DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 19     <-- 19 -->        PDF

I. Trinajstić, Z. Pelcer: NOMENKLATURNO-SINTAKSONOMSKA REVIZIJA As. “Piceetum . Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 385-391
SINDINAMSKO-SINGENETSKI ODNOSI as. Helleboro nigri-Piceetum
Syndinamic-syngenetical relations of the ass. Helleboro nigri-Piceetum


Smrekove šume na dolomitima Male Kapele koje
smo shvatili kao posebnu asocijaciju Helleboro nigri-
Piceetum, razvijaju se u procesu sukcesije od šuma
običnog bora Helleboro nigri-Pinetum sylvestris, a zadržavaju
se kao trajni stadij tako dugo dok se od plitke
rendzine ne razvije nešto dublje tlo s većim kapacitetom
za vodu (usp. Gračanin 1941, Martinović
1976). To tada uvjetuje razvoj bukove šume s crnim
grabom (Ostryo-Fagetum). Međutim i ta šuma predstavlja
razmjerno dugotrajni trajni stadij tako dugo dok
se ne razvije klimazonalna, razmjerno mezofilna šuma
as. Hacquetio-Fagetum iz ilirske sveze Aremonio-
Fagion ili šuma Carici albae-Fagetum (Moor 1952,
Oberdorfer 1957, Zukrigl 1973) iz srednjoeuropske
sveze Galio odorati-Fagion. Navedene bi singenetsko-
sindinamske odnose trebalo detaljnije prou-


RASPRAVA I ZAKLJUČAK


U opsegu smrekovih šuma na dolomitima, za sada su
se kao dijagnostički značajne pokazale vrste Helleborus
niger i Carex alba. Helleborus niger u sklopu šuma
običnog bora izgrađuje as. Helleboro nigri-Pinetum sylvestris
(Hor v a t 1958) i as. Helleboro nigri-Fagetum
(Zukrigl 1973, Pelcer 1978), te ovom prigodom
opisana as, Helleboro nigri-Piceetum, ass. nov. I Carex
alba ima sličnu dijagnostičku vrijednost. Tako je poznata
as. Carici albae-Fagetum (Moor 1952, Th. Müller
1992), as. Carici albae-Abietetum (O be r d o rf e r
1957, Ell enbe rg i Klöt zli 1972), te Carici albae-
Piceetum (H. Mayer i dr. 1967, Wallnöfer 1993).


Zanimljivo je naglasiti da je Carex alba zastupljen i
u as. Helleboro nigri-Piceetum, gdje smo ga shvatili kao
diferencijalnu vrstu subasocijacije caricetosum albae. U
sklopu as. Carici albae-Piceetum srednjoeuropskih
autora nije zabilježen H. niger. Kada bi kojim slučajem
na dolomitima u Hrvatskoj smrekove šume pripadale as.
Helleboro nigri-Piceetrum bez udjela vrste Carex alba,
odnosno kombinacija Carici albae-Piceetum bez vrste
Helleborus niger, a bile bi razvijene u međusobno odvojenim
područjima, moglo bi se eventualno u takvim
slučajevima raditi o dvije samostalne asocijacije –
Helleboro nigri-Piceetum i Carici albae-Piceetum.


Binom Carici albae-Piceetum prvi su, izgleda (usp.
Wa l lnöf e r 1993) upotrijebili H. M aye r i dr. (1967),
ali u radu H. M aye ra, Schle s inge r a i T h i e l a iz
1967 niti jednom riječi nije spomenuta kombinacija
“Carici albae-Piceetum”.


U našem slučaju smrekovu šumu na dolomitima iz
razmjerno malenog područja Male Kapele treba u sintaksonomskom
smislu, prema našim spoznajama, obuhvatiti
jednom jedinstvenom asocijacijom Helleboro


čiti kao prilog boljem poznavanju šumske vegetacije
Nacionalnog parka Plitvička jezera.


Razvoj smrekovih šuma na dolomitima u Hrvatskoj,
praktički izvan suvislog areala smreke, kako je to slučaj
s Malom Kapelom, može se povezati s dolomitnom
podlogom i osobinama smreke da razvija plitko, horizontalno
korijenje. Povećanjem dubine tla, bilo na koji
način, dolazi do ulaza bukve u smrekove sastojine i postupne
eliminacije smreke. Listinac bukve, osim toga
razmjerno brzo povećava pH tla, što pogoduje razvoju
neutrofilnih ili slabo acidofilnih bukovih šuma. U nekoj
daljoj konačnici razvila bi se klimazonalna šuma bukve
i jele – ili istočnoalpsko-zapadno dinarska as. Omphaloodo
Fagetum (M a rinče k 1993) ili ilirsko-dinarska
as. Fago-Abietetum (Tregubov 1941).


Discussion and Conclusion


nigri-Piceetum, a one sastojine u sklopu kojih uz
Helleborus niger pridolazi i Carex alba, treba shvatiti
subasocijacijom caricetosum albae.


Isto tako treba naglasiti da se subas. Helleboro
nigri-Piceetum caricetosum albae prerma svom florističkom
sastavu u znatnome razlikuje od srednjoeuropske
as. Carici albae-Piceetum, pa eventualno izdvajanje
naše subasocijacije u statusu asocijacije nije istovjetno
sa srednjoeuropskom Carici albae-Piceetum.
Zbog toga se hrvatske sastojine smreke na dolomitima
s vrstom Carex alba u statusu asocijacije nominalno ne
bi moglo priključiti as. Carici albae-Piceetum, i zbog
toga su naše sastojine smreke na dolomitu s vrstom
Carex alba nomenklaturno riješene u statusu subasocijacije
Helleboro nigri-Piceetum caricetosum albae.


Konačno, zbog vrlo nestabilne dolomitne podloge i
plitke rendzine, podložne eroziji, posebice na položajima
većega nagiba, sastojine as. Helleboro nigri-Piceetum
treba smatrati zaštitnim šumama, pogotovo onima
u okvirima Nacionalnog parka Plitvička jezera. One
predstavljaju i značajnu prirodoznanstvenu znamenitost
u sklopu areala smreke na njenoj južnoj geografskoj
i ekološkoj granici.