DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAPISNIK
sa 109. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
održane u Karlovcu 17. lipnja 2005. godine


U okviru Dana hrvatskoga šumarstva, kojima je ove
godine od 11. do 18. lipnja bila domaćin UŠP Karlovac i
HŠD ogranak Karlovac, 17. lipnja u Gradskom kazalištu
“Zorin dom” održana je 109. redovita skupština Hrvatskoga
šumarskog društva i u okviru nje Savjetovanje
na temu “Srednjoškolska i visokoškolska šumarska nastava
u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na potrebe šumarske
prakse” te pretstavljanje nove web stranice Šumarskog
lista. Skupšina se odvijala prema sljedećem


Dnev nom redu :
I dio:


1.
Otvaranje skupštine
2.
Izbor radnih tijela skupštine
a) Radnog predsjedništva
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja Zapisnika
d) Povjerenstva za zaključke
3. Izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u prošloj godini,
odnosno između dvije Skupštine (predsjednika,
tajnika i gl. Urednika Šumarskog lista te Nadzornog
odbora)
4.
Rasprava po izvješćima i zaključci
5.
Verifikacija Programa rada i Financijskog plana za
2005. god.
6.
Osnivanje Hrvatske udruge za biomasu kao sekcije
HŠD-a
7. Razno.
II . dio: Savjetovanje na temu “Srednjoškolska i
visokoškolska šumarska nastava u Hrvatskoj s posebnim
osvrtom na potrebe šumarske prakse”
III : dio: Pretstavljanje nove web stranice HŠD-a
www.sumari.hr s novim Imenikom hrvatski šumara
i Bibliografijom Šumarskog lista.
I. dio
Ad 1. Predsjednik HŠD-a akademik Slavko Matić
otvorio je Skupštinu pozdravivši sve nazočne, kako u I.
dijelu tako i u nastavku Skupštine, a posebno: državnog
tajnika u MPŠVG Hermana Sušnika, dipl. ing. šum.,
direktora Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sc. Darka Beuka,
zastupnika u Hrvatskom saboru Željka Ledinskog, dipl.
ing. šum., pomoćnike ministra u MPŠVG Roberta Laginju,
dipl. ing. šum., prof. dr. sc. Ivicu Grbca, Miroljuba
Stojanovića, dipl. ing. šum., gosta iz Austrije dipl. ing.
Winfrieda Eberlea, predsjednicu Hrvatskog sindikata
šumarstva gđu Gordanu Colnar te naravno domaćina voditelja
UŠP Karlovac Zorana Sabljarića, dipl. ing. šum.


Ad 2. Da bi Skupština mogla raditi prema Statutu i
Poslovniku izabranao je Radno predsjedništvo u sastavu:
Ivan Pentek, Marica Rečić i Slavko Matić, zapisničar
Hranislav Jakovac, ovjerovitelji Zapisnika Zvonko
Seletković i Božidar Tomičić i Povjerenstvo za zaključke:
Slavko Matić, Petar Jurjević, Igor Anić, Damir
Delač i Hranislav Jakovac.


Na temelju popisa delegata za Skupštinu i vlastoručnih
potpisa pri dolasku, zaključeno je da su od 98
nazočna 93 delegata, pa će sve odluke biti punovažne


ne.


Inače prvom dijelu Skupštine nazočilo je preko


, a


u nastavku preko 250 sudionika.


Ad. 3. Glavni dio materijala za Skupštinu sadržan
je, u Zapisniku 9. Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora,
gdje su prihvaćena sva izvješća koja Skupština
treba verificirati te materijalima pridodatim i zajedno
sa Zapisnikom dostavljenim delegatima putem predsjednika
ogranaka. Osim toga, Zapisnik 9. Sjednice
UO i NO objavljen je u br. 3-4/2005. Šumarskog lista,
čime je ponuđen na uvid svim članovima HŠD-a. Stoga
je predloženo i prihvaćeno da se odnosna izvješća ne
čitaju, nego da se daju na njih eventualne primjedbe i da
se o njima raspravlja pod točkom 4. No, kako godišnje
izvješće ne sadrži izvješće o aktivnostima HŠD-a u prvoj
polovici ove godine, tajnik HŠD-a H. Jakovac kratko
je o tome izvijestio i ovdje navodimo ono najvažnije.


Od 20. do 23. siječnja 2005. god. predstavnici Pro
Silva Croatia (Anić, Gračan, Jakovac) sudjelovali su
na sjednici i stručnoj ekskurziji članova Vijeća Pro Silva
Europa, gdje su predstavili i program ekskurzije
planirane za 1. do 5. lipnja 2005., koja je u tom terminu
prema programu uspješno realizirana na području UŠP
Delnice, Bjelovar, Koprivnica i Zagreb te NPŠO Šumarskoga
fakulteta, Zalesina i Lipovljani.


U organizaciji Gradskog muzeja Varaždin i Hrvatskih
voda – Vodnogospodarskog odjela za vodno područje
Drave i Dunava, Odsjek Varaždin, 10. veljače
2005. god. održana je javna tribina na temu “Budućnost
Drave”. Nakon rasprave u kojoj smo sudjelovali,
formirana je Radna grupa u kojoj je i predstavnik
HŠD-a (H. Jakovac), koja će definirati ekološke probleme
šireg područja Drave, raditi na procjeni staništa i
vrsta, organiziranju izrade cjelovite baze podataka s rezultatima
istraživanja, iniciranju novih istraživanja te
izradi prijedloga aktivnosti glede zaustavljanja degradacije
staništa i poboljšanja ekoloških prilika.


Sredinom veljače 2005. god. (11. i 12.) HŠD, HŠD
ogranak Delnice i UŠP Delnice bili su domaćini skijaš
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 64     <-- 64 -->        PDF

kog susreta (veleslalom i skijaško trčanje) Alpe-Adria
uz sudjelovanje kolega iz Austrije, Italije, Slovenije i
naravno Hrvatske. Uz natjecanje i prijateljsko druženje
bili smo uspješni natjecatelji i domaćini.


Na skupu europskih šumara od 20. do 26., odnosno
na 37. Europskom nordijskom skijaškom natjecanju
(EFNS) u Bjelorusiji (Raubiči), ekipa HŠD-a sudjelovala
je uz šumare iz još 21 europske države, i polučila
kao i uvijek do sada više nego solidne rezultate.


Bez obzira na primjedbe koje smo dali, a nisu usvojene
kod izrade Zakona, sa željom da zajednički raspravimo
i damo svoje primjedbe na “Konačni prijedlog
Zakona o zaštiti prirode”, koji je upravo bio u saborskoj
proceduri, 17. svibnja 2005. god. u organizaciji
HŠD-a održan je multidisplinarni Okrugli stol (nazoči


li: članovi HŠD-a, predstavnici NP, PP, MPŠVG,
HED-a i HND-Zbora novinara za okoliš). Nakon rasprave,
u dopisu upućenom zastupnicima u Hrvatskome
saboru, što direktno a što putem Odbora za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, kao i parlamentarnim strankama,
naznačena su načelna pitanja, iskazani stavovi i
mišljenja te dati prijedlozi kao podloga za izradu
amandmana na odnosni Zakon (jer je to bilo 2. čitanje).
Istoga dana 17. svibnja održana je i sjednica Odbora
za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga sabora na
koju su bili pozvani i predstavnici HŠD-a, a na kojoj je
raspravljano o Prijedlogu zakona o lovstvu s Konačnim
prijedlogom zakona i Prijedlogu zakona o šumama


– prvo čitanje. Na oba Prijedloga zakona dali smo svoje
primjedbe, obrazloživši ih članovima odnosnog Odbora,
naznačivši da ćemo nakon prvog čitanja ZOŠ-a,
MPŠVG pridodati još primjedbe u smislu poboljšanja
tekstova, ponajprije u Pojmovniku i članku u svezi općekorisnih
funkcija šume te dr., što je i učinjeno.
Upravo ovih dana u završnoj je fazi izrada Nacrta
Prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva
i drvne tehnologije i očekuje se stavljanje u
proceduru donošenja.


Od prošle 108. skupštine HŠD-a u nekim ograncima
izabrani su novi predsjednici ogranaka:


Dalibor Bakran (Bjelovar), Stjepan Blažičević (Požega),
Robert Abramović (Delnice), Miroslav Brnica
(Koprivnica), Dragomir Pfeifer (Osijek), Vlatko Petrović
(Sisak), Dražen Štrković (Virovitica).


Ad 4. Sva izvješća su jednoglasno i bez primjedbi
prihvaćena.


Ad 5. Bez primjedbi također je jednoglasno verificiran
Program rada i Financijski plan HŠD-a za 2005.
god.


Ad 6. Želeći posebno istaknuti pojedina područja
naše djelatnost i dati im značaj koji prateći okruženje i
potrebe društva zaslužuju te uključiti naše stručnjake
da u njima rade, predsjednik HŠD-a akademik S. Matić


prenosi odluku Upravnog odbora HŠD-a koji predlaže
Skupštini osnivanje sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za
biomasu. Tako smo učinili sa sekcijom Pro Silva Croatia,
koja, kao što smo vidjeli iz izvješća kroz aktivnosti
i zapaženo mjesto u asocijaciji Pro Silva Europa,
opravdava potrebu osnivanja (o aktivnostima detaljnije
u ovom br. Š.L. u rubrici Međunarodna suradnja). Biomasa
je značajan i to obnovljivi energetski izvor, kojega
će trebati sve više uvažavati, jer je ponajprije ekološki
najprihvatljiviji, a veće korišćenje biomase osigurat
će i više financijskih sredstava za potrebe uzgojnih
radova i zapošljavanje ljudi. Pored toga Hrvatska
raspolaže sa priličnom količinom tog energenta (Hrvatske
šume d.o.o. prema procjeni, 2010. god. će raspolagati
s miljun tona biomase za energetsku namjenu).
Za predsjednika sekcije Hrvatske udruge za biomasu
predložen je mr. sc. Josip Dundović. Kao gost
Skupštini je nazočan dipl. ing. Winfried Eberl, član
Austrijske udruge za biomasu i izaslanik predsjednika
Austrijske udruge za biomasu i potpredjednika Europske
udruge za biomasu Dr. Heinza Kopetza, koji radi
novonastalih obveza nije mogao osobno nazočiti ovome
skupu. Akademik Matić još jednom je pozdravio
gosta iz Austrije i zamolio ga da se obrati nazočnima.
Gosp. Eberl je prenijeo pozdrave dr. Kopetza i Dr.
Blina, predsjednika Austrijskog šumarskog društva
predsjedniku HŠD-a i svima nazočnima te iskazuje zadovoljstvo
što HŠD osniva Hrvatsku udrugu za biomasu
kao svoju sekciju, koja će pripomoći da Hrvatska
lakše između 2008. i 2012. god. smanji emisiju CO2
kao i druge zemlje za 5 % u odnosu na stanje 1990.
god. Gosp. Eberl kratko je pretstavio Austrijsku udrugu
za bomasu (koja ima 1380 članova – fizičkih i
pravnih osoba), ulogu biomase u austrijskom energetskom
sustavu i aktivnosti šumarstva u energetskom korištenju
bimase. Krajem siječnja 2005. god. u Grazu je
održana 1. srednjeeuropska konferencija o biomasi, čiji
su zaključci sažeti u Deklaraciji koja poziva Vlade zemalja
sudionika na korišćenje biomase kao energenta
(detaljnije o tome i tekst Deklaracije može se vidjeti iz
članka J. Dundovića također u ovom br. Š.L. u rubrici
Međunarodna suradnja).


Skupština jednoglasno donosi odluku o osnivanju
Hrvatske udruge za biomasu kao sekcije HŠD-a, bira
mr. sc. Josipa Dundovića za predsjednika te sekcije, te
odlučuje odnosnu Deklaraciju uputiti predsjedniku RH
Stjepanu Mesiću, Predsjedniku Hrvatskoga sabora Vladimiru
Šeksu i predsjedniku Vlade RH dr. Ivi Sanaderu.


Ad 7. Pod ovom točkom nije bilo materijala za raspravu.


II . dio Savjetovanje na temu: Srednjoškolska i visokoškolska
nastava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom
na potrebe šumarske prakse.
S obzirom na važnost teme poticajne referate donosimo
u cijelosti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Štovane gospođe i gospodo, uvaženi uzvanici, kolegice
i kolege, dragi prijatelji!


Srdačno Vas pozdravljam u ime Hrvatskoga šumarskog
društva i zahvaljujem se na Vašem odazivu i želji
da budete sudionici tematske rasprave “Srednjoškolska
i visokoškolska nastava u Hrvatskoj s posebnim osvrtom
na potrebe šumarske prakse”, koja se održava povodom
Dana hrvatskog šumarstva, a u okviru 109. redovite
skupštine HŠD-a.


Vaša brojna nazočnost na ovom skupu još je jedan
dokaz o aktualnosti i značenju odabrane teme za naše
društvo, a poglavito za sve nas koji živimo od šumarstva
i za šumarstvo.


Kod pripremnih radnji i organizacije ove tematske
rasprave, koju je organiziralo HŠD-o i Hrvatske šume


d.o.o. Zagreb, zamolili smo naše uvažene kolegice i
kolege, koji su stručnjaci za pojedina područja unutar
visokoškolskog obrazovanja kao


srednjoškolsko
srednjoškolskosrednjoškolskog
gg i
ii visokoškolsko
šumarsk
šumarskšumarske
ee praks
praksprakse
ee koj
kojkoju
uu u
uu glavno
glavnoglavnom
mm pokrivaju Hrvatske


današnje stanje u pojedi


šum
šumšume
ee d.o.o.
d.o.o.d.o.o.,
,, d
dda
aa na
nanam
mm iznes
iznesiznesu
uu dana
nim područjima nastave i prakse.


U svezi toga će Marina Ta t a l ov i ć , dipl. ing. drvne
industrije, viša savjetnica za strukovno obrazovanje
u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske, iznijeti svoj
referat u svezi srednjoškolske šumarske i drvnotehnološke
nastave u Hrvatskoj.


Izv. prof. dr. sc. Josip Fra n i ć , prodekan Šumarskog
fakulteta – Šumarskog odsjeka, informirat će nas


o Visokoškolskoj šumarskoj nastavi u reformi šumarskog
studija.
Izv. prof. dr. sc. Ružica B e l j o -Lu či ć, prodekanica
Šumarskog fakulteta – Drvnotelnološkog odsjeka
informirat će nas o Visokoškolskoj drvnotehnološkoj
nastavi na Šumarskom fakultetu.


Mr. sc. Josip Dundović, dip. ing. šum., Tomislav
S t a r če v i ć , dipl. ing. šum. i Branko R a n o ga je c ,
prof. pripremili su referat pod naslovom “Ima li prostora
u H.Š. d.o.o. za proširenje djelatnosti i novo zapošljavanje
diplomiranih inženjera šumarstva i šumarskih
tehničara” (referirat će J. Dundović).


Poznavajući navedene kolegice i kolege, uvjeren
sam da će njihova izlaganja biti dobar poticaj za raspravu,
a sve skupa će biti dobra podloga za zaključke
koje ćemo ponijeti s ovog skupa.


Dozvolite mi da još malo vremena zaokupim Vašu
pozornost i iznesem neke moje načelne stavove o ovoj
problematici.


Imajući na umu našu dugu i bogatu povijest šumarstva,
a u svezi s današnjom temom o kojoj ćemo raspravljati,
važno je istaći da se istovremeno s osniva


o s osniv
njem prvih šumarija na području Hrvatske mjestima
u
uu mjesti


Krasno, Baške Oštarije i Petrova Gora, u okvirima karlovačkog
generalata 1765. godine izrađuju i gospodarske
osnove i obavlja inventarizacija šuma. Na području
današnjeg Nacionalnog parka Plitvička jezera navedene
godine izrađuju se gospodarske osnove za tri gospodarske
jedinice pod rukovodstvom šumarskih stručnjaka,
inženjera majora pl. P i r k e r a, šumarnika J. C.
F r a n z o n i j a i drugih stručnjaka.


Te 1765. godine napravljena je prva šumarska karta
u ovom dijelu Europe, za šume ličke pukovnije s dijelom
priobalja, na kojoj prevladavaju preborne bukovojelove
šume na području Sjevernog Velebita s globalnim
i detaljnim prikazom šuma.


Sve ovo navodimo kako bi ukazali da je stručni inženjerski
rad došao do izražaja i bio temelj počecima
nastanka organiziranog šumarstva kao struke i znanosti,
istovremeno kod nas i u središnjoj Europi. Šumarsku
struku u tim počecima predstavljaju kompetentni i
obrazovani šumarski stručnjaci, što je i danas, a posebice
u ono vrijeme, bilo vrijedno posebne pozornosti.


U prvim programima rada Hrvatskoga šumarskog
društva (HŠD), utemeljenog 1846. godine, naznačena je
nužnost osnivanja domaće ustanove za obrazovanje šumarskih
stručnjaka, kako zbog potrebe da imamo vlastitu
obrazovnu ustanovu na hrvatskom jeziku, tako i iz
želje da se stvore uvjeti za zapošljavanje domaćih stručnjaka
na račun u ono vrijeme favoriziranih stranaca.


Tako je između ostalih i zalaganjem članova HŠD-a,
1860. god. počelo s radom Gospodarsko šumarsko učilište
u Križevcima, da bi 1898. god. Šumarski odjel učilišta
preselio u Zagreb u novoizgrađenu zgradu HŠD-a,
gdje je započelo sveučilišno obrazovanje šumarskih kadrova
na Šumarskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu,
danas Šumarskom fakultetu.


Važno je istaći da šumarska struka u povijesti zagrebačkog
Sveučilišta zauzima četvrto mjesto, odmah iza
Bogoslovnog, Pravoslovnog i Mudroslovnog fakulteta.
To ističemo zbog toga što je šumarstvo stara i ozbiljna
struka i znanost, čiji su rezultati vidljivi i stvarani stoljećima.
To bi morao znati barem svaki iole obrazovani
čovjek, a posebice čovjek sveučilišnog obrazovanja.


Nažalost, čitajući dnevni tisak i ostale medije u kojima
mnogi od planinara, novokomponiranih ekologa i
sličnih stručnjaka dijele lekcije i packe šumarskoj struci,
a nažalost dobivaju prostora i u onim glasilima koji
za sebe misle da su ozbiljna.


Od davnih početaka do danas šumarski stručnjaci
vode brigu o obrazovanju svojih kadrova što je osnovni
preduvjet kvalitetnog gospodarenja šumama.


U današnje vrijeme svjedoci smo promjena u svim
strukama, područjima znanosti i obrazovanja, kako
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 66     <-- 66 -->        PDF

srednjeg tako i visokoškolskog. To je normalni odraz
globalizacije društva i traženja novih i sigurnijih putova
boljem i kvalitetnijem radu i životu.


