DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
asocijaciju “Piceetum dolomiticum”. Floristički sastav
as. “Piceetum dolomiticum” prikazao je Horvat na temelju
6 fitocenoloških snimaka (usp. Ho r v a t 1958: Tab.
2). Navedene podatke upotrijebio je kasnije H o rva t
(usp. H o r va t i dr. 1974) u sklopu sintetske tablice
(H o rva t i dr. 1974: Tab. 105, stupac 12).


Budući da ime “Piceetum dolomiticum”, kao što je
poznato, nije u skladu sa suvremenim sintaksonomskim
kodeksom (Weber i dr. 2000: čl. 34a) bilo je potrebno
navedenu šumsku zajednicu preimenovati. Ovdje smo
“as. Piceetum dolomiticum” preimenovali u as.
Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et Pelcer, ass. nov.


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Za prikaz i analizu florističkog sastava as. Helleboro
nigri-Piceetum poslužilo je 6 fitocenoloških snimaka,
koje je svojevremeno objavio Horvat (1958: Tab. 2) i
to 5 snimaka iz Male Kapele u Hrvatskoj i 1 snimku iz
Kupresa u Bosni, te 5 fitocenoloških snimaka koje je izradio
Z. Pelcer (n.p.) iz dolomitnog područja Male Kapele
u granicama Nacionalnog parka Plitvičkih jezera.


Za prikaz kvantitaivnih pokazatelja poslužila je stan


an


dardna metoda kombinirane procjene pokrovnosti


i i


REZULTATI


As. Helleboro nigri-Piceetum Trinajstić et


Pelcer, ass. nov.


= Piceetum dolomiticum Ht. 1958, nom. illegit.


Floristički sastav as. Helleboro nigri-Piceetum prikazan
je na tablici 1 na temelju 11 fitocenoloških snimaka.
Kako je uvodno istaknuto, snimke potječu iz
prostora Male Kapele, djelomično i u granicama Nacionalnog
parka Plitvička jezera (usp. P e l c e r 1976,
kao Piceetum dolomiticum Ht. 1958, ali bez kvantitativnih
odnosa pojedinih vrsta florističkog sastava).
Snimke potječu sa sljedećih lokaliteta: 1. snimka Samar,
2 snimka Kriva draga, 3, 5, 6 snimka Visibaba,


4. snimka Kupres u zapadnoj Bosni (Horvat 1958:
Tab. 1, snimke 11–16), te snimke 7–11 iz područja Visibaba
– Seliški vrh (P el c er, n.p.).
Analiza florističkog sastava –


Analysis of floristic composition


Floristički sastav as. Helleboro nigri-Piceetum,
prikazan na tablici 1 s 11 fitocenoloških snimaka broji
ukupno 87 vrsta. U više od 50 % (6–11) snimaka zabilježeno
je 18 vrsta ili 20,69 % od ukupnog florističkog
sastava, s time da je1 vrsta ili 1,5 % zabilježeno u svih
11 (100 %) snimaka. Nasuprot tomu, u samo jednoj fitocenološkoj
snimci zabilježene su 24 vrste ili 27,59 %
od ukupnog florističkog sasstava. Među njima je 7 vrsta
svojstveno za pojedine sintaksone, a 17 vrsta pripada
skupini pratilica.


Za pojedine sintaksone zabilježena je ukupno 31 karakteristična,
odnosno diferencijalna vrsta, ili 36,63 %
od sveukupnog florističkog sastava. Ostalih 56 vrsta označene
su kao pratilice, s time da su prema svojim općim
ekološko-fitocenološkim i sintaksonomskim značajkama
grupirane u elemente reda Quercetalia pubes


zadružnosti prema florisičkoj metodi Zürich-Montpelier.
Vrste su raspoređene u karakteristične vrste asocijacije,
diferencijalne vrste subasocijacija, karakteristične
vrste sveze, reda i razreda te pratilice. Pratilice su
diferencirane na elemente rada Quercetalia pubescentis,
reda Erico-Pinetalia, reda Fagetalia sylvaticae, te ostale,
elemente različitih nešumskih vegetacijskih oblika.


Nomenklatura sintaksona višega ranga (sveze, reda,
razreda) navedena je prema gledištu Wallnöfer (1993).


– Results
centis, reda Erico-Pinetalia i reda Fagetalia, uključivši i
vrste općenito karakteristične za razred Querco-Fagetea.
Ostale pratilice elementi su različitih nešumskih
biotopa i nisu posebno sintaksonomski diferencirane.
Kao dominantna karakteristična vrsta asocijacije označen
je kukurjek-božičnjak – Helleborus niger. U tom
smislu treba naglasiti da taksonomski odnosi u sklopu
vrste Helleborus niger s.l. nisu dovoljno jasni. Naime,
F r ey n (1881) je iz zapadnog dijela areala vrste opisao
posebni varijetet – H. niger var. macranthus, koji je
S c h i ffner (1890) podigao na rang podvrste, pa bi taj
dio areala bio tip za subsp. macranthus. Linn é (1753:
558) za vrstu H. niger navodi da raste u Austriji, Etruriji


na Apeninima (“Habitat in Austria, Hetruria, Apen


a, en


ninis”) iz čega nije potpuno jasno što bi prema L i n n é


bi éu


i


bio tip vrste. Slična nejasna situacija ostala je i poslije
istraživanja R avni k a (1969) i Ma r t i n isa (1973).
Tako je npr. Ravnik (1969) analizirao sve podatke
koji se odnose na problematiku vrste H. niger s.l. i došao
do zaključka da je u Sloveniji rasprostranjena samo
podvrsta H. niger subsp. niger, pa se tom gledištu priklanja
i M ar tin i s (1973), ali on smatra da je na području
Hrvatske zastupljena samo podvrsta H. niger
subsp. macranthus.


Za sada je nejasno da li je alotip “macranthus” geografski
ograničen samo na jedan dio areala vrste, pa bi
ga se u tom slučaju moglo smatrtati geografskom rasom
– dakle podvrstom (subsp. macranthus). Ukoliko
bi se u sklopu pojedinih populacija na čitavom arealu
vrste nalazili i oblici “macranthus” i oblici “niger”,
radilo bi se u taksonomskom smislu samo o varijetetima,
odnosno formama. Noviji autori (usp. npr. Tutin
1964, 1993, Pignatti 1982, Jalas i Suominen
1989) precizno geografski ne razgraničavaju areale