DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 58     <-- 58 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
4.
Brojno stanje pomlatka jele u deset godina povećalo
se skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po ha), ali
niti jedna nije svojom visinom prerasla 30cm. Brojno
stanje mladika bukve je nedostatno (1250 jedinki
1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki po ha), a
kvaliteta izrazito loša, što uz zastrtost od 88 % ukazuje
na upitnost zadovoljavajuće prirodne obnove.
5.
Zbog kvalitete buduće autohtone sastojine i uvjeta za
njen povratak, neophodno je provoditi uzgojne zahvate
na malim površinama (grupe ili skupine) kako
u kulturi smreke, tako i u novonastaloj sastojini.
6.
Kultura smreke uspijeva na seriji tala, čija je matična
podloga dolomitna. Najzastupljenije je smeđe tlo na
dolomitu s učešćem oko 50 %, zatim rendzina na dolomitu
s učešćem oko 30 % i lesivirano tlo u vrtačama
s učešćem od 20 %. Raprostranjenje tri glavna tipa
tla uvjetovano je građom mezo reljefa. Rezultati
kemijskih i fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz
prirodne jelovo-bukove sastojine i livade bogatija
hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.
Razlike bi trebalo statistički potvrditi detaljnijom pedološkom
obradom na više lokaliteta.


7.
Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna
smjera i to praćenjem prirodnog tijeka razvoja smrekove
kulture, te praćenjem uspjeha obnove kombiniranim
metodama na malim površinama (grupe ili
skupine) koje jedino može pogodovati obnovi smreke,
te u konačnici razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-
jelovih sastojina.
LITERATURA – References


Cestar, D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Marti nović,
Z. Pelcer, (1978): Tipološke značajke
šuma na profilu Štirovača-Lešće. Rad. Šumar.
inst. 33, Zagreb.


D u b ra va c , T., D. Vule ti ć, (2003): Aktivna ili
pasivna zaštita šuma-primjer nacionalni park
Risnjak. 8. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim
sudjelovanjem, 27 rujna – 2. listopada
2003., usmeno izlaganje, str. 395–396, Proceedings,
Zagreb.


D u b r a v a c, T., (2005): Primjena digitalizacije krošanja
i metode vizualizacije u izučavanju strukture
sastojina. Rad. Šumar. inst. 40 (1): 53–72, Jastrebarsko.


Dubravac, T., D. Vuletić, B. Vrbek, (2005): Natural
Reforestation and Future of Beech and Fir
Forests in the Risnjak NP, Periodicum Biologorum
Vol 107, br. 1, 73–79, Zagreb.


Diaci , J., (2002): Regeneration dynamics i a Norway
spruce plantation on a silver fir-beech forest site
in the Slovenian Alps. Forest Ecology & Management.
161 (1–3): 27–38.


Frančisković, S., (1981): Šumarstvo u feudalizmu
i agrarne reforme, Gorski kotar, str. 483–498,
Delnice.


Matić, S., 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor
strukture sastojine u šumama jele s rebračom
(Blechno-Abietetum Horv.). Šum. list 9/10:
321–358, Zagreb.


M at i ć , S., 1983: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca
na prirodno pomlađivanje prebornih šuma
jele i bukve u Gorskom Kotaru. Glas. šum. pokuse
21: 223–400, Zagreb.


Martinović, J., (2003): Gospodarenje šumskom tlima
u Hrvatskoj. Znanstvena knjiga, Šumarski
institut, Jastrebarsko, pp 525, Jastrebarsko.


O rša nić, M., S. Mati ć, I. Ani ć, (2001): Struktura i
prirodno pomlađivanje smrekovih sastojina u g.j.
Štirovača. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Hrvatske
šume” d.o.o., str: 107–116, Zagreb.


Oršanić, M., D. Tomljanović, J. Tomljanović,
(2005): Gospodarenje šumama na Sjevernom Velebitu.
Šume i šumarstvo sjevernoga Velebita.
Monografija u povodu 240 godina rada Šumarije
i osnivanja Šumarskoga muzeja u Krasnu, 73–98,
Senj-Zagreb.


S e l e t k o v i ć , Z., Z. K a t u š i n , (1992): Klima Hrvatske.
Monografija Šume u Hrvatskoj, 13–18,
Zagreb.


Šafar, J., (1952): Problem izmjene vrsta u šumama,
Šum. list 89–100, Zagreb.


Š a f ar, J., (1955): Problem nadiranja i širenja bukve u
arealu jele. Knjiga “Anali Instituta za eksperimentalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije”,
Vol. I, str. 147–189, Zagreb.


Š a f ar, J., (1959): Izvorna kronika podataka o radovima
na plohi od 2. 6. 1959. Rukopis.


Šafar, J., (1963): Uzgajanje šuma. Udžbenik pp. 598,
Zagreb.


Š a f ar, J., (1965): Pojava proširivanja bukve na Dinaridima
Hrvatske. Šum. list LXXXIX (5–6):
198–217, Zagreb.


Vukelić, J., Đ. Rauš, (1998): Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Udžbenik
pp. 310, Zagreb.