Moramo biti svjesni da u današnjoj nemilosrdnoj
konkurenciji opstaju samo oni koji su se za nju najbolje
pripremili. Isto tako moramo znati da pripremu moramo
ponajprije obavljati vlastitim snagama, ali po pravilima
koja su određena po onim koji su tu pripremu
već obavili i u čije se društvo želimo uključiti.


Isto tako kad su šume i šumarstvo u pitanju, uz već
definirana pravila ponašanja, među koje možemo
ubrojiti u zadnje vrijeme toliko spominjanu Bolonjsku
deklaraciju, moramo voditi računa da imamo, za razliku
od ostalog dijela Europe, kvalitetne prirodne šume
te školstvo i stručnjake prilagođene za gospodarenje
takvim šumama.


Zbog toga moramo uložiti još više znanja i rada pri
organizaciji sredjnoškolske i visokoškolske nastave u
Hrvatskoj, kako bi dobili još kvalitetnije kadrove, koji
će biti u stanju odgovoriti na sve izazove šuma i šumarstva
u današnjim ekološkim, gospodarskim i političkim
uvjetima kao i europske zajednice, koja je neupitno naša
sudbina i jedina prava prigoda za bolju budućnost.


Kako smo već naveli, ovo što danas počinjemo raditi
i što radimo u reformi obrazovanja kadrova, je nuž


na potreba zbog koraka u bolju budućnost a ne slijepa
poslušnost koja će nam omogućiti ulazak u Europsku
uniju.


Nažalost, mi se danas ponajprije zbog objektivnih
razloga nastalih u bližoj i daljoj prošlosti, kako to nedavno
reče jedan poznati američki financijski stručnjak,
nalazimo na
aažželjezničkoj stanici kroz koju prolazi
vla
vlavlak
kk
z
zza
aa
EEuropu. U
UU takvoj situaciji imamo samo tri iz


bora i to:


1.
ukrcati se u zadnji vagon ili
2.
mahati onima koji su u zadnjem vagonu i ostati gdje
već jesmo ili
3.
baciti se pod vlak.
Mišljenja smo da nam ostaje jedino prva mogućnost
i da ćemo to ostvariti, a što je još važnije to ostvarenje
ovisi samo o nama.
Kad je već riječ o toliko spominjanoj Europi i njenim
zahtjevima, bolje reći pravilima koje moramo ispuniti
da bi im se i stvarno pridružili, nužno je istaći da ako
kod toga imamo problema, oni nisu zbog Europe nego
zbog nas. Mi se ne trebamo bojati Europe, nego naše poslovične
površnosti da ne kažem šlamperaja. Kod toga
možemo biti još određeniji navodeći i neke primjere.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Bolonjska deklaracija nas ni u čemu ne ograničava
kada je u pitanju naš kreativni rad, nego postavlja
uvjete protoka studenata i šumarskih stručnjaka
koji će studirati i završiti studij po temeljnim i u
Europi manje-više sličnim nastavnim planovima i
programima, kao što je to bilo i do sada. Svima nam
je poznato da stručnjacima koji su završili zagrebački
Šumarski fakultet nigdje u svijetu za zapošljavanje
nije nužna nostrifikacij diplome


trifikacija
aa d
Europa neinzistir
inzistirinzistira
aa n
nna
aa tome da nam studij na Šu
marskom fakultetu ni na ostalim fakultetima bude uniforman
po modelu 3+2 ili 4+1 ili 5+0 ili nekako drukčije,
nego omogućava da se sami odredimo vodeći računa
o mnogim čimbenicima i specifičnostima koji su
značajni kod definiranja šuma i šumarstva određene
zemlje. Kod toga je najznačajniji pokazatelj mogućnost
zapošljavanja i sposobnost završenog
stručnjaka da može odgovorno gospodariti i upravljati
tako složenim ekosustavom kao što je šuma,
posebno prirodna šuma, što je slučaj kod nas.
Europa nije tražila da naše pripreme za transformaciju
sveučilišnog studija traju svega 5 ili 6 mjeseci,
prije početka nastave po takvom, na brzinu stvorenom
programu kako je to nažalost danas kod nas, nego su
vjerojatno mnoge zemlje potrošile na pripremu više
godina, a neke još čekaju 2007. godinu za primjenu
već pripremljenog programa.
Sumnjamo da su ostale zemlje u postupak recenzije
recenzentima uputile samo nove nastavne planove i
programe bez podataka o kadrovima, prostoru, financijama,
opremi i sl.
Vjerojatno su u Europi prije nego što su se opredijelili
za jedan model itekako obavljali razgovore sa šumarskom
praksom i zajedno s njom našli rješenje o
modelu i mogućnosti zapošljavanja određenog, novo
formiranog profila stručnjaka.


Nije nam poznato da smo se založili
i na temelju argumenata i usprotivili
gašenju titule iženjera,
kako to novi planovi i programi temeljeni
na Bolonjskoj deklaraciji
traže. Poznato je da su u našoj dugogodišnjoj
tradiciji inženjeri nositelji
većine struka i autori inovacija


svekolikog razvoja pojedinih
struka. Značili to da će se i mnogobrojne
udruge inženjera morati
mijenjati ili ugasiti, kao na primjer
naše HŠD-o koje sljedeće godine
obilježava 160 godina neprekinutog
rada.


To su samo neki pokazatelji
koji ukazuju na našu brzopletost
kod donošenja značajnih odluka.


Kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje,
sumnjamo da Europska unija traži da srednje šumarske
škole niču kao gljive poslije kiše, i to upravo u onim
mjestima gdje za to ne postoje nikakvi uvjeti. Vjerojatno
je samo naša specijalnost da obrazujemo šumarske
tehničare bez i jednog nastavnika koji je završio Šumarski
fakultet ili u najboljem slučaju sa jednim šumarskim
stručnjakom u statusu pripravnika, ili sa jednim
drvnotehnološkim iženjerom koji po prirodi svoga
obrazovanja jako malo zna o šumarstvu.


Javnost bi trebala znati jesu li se prilikom otvaranja
takvih, nazovimo šumarskih škola, radili elaborati o
mogućnostima zapošljavanja tih kadrova ili je to čista
prijevara struke kojoj su oni namijenjeni te đaka i njihovih
roditelja.


Ovo je samo manji dio problema koji su nas ponukali
da o ovoj problematici stručno i objektivno raspravimo
na ovoj našoj Godišnjoj skupštini.


Uvjereni smo da će predstavnici visokog sveučilišnog
obrazovanja iznijeti podatke o novim nastavnim
planovima i programima za Šumarski fakultet, odnosno
za Šumarski i Drvnotehnološki odjel.


Isto tako kolege i kolegice koji poznaju problematiku
srednjeg obrazovanja naših struka prezentirati će
nam momentalno stanje u tom području.


Uvjereni smo da će kolege iz Hrvatskih šuma realno
prikazati stanje o mogućnostima zapošljavanja šumarskih
tehničara i inženjera danas i planovima za budućnost.


Isto tako očekujemo da ćemo se po potrebi uključivati
u raspravu s ciljem donošenja zaključaka, kako bi
ponajprije ovu struku, a isto tako i našu državu osposobili
za bolje sutra, a tek onda da bi tako osposobljeni
ušli u Europi i u njoj živjeli sretno, ali nadam se ipak
na naš hrvatski način.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U svojim bih se razmišljanjima u obliku uvodnih
napomena samo kratko htio osvrnuti na temu ovogodišnje
skupštine i potaći raspravu o vrlo bitnoj problematici
koja obuhvaća područje školovanja i obrazovanja
kadrova u šumarstvu za obavljanje radnih zadaća,
od onih najjednostavnijih stručnih, pa sve do najsloženijih
koje zahtijevaju visokokreativan rad.


Ponajprije želim kao predstavnik trgovačkog društva
“Hrvatske šume” prozdraviti sveobuhvatnu reformu
visokoškolskog obrazovanja (tzv. bolonjski proces),
koja u šumarskoj struci dolazi u trenutku kada se i
hrvatsko šumarstvo nalazi na mnogim prekretnicama:
iz državnog javnog poduzeća stvara se trgovačko društvo
koje treba gospodariti državnim šumama na način
i prema načelima šumarske struke, a u uvjetima slobodnoga
tržišta i tržišnih odnosa ostvarivati svoje poslovne
ciljeve i težiti ostvarivanju dobiti. Na drugoj
strani treba valorizirati ulogu šumarske sruke u odnosu
na privatne šume. Kako ni danas praktički ne postoji
sustavno evidentiranje svih promjena i poslovnih događaja
u tim šumama vrlo je teško utvrditi pravo stanje
privatnih šuma u Hrvatskoj, ali se sa sigurnošću može
reći da ono nije zadovoljavajuće. Sljedeći vrlo nepovoljan
čimbenik kod privatnih šuma je iznimno velika
usitnjenost parcela.


Kao najveću kvalitetu reforme posebno valja istaći
koordinaciju visokoškalsko šumarskog obrazovanja na
unutarnjoj i međunarodnoj razini, kojom će se omogućiti
sveobuhvatnije obrazovanje stručnih kadrava, i svakako
postići veća konkurentnost diplomanata na tržištu
rada, i – ono što je u uvjetima tranzicije šumarskog sektora
vrlo važno – proširiti mogućnosti njihova zapošljavanja
u područjima koje šumarskoj struci nedvojbeno
pripadaju, a iz kojih smo posljednjih godina sustavno
istiskivani, ponajprije vlastitom, a tek onda i “zaslugama”
drugih. U tom smislu pozdravljamo, podržavamo i
čestitamo Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
na pokretanju novog studija “Urbano šumarstvo, zaštita
prirode i okoliša”. Doživljavamo to kao važan iskorak,
svjesni da je multidisciplinarnost u profilu visokoobrazovanoga
šumarskog stručnjaka “kvaliteta vi-
še”, koja nije samo bitna za proširenje mogućnosti zapošljavanja
u djelatnostima vezanim za urbano
šumarstva, ekologiju, zaštitu prirode i okoliša, hortikulturu
i dr., – već i zbog dijelom promijenjene uloge koju
u novim okolnostima preuzima trgovačko društvo.


Suvremeno gospodarenje šumama temeljeno na
konceptu održivog razvoja i potrajnosti prihoda, u današnjim
okolnostima treba težiti i gospodarenju cjelovitim
prostorom, u smislu korištenja svih gospodarskih
mogućnosti i izvora prihodovanja – jednako proizvodnjom
drva i usluga. Jedino je tako moguće zadržati ili


čak povećati sadašnju zaposlenost i ostvariti normalno
funkcioniranje trgovačkog društva.


Istodobno, uzevši u obzir da je 19 % od ukupnih
šumskih površina u Republici Hrvatskoj zauzimaju privatne
šume, po prvi put i s državne razine postoji velika
spremnost da se što prije započnu poduzimati učinkovite
mjere radi poboljšanja njihova stanja, što je također
vidljivo u novopredloženome ZOŠ-u. Upravo su ovdje
nove mogućnosti zapošljavanja šumarskoga stručnog
kadra koji bi putem novoustrojene šumarske savjetodavne
službe, kroz izobrazbu i osposobljavanje šumovlasnika,
stvarao okvir za nametanje početne razine
stručnosti pri gospodarenju tim šumama.


Zajedničkim djelovanjem cjelokupne šumarske struke
i suglasnošću oko najbitnijih postavki u okviru široke
strukovne rasprave treba se odrediti potrebna razina
stručnoga znanja za pojedine radne zadaće, odnosno
funkcije unutar sustava gospodarenja šumama te planski
broj izvršitelja, u skladu sa zadacima koji obuhvaćaju
gospodarenje cjelovitim šumskim prostorom te ih usporediti
sa sadašnjim stanjem. U to svrhu, uz vlastite spoznaje
i iskustva možemo koristiti pomoć i konzultacije s
iskustvima i mjerilima zemalja uz čiju suradnju vežemo
novi program visokoobrazovnog sustava (Njemačka,
Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska i Slovenija).


Ovdje ipak postoji jedna nedoumica vezana uz dogovoreni
sustav školovanja visokoobrazovnih šumarskih
kadrova u RH – tzv 3+2 sustav: Naime, kako u
Hrvatskim šumama na radnom mjestu revirnika danas
već radi daleko najveći dio od ukupnoga broja diplomiranih
inženjera šumarstva, upitna je realna potreba
za stručnim kadrom obrazovne razine prvostupnika
(inženjera šumarstva) sa završene 3 godine fakulteta.
Potrebe za profilom stručnjaka magistra šumarstva
nisu upitne, jer se sve više otvaraju mogućnosti rada u
novim specijalističkim područjima za koje je potrebna
veća razina znanja.


Iz ranije navadenih razloga koji se odnose na promjene
u načinu poslovanja i stjecanju prihoda te svekolike
transformacije u smislu restrukturiranja trgovačkog
društva u Hrvatskim šumama uviđamo jasnu
potrebu za različitim oblicima usavršavanja visokostručnih
kadrova. Svakako da ostvarenje takve nužnosti
vidimo ponajprije u proširenju suradnje sa Šumarskim
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U tom smislu
pozivam čelne ljude Šumarskog fakulteta da već danas
otpočnemo s dogovorom vezanim za programe trajnog
obrazovanja za potrebe Hrvatskih šuma, te da u što
kraćem vremenu ugovorom definiramo sadržajne i financijske
elemente ovog, za nas strateški važnog cilja.


Trenutno su vrlo izvjesne potrebe za dodatnim znanjima
iz područja:
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 69     <-- 69 -->        PDF

pristuprrih aktivnosti vezanih za ulazak u EU,


korištenja pretpristupnih programa i fondova,


razvoj programa savjetodavne pomoći priv


šumovlasnicima,


šumarske politike, šumarske statistike i analiz


inventarizacije biološke raznovrsnosti dr.


Štovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege,
i predstavnici medija!


Dozvolite mi da Vas svih srdačno pozdravim u ime
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
ministra Petra Čobankovića te u svoje
osobno.


Želim da se sve aktivnosti u sklopu “Dana hrvatskoga
šumarstva” koji traju do 18. lipnja provedu u
najboljem redu i uspješno.


Svima je poznat podatak o dugogodišnjem radu
znanstveno-nastavnih i znanstveno-istraživačkih institucija
u području šumarstva na ovim prostorima i da
slavimo 145 godišnjicu šumarske nastave u Hrvatskoj.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu već niz godina
pruža šumarsko obrazovanje i usavršavanje na diplomskim
i poslijediplomskim studijima. Evidentno je
da se posljednjih godina osjeća određeni pad broja novih
studenata, u skladu s pogoršanjem stanja i stvarnim
potrebama u šumarskom sektoru.


Tehničko srednjoškolsko obrazovanje u šumarstvu
čini razmjerno velik broj škola – trenutno ih je deset,
kao i pet škola za zanimanje drvodjelski tehničar i tehničar-
dizajner. Te su škole u nadležnosti Ministarstva
znanosti, prosvjete i športa, a organizirane su na županijskoj
razini. Moramo naglasiti činjenicu da je broj
srednjih škola prevelik i da potrebe šumarstva za kadrom
nije usklađen s njihovim brojem.


Većinu istraživanja u šumarstvu provode Šumarski
fakultet u Zagrebu, Šumarski institut u Jastrebarskom,
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu,
kao i Akademija šumarskih znanosti i Centar za znanstveni
rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u
Vinkovcima. U Hrvatskoj je u ovom trenutku više od
100 šumarskih znanstvenika i istraživača, te je nužno
procijeniti da li je to dostatno za provedbu potencijalnih
domaćih i međunarodnih projekata.


Potpis Republike Hrvatske na mnogim međunarodnim
sporazumima, ugovorima i konvencijama znači
dodatnu odgovornost za istraživanja u šumarstvu i za
obrazovni sektor. Hrvatski su znanstvenici i istraživači
sudjelovali, a i sada sudjeluju na međunarodnim projektima
i u rganizacijama, npr. IUFRO, FAO, EPPO,
Europski šumarski institut i dr.


Poštovani, jedina mi je namjera bila da ovakvim
svojim viđenjima i razmišljanjima potaknem sljedeće
govornike i sudionike u raspravi, ali i svakog od nas
kojega veže pripadnost ‘šumarskom krugu’ na konstruktivni
dijalog, zrele rasprave i prijedloge – sve
zbog skorog i učinkovitog rješavanja ovih gotovo najvažnijih
pitanja naše struke.


Iako se obrazovanje na diplomskom i poslijediplomskom
stupnju smatra obrazovanjem na visokoj razini,
ono se kod nas zasniva na vrlo tradicionalnim vrijednostima
i pristupima. Potrebe šumarskog sektora mijenjaju
se iz godine u godinu i važno je da obrazovni sustav prilagođava
svoje programe kako bi oni mogli ispunjavati
potrebe gospodarskih subjekata, koji sve više traže vrhunske
stručnjake sa znanjem informacijske tehnologije,
poznavanja stranih jezika, marketinga i dr.


.


Bijela knjiga o obrazovanju, pripremljena za strate


za


giju Hrvatska u 21. stoljeću, smatra da su troškovi
obrazovanja i usavršavanja ulaganje, a ne trošak. Potrebno
je naglasiti važnost suradnje Ministarstva znanosti,
prosvjete i športa i Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva u području koje se
odnosi na obrazovanje, jer je ta suradnja vrlo skromna
ili je uopće nema.


Također je u cilju uspješne provedbe strategije u budućnosti
potrebno planirati obvezu stipendiranja i zapošljavanja
nadarenih i odličnih učenika i studenata.


Moramo naglasiti činjenicu da se priopćavanje rezultata
istraživanja oslanja na vrlo tradicionalne meto
de. Ne bavi se potrebom provedbe rezultata na opera
aativnoj
razini kao ni različitim potrebama subjekata u
cijelom sektoru. Važno je žurno jasno definirati potrebe
sektora i u tom smjeru usmjeriti obrazovanje, ali i
istraživanje, kako bi se išlo ukorak s nama susjednim
zemljama koje jako puno ulažu u te aktivnosti, a da ne
govorimo o razvijenim, zapadnim zemljama.


Za hrvatski šumarski sektor važno je definirati i
propisati programe obrazovanja, kako visokoškolskog
tako i srednjoškolskog, koji će stvoriti kadrove koji će
se moći uhvatiti u koštac zahtjevima gospodarstva, tehnološkim
i gospodarsko-ekološkim. Nužno je kroz sustav
licenciranja i kontinuiranog praćenja kvalitete radova
u šumarstvu primjenjivati i kontinuirano prilagođavati
obrazovne programe, koji će se moći uklopiti u
potrebe globalnog tržišta i zahtjeva korisnika usluga.


Prema novom Zakonu o šumama šumarske radove
moći će obavljati za te poslove registrirani i licencirani
izvršitelji šumarskih radova.


