
Tablica 5. Podaci o drvnoj masi – Table 5 Volume data


Drvna masa sred. stabla, m3 Drvna masa na ha, m3


Oznaka Provenijencija


Volume of mean tree, m3 Volume per ha, m3


Mark Provenance


u 10. god.-year u 24. god.-year u 10. god.-year u 24. god.-year


A SHELTON, Washington 0.01228 0.43441 4.12 145.69
C SHADY COVE, Oregon 0.00905 0.34951 3.47 124.73
D TENINO, Washington 0.01732 0.46815 5.99 159.17
E ELMA, Washington 0.02248 0.48806 9.29 199.19
F ELK RIVER FALLS, B. C. 0.01587 0.39184 7.08 174.86
I MERVILLE BLACK, B. C. 0.01635 0.38819 6.27 146.18
J HVIDKILDE, Danska 0.03681 0.68537 18.66 347.40
L SALMON ARM, B. C. 0.00482 0.19833 2.04 77.60
M
R
PE ELL, Washington
ŠIPKA, Bugarska
0.01841
0.02453
0.42471
0.51909
7.02
12.76
161.92
266.68
S BUZET, Hrvatska 0.01833 0.47204 7.57 192.06
T CASTLE ROCK, Wash. 0.01548 0.36658 4.04 94.39
Prosjek - Average 0.01764 0.43219 7.08 170.13
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 11     <-- 11 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
Grafikon 4. Drvna masa srednjeg stabla
Graph. 4 Volume of mean tree


koje su imale najbrži rast imale i najviši postotak preživljenja.
I naša ranija istraživanja pokazala su slične
rezultate (O r l ić , O c v i r ek , 1994).


Provenijencije iz savezne države Washington s nižih
nadmorskih visina su među boljima, u apsolutnom
iznosu obračunata drvna masa je bolja od prosjeka ili je


PRETHODNI ZAKLJUČCI


Naprijed izneseni podaci o preživljenju, visinskom,
debljinskom i volumnom rastu pokazuju od kolikog je
značenja porijeklo sjemena za unošenje i uzgoj zelene
duglazije u našim stojbinskim uvjetima. Rezultate
između najlošije i najbolje provenijencije u 24. godini
starosti u pogledu: visine je 1:1,4; prsnog promjera
1:1,6 i volumena srednjeg stabla 1:3,4. Analiza varijance
i F test pokazali su da su utvrđene razlike bile visokosignifikantne
(1 %) u 10. i 24. godini starosti.


Najbolje provenijencije za istraživane stojbinske
uvjete na Krndiji su provenijencije iz Danske (Hvidkilde)
i Bugarske (Šipka), a od izvornih sjevernoameričkih
provenijencija one iz savezne države Washington
s nižih nadmorskih visina (do 300 m). Naša doma-


LITERATURA
D i t t m a r, O., E. Kn a p p , 1987.: Further silvicultural
and yield information for growing Druglas fir in
the East German lowland, on the basis of the
1961. international Druglas fir provenance trial,
Socialistische Forstwirtscaf 36.6, 178–181., E.
German.
Dokuš, A., 1973.: Komparativan pokus 12 provenijencija
zelene duglazije u Paulinovcu, Izvještaj


ravna prosječnom iznosu (Tablica 5). Dittmer i Knapp
su u 27. godini u istočnoj Njemačkoj registrirali tekući
prirast od 26 m3/ha za iste provenijencije, što je prema
njima daleko bolje od bilo koje domaće vrste (Dittmar,
Knapp, 1987).


Preliminary conclusions


ća provenijencija (Buzet) bolja je od prosjeka svih provenijencija.


Stečena saznanja u nas se već koriste kod nabave
sjemena za proizvodnju sadnica, odnosno za osnivanje
novih nasada.


Uz važnost porijekla sjemena vrlo je važan izbor
odgovarajućeg staništa. Zelena duglazija najbolje rezultate
pokazuje na šumskim staništima u području
brdske bukove šume. Naime, pokazalo se da su podaci
iz pokusa na Krndiji bolji za preko 25 % u odnosu na
druga 4 lokaliteta u Hrvatskoj na izvanšumskim površinama
za istu starost biljaka i iste provenijencije.


– References
za 1971. i 1972. godinu, Dokumnetacija Šumar


ski institut, Jastrebarsko.
Göhre, K., 1958.: Die Duglasie und ihr Holz, Berlin.
Kleinschmit, J., J. Swolba, H. Weisgerber,


H. Rau, H. M. Dimpflmeir, R. Ruetz, W.
Franke, A. 1991.: Results of the IUFRO Douglas
fir provenance trial in West Germany of age
20, Forst und Holz, 46:9, 238–242, W. German.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Orlić, S. Perić: PROUČAVANJE USPIJEVANJA PROVENIJENCIJA DUGLAZIJE ... Šumarski list br. 5–6, CXXIX (2005), 243-250
Orlić, S., M. Ocvirek, 1990.: Međunarodni pokus oglednoj plohi “Crna lokva” (Bosanska Gradi


provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga ška), Šumarski list 9–10, 397–414, Zagreb.


menziesii (Mirb.) Franco), Radovi, Šumar. inst. Schultze, U., H. D. Raschka, 2002.: Douglas fir


25.: 295–309, Zagreb. provenances for the dry East of Austria-
O r li ć, S., M. O c v ir e k , 1994.: Istraživanje proveni- rusalts of Douglas fir provenances trials of the


jencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Institute of Forest Genetics FBVA-Wienna,


(Mirb.) Franco) u Hrvatskoj, Šumarski list 5–6: Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien, 126,


139–146, Zagreb. 95, Wien.


P i n t a r i ć , K., 1989.: Proučavanje prirašćivanja
IUFRO-duglazije različitih provenijencija na SUMMARY: This study programme covers 12 provenances of Douglas fir
(Pseudotsuga douglasiessi (Mirb.) Franco) including 6 from the USA, 3 from
British Columbia, 1 from Denmark, 1 from Bulgaria and 1 from Croatia
(Table 1). Precise data on origin (Character code: F, I, J, T) were not received
for 4 provenances.


Forest seedlings were produced in the tree-nursery of the Forest Research
Institute, Jastrebarsko, in Jiffy containers of 8 cm diameter. The seedlings
were transferred to the field as 2+1 year-olds, with the exception of Castle
Rock provenance, which was 2+0 years old and planted bare-rooted.


The field experiment was established in the spring of 1969 in a randomized
block system in 4 replications. Basic spacing of planting was 2 x 2 m.
Douglas fir was planted with spacing of 4 x 4 m, and in between Norway
spruce 1+2 years old, was planted.


This paper presents the measurement results from 1978 and 1992. Namely,
the 10th and 24th year since the establishment of the experiment. Variance
analysis and F test were used for testing the differences between the provenances
in view of height and diameter growth. Average provenance values
were used in the statistical analysis of data.


According to the results in the field experiment on Krndija, the best results,
with regard to survival, growth and increment, were shown for the provenances
from Denmark (Hvidbilde) and Bulgaria (Šipka). Our Croatian
domestic provenance (Buzet) was better than the average for all provenances.
According to the results in the field experiment on Krndija, the best results, with regard to survival, growth and increment, were shown for the provenances from Denmark (Hvidbilde) and Bulgaria (Šipka). Our Croatian domestic provenance (Buzet) was better than the average for all provenances. Of the source (indigenous, autochthonous) north-American provenances the best were those from the Federal State of Washington from lower altitudes. Key words: Douglas fir, provenances, survival, growth.