DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 56     <-- 56 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
uvjetima prirodno je pomlađivanje
vrlo otežano ili ga gotovo i nema
(O rša n ić , D. To m l j a n o v ić , J.
To ml j a n o v i ć , 2005). Sječa tih
stabala izazvat će neizostavno velike
štete na budućoj autohtonoj sastojini.
Uz to sječa kombiniranim
metodama na malim površinama
(grupe ili skupine) jedino može pogodovati
obnovi smreke te u konačnici
razvoju ovih sastojina u smjeru
bukovo-jelovih sastojina (Or š a n
i ć i dr. 2001.).


3. Pedološke analize
Kemijske i fizičke analize prikazane
su u Tablicama 3. i 4. Profil br.
16/04 istražen je na livadi u blizini
kulture, profil br. 18/04 na plohi u
kulturi smreke, te profil br. 21/04 u
prirodnoj sastojini bukve i jele. Na
prvi pogled nema razlika u kemijskim
i fizičkom analizama kod smeđih
tala na dolomitima na tri različita
lokaliteta. Razlike ipak postoje
u morfološkoj građi profila tla, u
sadržaju hranjiva (P2O5, K2O i N %)
te sadržaju humusa. Analizom je
nađeno kako smeđe tlo na dolomitu
u prirodnoj sastojini bukve i jele te
na livadi ima veći sadržaj hranjiva i


Slika 4. Digitalni model (AutoCAD 2000) horizontale projekcije krošanja po slojevima,


bogatije je humusom od tla pod kul


prostorni raspored stabala i vertikalni profil sastojine (CorelDraw)


turom smreke.


Fig. 4 Digital model (AutoCAD 2000) of crown projections by layers, spatial distribution
of trees and vertical stand profile (CorelDraw)


Tablica 3. Kemijske karakteristike tala
Table 3 Chemical characteristic of soils


Broj Dubina
Tip tla
Soil type
profila
Number of
profile
u cm
Depth
in cm
pH H2O pH M-KCl CaCO3 P2O5
mg/100g
K2O
mg/100g
N
%
Humus
%
C
%
C/N
Smeđe na
dolomitu
Brown soil
on dolomite
16/04
1-4
10-40
7,3
7,4
6,8
6,9
5,46
4,20
2,2
0,5
25,3
6,2
0,82
0,26
17,25
4,73
10,03
2,75
12,23
10,58
Smeđe na 1-6 7,7 7,0 1,68 1,0 15,9 0,66 12,93 7,52 11,39
dolomitu
Brown soil
on dolomite
18/04 8-20
28-45
50-70
7,6
8,1
8 2
6,9
7,5
7 8
2,51
14,23
39 35
0,5
0,3
0,7
10,6
4,4
27
0,53
0,20
0,08
8,70
3,77
5,06
2,19
9,55
10,95
14 13
Smeđe na
dolomitu
Brown soil
on dolomite
21/04
1-5
10-35
7,2
7,8
7,0
7,4
3,62
15,41
7,3
2,3
16,7
6,9
1,39
0,56
30,77
9,80
17,89
5,70
12,87
10,18


Prema mehaničkome sastavu (tablica 4) smeđe tlo grafija 4) i prirodnoj sastojini bukve i jele (fotografija
na dolomitu u kulturi smreke (fotografija 5) pripada u 6) glinaste ilovače.
lake gline do glinaste ilovače, dok su tla na livadi (foto