Licenciranje ovlaštenih osoba za obavljanje šumarskih
radova obavljat će Šumarska komora, koja će se
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 70     <-- 70 -->        PDF

osnovati po posebnom Zakonu koji se upravo sprema u
proceduru, a nadam se i brzom donošenju u Hrvatskom
Saboru. Kroz licenciranje radova i Hrvatsku komoru inženjera
šumarstva i drvne tehnologije pretočen je dobar
dio zahtjeva šumarske operative. Time će se osigurati
red na tržistu rada na području rada šumarstva, lovstva,
prerade drva i na drugim područjima gospodarstva, kojima
je neophodna nazočnost odnosnih inženjera. Time
će doći do promicanja, zaštite i zastupanja interesa struke
te otvaranja mogućnosti novog zapošljavanja.


Stoga je potrebno provesti među ostalima i ove aktivnosti:


1.
Ativnost vezane uz razvoj nastavnog programa

Provoditi analize postojećeg nastavnog progra
aa-
ma na svim razinama i prilagoditi potrebama u
šumarstvu programima EU.

Osnažiti obrazovanje i usavršavanje u šumar
stvu angažiranjem vanjskih predavača iz istraži
vačkih ustanova i drugih relevantnih ustanova.

Koordinirati potrebe šumarskog sektora sa sek
torom obrazovanja.

Poboljšati kakvoću i intenzitet jezičnih, informatičkih
i marketinških tečajeva, kao najvažnije
odrednice glede zahtjeva tržišta radne snage.
2.
Aktivnosti vezane uz poboljšanje suradnje na znanstveno-
istraživačkim projektima

Identificirati i osigurati proračunska sredstava
za sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnim
projektima.

Stvoriti mehanizme koji bi motivirali komercijalni
sektor na sufinanciranje istraživanja (sponzorstvo,
itd.).
3.
Poboljšanje međunarodne suradnje između škola,
fakulteta i šumarskih ustanova.

Identifcirati mogućnost sudjelovanja u međunarodnim
programima razmjene i njihovo poticanje.

Poboljšati dostupnost znanstvenih podataka
(časopisi, internet, itd.), posebice za studente i
učenike.
Viša savjetnica u Zavodu za školstvo
Marina Ta t a l o vi ć, dipl. ing.


SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE U PODRUČJU
ŠUMARSTVA I OBRADE DRVA U REPUBLICI HRVATSKOJ


OBRAZOVNO PODRUČJE: ŠUMARSTVO


Redovito školovanje učenika za stjecanje srednje
stručne spreme u Republici Hrvatskoj za područje šumarstva,
moguće je samo kao četverogodišnje obrazovanje
za zanimanje šumarski tehničar.


Obrazovanje odraslih za područje šumarstva ostvaruje
se kroz programe osposobljavanja (za različita
radna mjesta npr. sjekače, traktoriste i sl.) prekvalifikacije
ili stjecanje srednje spreme u zanimanju šumarski
tehničar te različitih oblika usavršavanja.


Dok je redovito školovanje moguće ostvariti za
sada jedino u školama kao javnim ustanovama, obrazovanje
odraslih ostvaruje se osim u školama i u drugim
ovlaštenim institucijama kao npr. Otvorenim učilištima,
privatnim školama i sl.


Redovito školovanje učenika trenutno se ostvaruje u
10 škola i to: u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu
(219 učenika u od 1. do 4. razreda), Poljoprivredno-
šumarskoj školi u Vinkovcima (128 uč.), Tehničkoj


školi u Virovitici (123 uč.), Srednjoj školi Matije Antuna
Reljkovića u Slavonskom Brodu (129 uč.), Srednjoj
školi u Otočcu (113 uč.), Srednjoj školi Josipa Kozarca
u Đurđenovcu (77 uč.), Srednjoj školi Ivana Trnskoga
u Hrvatskoj Kostajnici (45 uč.), Srednjoj školi Braće
Radić u Kaštel Štafilić Nehaju (38 učenika), Drvodjeljskoj
školi u Zagrebu (36 uč. u 1. i 2. razredu) i u Srednjoj
školi u Gračacu (17 uč. u 1. razredu). Ukupno se
školuje 925 učenika od 1. do 4. razreda.


Nastavni plan i program za zanimanje šumarskog
tehničara izmijenjen je i dopunjen na inicijativu Zavoda
za školstvo i Šumarske i drvodjeljske škole iz Karlovca,
a u suradnji sa Šumarskim fakultetom, Hrvatskim šumama
i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva. Odobrio ga je ministar znanosti obrazovanja
i športa doc. dr. sc. Dragan Primorac u lipnju
2004. godine i prema njemu nastavu pohađaju učenici
prvih razreda. Nastavni plan i program, osim što je sadržajno
i metodički poboljšan i osuvremenjen, daje više
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 71     <-- 71 -->        PDF

mogućnosti u biranju izbornih predmeta (i stručnih i
općeobrazovnih).


Za realizaciju ovakvoga programa potrebno je imati
određene materijalne i kadrovske uvjete za koje ne
možemo reći da su u jednakoj mjeri zastupljene u svima
školama. Za realizaciju strukovne nastave skrbi se
trenutno ukupno zaposlenih 30 dipl. ing. šumarstva i
nekoliko tehničara. Škole se trude ostvariti zahtjevni
program, u čemu im pomaže lokalna zajednica i uprava
šuma na njihovom području.


Suradnja s lokalnim upravama šuma osobito je doš-
la do izražaja na natjecanju učenika, koje su Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa i Zavod za školstvo
prvi put organizirali prošle godine u Šumarskoj i
drvodjeljskoj školi u Karlovcu, a ove godine u Poljoprivredno-
šumarskoj školi u Vinkovcima. Osnovni cilj
ovakvih natjecanja, osim promocije struke, je postizanje
više razine obrazovanja, kao i izjednačavanje kvalitete
obrazovanja u školama, a napredak je primijećen
već ove godine.


Nakon završene četverogodišnje škole i položenog
završnog ispita učenici mogu nastaviti školovanje na
veleučilištima i fakultetima, posebice na Šumarskom
fakultetu. Vertikalna prohodnost dakle postoji, no horizontalna
ne, a također ne postoji mogućnost izlaska u
nižim razredima uz stjecanje kvalifikacije.


Državna matura, kao vanjska evaluacija znanja,
uvodi se, u četverogodišnje strukovne škole 2010. godine,
tj. državnu maturu će polagati učenici koji upišu


1. razred šk. god. 2006/2007., dok će gimnazijalci početi
1. godinu ranije. Oblik mature još nije do kraja definiran
i vode se rasprave unutar škola i zajedno s gospodarstvom.
Kompleksnost ovoga ispita ogleda se u
činjenici da učenik nakon položene mature treba osposobljen
izaći na tržište rada, ali i moći nastaviti školovanje,
i to ne samo u struci, već bi trebao imati mogućnost
izbora.
OBRAZOVNO PODRUČJE: OBRADA DRVA


Stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom području
obrade drva u redovitom sustavu srednjoškolskog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj ostvaruje se u
trogodišnjim i četverogodišnjim programima obrazovanja.
U četverogodišnjem školovanju postoje programi
za zanimanja: drvodjeljski tehničar, drvodjeljski
tehničar – dizajner i drvodjeljski tehničar – restaurator.
Svi navedeni programi obnovljeni su i sadržajno
i strukturalno, a dio je potpuno novih.


Navedeni programi realiziraju se u 7 škola (Drvodjeljska
škola Zagreb, Šumarska i drvodjeljska škola
Karlovac, Tehnička škola Virovitica, Drvodjeljska tehnička
škola Vinkovci, Srednja strukovna škola Varaždin,
Obrtna tehnička škola Split, Strukovna škola Vice
Vlatkovića Zadar) a od ove godine odobren je upis i u
Strojarsko-brodograđevnoj školi u Rijeci. Trenutno je
u navedenim školama upisano 488 učenika od 1. do 4.
razreda.


U trogodišnjim programima obrazuju se učenici za
zanimanja: stolar, tapetar, glazbalar za trzalačka
glazbala, glazbalar za gudačka glazbala, graditelj
orgulja po novom tzv. jedinstvenom modelu obrazovanja,
gdje je objedinjeno više programa i oblika školovanja.
U odnosu na stare programe, novosti su uvođenje
nastavnog predmeta računalstva, zatim uvođenje


osnova kompjutorskih programa za crtanje u nastavni
predmet crtanje s konstrukcijama, veći broj izbornih
predmeta u sve tri godine obrazovanja.


Postoji nekoliko programa za učenike s teškoćama
u razvoju, čiji je upis neznatan, a odnose se na zanimanje
stolar, pomoćni stolar, parketar i pomoćni parketar.


Sva navedena trogodišnja zanimanja (stolar, tapetar,
glazbalari) nalaze se u popisu vezanih obrta, pa prema
Zakonu o obrtu odobrenje novog nastavnog plana i programa
je pod ingerencijom ne samo ministra prosvjete,
već i ministra gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva preko svojih
komora (županijske obrtničke komore) vodi brigu zajedno
sa školama o ostvarenju praktične nastave, polaganju
kontrolnih i pomoćničkih ispita koji su dio obrazovno
procesa i vode do stjecanja zanimanja.


og
gg p


U 3
337
77 strukovnih škola diljem Hrvatske obrazuju se
učenici za zanimanje stolar, koje je u području obrade
drva i najtraženije. Ukupan broj učenika koji se trenutno
obrazuju u redovitom školovanju u tim školama je 1560
s vrlo različitom disperzijom po školama, od 181 učenik
u Drvodjeljskoj školi u Zagrebu, do 5 učenika u Srednjoj
školi u Korčuli. Sukladno tome i uvjeti za izvođenje
nastave, kao i kadrovski uvjeti, vrlo su različiti.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa opremilo
je 7 škola (Zagreb, Rijeka, Karlovac, Varaždin, Virovitica
i Vinkovci i Split) CNC opremom za obradu
drva. Svaka škola dobila je elektronski vođen obradni
centar, kantericu, malu sušionicu te kompjutorske učionice
i odgovarajuće kompjutorske programe, a škola


o


Zagrebu i raskrajač ploča. U tijeku je stavljanje opre


u


S otra radova učenika drvodjeljskih škola (lijevo stalak za kišobrane u obliku kravate – “ litvički slap”)


me u pogon i obuka nastavnika koji će voditi te radionice,
a plan je da svi nastavnici prođu osnovnu obuku.


Iako u srednjem školstvu službene reforme nisu nastupile,
promjene strukovnog dijela programa, modernizacija
nastave, stručna usavršavanja nastavnika ne
samo u struci već i metodici nastave, događaju se neprekidno,
a potaknute su promjenama u gospodarstvu,
promjenama tehnologije koja je u obradi drva izrazito


prisutna ne samo u velikim poduzećima, već i u obrtničkim
radionicama, željom za prilagodbom europskim
načinima školovanja i drugim događanjima. U
tom smjeru, kao potreba davanja veće važnosti srednjoškolskom
strukovnom obrazovanju, Vlada Republike
Hrvatske je Uredbom osnovala Agenciju za strukovno
obrazovanje, čije praktično djelovanje očekujemo
ovih dana.


NOVI STUDIJSKI PROGRAMI ŠUMARSKOGA FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


1. UVOD
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je
visokoškolska institucija u Republici Hrvatskoj za
obrazovanje stručnjaka iz područja šumarskih znanosti.
Potječe iz Visokoga poljoprivredno-šumarskoga
učilišta u Križevcima osnovanoga 1860. godine i Šumarske
akademije osnovane 1898. godine u Zagrebu
kao četvrte visokoškolske institucije Sveučilišta u Zagrebu.
Do danas je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu
diplomiralo oko 7000 diplomiranih inženjera šumarstva
i oko 2500 diplomiranih inženjera drvne tehnologije.
Aktualno stanje zapošljavanja u šumarstvu
Hrvatske, ali ponajprije potrebe integralnoga i modernoga
gospodarenja šumama u kojima se svakim danom
sve više ističu ekološke, rekreativne, zdravstvene i


socijalne funkcije šume, traži reformu i prilagodbu
obrazovnoga sustava. Kako je Hrvatska potpisnik Bolonjske
deklaracije, sadašnji Zakon o znanstvenoj djelatnosti
i visokome obrazovanju nalaže temeljitu reformu
do akad. god. 2005/2006.


Šumarski fakultet zapošljava 160 djelatnika od kojih
je 60 u znanstveno nastavnim i suradničkim zvanjima.
Ima osam laboratorija i pet nastavno-pokusnih
šumskih objekata na 3500 ha u najrazličitijim šumskim
ekosustavima Hrvatske. U tijeku je posljednja faza izgradnje
moderne zgrade i prostora koji će omogućiti
kvalitetno obavljanje teoretske i praktične nastave.


Cijelokupni sustav obrazovanja, a posebice visoka
učilišta, danas je pred velikim izazovima. Globaliza
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 73     <-- 73 -->        PDF

cija, multikulturalno zajedništvo i brz ekonomski i tehnološki
razvoj postavljaju potpuno nove zahtjeve pred
nastavnike i studente. Znanje i ljudska kreativnost postaju
osnovni resursi razvoja i opstanka na svjetskom
tržištu. Tako obrazovanje postaje osnovni čimbenik
dugoročnog razvoja.


Osnova visokoobrazovanim stručnjacima za uspješno
rješavanje problema struke su stečena temeljna
znanja struke, znanje za logično rješavanje problema i
sposobnost stjecanja novih znanja.


Krilatica “budući visokoobrazovani stručnjak mora
imati jedinstvo znanja i sposobnosti (kompetencija i
vještina)” osnovni je moto novih velikih promjena u


visokom obrazovanju koje se događaju u Europi, ali i
na hrvatskim sveučilištima.


Motivi za veliku reformu visokoškolskoga obrazovanja
u Europi nove su potrebe na tržištu rada, stagnacija
broja studenata te stvaranje zajedničkoga Europskoga
prostora visokog obrazovanja (European Higher
Education Area – EHEA), s ciljem povećanja mobilnosti
studenata i radne snage u zemljama koje će provesti
reformu i usklađenje studija na svojim sveučilištima. U
nas su, uz navedene motive, svakako značajan poticaj
promjenama u visokom obrazovanju i niska prolaznost
upisanih studenata te dugo vrijeme studiranja.


2. REFORMA VISOKOŠKOLSKOGA SUSTAVA
Reforma visokoga obrazovanja u Europi praktično
započinje 1999. godine potpisivanjem Bolonjske deklaracije,
tj. konvencijom većine europskih zemalja o
ujednačavanju načina studiranja, trajanja studiranja i
stručnog nazivlja (diploma). No prije Bolonjske deklaracije
i nakon nje potpisan je niz dokumenata u cilju
uspostave Europskog prostora visokog obrazovanja.
Prvi je put zamisao o uspostavi Europskog prostora visokog
obrazovanja izražena 1988. godine u Povelji europskih
sveučilišta koju su potpisali rektori brojnih europskih
sveučilišta.


U svibnju 2001. godine Republika Hrvatska potpisala
je Prašku konvenciju kojom su hrvatska visoka učilišta
formalno uključena u proces promjena iniciran Bolonjskom
deklaracijom iz 1999. godine. Godine 2000. u
Hrvatskoj započinje izrada novih zakona vezanih uz
znanstvenoistraživačku djelatnost i visoko obrazovanje.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju


usvojen je u srpnju 2003. godine i pretrpio je već promjene
u prosincu 2003. i srpnju 2004., a njegovim je donošenjem
implementacija Bolonjskog procesa u Hrvatskoj
postala zakonska obveza. Zakonom su dani rokovi
za uvođenje novih studijskih programa i novog ustrojstva
visokog obrazovanja do akad. god. 2005/2006.


Zakon predviđa provođenje visokog obrazovanja u
Hrvatskoj kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni
studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u
znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu,
javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljavaju
za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.


Stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu
znanja i vještina za obavljanje stručnih zanimanja i
neposredno uključivanje u radni proces.


Sveučilišno obrazovanje provodit će se u tri obrazovne
razine (slika 1):
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 74     <-- 74 -->        PDF

1.
preddiplomski studij
2.
diplomski studij
3.
poslijediplomski studij.
Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu
(iznimno i na Sveučilištu) u dvije obrazovne
razine (slika 1).
Sveučilišni i stručni studiji moraju biti usklađeni s
onima u europskom obrazovnom prostoru. Svaka razina
studija mora biti u skladu s europskim sustavom prijenosa
bodova (ECTS – European Credit Transfer System),
odnosno godina studija “vrijedi” 60 ECTS bodova.
Reformom studijskih programa trebala bi se omoućiti
horizontalna i vertikalna pokretljivost studenata


guć


cjelokupnom sveučilišnom prostoru, veća elastičnost


u cj


u kreaciji individualnih studijskih putanja te praćenje
dijelova drugih studijskih programa uz primarni studij.
Reformirani studiji trebali bi ponuditi širok izbor studijskih
kombinacija pri prijelazima s nižih studijskih
razina na više, osposobiti studente koji stječu diplome i
za tržište rada i za nastavak studija na kompatibilnim
višim studijskim razinama (unutar sveučilišta ili drugim
sveučilištima u zemlji i inozemstvu), ali biti i potencijalni
izbor za nastavak studija studenata s drugih
sveučilišta.


Premda se u nas reforma visokoškolskoga sustava
proučavala i pripremala od potpisivanja Praške konvencije
2001. godine, ozbiljni koraci napravljeni su tek


v
u posljednjih 6–7 mjeseci na gotovo svim fakultetima
hrvatskih sveučilišta.


3. REFORMA STUDIJA ŠUMARSKOGA FAKULTETA
Kao i većina drugih fakulteta i Šumarski je fakultet
dugo lutao “Bolonjskom šumom” proučavajući moguće
modele reformi, potrebe tržišta rada i sve prednosti i
nedostatke uvođenja Bolonjskoga procesa u obrazovanje
šumara i drvnih tehnologa. No, posljednjih se mjeseci
reforma događala i na Šumarskome fakultetu i u
njoj su aktivno sudjelovali svi sudionici visokoškolske
nastave Šumarskoga i Drvnotehnološkog odsjeka.


