DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391


UDK 630* 188 (001)


NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA
As. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958”


NOMENCLATURAL AND SYNTAXONOMIC REVISION OF THE
Ass. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958”


Ivo TRINAJSTIĆ*, Zvonimir PELCER**


SAŽETAK: U radu je izvršena sintaksonomsko-nomenklaturna revizija
šumske zajednice, koju je Ivo Horvat (1958) označio imenom “Piceetum
dolomiticum”. Zbog nomenklaturnih razloga bilo je potrebno as. “Piceetum
dolomiticum” nomenklaturno preimenovati u Helleboro nigri-Piceetum
Trinajstić et Pelcer, ass. nov. Kao dominantna i stalna karakteristična vrsta
asocijacije označena je vrsta Helleborus niger s.l., kao karakteristične vrste
sveze Abieti-Piceion označene su Abies alba, Juniperus communis, Galium
rotundifolium, Veronica officinalis, Pteridium aquilinum, Oxalis acetosella i
Hieracium umbellatum. Karakteristične vrste reda Athyrio-Piceetalia i razreda
Vaccinio-Piceetea zastupljene su s 20 vrsta, a među njima s većim stupnjem
stalnosti ističu se Picea abies, Luzula luzulina, Melampyrum vulgatum,
Dicranum scoparium, Pleurosium schreberi, Festuca heterophylla i Scleropodium
purum.


U opsegu asocijacije mogu se diferencirati dvije subasocijacije – tipična –
Helleboro nigri-Piceetum helleboretosum nigri i subas. Helleboro nigri-Piceetum
caricetosum albae. Za nju su diferencijalne Carex alba, Acer obtusatum,
Sorbus aria i Cirsium erisithales. Pratilice su brojne i među njima najvećim
dijelom predstavljaju elemente redova Quercetalia pubescentis, Erico-Pinetalia
i Fagetalia sylvaticae.


As. Helleboro nigri-Piceetum rasprostranjena je na području Male Kapele
i dijelom se razvija u granicama Nacionalnog parka Plitvičke jezera.


K l j u č n e r i j e č i : Helleboro nigri-Piceetum, nomenklaturno-sintaksonomska
analiza, Mala Kapela, vegetacije Hrvatske.


UVOD – Introduction
Obična smreka – Picea abies je, kao što je općenito dubokih ponikava ili na njihovu rubu, svugdje gdje se
poznato, tipična borealna vrsta koja južnu i jugoistočnu duže vrijeme zadržava hladan zrak (“mrazišta”).
granicu svoga areala postiže na visokim planinama BalS
obzirom na litološku podlogu, općenita je pojava
kanskog poluotoka (usp. M eu s el i dr. 1965, Ja la s i


da se smrekove šume razvijaju ponajprije na različitim
Suominen 1972). Smreka je u Hrvatskoj razmjerno


silikatnim litološkim podlogama, dok je razvoj smre


rijetka i obično raste s jelom (Abies alba) i bukvom (Fa


kovih šuma na dolomitnoj litološkoj podlozi najčešće


gus sylvatica), dok su čistre smrekove šume uglavnom


rijetkost.


ograničene na nekoliko izoliranih područja (npr. Lazac


U šumskoj vegetaciji Europe poznato je nekoliko


u Gorskom kotaru, Veliki lom i Štirovača u Velebitu).


smrekovih zajednica koje se razvijaju na dolomitima


Manje površine smrekovih šuma razvijaju se na dnu


(usp. npr. Seibert 1992, Wallnöfer 1993). U Hr


vatskoj je takve šume prvi proučavao Horvat (1958)


* Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb
na Maloj Kapeli i tom prigodom opisao posebnu


** Dr. sc. Zvonimir Pelcer, Vidikovac 22, HR-51000 Rijeka