Novi nastavni planovi i programi kao i režim studiranja
na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
sačinjen je u skladu s postavkama Bolonjske deklaracije
i aktualnim nastojanjima reorganizacije visokoškolskoga
obrazovanja u Hrvatskoj. Predloženi studiji usklađeni
su s predloženim studijima na drugim fakultetima
grupacije biotehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
kao i s programima visokoškolskih institucija
europskih sveučilišta. Time se nastojala postići koordinacija
visokoškolskoga obrazovanja u našem stručnom
segmentu kako bi se omogućilo obrazovanje modernih
interdisciplinarnih visokoobrazovanih i visokoosposobljenih
stručnjaka koji bi bili spremni na izazove
koje postavljaju suvremene tehnologije u šumarstvu i
drvnoj tehnologiji. Istovremeno, cilj je i zadržati postojeću
prepoznatljivost Šumarskoga fakulteta u bližem
srednjoeuropskom okruženju, a programe uskladiti s
onima vodećih europskih sveučilišta u ovim područjima
znanosti. Osim toga, nastojali smo u kontaktima s
predstavnicima šumarstva i drvne industrije, dakle budućim
poslodavcima naših studenata, prepoznati aktualne
potrebe hrvatskoga šumarstva, prerade drva i proizvodnje
namještaja i nove programe prilagoditi njihovim
zahtjevima. U interakciji s odgovarajućim gospodarskim
subjektima pokušali smo razriješiti i dvojbe
vezane uz nove profile budućih prvostupnika (baccalaureusa),
odnosno magistara struke, njihove kompetencije
i mogućnosti zapošljavanja.


Svi prijedlozi studijskih programa predani su u traženim
rokovima koje je odredilo Nacionalno vijeće za
visoko obrazovanje. Sukladno dinamici Nacionalnoga
vijeća za visoko obrazovanje, proces evaluacije je završio
i svi predloženi programi Šumarskoga fakulteta
dobili su dopusnice za izvođenje. Šumarski će fakultet
od akad. god. 2005/2006. izvoditi tri preddiplomska
sveučilišna studija (u trajanju tri godine) a od akad.
god. 2008/2009. i četiri diplomska studija (u trajanju
dvije godine).


Preddiplomski studiji su:


1.
Preddiplomski studij Šumarstvo
2.
Preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita
prirode i okoliša
3.
Preddiplomski studij Drvna tehnologija
Diplomski studiji su sljedeći:
1.
Diplomski studij Šumarstvo
Smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim
gospodarenjem
Smjer: Tehnike, tehnologije i management
u šumarstvu


2.
Diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode
i okoliša
3.
Diplomski studij Drvnotehnološki procesi
4.
Diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva
Poslijediplomski studiji na Šumarskome fakultet
ltetu
uu
Sveučilišta u Zagrebu nalaze se u fazi recenziranjja, a
predloženi su slijedeći studiji.


Doktorski studiji


1.
Šumarstvo
a.
Smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim
gospodarenjem
b.
Smjer: Tehnike, tehnologije i management
u šumarstvu
2.
Drvna tehnologija


ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Specijalistički studiji


1. Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode
i hortikultura
2. Uzgajanje i osnivanje šuma
3. Šumske tehnike i tehnologije
4. Lovstvo
5. Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti
šumskog drveća
6. Šumske prometnice
7. Uređivanje šuma
8. Management i poduzetništvo u šumarstvu
9. Organizacija proizvodnje
10.Tehnologija drvnih materijala
4. STUDIJSKI PROGRAMI ŠUMARSKOGA ODSJEKA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ – ŠUMARSTVO
Ovaj studij proizlazi iz dijela postojećega studija na
Šumarskome odsjeku Šumarskoga fakulteta koji je utemeljen
1898. godine, usavršavan kroz više reformi do
posljednje promjene iz 2000. godine kada je uveden
trenutno važeći modularni sustav.


U sadašnjoj reformi i oblikovanju ovoga studija aktivno
su bili uključeni predstavnici Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva
kulture (Uprava za zaštitu prirode), Akademije šumarskih
znanosti, Šumarskoga instituta Jastrebarsko,
Hrvatskoga šumarskoga društva i posebice trgovačkoga
društva »Hrvatske šume« koje zapošljava 80 % šumarskih
stručnjaka u Republici Hrvatskoj. Svi navedeni
subjekti iskazali su potrebu za stručnjacima predloženoga
profila i iskazali spremnost za stručnu i materijalnu
pomoć pri realizaciji programa.


Pristupnici na preddiplomskom studiju Šumarstvo
osposobljavaju se da se mogu uz određene uvjete uključiti
na preddiplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite
prirode i okoliša na Šumarskome fakultetu te na
preddiplomske studije srodnih fakulteta Biotehničkih
znanosti. Oni također imaju trogodišnji preddiplomski
studij i ECTS bodovni sustav. Posebnim programom
omogućuje se uključivanje studenata preddiplomskih
studija srodnih fakulteta koji žele i imaju uvjete za dalji
diplomski studij na Šumarskome fakultetu.


Ovaj studij traje tri godine (6 semestra, 180 ECTS-a),
svi predmeti su jednosemestralni.


Kompetencije: Poznavanje pozicije i trendova šumarske
struke u zemlji i svijetu, potpuna osposoblje


nost za poslove revirnika, stručni suradnik u svim poslovima
šumarske struke, radovi na inventarizaciji šuma,
sudjelovanje u realizaciji programa gospodarenja
šumama, svi stručni terenski poslovi osnivanja, njege i
obnove šumskih sastojina, poznavanje mehaničkih
sredstava, tehnike te standardnih tehnologija primjenjivih
u šumarstvu – ponajprije u pridobivanju drva iz prirodnih
šuma, šumskih kultura i plantaža. Nadalje, prvostupnik
se osposobljava za stručne radove na melioraciji
i uređenju šumskih površina u mediteranskome
području, zaštiti šuma od abiotskih i biotskih čimbenika,
posebice od požara, voditeljstvu na stručnim poslovima
provedbe lovno-gospodarskih programa i osnova,
organizaciji lovišta, suradnji na izradi ekoloških
studija i prostornih planova, tehnici i tehnologiji gradnje
šumskih prometnica, poslovima prodaje drvnih
sortimenata, organizacije proizvodnje u šumarstvu,
zaštite na radu u šumarstvu. Prvostupnik Šumarstva je
pripremljen za stručno usavršavanje kroz razne seminare
i radionice tijekom svoga rada, a u redovitom studiju
u potpunosti je osposobljen za nastavak studija na
Šumarskome fakultetu za diplomske programe (Ms) na
smjeru Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
i na smjeru Tehnike, tehnologije i management
u šumarstvu. Zaključno, osposobljen je za individualni
rad u privatnome poduzetništvu i revirničkome
sustavu u šumarstvu, a za timski rad za sve ostale
poslove u šumarskoj struci, zaštiti prirode i okoliša.
Izrađuje završni rad koji je po karakteru eksperimentalan
stručni rad. Stručni naziv po završetku studija –
prvostupnik šumarstva.


Tablica 1. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS - bodova.


Obvezni predmeti


Kemija s biokemijom


Matematika
Petrologija s geologijom
Zoologija u šumarstvu
Sociologija u šumarstvu
Informatika
Izborni predmet
Izborni predmet
Ukupno


Predavanja Vježbe
(sati) (sati)


I. semestar
3 1


3 3
2 1
2 1
1 1
1 3


12 10


Teren
(dana) ECTS Obvezni izborni
predmeti
0 6 Tjelesna i zdravstvena
kultura
0
0
6
4
Strani jezik
1 5
0 4
0 5
1 30
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 76     <-- 76 -->        PDF

II . semestar


Šumarska botanika 3 3 4 8
Biometrika 2 2 0 5
Pedologija 2 2 3 8
Izmjera terena s osnovama kartografije 2 3 6 6
Anatomija drva 1 1 0 3
Ukupno 10 11 13 30


III. semestar
Dendrometrija 3 2 2 7
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu 2 2 2 5
Osnove lovnoga gospodarenja 2 2 2 6
Fiziologija šumskoga drveća 2 1 0 4
Šumarska genetika 2 1 0 4
Osnove ekonomike u šumarstvu 2 1 0 4
Ukupno 13 9 6 30


IV. semestar
Osnivanje šuma 3 2 3 6
Šumarska fitocenologija 2 2 3 6
Ekologija šuma 2 2 3 6
Šumarska entomologija 2 2 3 6
Dendrologija 3 2 3 6
Ukupno 12 10 14 30


V. semestar
Uzgajanje šuma I 3 2 5 7
Osnove uređivanja šuma 2 2 2 7
Pridobivanje drva I 2 2 4 7
Osnove mehanizacije šumarstva 2 2 2 5
Zaštita prirode i okoliša 2 1 0 4
Ukupno 11 9 13 30


VI. semestar
Šumske prometnice 2 2 4 5 Načini lovljenja divljači
Osnove organizacije u šumarstvu 2 2 3 5 Ukrasna dendroflora
Sigurnost pri šumskom radu 2 1 1 3
Šumarska fitopatologija 2 2 2 5
Osnove zaštite šuma 1 1 0 3
Izborni predmet 1 1 0 0 1
Izborni predmet 2 1 0 0 1
Izborni predmet 3 1 0 0 1
Završni rad 6
Ukupno 12 8 10 30


PREDDIPLOMSKI STUDIJ – URBANO ŠUMARSTVO,
ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Oslanjajući se na prijedloge Bolonjske deklaracije rodnom okolišu, a što mogu usavršiti u dodatnom dvoŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu izradio je prigodišnjem
diplomskom studiju.
jedlog novoga studija. Prema prijedlozima PovjerenOvaj
studij traje tri godine (6 semestra, 180 ECTS-a),
stva za provedbu reforme studija Šumarskoga fakulteta svi predmeti su jednosemestralni.
Zagreb vidljivo je da se Urbano šumarstvo, zaštita pri


Završetkom ovoga studija stječu se kompetencije


rode i okoliša sluša od početka studija odvojeno od Šu


za biološke radove u urbanim sredinama i posebno za


marstva. Budući da je prva godina studija vrlo slična sa


štićenim objektima prirode, a može se nastaviti i isto


studijem Šumarstva u drugoj godini studenti će slušati


imeni diplomski studij. Naziv koji se dobiva završet


samo dva istovjetna predmeta što ukazuje na različitost


kom studija je Prvostupnik urbanoga šumarstva, zašti


studija. U trećoj godini nema zajedničkih predmeta.


te prirode i okoliša.


Svi su predmeti koncipirani tako da student stječe znanja
o cjelovitosti sagledavanja biljnih ekosustava u
specifičnim sredinama kao što su urbana područja i
objekti posebne namjene. Cijeli studij je koncipiran
tako da se studenti u trogodišnjoj izobrazbi formiraju
za stručnjake u urbanom šumarstvu i osjetljivom pri
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Tablica 2. Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS - bodova.


Obvezni predmeti


Kemija s biokemijom


Matematika
Petrologija s geologijom
Primjenjena zoologija
Sociologija urbanih i zaštićenih prostora
Informatika
Povijest perivojne arhitekture
Izborni predmet
Izborni predmet
Ukupno


Botanika
Pedologija
Biometrika za prostorne valorizacije
Izmjera terena s osnovama kartografije
Kultura vizualne misli
Uvod u urbanizam
Ukupno


Fitocenologija


Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i
urbanih područja
Opća i krajobrazna ekologija
Parkovno perensko i jednogodišnje bilje
Mehanizacija u zaštićenim i
urbanim područjima
Fiziologija bilja
Ukupno


Primjenjena entomologija


Primjenjena fitopatologija
Dendrologija


Pejsažno oblikovanje i planiranje
Genetska raznolikost šumskoga drveća
Ukupno


Zaštita okoliša


Ekonomika okoliša
Uzgajanje šuma posebne namjene
Uređivanje šuma posebne namjene
Parkovna tehnika i uređaji
Zaštita prirode
Ukupno


Arborikultura


Mikrobiologija ekosustava
Upravljanje i nadzor u
zaštićenim područjima
Uvod u prostorno planiranje
Ekologija šumskoga drveća
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Završni rad
Ukupno


Predavanja Vježbe
(sati) (sati)


I. semestar
3 1
3 3
2 1
2 1
1 1
1 3
1 1


13 11


II . semestar
3 2
2 2
2 2
2 2
1 1
2 1
12 10


III. semestar
2 1


2 2


2 1
2 0


2 2


2 1
12 7


IV. semestar
2 1
2 1
3 2
1 1
2 2
10 7


V. semestar
2 2
2 1
3 2
3 2
2 1
2 1
14 9


VI. semestar
2 2


2 1


2 1


2 1
1 1
1 0
1 0
1 0


12 6


Teren
(dana)


0


0
0
1
0
0
0


1


3
3
0
3
0
0
9


2


0


2


2


3


0


9


2
2
3
0
2
9


1
0
2
2
2
2
10


2


0


3


0
0
0
0
0


5


ECTS


5


6
4
4
3
4
4


30


7
6
5
5
3
4
30


6


5


6
4


5


4
30


7
7
7
3
6
30


5
4
6
6
4
5
30


5


4


5


4
3
1
1
1
6
30


Obvezni izborni
predmeti


Tjelesna i zdravstvena
kultura
Strani jezik


Osnove poznavanja
gljiva
Izmjera stabala
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 78     <-- 78 -->        PDF

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠUMARSTVO
Smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem


Ovaj studij proizlazi iz postojećega studija na Šumarskome
odsjeku Šumarskoga fakulteta. Ovaj je studij
prilagođen za upis prvostupnika s ostalih studija
unutar područja Biotehničkih znanosti (Agronomski i
Prehrambeno-biotehnološki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu
i Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku) i srodnih
fakulteta u inozemstvu koji imaju dvogodišnji
obrazovni ciklus i ECTS bodovni sustav.


Ovaj studij traje dvije godine (4 semestra, 120
ECTS-a), svi predmeti su jednosemestralni.


Uvjeti upisa na studij – izravan upis prvostupnika
studija Šumarstvo (Bs), prvostupnika studija Urbano
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša (Bs) te sa srodnih
fakulteta u zemlji i inozemstvu koji će zadovoljiti postavljene
kriterije (ocjena, polaganje razlika). U okviru
programa pokretljivosti studenata predviđa se i uključivanje
studenata s drugih studija u preddiplomski studij
(Bs program) u cilju pripreme za ovaj program.


Kompetencije – poznavanje pozicije i trendova šumarske
struke u zemlji i svijetu, potpuna osposobljenost
za gospodarenje šumskim ekosustavima u svakom
smislu, realizacija programa gospodarenja šumama,
osnivanje i uzgajanje šuma, melioracije i uređenje
šumskih površina u mediteranskome području, zaštita
šuma od abiotskih i biotskih čimbenika, posebice od
požara, izrada šumskogospodarskih i lovno-gospodarskih
planova i programa i osnova, organizacija lovišta,
izrada ekoloških studija, izrada šumarskoga dijela pro


stornih planova, poslovi stručnoga voditelja i nadzornika
u zaštiti prirode i okoliša, plasman drvnih sortimenata,
zaštita na radu u šumarstvu, organizacija proizvodnje
u šumarstvu, vođenje svih poslova u šumarstvu,
pripremljen za stručno i znanstveno usavršavanje kroz
razne edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar
struke je u potpunosti pripremljen za individualan
i timski rad iz područja uzgajanja i zaštite šuma,
uređivanja šuma i lovstva, a ima dodatna primjenjena
znanja iz područja tehnike, tehnologije i managementa
u šumarstvu. Izrađuje diplomski rad koji je po karakteru
eksperimentalan stručni ili znanstveni rad.


Osposobljenost za poslove – najsloženiji poslovi u
svim oblicima šumarskih organizacija od revira do složenoga
trgovačkog društva, županijski i državni inspektori,
šumarska i lovna savjetodavna služba, stručni
suradnik u istraživačkim institucijama u području šumarstva
i lovstva, ravnatelj, stručni voditelj i nadzornik
u zaštićenim prirodnim objektima, voditelj i suradnik u
poslovima trgovine i prometa šumskim proizvodima,
poslovi i zadaće u šumarskom poduzetništvu, nastavnik
u strukovnim srednjim i srodnim školama, poslovi
i zadaće u publicistici i medijima vezanim za šumarsku
struku.


Akademski naziv koji se stječe po završetku studija:
magistar šumarstva – uzgajanje i uređivanje šuma s
lovnim gospodarenjem.


Tablica 3. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu
izvedbu i brojem ECTS- bodova.


Obvezni predmeti


Fitofarmacija u šumarstvu


Šumska vegetacija


Opća i krajobrazna ekologija


Ishrana bilja
Rast i prirast
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Ukupno


Uzgajanje šuma II
Šumske melioracije krša
Lovno gospodarenje I
Oplemenjivanje šumskoga drveća


Gospodarenje i zaštita šumskih tala 2
Diplomski rad


Predavanja Vježbe Teren Obvezni izborni


ECTS


(sati) (sati) (dana)


I. semestar
2 1 0 4


2 1 2 6


2 1 2 6


2 1 0 4
2 1 0 4
1 0 0 2
1 0 0 2
1 0 0 2
13 5 4 30


II . semestar
2
1
2
2


1 2 5
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 1 4
6


predmeti


Fotointerpretacija
u šumarstvu
Sinmorfologija i kartiranje
šumske vegetacije
Digitalna kartografija
u šumarstvu


Zooekologija


Ekološki monitoring
Tipologija šuma
Ishrana divljači
Lovna kinologija
Mehanizacija u
uzgajanju šuma
Izmjera šumskih prostora
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3


Ukupno


Uzgajanje šuma posebne namjene
Ekonomika šumarske tvrtke
Lovno gospodarenje II
Šumarske tehnike i tehnologije


Diplomski rad


Izborni predmet 1


Izborni predmet 2
Izborni predmet 3


Ukupno


Integrirana zaštita šuma
Šumsko gospodarsko planiranje
Diplomski rad
Ukupno


1 0 0
1 0 0
1 0 0
12 5 9
III . semestar
2 1 2
2 1 1
2 1 2
2 2 3
1 0 0
1 0 0
1 0 0
11 5 8
IV. semestar
2 2 2
2 3 4
4 5 6


2


2


2


30


5


4


4


5


6


2


2


2


30


6
6
18
30


Kvantitativne metode
planiranja u šumarstvu
Šumarska politika
i zakonodavstvo
Pravilnici za
uređivanje šuma


Klonsko šumarstvo


Analiza i valorizacija prostora
Obrada i ocjenjivanje
lovačkih trofeja
Obnova opožarenih
površina
Ekologija šumskoga
drveća
Preborno gospodarenje i
subalpinski šumski ekosustavi
Gradacije i monitoring
šumskih kukaca
Statističke metode i modeli
Poplavne šume
Bioenergetske kulture
i fitoremedijacija
Sanacija degradiranih
terena
Povijest šumarstva


Student upisuje dva obvezna izborna i jedan neobvezni izborni predmet


Smjer: Tehnike, tehnologije
Ovaj se studij nastavlja na modularni studij iz prethodne
reforme, kojom su prihvaćeni zahtjevi usmjerenja
unutar studija šumarstva.


Ovaj studij traje dvije godine (4 semestra, 120
ECTS-a), svi predmeti su jednosemestralni.


Uvjeti upisa na studij – izravni upis prvostupnika
preddiplomskoga studija šumarstva (Bs) te sa srodnih
fakulteta i veleučilišta u zemlji i inozemstvu koji će zadovoljiti
postavljene kriterije (ocjene, polaganje razlika
potrebnih za ovaj studij i dr.). U okviru programa
pokretljivosti studenata predviđa se prihvat studenata s
drugih studija u preddiplomski studij za Bs, u cilju pripreme
za diplomski program (Ms). Uvjeti upisa na studij,
kao i prijelazi s drugih studija visokih učilišta u
zemlji i inozemstvu, konačno će se riješiti statutom Fakulteta
i odgovarajućim aktima, koji su u postupku
donošenja.


Kompetencije – poznavanje mehaničkih sredstava,
tehnika te standardnih i vrhunskih tehnologija primjenjivanih
u šumarstvu, prij
prijprijee svega u pridobivanju drva
iz prirodnih, jednodobnih
hh i prebornih sastojina, kultu


i i


ra, plantaža i energetskih šuma, poznavanje šumskih
glavnih i sporednih proizvoda i njihovog kretanja s
mjesta proizvodnje do tržišta po šumskom bespuću i
mreži šumskih i javnih cesta, poznavanje metoda pripreme
i planiranja tehničkih radova u šumarstvu, metoda,
tehnike i tehnologije otvaranja šuma odnosno projektiranja
i gradnje mreže šumskih prometnica, izbor
mehaničkih sredstava i tehnologija temeljem troškovnih
analiza i ostalih kriterija, poznavanje upravljanja
šumskim, ljudskim i tehničkim potencijalima, marketinška
znanja vezana za šumske drvne proizvode i sporedne
šumske proizvode. Pristupnik je dodatno ovladao
primjenjenim znanjima iz ekologije i zaštite šuma
te uređivanja šuma. Studij kod pristupnika razvija
kompetenciju i sposobnost za upravljanje i donošenje
samostalnih i timskih stručnih (poslovnih) odluka, te
sposobnost uključivanja u poslijediplomski studij i
znanstvene tokove struke.


Osposobljenost za poslove – poslovi veće složenosti
u šumarstvu od šumarije i revira kao najnižih šumarskih
strukturnih jedinica po vertikali, poslovi županijskih
i republičkih institucija pod čijim je ingerenci
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 80     <-- 80 -->        PDF

jama šumarstvo, inspekcijskih službi, poslovi i zadaće metom opreme, zadaće strukovne publicistike i medija
šumarskog poduzetništva, poslovi i zadaće u razvojvezanih
za struku. Akademski naziv koji se stjeće po
nim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, promezavršetku
studija: magistar šumarstva – tehnike, tehtom
šumskih proizvoda na domaćem i ino tržištu, pro-nologije i management u šumarstvu.


Tablica 4. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave
potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS - bodova.


Obvezni predmeti Predavanja
(sati)
Vježbe
(sati)
Teren
(dana) ECTS Obvezni izborni
predmeti
I. semestar
Pridobivanje drva II
Mehanizacija pridobivanja drva
3
3
2
2
3
3
7
7
Uređivanje bujica
Sociologija organizacije
u šumarstvu
Management i poduzetništvo u šumarstvu
Šumarska politika i zakonodavstvo
2
2
2
0
2
0
6
4
Osnove tehnologije drva
Humanizacija rada u
šumarstvu
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Ukupno 13 6
II . semestar
8 30
Otvaranje šuma
Šumski proizvodi
Integrirana zaštita šuma
Diplomski rad
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
6
4
4
5
5
Trgovina šumskim
proizvodima
Ergonomija šumskih
strojeva
Osnove mehaničke
preradbe drva
Šumski požari
Šumska protupožarna
infrastruktura
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Ukupno 11 6
III . semestar
9 30
Projektiranje šumskih prometnica
Ekonomika šumarske tvrtke
2
2
2
1
4
1
6
5
Tehnologije gradnje
šumskih prometnica
Vrednovanje šumskih
resursa
Marketing u šumarstvu
Digitalna kartografija u šumarstvu
Diplomski rad
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Ukupno
2
2
1
1
1
11
1
1
0
0
0
5
IV. semestar
0
0
0
0
0
5
3
3
7
2
2
2
30
Šumska biomasa
za energiju
Planiranje tehnoloških
operacija
Inovacije u šumarstvu
Okolišno prihvatljive tehnologije
Organizacija proizvodnje u šumarstvu
Uređivanje šuma
Diplomski rad
Ukupno
2
2
2
6
2
2
1
5
3
3
2
8
4
5
3
18
30


Student upisuje dva obvezna izborna i jedan neobvezni izborni predmet


DIPLOMSKI STUDIJ – URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
Diplomski studij Urbanoga šumarstva, zaštite priročunalnim
tehnikama, fitofarmaciji, hortikulturnim biljde
i okoliša oslanja se na isti trogodišnji studij. U kama i općenito o flori i fauni u urbanim i zaštićenim
ovome studiju studenti stječu znanja o vodama, tlu, ra-područjima uz nužna temeljna znanja drugih disciplina
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 81     <-- 81 -->        PDF

i njihovu međusobnu povezanost. U završnoj, 5. godini
slijedi nadogradnja za rješavanje sanacije degradiranih
staništa, valorizaciju prostora, uključujući gospodarenje
životinjskim vrstama, učenje o rasadničarskoj proizvodnji
ukrasnih biljaka, stabilnosti šumskih ekosustava
na specifičnim staništima, uči se o prašumama,
šumskim požarima i drugim specifičnostima vezanim
za urbano šumarstvo i specifične objekte u prirodi, a
posebno u nacionalnim parkovima, parkovima prirode,
rezervatima i objektima posebne namjene. Razlog za
pokretanje ovoga studija leži u činjenici suvremenih
potreba ispravnoga gospodarenja biljkama u urbanim i
specifičnim prostorima za što dosad nisu obrazovani
stručnjaci sveobuhvatnoga znanja. Kolika je nužnost
za otvaranje ovoga studija govori činjenica da Sveučilište
u Zagrebu predlaže poslijediplomski studij za specifično
gospodarenje urbanim sredinama u kojega je
ugrađena biološka komponenta. Mogući partneri za
ovakav studij mogu biti gradske uprave, vodoprivreda,
proizvođači hortikulturnih biljaka, projektanti, šumari,
agronomi i dr.


Studenti imaju priliku stjecati znanja u svim relevantnim
ustanovama koje se bave navedenom problematikom
(npr. gradske uprave, rasadnici, nacionalni
parkovi itd.) gdje mogu stjecati teoretska i još više
praktična znanja.


Ovaj studij traje dvije godine (4 semestra, 120
ECTS-a), svi predmeti su jednosemestralni.


Uvjeti upisa – izravni upis prvostupnika preddiplomskoga
studija Urbanoga šumarstva, zaštite prirode i
okoliša (Bs) te sa srodnih fakulteta i sveučilišta u zemlji
i inozemstvu koji će zadovoljiti postavljene kriterije
(ocjene, polaganje razlika potrebnih za ovaj studij i dr.).


U okviru programa pokretljivosti studenata predviđa
se prihvat studenata s drugih studija u preddiplomski
studij za Bs, u cilju pripreme za diplomski
program (Ms).


Uvjeti upisa na studij, kao i prijelazi s drugih studija
visokih učilišta u zemlji i inozemstvu, konačno će se
riješiti statutom Fakulteta i odgovarajućim aktima, koji
su u postupku donošenja.


Kompetencije – studij kod pristupnika razvija kompetenciju
i sposobnost za upravljanje i donošenje samostalnih
i timskih stručnih (poslovnih) odluka, te
sposobnost uključivanja u doktorski studij i znanstvene
tokove struke. završetkom studija student je osposobljen
za cjelovito sagledavanje i rješavanje bioloških
potreba u urbanim cjelinama i prostorima posebne namjene
ili specijalne zaštite.


Akademski naziv koji se stjeće po završetku studija –
Magistar urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša.


Tablica 5. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave


potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS- bodova.
Predavanja Vježbe


Obvezni predmeti


Gospodarenje i zaštita voda


Zaštita i gospodarenje s tlom


Računalno oblikovanje parkovnih prostora


Fitofarmacija u urbanim područjima
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Ukupno


Hortikultuma dendrology a


Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije


Ekoturizam


Statističke metode i modeliranje u šumarstvu
Poznavanje vegetacije
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Diplomski rad
Ukupno


(sati) (sati)


I. semestar
3 0
3 1
2 2
2 2
1 0
1 0
1 0
13 5


II . semestar
2
2
2
1
2
1
1
1


12


1
2
0
2
1
0
0
0


6


Teren
(dana)


1


1


1


1
0
0
0
4


3
3
2
0
2
0
0
0


10


Obvezni izborni


ECTS


predmeti


Primjenjena


6


fotointerpretacij a
6 Zooekologija


Laboratorijske metode


6


u fitopatologiji


6
2
2
2
30


5 Šumske mikorize
5 Ljekovito bilje
4
4
4
2
2
2
2


30


III. semestar
Sanacija degradiranih terena
Analiza i valorizacija prostora
Gospodarenje životinjskim vrstama
2
2
1
1
1
1
2
0
2
5
4
4
Okolišna pedagogija
Priprema i vođenje
ekoloških projekata
Zaštićene prirodne
vrijednosti
319
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Rasadnička proizvodnja ukrasnoga bilja 2 1 2 5 Prašume i šumski rezervati
Izborni predmet 1 1 0 0 2
Izborni predmet 2 1 0 0 2
Izborni predmet 3 1 0 0 2
Diplomski rad 6
Ukupno 12 4 7 30


Integrirana zaštita šuma u
zaštićenim područjima
Ekološki monitoring
Diplomski rad
Ukupno


IV. semestar
2 0 2 4
1 2 2 4
22
3 2 4 30


5. STUDIJSKI PROGRAMI DRVNOTEHNOLOŠKOGA ODSJEKA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ – DRVNA TEHNOLOGIJA
Preddiplomski studij Drvna tehnologija traje tri godine
(6 semestara, 180 ECTS) a uvjet za upis je završena
četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit.


Znanja i vještine koje se studiranjem na ovom studiju
stječu su poznavanje građe drva i tehničkih svojstava
drva, osnovna znanja o zaštiti drva, osnovna tehnička
znanja za praćenje i kontrolu rada strojeva i transportne
opreme, osposobljenost za nadziranje drvnotehnoloških
procesa i provođenje određenih tehnoloških operacija,
sudjelovanje u nabavi materijala i ostale opreme, nadziranje
kvalitete proizvoda i kvalitete rada te stručna,
operativna znanja za vođenje drvnotehnoloških procesa.


Prvostupnik drvne tehnologije pripremljen je za stručno
usavršavanje kroz razne seminare i radionice u toku
svoga rada, a u redovitom studiju u potpunosti je osposobljen
za nastavak studija na Šumarskom fakultetu za
diplomske programe Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje
proizvoda od drva.


Treba naglasiti da se student na preddiplomskom
studiju priprema za diplomski studij te da će završavati
studij kao prvostupnik u slučaju objektivnih nemogućnosti
nastavka studiranja na diplomskom studiju ili dobre
ponude za posao. Dakle, ako tržište rada bude dobro
prihvaćalo prvostupnike povećat će se broj onih
koji će završavati studij kao prvostupnici. To ne mora


nužno značiti smanjen broj onih koji će studirati na diplomskom
studiju nego može biti poticaj većem broju
studenata za završetak trogodišnjega studija čime bi se
povećao broj završenih u odnosu na upisane studente.


Prvostupnik drvne tehnologije bit će osposobljen za
stručne poslove u svim oblicima poduzeća koja se bave
preradom drva i proizvodnjom namještaja, suradničke
poslove u trgovini i distribuciji drvnih proizvoda te
određene poslove i zadaće u drvnoindustrijskom poduzetništvu.
Prvostupnik će biti osposobljen za nadziranje


aterijala


procesa sušenja drva i drvnih
hh materijala,
,, z
zza
aa praćenj
praćenjpraćenje
ee
tehnoloških postupaka u pilani, u proizvodnji furnira


ra,
,, u
uu
proizvodnji ploča od uslojenoga drva i ploča od usitnje


tnjenoga
drva, u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i
drugih drvnih proizvoda.


Pri završetku preddiplomskoga studija student drvne
tehnologije moći će se opredijeliti putem izbornih predmeta
za nastavak jednoga od dva diplomska studija koje
će izvoditi Drvnotehnološki odsjek. Prvostupnik drvne
tehnologije može se opredijeliti i za neki drugi diplomski
studij ako ispunjava uvjete propisane za upis izabranog
studija.


Akademski naziv koji se stječe po završetku studija
je prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
drvne tehnologije.


Tablica 6. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za
njihovu izvedbu i brojem ECTS – bodova za preddiplomski studij Drvna tehnologija


I. GODINA
Oznaka
DT-1101
DT-1102
DT-1103
DT-1104


DT-1205
DT-1206
DT-1207


Naziv modula


1. semestar
Matematika
Fizika
Kemija drva
Anatomija drva
Ukupno:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strani jezik
2. semestar
Tehnička mehanika
Osnove dendrologije
Primjenjena tehnička grafika
P* V T ECTS
3 3 7
2 2 5
3 3 8
3 4 10
11 12 30
2 2 5
1 2 3
1 2 4
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 83     <-- 83 -->        PDF

DT-1208 Drvnoindustrijsko strojarstvo 2 2 5
DT-1209 Osnove elektrotehnike 2 2 4
DT-1210 Tehnička svojstva drva i
Ukupno:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strani jezik
3
11
4
14
9
30
II. GODINA
Oznaka Naziv modula P* V T ECTS
3. semestar
DT-2311
DT-2312
DT-2313
Strojevi za obradu drva i
Tehnička svojstva drva ii
Zaštita drva i
3
2
3
3
2
3
6
4
7
DT-2314 Osnove statistike 2 2 4
DT-2315 Transportna tehnika u di
Terenska nastava
2 3
5
5
4
Ukupno:
Tjelesna i zdravstvena kultura
4. semestar
12 13 30
DT-2416
DT-2417
DT-2418
DT-2419
DT-2420
Konstrukcije proizvoda od drva I
Sušenje drva i drvnih materijala
Pilanska tehnologija drva i
Ljepila i lijepljenje drva
Ploče od usitnjenog drva
Terenska nastava
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
5
7
5
5
4
5
4
III. GODINA
Ukupno:
Tjelesna i zdravstvena kultura
11 14 30
Oznaka Naziv modula P* V T ECTS
5. semestar
DT-3521
DT-3522
DT-3523
DT-3524
DT-3525
Furniri i furnirske ploče
Organizacija proizvodnje
Tehnologija finalne obrade drva
Drvo u graditeljstvu
Trgovina drvom i drvnim proizvodima
Terenska nastava
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
5
5
7
6
4
4
4
Ukupno:
6. semestar
12 13 30
DT-3626
DT-3627
Planiranje i obračun proizvodnje
Površinska obrada drva
2
2
3
3
5
5
Modul izborne skupine
Modul izborne skupine
Modul izborne skupine
Završni rad
2
2
2
0
2
2
2
3
3
3
3
7
Terenska nastava 5 4
DT-3628
DT-3629
Ukupno:
izborna skupina A
Vođenje proizvodnih procesa i
Tehnološke karakteristike drva
10
2
2
15
2
2
30
DT-3630
DT-3631
DT-3632
DT-3633
Strojevi za obradu drva II
izborna skupina B
Konstrukcije proizvoda od drva II
Ojastučeni namještaj
Oblikovanje namještaja
2
2
2
2
2
2
2
2


* P – predavanja (sati/tjednu); V – vježbe (sati/tjednu); T – teren (dana/semestru)
DIPLOMSKI STUDIJI – DRVNOTEHNOLOŠKI PROCESI I OBLIKOVANJE PROIZVODA OD DRVA


Osluškujući potrebe struke opredijelili smo se za kojim smo više pozornosti htjeli dati dizajnu drvnih
prijedlog diplomskog studija Drvnotehnološki procesi, proizvoda, konstrukcijama i projektiranju proizvoda s
koji u središte proučavanja stavlja tehnologiju, i dinaglaskom
na izbor i poznavanje svojstava materijala
plomskog studija Oblikovanje proizvoda od drva, kao važnog čimbenika gotovog proizvoda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Završetkom diplomskoga studija na Drvnotehno-jalu, potpuno se osposobljava za upravljanje drvnotehloškom
odsjeku stjecat će se akademski naziv magistar nološkim procesima, za planiranje i obračun proizvoddrvnotehnoloških
procesa odnosno magistar oblikovanje,
vođenje svih poslova u drvnoj industriji, pripremnja
proizvoda od drva. ljen je za stručno i znanstveno usavršavanje kroz razne
Magistar drvnotehnoloških procesa stječe znanja o edukativne oblike i poslijediplomski studij. Magistar je
poziciji i trendovima drvne industrije u zemlji i svijetu, u potpunosti pripremljen za individualan i timski rad iz
znanstvene spoznaje o drvu kao obnovljivom materi- područja pilanarstva i hidrotermičke obrade drva, zašti-
Tablica 7. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu
izvedbu i brojem ECTS bodova za diplomski studij Drvnotehnološki procesi


I. GODINA


Kod Naziv predmeta P* V T ECTS


1. semestar
DP-1134 Hidrotermička obrada drva 2 2 5
DP-1135 Pilanska tehnologija drva ii 2 2 5
DP-1136 Kvantitativne metode za operacijska istraživanja 2 1 4
DP-1137 Proizvodni menadžment 2 1 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6 4
Ukupno: 12 8 30
Izborni predmeti
DP-1138 Modifikacije drva 2 1
DP-1139 Iskorištavanje šuma 2 1
DP-1140 Vođenje proizvodnih procesa ii 2 1
DP-1141 Industrijska sociologija 2 1


2. semestar
DP-1242 Tehnologija furnira i uslojenog drva 2 2 5
DP-1243 Tehnologija ploča od usitnjenog drva 2 2 5
DP-1244 Automatizacija i mjerna tehnika u di 2 1 4
DP-1245 Rukovanje materijalom 2 1 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6 4
Ukupno: 12 8 30
Izborni predmeti
DP-1246 Tehnologija drvnih vlakana i papira 2 1
DP-1247 Specijalne metode sušenja drva 2 1
DP-1248 Cnc tehnika u finalnoj obradi drva 2 1
DP-1249 Energetika drvne industrije 2 1


II. GODINA
Kod Naziv predmeta P* V T ECTS


3. semestar
DP-2350 Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo 2 2 5
DP-2351 Tehnološki procesi površinske obrade drva 2 2 5
DP-2352 Zaštita drva II 2 1 4
DP-2353 Primjenjena statistika 2 1 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6


4
Ukupno: 12 8 30


Izborni predmeti
DP-2354 Upravljanje i osiguranje kvalitete 2 1
DP-2355 Projektiranje drvnoindustrijskih pogona 1 2
DP-2356 Zaštita industrijskog okoliša 2 1


4. semestar
DP-2457 Diplomski rad


30


P – predavanja (sati/tjednu); V – vježbe (sati/tjednu); T – teren (dana/semestru)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 85     <-- 85 -->        PDF

te drva, u području tehnologije proizvodnje furnira, plo-proizvodnjom namještaja i drugih drvnih proizvoda.
ča od uslojenog drva i ploča od usitnjenoga drva, tehnoMagistar
može raditi kao stručni suradnik u istraživačlogije
proizvodnje finalnih drvnih proizvoda, posebno kim institucijama u području drvne tehnologije, u konvođenje
procesa površinske obrade drva i drvnih proizzultantskim
i projektantskim tvrtkama, drvnoindustrijvoda.
Magistar se bavi projektiranjem tehnologije, razskom
poduzetništvu, kao nastavnik u strukovnim sredvojem
i unaprijeđenjem proizvodnje, optimizacijom njim i srodnim školama te u publicistici i medijima veproizvodnje
a ima dodatna primjenjena znanja iz podru-zanim za drvnu struku.
čja tehnike i managementa u drvnoj industriji. OsposobMagistar
oblikovanja proizvoda od drva osposobljen
ljen je za najsloženije tehnološke poslove u svim oblicije
za obavljanje radnih zadataka u većim i manjim tvrtma
poduzeća koja se bave obradom i preradom drva te kama (od pogona do salona), koje se bave proizvodnjom


Tablica 8. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu
izvedbu i brojem ECTS bodova za diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva


I. GODINA


Kod Naziv predmeta P* V T ECTS


1. semestar
DD-1158 Konstrukcije proizvoda od drva III 2 2 5
DD-1159 Tehnološka priprema rada 2 2 5
DD-1160 Pločasti materijali 2 1 4
DD-1161 Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja 1 2 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6 4
Ukupno: 11 9 30
Izborni predmeti
DD-1162 Makroskopska svojstva i tekstura drva 2 1
DD-1163 Namještaj i opremanje prostora 2 1
DD-1164 Metode istraživanja strukture drva 2 1
DD-1165 Nedrvni materijali 2 1


2. semestar
DD-1266 Istraživanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva 2 2 5
DD-1267 Drvni kompozitni materijali 2 2 5
DD-1268 Osiguranje kakvoće finalnih proizvoda 1 2 4
DD-1269 Međunarodno tržište drvnih proizvoda 2 1 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6 4
Ukupno: 12 8 30
Izborni predmeti
DD-1270 Konstrukcije proizvoda od drva IV 2 1
DD-1271 Specijalni proizvodi od drva 2 1
DD-1272 Izbor alata i parametara obrade 2 1


II. GODINA
Kod Naziv predmeta P* V T ECTS


3. semestar
DD-2373 Površinska obrada proizvoda od drva 2 2 5
DD-2374 Projektiranje proizvoda od drva 2 2 5
DD-2375 Namještaj i zdravlje 2 1 4
DD-2376 Primjenjena statistika 2 1 4
Izborni predmet (obvezno s liste) 2 1 4
Izborni predmet (slobodan izbor) 2 1 4
Terenska nastava 6 4
Ukupno: 12 8 30
Izborni predmeti
DD-2377 Istraživanje lijepljenih spojeva 2 1
DD-2378 Upravljanje i osiguranje kvalitete 2 1
DD-2379 Upravljanje projektima 2 1


4. semestar
DD-2480 Diplomski rad


P – predavanja (sati/tjednu); V – vježbe (sati/tjednu); T – teren (dana/semestru)
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ili distribucijom namještaja ili drugih proizvoda od
drva. On je također spreman sudjelovati u rješavanju interdisciplinarnih
problema, koji se odnose na dio oblikovanja
ili konstruiranja proizvoda i njihovog prezentiranja,
kao i na odlučivanje o odabiru materijala, repromaterijala
te osiguranju kakvoće finalnog proizvoda.


Zahvaljujući poznavanju metodologije dizajna finalnih
proizvoda od drva magistar oblikovanja proizvoda od
drva osposobljen je za obavljanje niza funkcija, od razvoja
proizvoda, unapređenja kvalitete, oblikovanja i
konstruiranja proizvoda, opremanja objekata, sve do
prezentacije na sajmovima i prodaje proizvoda.


6. OTVORENA PITANJA
Na mnoga pitanja koja su nas mučila prilikom izrade
prijedloga reformiranih studijskih programa odgovore
smo pronalazili u hodu. No, mnoga su pitanja
još uvijek ostala otvorena.


Na primjer, i dalje su nepoznati kriteriji financiranja
sveučilišnoga obrazovanja, odnosno hoće li Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa (MZOS) financirati
visokoškolske ustanove prema programima ili prema


broju studenata. Nadalje, hoće li biti određen minimalni


ta p
ppo programu odnosno po predmetu, što je
u suprotnosti s koncepcijom velikoga izbora predmeta.


ti s
Hoće li MZOS u načelu podržavati programe koji nude
instrumente za kraće studiranje i veću prolaznost?
Postavlja se i pitanje hoće li izabrana studijska
shema (3+2+3) najbolje zadovoljiti potrebe za kadrovima
u šumarstvu, preradi drva i proizvodnji namještaja?
Jesmo li uspjeli studijske programe prilagoditi potrebama
šumarske i drvnotehnološke struke, ali i srodnim fa


kultetima na Sveučilištu i u inozemstvu u pogledu mobilnosti
studenata? Kako u uvjetima nedostatka laboratorija
i istraživačke opreme osigurati visoku kvalitetu
studijskih programa? Kako privući studente za upis I. ali
i II. i III. razine sveučilišnoga studija? Kako osigurati


ako os
razliku bakalaureata na sveučilišnome studiju u odnosu


iju u
na mogući bakalaureat stručnoga studija?
Ovaj niz pitanja mogao bi se i dalje nastaviti no
važno je i naglasiti da ono što sigurno znamo je to, da
ćemo nastojati novim reformiranim studijskim programima
na Šumarskome fakultetu osigurati obrazovanje
modernih interdisciplinarnih, visokoobrazovanih i visokoosposobljenih
stručnjaka koji će biti spremni na
izazove koje postavljaju suvremene tehnologije u šumarstvu,
preradi drva i proizvodnji namještaja te obrazovati
prvostupnike i magistre s potrebnim znanjima i
vještinama da i dalje budu temelj razvoja šumarske i
drvne struke u Hrvatskoj.


IMA LI U HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o. ZAGREB PROSTORA ZA PROŠIRENJE
DJELATNOSTI I NOVA ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH INŽENJERA
ŠUMARSTVA I ŠUMARSKIH TEHNIČARA?


1. UVOD
Šumarstvo je struka i znanost koja se brine o potrajnom
gospodarenju šumama i šumskim zemljištem.
Cilj potrajnog gospodarenja je ostvarenje ekoloških,
socijalnih i gospodarskih funkcija.


Sa oko 2,0 mil. ha državnih šuma i šumskog zemljišta
ili 36 % ukupne državne površine gospodare od 1. 1.
1991. do 8. 4. 2002. godine Hrvatske šume p.o. Zagreb,
a zatim kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
(u daljnjem tekstu: HŠ d.o.o.). HŠ d.o.o. Zagreb
su trostupanjski organizirane: Direkcija u Zagrebu,
16 Uprava šuma Podružnica i 171 šumarija, te 12 radnih
jedinica i 4 kćerke d.o.o. Zapošljavaju oko 10 000 zaposlenika,
od toga prosječno mjesečno oko 1 200 na određeno
vrijeme (zbog sezonskog karaktera poslovanja), te
93 obrtnika i 85 trgovačkih društava iz područja šumarstva
i lovstva.


Bitan čimbenik poslovanja HŠ d.o.o. u gospodarenju
šumama i okolišem su ljudski potencijali, od kojih


bi posebno istakli obrazovane radnike – stručno-tehničko
osoblje školovano na srednjim šumarskim školama
i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


HŠ d.o.o. zapošljavaju:


1178 diplomirana inženjera šumarstva, od kojih su
3 doktora znanosti, 51 magistar znanosti šumarstva
i 16 magistara specijalista šumarstva i


1807 šumarskih tehničara (Tablica 2.).
Ovom prigodom ističemo samo neke pokazatelje u
svezi s ostvarenjem propisa šumskogospodarske osnove
područja za osmogodišnje razdoblje


:


sveukupno šumskouzgojni radovi
ostvareni su naoko 341 000 ha ili 80 % propisa i


provedba etata i užite drvne zalihe iznosi oko 32,6
mil. m3 ili svega 66 % propisa.
Posljedica manjeg ostvarenja sječivog etata je u prvom
redu zbog miniranosti šumskih površina (oko
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 87     <-- 87 -->        PDF

10 % etata), ali i zbog organizacijskih i tehničkih razloga,
jer nije bilo moguće provođenje propisa na oslobođenim
i mirno reintegriranim područjima u prvim godinama
važnosti šumskogospodarske osnove područja
1996 – 2005.


HŠ d.o.o. tijekom 1991 – 2005. godine bavile su se
u gospodarskom smislu u 90 %- tnom dijelu temeljnom
djelatnosti šumarstva (šuma i drvo, šumska mehanizacija,
lovstvo i consulting), tj. tradicionalnim šumarstvom,
a znatno manje stvaranjem prihoda od nedrvnih
proizvoda i usluga, tj. drugim stupom gospodarenja
nekretninama (turizam, najam i zakup).


Opća ocjena stanja u šumarstvu Hrvatske obilježena
je ozbiljnom i dugom tehnološkom stagnacijom i
stagnacijom misli. Problem je u ljudima struke, kao i u
ljudima i institucijama države, koje su nadležne za usmjeravanje,
kontrolu i poticanje razvoja šumarstva.
Nije upitno opredjeljenje struke za tako nužne promjene,
znamo što i kako više nećemo, pa ipak u svakodnevnom
životu nastavljamo funkcionirati po starome.


Studijom o restrukturiranju “Hrvatskih šuma”


p.o. Zagreb irske tvrtke Coillte Consult od 22. veljače
2002. godine, predožena je organizacija HŠ d.o.o. kao
Poduzeće za uslužnu djelatnost, tj. izvođenje radova u
šumarstvu. Prema Ircima u svijetu danas vladaju 4 M
(Money, Man, Market i Manufacturing) zanemarujući,
pritom da HŠ d.o.o. gospodare prirodnim šumama
(95 %), a manji dijelom kulturama i plantažama.
Prema Zagrebačkoj školi uzgajanja šuma i kriterijima
PRO SILVA glavni i jedini cilj u gospodarenju
šumama je potrajnost, stabilnost, raznolikost i prirodna
obnova šume! U gospodarenju šumskim ekosustavima
vrijedi 4 M + F (Forest), a ne dobit od 10 % iz temeljne
djelatnosti šumarstva.


HŠ d.o.o. nalaze se pred novim izazovom restrukturiranja.
Za iskorak iz ovakvog stanja treba izraditi Srednjoročni
plan razvoja HŠ d.o.o. 2006 – 2010. godina,
kojom će prijeći s dvostupnog na trostupni model poslovanja,
proširenja poslovnih polja – novih djelatnosti:


1. Šumarstvo 2. Nekretnine
osiguranje drva za svoje kupce turizam i nekretnine
šumska mehanizacija izvori pitke vode
prerada drva obnovljivi izvori energije
lovstvo


Iskorak iz ovakvog stanja mogu i moraju učiniti
mladi ljudi, koji su spremni svu svoju snagu intelekta i
duha upregnuti u hod napretka. Samo uz nužno permanentno
obrazovanje, poznavanje metoda, analiza, osiguranje
slobode dijaloga i suprostavljanja, moguće je


3. Uslužne i ostale djelatnosti
šumske usluge u tuzemstvu
šumske usluge u inozemstvu
consulting
osigurati naš ukupan razvoj i u njemu moderno ekosocijalno
šumarstvo.


Ako se to ne učini, osuđeni smo na stagnaciju, regresiju
i odumiranje.


2. ŠKOLOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE STRUČNO TEHNIČKOG OSOBLJA,
DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŠUMARSTVA I ŠUMARSKIH
TEHNIČARA U RAZDOBLJU 1990 - 2004.
Kretanje broja diplomiranih inženjera šumarstva i
šumarskih tehničara prema tri obilježja: maturanti sredar


nje šumarske škole, odnosno diplomirani na Šumar
skom fakultetu; zaposleni u HŠ d.o.o. i nezaposleni i u
Republici Hrvatskoj u razdoblju 1990 – 2004. na način
da su brojčani pokazatelji u 1990. iskazani kao 100. Podaci
iz sljedećih godina stavljani su u odnos prema stanju
iz 1990. Izvorni brojčani podaci nalaze se u priloženim
tablicama 1.1.; 1.2.; 2.0. i 3.0.


Diplomirani inženjeri šumarstva


Dok je porast broja zaposlenih dipl. ing. šumarstva
u HŠ d.o.o. prilično stabilan i odvija se po godišnjoj
stopi od 2 %, broj diplomiranih studenata Šumarskog
fakulteta dosta oscilira, što utječe i na osciliranje broja
nezaposlenih. U kolikoj su mjeri ratna događanja utjecala
na trend diplomiranja i nezaposlenosti dipl. ing.
šum. teško je ocijeniti bez dopunskih istraživanja, ali
je izvjesno da bi se oni mogli dovesti u vezu. Potrebno
je istaći da se u posljednjih 5 godina broj nezaposle


nih diplomiranih inženjera šumarstva ustalio
prosjeku na 103 (tablica 3.).


Tablica 1.1. Diplomirani inženjeri šumarstva na
Šumarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu
od 1985. do 2004. godine


1985. 33
1986. 43
1987. 61
1988. 69
1989. 79
UKUPNO
1985-1989. 285
1990. 77
1991. 71
1992. 68
1993. 70
1994. 77


1995. 66
1996. 51
1997. 43
1998. 62
1999. 91
2000. 68
2001. 60
1002. 72
2003. 65
2004. 92
UKUPNO 1 033


1990-2004.
Izvor: Šumarski fakultet
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Tablica 1.2. Broj učenika koji su završili obrazovanje za zvanje šumarski tehničar u redovitom školovanju za razdoblje
od 1990. do 2004. godine i uz rad*


Š U M AR S K A Š K O LA


Godina Karlovac


VinKaštel
ViroviSlav.
OtoHrvat.
Đurđe-Arbor. Drvodj. GraSveukupno


uz redov


kovci Štafilić tica Brod čac Kostajn. novac Opeka šk. Zagr. čac redovni


rad ni


1990. 8 106 106
1991. 122 122
1992. 15 76 76
1993. 13 69 69
1994. 1 58 31 89
1995. 24 37 33 70
1996. 28 29 31 60
1997. 0 49 35 84
1998. 0 60 33 24 117
1999. 17 88 33 19 140
2000. 1 84 35 25 34 26 204
2001. 15 73 31 16 29 6 19 22 196
2002. 5 57 42 14 32 0 23 22 20 210
2003. 18 64 35 12 30 25 23 19 21 229
2004. 1 68 33 9 28 37 29 0 31 10 0 0 245
UKUPNO *146 1040 372 119 153 94 94 63 72 10 **0 **0 2017


Pripremila: Marina Tatalović, dipl. ing. – viša savjetnica u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske


* Podatke dostavio: 9. 5. 2005. Stjepan Šlat, dipl.ing. ravnatelj Šumarske i drvodjelske škole Karlovac
** Novootvorena šumarska odjeljenja


Šumarski tehničari Tablica 3. Nezaposleni diplomirani inženjeri šumarstva i šumarski
tehničari u Hrvatskoj stanje 31. prosinca


Iz tablice 1.2. može se sagledati da je negdje do
1998. broj srednjoškolaca koji su završili srednju Diplomirani inženjer


Godina Šumarski tehničar


šumarsku školu, broj zaposlenih u HŠ d.o.o. i broj šumarstva
nezaposlenih uglavnom bio usklađen. Od 1998. pa 1990. 109 306
do 2004. broj završenih šumarskih tehničara je u znat1991.
130 328
nom porastu, što se može objasniti mogućnošću školo-1992. 83 239
vanja za zvanje šumarski tehničar u novootvorenim 1993. 75 234
šumarskim odjeljenjima pri raznim srednjim strukov1994.
75 252
nim školama. Trenutno je moguće školovanje za 1995. 90 244
zvanje šumarski tehničar u jedanaest srednjih ško1996.
82 260
la. Pad broja nezaposlenih šumarskih tehničara poslije 1997. 85 291
2001. može se tumačiti ili nastavkom školovanja – stu1998.
90 304
diranja, ili zapošljavanjem u struci kod poduzetnika ili 1999. 89 381
izvan struke, jer pokazatelj o zapošljavanju u HŠ d.o.o. 2000. 102 461
ukazuje na stagnaciju, odnosno da se zapošljavanje 2001. 114 556
svodilo samo na zamjenu otišlih radnika. 2002. 107 545
Glede stabilno visokog broja nezaposlenih šu-2003. 95 474
marskih tehničara kojih je u posljednjih 5 godina bilo 2004. 100 433
u prosjeku 494 i potrebe šumarstva, može se zaključiti


Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Središnja služba


da je broj polaznika srednjih škola šumarskog usmjerenja
u nesrazmjeru s potrebama HŠ d.o.o. (tablica 3.). Programirani rast i razvoj (proširenje djelatnosti i
Iz predočenih višegodišnjih pokazatelja može se njihovu dinamiku) nužno je stalno usuglašavati sa


e se
zaključiti da je zapošljavanje šumarskih tehničara i
ii di HŠ d.o.o., kao najznačajnijem čimbeniku u zapo


diplomiranih
inženjera šumarstva na način kako se gosšljavanju
šumarsko-tehničkog osoblja.
podarilo i investiralo u HŠ d.o.o. stabilno i predvidivo i
da bi politiku upisa u srednje šumarske škole i na Šumarski
fakultet trebalo temeljiti na tom pokazatelju.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 89     <-- 89 -->        PDF

3. POTREBE HRVATSKIH SUMA d.o.o. ZA STRUČNO TEHNIČKIM
OSOBLJEM U RAZDOBLJU 2006 -2015. GODINA
Programom razvoj “Hrvatskim šumama”, p.o.
Zagreb (1991–2025) i Nacionalnom šumarskom politikom
i strategijom (17. 7. 2003) dugoročno su određeni
ciljevi i strategija razvoja, koji su temelj šumarske
politike. Ciljevi razvoja HŠ d.o.o. uz verifikaciju
znanosti i šumarske struke moraju dugoročno ostati
isti. U provedbi ciljeva neizbježne su samo promjene
putova i metode rada.


Temeljni akt kojim se utvrđuju potrebe HŠ za
kadrovima je šumskogospodarska osnova koja se
izrađuje za šumskogospodarsko područje. Njome se
između ostalog uređuje:
– osnova šumskouzgojnih radova
– osnova sječe glavnog i prethodnog prihoda
– osnova zaštite šumaplan investicijskih ulaganja

program ekosocijalno dopustivog korištenja ostalih
proizvoda i usluga šumskih ekosustava
Šumskogospodarskom osnovom područja kvantificirani
su poslovni planovi za desetogodišnje razdoblje
i kao takvi uz korištenje normativa i poslovnih ciljeva
u vidu racionalnosti i unapređenje poslovanja, čine polazište
za projekciju potrebnog stručno-tehničkog osoblja,
ali i proizvodnih radnika. Na taj način utvrđeni
broj i strukturu potrebnog osoblja potrebno je korigira
aa-
ti procjenom fluktuacije određenih profila. Kako se u
HŠ fluktuacija svodi samo na prijevremeno ili redovito
umirovljenje radnika na temelju statistike, potrebe za
radnicima s tog gledišta mogu se prilično precizno
predvidjeti (jednostavna reprodukcija).


Temeljna jedinica poslovanja u HŠ d.o.o. je šumarija
s revirima bila i trajno ostaje! U reviru revirnik
planira, organizira i izvodi sve radove iz područja gospodarenja
šumama (čl. 8. ZOŠ-a) i upravlja nekretninama
uz pomoć pomoćnika revirnika, šumskih radnika i
poduzetnika, a pod vodstvom upravitelja šumarije,
stručnjaka – specijalista iz uprave šuma podružnice.


Šumskouzgojni radovi su čimbenik uspjeha svake
šumske tvrtke pa se tako i HŠ d.o.o., glavni kapital
šumske tvrtke ne odražava u godišnjoj bilanci niti
u računu dobiti i gubitka i svakom je šumoposjedniku
jasno; njegov se kapital ponajprije nalazi u njegovim
šumskim sastojinama i u potrajnoj produktivnoj
sposobnosti šumskog tla. Tu raste njegov glavni
kapital i to se ne smije zanemariti.


3.1. Potreban broj stručno-tehničkog osoblja prema
normativima i propisu šumsko gospodarske
osnove područja 1996–2005.
Tablicom 5. utvrđeni su normativi za stručno tehničko
osoblje u šumariji, za pomoćnika revirnika, revirnika
i upravitelja šumarije. Posebno su iskazani nor-


Tablica 4. Dobna struktura dipl. ing. šumarstva i
šumarskih tehničara


Dob Dipl. ing. Šumarski
šumarstva tehničari
19 4
20 7
21 18
22 21
23 41
24 1 44
25 3 46
26 13 30
27 27 21
28 34 24
29 40 20
30 48 30
31 31 31
32 28 38
33 30 56
34 34 53
35 37 47
36 30 54
37 40 66
38 68 68
39 65 88
40 59 98
41 62 120
42 44 101
43 47 123
44 41 103
45 38 84
46 22 63
47 26 45
48 38 43
49 30 37
50 27 12
51 16 25
52 16 23
53 9 20
54 23 22
55 19 20
56 14 26
57 18 24
58 16 26
59 9 17
60 15 13
61 12 15
62 10 7
63 18 9
64 15 6
65 8 2
66 1
UKUPNO 56 – 66 135 146
SVEUKUPNO 1 188 1 892


Izvor: Kadrovska evidencija HŠ d.o.o.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Tablica 5. Normativi za stručno tehničko osoblje u šumariji


Pomoćnik revirnika Revirnik Upravitelj šumarije
Red. broj OPIS POSLOVA Jed. mj. Državne šume
Normativ po jednom izvršitelju


1. Proizvodnja trupaca
3 4200 12000 48000
m3


2. Proizvodnja tanke oblovine
3150 9000 36000
m


3. Proizvodnja višemetarskog drva m´ 8400 24000 96000
4. Proizvodnja prostornog drva m´ 10500 30000 120000
5. Priprema staništa
ha 420 1200 4800
6. Pošumljavanje i popunjavanje ha 210 600 2400
7. Njega i čišćenje sastojina ha 315 900 3600
8. Doznaka stabala za sječu ha
-400 4800
9. Čuvanje i zaštita šuma
ha 2100 -36000
10. Rasadnička proizvodnja
ha -10 120
11. Čuvanje lovišta -otvoreno lovište ha 2100 -36000
12. Lovstvo – gatersko lovište ha
-600 7200
mativi po jednom izvršitelju za sve radove u šumariji. Po tim normativima HŠ d.o.o. bi trebale imati:
Na temelju tih normativa i prosječne godišnje količine 1588 pomoćnika revirnika, a zaposleno ih je 1498
radova prema Osnovi područja za razdoblje1996–2005. ili 90 manje;
utvrđen je potreban broj stručno-tehničkog osoblja u 615 revirnika, a zaposleno ih je 582 ili 33 manje;i i
šumariji uz prikaz stanja broja zaposlenih s 31. 12. 159 upravitelja šumarija, a zaposleno ih je 171 ili


2004. (tablica 5.1.).
samo 12 više.


Tablica 5.1. Potreban broj stručno tehničkog osoblja u šumariji po normativima i stanje zaposlenih s 31. 12. 2004.


BROJ IZVRŠITELJA
Red. broj UPRAVA SUMA
PODRUŽNICA
Pomoćnik revimika
Potrebno Stanje
Revimik
Potrebno Stanje
Upravitelj šumarije
Potrebno Stanje
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Vinkovci 118 157 40 45 10 12
2. Osijek 99 80 36 21 9 8
3. Našice 104 90 36 40 9 9
4. Požega 56 61 23 22 5 6
5. N. Gradiška 108 97 49 34 10 9
6. Bjelovar 196 186 76 54 17 15
7. Koprivnica 92 102 38 37 8 11
8. Zagreb 117 97 48 45 10 12
9. Sisak 96 42 35 34 8 10
10. Karlovac 113 105 42 53 9 14
UKUPNO JEDNODOBNE 1099 1017 423 385 95 106
11. Ogulin 83 73 30 19 7 6
12. Delnice 139 167 52 86 12 14
13. Senj 82 50 25 26 6 7
14. Gospić 133 112 59 32 13 12
UKUPNO PREBORNE 437 402 166 163 38 39
15. Buzet 18 29 9 12 9 9
16. Split 34 50 17 22 17 17
UKUPNO MEDITERANSKE 52 79 26 34 26 26
SVEUKUPNO 1588 1498 615 582 159 171
Napomena!


Potreban broj stručno tehničkog osoblja izračunata iz
temel i “


1.
z
zza
aa UŠ
UŠUŠP
PP 1
11 –
–– 1
114
44 n
nna
aa temelju normativa i “prosječne godišnje količine radova prema šumskogospodarskoj osnovi
područja 1996. – 2005.
2. za UŠP 15 – 16 po normativu za krške šumarije UŠP Senj.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Iz iskazanih podataka može se zaključiti uz uvažavanje
važećih normativa da HŠ d.o.o. nedostaje 90 pomoćnika
revirnika (šumarskih tehničara) i 33 revirnika
(dipl. inž. šumarstva). Uvjetno iskazani višak upravitelja
šumarija je posljedica broja postojećih šumarija.


3.2. Potrebe za stručno-tehničkim osobljem s osnova
fluktuacije
Kako je otkazivanje ugovora o radu kao i prijevremeno
umirovljenje stručno-tehničkog osoblja u HŠ zanemarivo,
temelj za utvrđivanje potrebnog broja radnika
u svrhu zamjene (jednostavna reprodukcija) svodi
se na utvrđivanje broja radnika koji će u datom razdoblju
otići u redovitu mirovinu. U tabl. 4. su prikazane
starosne distribucije zaposlenih inženjera šumarstva i
šumarskih tehničara. Jednostavnim izračunom proizlazi
da će u razdoblju 2006–2015. biti potrebno, s
osnova zamjene umirovljenih radnika: dipl. inženjera
šumarstva 135 (prosječno 14 godišnje) i šumarskih
tehničara 146 (prosječno 15 godišnje).


Kako distribucije dipl. ing. šum. i šumarskih tehničara
prema dobi imaju oblik Gaussove krivulje s aritmetičkim
sredinama od 41,7 za inženjere i 40,2 za tehničare
veće potrebe za tim osobljem uslijediti će tek
oko 2025. godine.


3.3. Potreban broj stručno-tehničkog osoblja s osnova
otvaranja novih poslovnih polja – proširenja
djelatnosti i prijedloga nove šumskogospodarske
osnove 2006–2015.
Prema šumskogospodarskoj osnovi područja za
drugo polurazdoblje (I/2.) 2006–2015. propisani etat
povećava se sa 4,9 mil. m3 na 5,3 mil. m3 prosječno godišnje,
što je za 7% veći etat. Ovome treba dodati značajne
sječive mase prethodnog prihoda izostavljene iz
propisa u I/1. polurazdoblju ŠGPO-a. Cilj je HŠ d.o.o.
da povećani obim poslova u prijedlogu nove ŠGPO
2006–2015. obave sa postojećim stručno-tehničkim
osobljem, to znači da se planira racionalnije poslovanje,
bolje korištenje ljudskih potencijala i radnog
vremena.


Drugi je razvojni cilj HŠ d.o.o. prelazak s dvostupnog
(šumarstvo i nekretnine) na trostupni model poslovanja
(usluge i ostale djelatnosti) – proširenje djelatnosti,
otvaranje novih poslovnih polja, ostvare ukupno
povećanje prihoda najmanje za 1 indeksni poen godišnje.
Time bi se povećao udjel iz novih djelatnosti u
ukupnom prihodu sa 10 % na 25 %. U ostvarenju
toga cilja ukazuje se mogućnost novog zapošljavanja
(proširena reprodukcija). Da bi se to i ostvarilo,
nužno je organizacijski osigurati programiranje razvoja
putem postojećih Službi uređivanja šuma i razvoja,
kojim bi se poticao razvoj novih poslova uz uvjet ostvarenja
dobiti na tržištu. U tom cilju potrebno je
školovanje i motiviranje dipl. inž. šumarstva u iznalaženju
poduzetničkih projekata i spremnost za inovacije


u tradicionalnim poslovnim područjima, kao i oblikovanje
novih proizvoda i otvaranje novih tržišta.


Nedvojben je socijalno zakonit i terensko jasno prepoznatljiv
rast interesa za korištenje takozvanih sporednih
šumskih proizvoda, općih dobara i usluga koje
nude šumski ekosustavi. Hrvatske šume d.o.o. u tome
moraju prepoznati svoj gospodarski interes iz članka
8. ZOŠ-a, ali i obvezu očuvanja šumskih ekosustava
kroz vrlo precizno utvrđivanje vrsta sporednih
proizvoda, kroz propisivanje načina, mjesta i gospodarski
– ekosocijalno dopustivih količina za sabiranje
te uvjeta pod kojima se određeni proizvodi ili opća
šumska dobra i usluge mogu koristiti, u skladu s člankom
45. ZOŠ-a.


Jedinstvenu Službu za uređivanje na razini države,
nužno je popuniti mnogim strukama; od bioloških,
tehničkih, prehrambeno – tehnoloških do marketinških
i turističkih, kako bi se odmah sada u revidiranoj
ŠGOP-a za polurazdoblje 2006 – 2015. godine
stvorile čvrste obveze da se u svakoj redovitoj reviziji
osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama
izvrši popis i izbor onih stvarnih mogućnosti za korištenje
nedrvnih proizvoda i usluga. Od ovako izabranih
idejnih podloga do poduzimanja poslovnih poduhvata,
svaki prijedlog mora proći sveobuhvatnu
stručnu provjeru, analizu i dati odgovore na sva pitanja
budućeg poslovnog plana.


Neke od mnogih mogućnosti novih usluga su:


korištenje šumske biomase kao energenta (toplane i
termoenergare) 1,0 milijun tona 2010. godine;


proizvodnja kratko rezanog i cijepanog ogrjevnog
drveta 300.000 m3 2010. godine;


prerada drva: piljena građa, palete, drvena ambalaža,
drvena galanterija;


proizvodnja prehrambenih proizvoda od šumskih
plodova, mesa divljači, gljiva i ostalo;


izrada programa za gospodarenje privatnim šu-
mama;


inženjering za podizanje i sanaciju privatnih šuma;


izrada lovnogospodarskih osnova privatnim lovoovlaštenicima;


izrada programa upravljanja zaštićenim objektima
prirode (parkovi prirode, nacionalni parkovi, …)
gdje je temeljni fenomen šuma;


razvoj turizma boljim korištenjem postojećih objekata
i šumskog zemljišta povećanim ulaganjem u
zimski turizam, izletnički turizam t
tte
ee sportsko-rekreativni
turizam.
Drži se realnim da će HŠ d.o.o. u sljedećih 10 godina
razvojem novih poslovnih polja zapošljavati dipl.
ing. šumarstva po godišnjoj stopi od 2,5 %. Ocjenjuje
se da će se udjel šumarskih tehničara kao pomoćnika
revirnika zadržati na sadašnjoj razini u strukturi zaposlenih.
Mogućnosti novog zapošljavanja šumarskih
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 92     <-- 92 -->        PDF

tehničara očekuje se u obavljanju visoko mehaniziranih
proizvodnih poslova (forvarderi, žičare, postrojenja
za proizvodnju sječke, kratko rezanog i cijepanog
drva) i dijelom pokretanja novih poslovnih polja.


3.4. Projekcija potrebnog broja stručno-tehničkog
osoblja (Jednostavna i proširena reprodukcija)
Procjenjuje se da će HŠ d.o.o. u razdoblju
2006–2015. s osnova novih djelatnosti zapošljavati
dipl. ing. šumarstva po stopi od 2,5 %, što je prosječno
godišnje 31 inženjer. S osnova zamjene umirovljenih
zaposlit će se 14 dipl. ing. šum. Sveukupno bi HŠ


d.o.o. u sljedećih 10 godina zaposlile prosječno godišnje
45 dipl. ing. šumarstva.
Tom se broju mogu pridodati još 113 dipl. ing. šumarstva,
koji bi trebali zamijeniti revirnike zvanja šumarskog
tehničara.


Na Šumarskom fakultetu u razdoblju 1990–2004.
diplomiralo je prosječno godišnje 66 dipl. ing. šumarstva,
što je za 21 dipl. ing. šum više od procjene godišnje
potrebe HŠ d.o.o.


U razdoblju 1990–2004. smanjen je broj šumarskih
tehničara za 68, a u mirovinu u razdoblju 2006–2015.
otići će 146 šumarskih tehničara ili prosječno godišnje


15. Mogućnosti zapošljavanja novih šumarskih tehničara
je manjim dijelom u pokretanju novih poslova
i u obavljanju visoko mehaniziranih proizvodnih
poslova. Obzirom da je srednje šumarsku školu u
posljednjih 5 godina završavalo više od 200 učenika
godišnje, očigledno je velika disproporcija između
potreba HŠ d.o.o. i školovanih šumarskih
tehničara, što rezultira brojem nezaposlenih!


Ovdje je potrebno upozoriti na činjenicu kako u programiranju
razvoja korištenja tako zvanih sporednih
šumskih proizvoda, usluga i djelatnosti nije moguće
precizno i unaprijed projektirati potreban broj stručno
tehničkog osoblja i dakako izravnih radnika. Stvarni
razvoj novih djelatnosti, mogućnost plasmana proizvoda
ili usluga kao i njihova potvrda na tržištu,
rezultirat će paralelnim rastom broja zaposlenih.


Usporedba potrebnog i stvarnog stanja stručno


– tehničkog osoblja iskazana u tablici 5.1 iz koje je
vidljiv “manjak” od 90 pomoćnika revirnika i 33 revirnika
i “višak” od 12 upravitelja šumarija, ukazuje na
nužnost dorade dosadašnjeg normativa, gdje se
osim prosječnih godišnjih količina radova prema
ŠGOP-a, mora ugraditi još značajnije područje opterećenosti
šumskih ekosustava u odnosu na stanje
potrebne zaštite, čuvanja šuma ili rast interesa za korištenjem
proizvoda ili usluga šumskih ekosustava.
Iz ovoga proizlazi da se prostor za povećanje zaposlenosti
nužno mora dovoditi u vezu sa rastom prihoda
kroz povećani intenzitet gospodarenja cjelokupnim
šumskim ekosustavom.


Ono što je temeljni cilj ovih razmišljanja i nadamo
se skorih budućih aktivnosti, odnosi se na sustavno
programiran razvoj i rast korištenja proizvoda
i usluga šumskih ekosustava u ekosocijalno dopustivim
granicama.


4. OBRAZOVNI PROFILI STRUCNO-TEHNICKOG OSOBLJA
(stanje 31. 12. 2004)
Šumarski tehničari su se ponajprije školovali za
obavljanje poslova pomoćnika revirnika (čuvar šume,
lovočuvar, poslovođa), a dipl. ing. šumarstva za revirnika
s mogućnošću razvoja ili na rukovodne poslove
(upravitelji šumarija i radnih jedinica) ili stručno specijalističke
poslove (uzgajanje, uređivanje, iskorištavanje,
lovstvo, ekologija…).


Šumarska praksa smatra:


da program strukovnih šumarskih škola odgovara
poslovima pomoćnika revirnika, ali za zapošljavanje
šumarskih tehničara na proizvodnim poslovima
trebat će prilagoditi programe školovanja;


da u većini srednjih šumarskih škola zbog nedostatka
tehničkih uvjeta ali i kvalitetnih stručnih nastavnika,
osposobljenost šumarskog tehničara ocjenjujemo
nedostatnim;


porastom broja šumarskih odjeljenja pri nekim strukovnim
školama uzrok je također pada kvalitete
obrazovanja, zbog nedovoljne praktične nastave i
stručne prakse;


za potrebe HŠ d.o.o. i poduzetnika iz djelatnosti šumarstva
i lovstva razvidno je da bi dvije srednje šumarske
škole mogle udovoljiti zahtjevima šumarske
prakse i


za podizanje kvalitete obrazovanja bila bi poželjna
uža suradnja obrazovnih institucija i Ministarstva
obrazovanja, prosvjete i športa.
Iako visokoškolska šumarska nastava ima gotovo
145 godišnju tradiciju osjeća se:


manje znanja kod dipl. ing. šumarstva iz tehničkih
predmeta, managementa te marketinga;


zbog velikog broja upisanih studenata zadnjih 10tak
godina, što se vidi i preko broja registriranih nezaposlenih
dipl. ing. šumarstva, nedostatak stručnog
znanja za samostalni rad, zbog nemogućnosti
provedbe kvalitetne terenske nastave.
4.1. Analiza stanja po zanimanjima (pomoćnik revirnika,
revirnik, upravitelj u šumariji)
Prema stanju zaposlenih od 1 232 dipl. ing. šum.
44 ili 3,6 % su pripravnici, u Direkciji Zagreb zaposle
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 93     <-- 93 -->        PDF

no je 60 ili 4,9, u stručnim službama UŠP čak 437 ili 0,1 % u Direkciji te svega 26 pripravnika ili 1,6 % (ta35,5
%, a u šumarijama 669 ili 54,3 % te u radnim jeblica
6.2.).
dinicama svega 22 ili 1,7 %. U šumarijama najbrojniji Na vrlo odgovornim revirničkim poslovima od


su revirnici sa 469 ili 38,1% (tablica 6.1.). 582 revirnika 469 ili 80,6 % su dipl. ing. šumarstva,


Od 1 815 šumarskih tehničara najviše ih je upo-ali i visoki udio revirnika – šumarskih tehničara od 113
sleno u šumarijama
aa 1
11 67
67678
88 il
ilili
ii ča
čačak
kk 92,4 % te u struč ili čak 19,4 % (tablica 6.3.)
nim službama UŠP 92 ili 5,1 % i zanemariv broj 2 ili


Tablica 6.1. Zaposleni diplomirani inženjeri šumarstva stanje 31. 12. 2004.


Stručne službe


Pomoćnik revirnika


Uprava Pomoćnik Radna Ukupno Sveukupno


Upravitelj Čuvar Pripravnici


šuma Direkcija UŠP upravitelja Revirnik jedinica (1.+ 8.+ 9.) (10. + 11.)


šumarije šume, Poslovođa Ukupno


poružnica šumarije


lovočuvar


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vinkovci 39 12 7 45 --64 3 106 1 107
Osijek 24 8 3 21 --32 1 57 2 59
Našice 30 9 1 29 --39 3 72 1 73
Požega 24 6 -21 --27 2 53 -53
Bjelovar 40 15 1 54 --70 2 112 4 116
Koprivnica 33 11 3 37 -6 57 1 91 2 93
Zagreb 42 12 4 42 --58 4 104 6 110
Sisak 23 9 -28 --37 -60 1 61
Karlovac 27 14 1 29 --44 1 72 9 81
Ogulin 15 6 -15 --21 -36 1 37
Delnice 31 14 -60 --74 -105 3 108
Senj 13 7 2 16 --25 2 40 4 44
Gospić 33 12 1 19 --32 1 66 6 72
Buzet 13 9 -8 -1 18 -31 2 33
Split 25 17 -13 --30 -55 1 56
N. Gradiška 25 9 -32 --41 2 68 1 69
UKUPNO 60 437 170 23 469 -7 669 22 1188 44 1232
Udio (%) 4,9 35,5 13,8 1,9 38,1 -0,5 54,3 1,7 96,4 3,6 100,0
Napomena!


1. U UŠP Sisak Šumarije Dvor i Rujevac imaju jednog upravitelja šumarije.
Hrvatske šume d.o.o.
Tablica 6.2. Zaposleni šumarski tehničari stanje 31. 12. 2004.


Stručne službe RJ
Uprava Pom. revirnika
šuma Direkcija UŠP Revirnik Čuvar š., Šumski Ostali Ukupno Poslovođa Rukov. Ukupno Ukupno Pripravnici Sveukupno
podružnica lovočuar radnik stroja (1.+2.+ (12. + 13.)
8.+11.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Vinkovci 2 -56 101 33 3 193 1 -1 196 5 201
Osijek 3 -48 32 2 -82 1 -1 86 1 87
Našice -11 37 53 6 -107 1 -1 108 4 112
Požega
Bjelovar
5
3
1
-
22
65
39
121
-
1
--
62
187
1
-
--
1
-
68
190
-
1
68
191
Koprivnica 2 -46 56 --102 1 -1 105 -105
Zagreb 1 3 52 45 1 -101 5 -5 107 -107
Sisak 3 6 26 16 --48 ---51 -51
Karlovac 19 24 29 76 -11 140 2 3 5 164 -164
Ogulin 8 4 28 45 1 -78 ---86 -86
Delnice 17 26 45 122 --193 1 -1 211 1 212
Senj 9 10 17 33 3 -63 ---72 2 74
Gospić 12 13 56 56 --125 ---137 6 143
Buzet 1 4 27 2 -1 34 ---35 1 36
Split 4 9 50 -1 -60 ---64 5 69
N. Gradiška 3 2 40 57 4 -103 1 -1 107 -107
UKUPNO 2 92 113 644 854 52 15 1678 14 3 17 1789 26 1815
Udio (%) 0,1 5,1 6,2 35,5 47,0 2,9 0,8 92,4 0,8 0,2 1,0 98,6 1,4 100,0
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Tablica 6.3. Pregled šumarija sa revirima i zaposlenim revirnicima po zvanju stanje 31. 12. 2004.


Uprava Površina Šumarija Revir Revimici
šuma UŠP Broj Broj Dipl. ing. šum. Šum. tehn.
Podružnica ha ve´lZa´ha velZ´ha Broj % Broj %


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Vinkovci ii.m 12 6.015 45 1.604 45 100,00 -Osijek
74.681 8 9.335 21 3.556 21 100,00 --
Našice 82.198 9 9.133 40 2.055 29 72,5 11 27,5
Požega 49.860 6 8.310 22 2.266 21 95,5 1 4,5
N. Gradiška 78.479 9 8.720 34 2.308 32 94,1 2 5,9
Bjelovar 130.912 15 8.727 54 2.424 54 100,00 --
Koprivnica 61.570 11 5.597 37 1.664 37 100,00 -Zagreb
77.337 12 6.445 45 1.719 42 93,3 3 6,7
Sisak 86.943 10 8.694 34 2.557 28 82,3 6 17,7
Karlovac 81.194 14 5.800 53 1.532 29 54 7 24 45,3
UKUPNO
795.356 106 7.503 385 2.066 338 87,8 47 .w
JEDNODOB. ŠUME
Ogulin 65.003 6 10.834 19 3.421 15 78,9 4 21,1
Delnice 96.468 14 6.891 86 1.122 60 70,0 26 30,0
Senj 121.635 7 17.376 26 4.678 16 61,5 10 38,5
Gospić 295.379 12 24.615 32 9.231 19 59 4 13 40,6
UKUPNO


578.482 39 14.833 163 3.549 110 «,5 53 3„
PREBORNE ŠUME
Buzet 67.014 9 7.446 12 5.585 8 66,7 4 33,3
Split 550.685 17 32.393 22 25.031 13 59,1 9 40,9
UKUPNO MEDIT. 617.699 26 23.758 34 18.168 21 61,8 13 38,2
SVEUKUPNO 1,991.537 171 11.646 582 3.422 469 80,6 113 19,4


4.2. Prilagodba stručno tehničkog osoblja promjenja,
koji su se obratili HŠ d.o.o. za definiranje izlaznama
u obrazovanju visokoškolskog sustava – nih kompetencija na kraju obrazovanja u šumar-
Bolonjske i srednješkolskog sustava – Kopen-skim školama u cilju učinkovitog uključivanja u
haške deklaracije (državna matura 2010. g.) tržište rada.
Očekivana promjena srednješkolske šumarske od velike je važnosti dosljedna provedba Pravil


nastave (Kopenhaška deklaracija) uvođenjem državne nika o pripravničkom stažu za dipl. ing. šum. i
mature u hrvatske srednje strukovne škole sa stajališta šum. tehničare.
HŠ d.o.o. bit će od koristi: Očekivane promjene u visokoškolskom obrazoako se istraje na kvaliteti i praktičnoj osposobljenovanju
(Bolonjska deklaracija) prema našim saznanjisti
šumarskih tehničara kroz praktičnu nastavu i ma bit će od koristi HŠ d.o.o. ali i diplomantima:
stručnu praksu, oni bi sutra kao poslovođe trebali ako prvostupnik nakon 6 semestra bude kvalitetno
biti osposobljeni za rukovanje sredstvima rada (od osposobljena za obnašanje poslova revirnika;
MP do forvardera i žičara). Procjenjuje se da će šu- a magistar šumarstva sa 10 semestara osposobljen
marskim tehničarima biti osnovno zanimanje rukoza
specijalističke poslove u šumarstvu;
vatelja (skupocjenih) šumskih strojeva (agregati);radi potreba studenata i gotovih stručnjaka u EU


pozdravlja se inicijativa HGK Sektor za poljoprinužno
je i poznavanje stranih jezika, koje je prema
vredu i šumarstvo i Instituta za društvena istraživa-našim saznanjima danas skromno!
5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Nakon 14 godina postojanja HŠ d.o.o. i razvojnih S tim projekcijama i uz utvrđene potrebe poduzetniprojekcija
ocjenjuje se da ima prostora za zapošlja-ka u šumarstvu trebalo bi uskladiti upisne kvote Šuvanje
novih dipl. ing. šumarstva. Što se tiče šumar-marskog fakulteta i šumarskih škola.
skih tehničara njihovo zapošljavanje će se ponajTo
je moguće ostvariti na način da se:
prije svoditi na zamjenu postojećih i neznatno na 1. kroz otvaranje novih poslovnih polja pored traditemelju
novootvorenih poslova. cionalne temeljne djelatnosti šumarstva, prjelas
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 95     <-- 95 -->        PDF

kom s dvostupnog na trostupni model poslova


nja, i to ponajprije:


ko


1.1.
.. korištenjem šumske biomase kao energenta:
a) proizvodnjom kratko rezanog i cijepanog drveta
za kućanstva
b) proizvodnjom sječke za toplane i termoenergane
u cilju ruralnog razvoja, koristeći i sredstva
poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Program SAPARD EU;
c)
osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva
SWH GmbH ObfAG (Struja i toplina iz drva


d.o.o. kćerka Austrijskih saveznih šuma d.d.) i
HŠ d.o.o. radi zajedničkog ulaganja (toplane,
termoenergane…)
d)
nastavkom međudržavne suradnje između


C.A.R.M.E.N. Straubing i HŠ d.o.o. na planu
školovanja dipl. ing. šum. radi izrade studija
izvodljivosti.
1.2. razvojem turizma
1.3. gospodarenjem nekretninama (poslovni objekti,
odmarališta, lovačke kuće, planinarski domovi)
od


1.4. u skladu s osnovama gospodarenja gospodarskim
u


jedinicama programiranim razvijanjem profitabil


nih poslova na bazi uporabe šuma i šumskih zemljišta
mimo temeljne djelatnosti šumarstva (ljekovito
bilje, plodine, voda, hortikultura, …)


1.5. izradom programa upravljanja iz područja zaštite
okoliša i prirode
1.6. izradom osnova gospodarenja za privatne šumovlasnike
i lovnogospodarskih osnova za lovoovlaštenike
1.7. izradom studija izvodljivosti za programe iz pretpristupnih
fondova EU – SAPARD za programe
pošumljavanja, šumske prometnice, toplane na otpad
iz poljoprivrede i šumarstva, kao i TWINING
projekte (GIS tehnologije);
2.2. pojačaom suradnjom sa znanstveno-istraživačkim
institucijama kroz godišnje i srednjoročne projekte
u svrhu unapređenja sveukupnog poslovanja i
profitabilnosti u šumarstvu;
3.3. poticanjem međunarodne suradnje putem Poduzeća
za državne šume i organiziranim lobiranjem za
područje šumarstva unutar EU.
LITERATURA


Čamba, V. 2004.: Lebensministerum Wien, Šumarsko
obrazovanje u Austriji.


D u nd o v i ć , J. i ostali 1999.: Zapošljavanje šumarskih
zaposlenika i razvoj poduzetništva u šumarstvu
RH, Zagreb.


Matić, S. 1991.: Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske
kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih
i sirovniskih funkcija šuma. Šum. list
6–9, str. 345–350.


*** Program razvoja Hrvatskih šuma 1991–2025.


u a 1991
*** Šumskogospodarska osnova


područja


1996–2005.


*** Bayerische Staatsforstverwaltung, Jahresbericht
2003.


Bayerische Staatsforstverwaltung, FORSTINFO,
November 11/2004, Kabinet beschliesst Gesetz
zur Reform der Forstverwaltung.


*** Bayerische Staatsforstverwaltung, FORSTINFO,
Mai 5-2005, Die Forstwissenschaftliche Ausbildung
an der TU München und Bologna Prozess.


*** Österreichische Bundesforte AG, Geschäftsbericht
2003.


*** Österreichische Bundesforte AG, Öbf-Horizont
2004-2010, Wegweiser in die Zukunft.


:


U raspravi je za srednjoškolsko šumarsko obrazovanje
ukazano na neujednačenost kvalitete izvođenja
programa po odjeljenjima, nedostatak adekvatnog
prostora, opreme, nedovoljan broj sati terenske-praktične
nastave te naposljetku neadekvatan i malobrojan
nastavni šumarski kadar. Kod prerade drva stanje je
nešto povoljnije i bili bi zadovoljni kada bi se bar
toliko ulagalo i u šumarstvo. Kod vosokoškolske šumarske
nastave, iskazana je zabrinust glede zapošlja


vanja prvostupnika. Postojeća praksa, ponajprije
Hrvatske šume d.o.o, trebat će im odrediti mjesto rada.
Koliki će broj takvih kadrova moći apsorbirati
proširenje djelatnosti u šumarstvu i privatni poduzetnici,
koji će slijedom novog Zakona o šumama i Zakona


o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije
morati imati licencu za izvođenje pojedinih
radova, a to znači i adekvatan stručni kadar, to ćemo
tek vidjeti.


ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Nadalje, u raspravi je upozoreno kako klasična
šumarska znanja nisu upitna, nego nova opća znanja o
kojima treba također voditi računa. Za uključivanje u
međunarodno tržište rada potrebno je naučiti dodatne
vještine, od jezika do načina uključivanja u europske


Zaključci Savjetovanja:


1.
S obzirom na činjenicu da je hrvatska šumarska
struka svoj rad od početka organiziranog šumarstva
temeljila na visoko obrazovanim stručnjacima,
smatramo da je ova tema aktualnija danas, još više
nego do sada.
do sada


2.
Srednje
ee i
ii visokoškolsko obrazovanje u današnjim
j vis


složenim ekološkim, gospodarskim i društvenim


odnosima, postaje vrlo značajna i nezaobilazna sas


tavnica koja vodi boljitku cijelog društva, a šumar


ske struke posebno.


3.
Kako se i srednje i visoko školstvo nalazi na prekretnici
(Kopenhaška i Bolonjska deklaracija) te
kako se u takvim turbulentnim vremenima, prema
našem mišljenju dolazi do brzopletih i nedovoljno
argumentiranih odluka (prekobrojnost i upitnost
ujednačenosti kvalitete srednjeg obrazovanja te
vrlo kratak rok za primjenu Bolonjske deklaracije u
visokom obrazovanju), ovaj skup s pravom iskazuje
zabrinutost nastalim stanjem.
4.
Neki pokazatelji govore da je u srednjem obrazovanju
obrade drva stanje povoljnije i kreće se još na
bolje. Glede stanja u srednjošumarskom obrazovanju,
novi programi za strukovne šumarske škole
(2004. god.) odgovaraju današnjim potrebama, međutim
veliki broj šumarskih odjeljenja ne odgovara
potrebama prakse, a broj i kvaliteta obrazovnih šumarskih
stručnjaka te tehnički uvjeti (prostor, nedovoljna
praktična nastava, oprema), uzrokuju nisku
kvalitetu obrazovanja. Prema današnjem stanju,
smatramo da jedino srednja Šumarska i drvodjeljska
škola u Karlovcu zadovoljava uvjete glede potreba
prakse, broja i kvalitete kadrova, prostornim uvjetima
i opremom.
5.
Podržavajući Bolonjsku deklaraciju i cijeneći napore
i trud, koje su nastavnici Šumarskog fakulteta
uložili oblikujući predstavljeni nam program studija
po modelu 3+2, smatramo nužim istaknuti:

prekratak rok za izradu programa i njegovo oživotvorenje
već šk. god. 2005/2006., vjerojatno
će donijeti probleme kako nastavnicima, tako i
studentima;

trogodišnje obrazovanje pristupnika (program
3+2) je nedostatno da bi takav stručnjak našao
odgovarajuće mjesto u složenim uvjetima ekosustava
(npr. revirnički poslovi);
projekte i iznalaženja mogućnosti prodaje svoga znanja.
Nešto više o tome možemo saznati iz napisa
kolegice mr. sc. Marine Popijač, kojega objavljujemo u
ovom broju (5-6) Šumarskog lista u nastavku rubrike
Aktualno.program 3+2 pripreman je i bit će primijenjen
bez prave analize kadrovskih, prostornih i financijskih
uvjeta te konzultacija s praksom;

s obzirom na prirodne šume Hrvatske i složenost
šumskog ekosustava te stoga nužnost usvajanja
široke lepeze znanja, iz biološko-ekološkog, tehnološkog
i ekonomskog područja, smatramo da
bi primjenjiviji bio program 4+1;

kod primjene programa 3+2 šumarska struka
morat će studiozno pristupiti izradi kriterija kod
zapošljavanja prvostupnika i magistara šumarstva,
vodeći računa o usvojenim znanjima, ali i
potrebama u današnjem stupnju razvoja šumarske
struke – ovaj program nužno je pratiti u realizaciji,
dorađivati ga i usuglašavati.
6.
Gledajući potrebe hrvatskoga šumarstva, ocjenjujemo
da kroz proširenje djelatnosti ima prostora za
zapošljavanje novih dipl. ing. šumarstva, odnosno
magistara šumarstva. Za prvostupnike će se pak
morati odrediti koje će poslove moći obavljati i koliki
broj će praksa tražiti, dok za srednje šumarsko
obrazovanje mislimo da su dostatni današnji kapaciteti
Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu.
7.
Glede ukidanje titule diplomiranog inženjera, taj
postupak smatramo neprimjerenim i taj prijedlog
sigurno nije došao od inženjera, nego od onih koji
sve žele uprosječiti i novelirati, ne poštujući čak ni
dobre tradicije. Kako doktorska titula asocira i sinonim
je za zdravlje a profesorska za obrazovanje,
tako je inženjerska sinonim za proizvodnju i stvaranje
novih vrijednosti, na čemu se temelji gospodarstvo
svake zemlje. Stoga se zalažemo da ostane titula
inženjera, odnosno diplomiranog inženjera.
III : dio Kolega Branko Meštrić pretstavio je novu
web stranicu HŠD-a www.sumari.hr
“HŠD staro kao sve značajne aktivnosti i obrazovanje
u šumarstvu, brinulo se i brine za znanja i ljude.
Konačno pojavilo se i u internetskom svijetu
www.sumari.hr. Tako je formiran Imenik hrvatskih
šumara, onih koji su radili u šumarstvu, koji sada rade i
novih koji dolaze. Informativno, 11 737 šumara imamo
sada u evidenciji, od Josipa Ressela rođenog 1793.
god. do Borke Šimek, koja je diplomirala u ponedjeljak
13. lipnja. Podaci stoje na internetu svima na