DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 40     <-- 40 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
vanja vegetacije u priobalnom području rijeke Drave u
široj varaždinskoj okolici nalazi nekoliko grmova H.
rhamnoides, bez posebne fitocenološke pripadnosti.


Prigodom jedne ekskurzije u sklopu terenske nasta
aave
sa studentima prve godine Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, u proljeće 1966. Tri n a js t i ć (n.p.) pronalazi
malene sastojine pastrna (H. rhamnoides) u priobalnom
dijelu Drave kod Križovljan-grada. Čitavo priobalno
područje rijeke Drave zapadno od Varaždina
pod kraj 20. stoljeća, izgradnjom brane preobraženo je
u veliko akumulacijono jezero hidoelektrane “Varaž


din”. Na taj su način velike površine priobalja poplavljene
i najvjerojatnije je niz rijetkih vrsta hrvatske flore
uništen. Zbog toga, u sklopu “Crvene knjige vaskularnih
biljaka Hrvatske” (Ni k ol i ć i To p i ć 2005,
2005a), H. rhamnoides je označena kao “regionalno
izumrla vrsta” (usp. Z. Pa vl e t ić 2005).


Da li su nalazišta vrste H. rhamnoides u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj zaista uništena ili se biljka ipak negdje
uspjela sačuvati ili ponovno naseliti rubne dijelove
novo izgrađenog vodenog bazena, bit će potrebno ustanoviti
budućim istraživanjima.


SINTAKSONOMSKE ZNAČAJKE VRSTE Hippophaë rhamnoides


Syntaxonomic characteristics
Prve podatke o fitocenološkim značajkama vrste H.
rhamnoides donose, kao što je poznato Gams (1927) i
Aichinger (1933), a označavaju ih jedino kao “Hippophaëtum
rhamnoidis”. Binom Salici-Hippophaëtum
uglavnom se odnosi na vrstu Salix repens i tipičnu podvrstu
H. rhamnoides subsp. rhamnoides, ali i na vrstu
Salix elaeagnos (= S. incana) i H. rhamnoides subsp.
fluviatilis (usp. O b e r d o r f er i Th. M ü l l e r 1992).
Da riješi navedenu dilemu Moor (1958), tijekom sintaksonomske
analize vegetacije riječnih dolina u Švicarskoj,
između ostaloga analizira i sastojine u sklopu
kojih se razvija H rhamnoides. Tom prigodom Moor
opisuje posebnu asocijaciju Hippophao-Berberidetum,
i priključuje ju svezi Berberidion vulgaris. Floristički
sastav novoopisane asocijacije Moor (1958: Tab. 25)
prikazuje na temelju 16 fitocenoloških snimaka. Isto
tako može se jasno razabrati da analizirana sastojina u
Hrvatskoj prema svom florističkom sastavu pripada u
sintaksonomskom smislu asocijaciji Hippophao-Berberidetum.
Jedna fitocenološka snimka uz samu dravsku
obalu kod Križovljan-grada imala sljedeći floristički
sastav:
Karakteristične vrste asocijacije:


3.3 Hippophaë rhamnoides
of Hippophaë rhamnoides
Diferencijalne vrste asocijacije:


2.3 Pinus sylvestris
1.1 Salix purpurea
1.1 Alnus incana
Karakteristične vrste sveze Bereberidion vulgaris
Br.-Bl. 1950


2.2 Berberis vulgaris
Karakteristične vrste reda Prunetalia spinosae R.
Tx. 1952 i razreda Rhamno-Prunetea Rivas Goday et
Borja Carbonell 1961


1.2 Crataegus monogyna
1.1 Prunus spinosa
1.1 Euonymus europaeus
+ Rhamnus cathartica
+ Stellaria holostea
Pratilice:
2.3 Galium mollugo
1.1 Veronica chamaedrys
1.1 Aegopodium podagraria
+ Quercus robur
+ Rubus caesius
ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA
Analysis of floristic composition


Navedena, netom analizirana fitocenološka snimka
as. Hippophao-Berberidetum iz Hrvatske vrlo je tipično
građena. Ona oobuhvaća 15 vrsta, a snimke iz Švicarske
(Moor 1958: Tab. 25) obuhvaćaju između 13 i
28 vrsta. Sveukupni broj vrsta karakterističnih za pojedine
sintaksone 16 švicarskih snimaka iznosi oko 20
vrsta. Ukupni broj vrsta zabilježenih u Švicarskoj iznosi
44, a u Hrvatskoj pridolazi još 5 vrsta koje nisu navedene
u Švicarskoj, pa sveukupni broj do sada registrirani
vrsta u sklopu as. Hippophao-Berberidetum iz


ih
hh v
s


nosi
ii 4
449
99 taksona.


All


Kako se iz naše fitocenološke snimke može razabrati,
u Hrvatskoj su nazočne sve najvažnije karakteristične
vrste za pojedine sintaksone. To su Hippophaë
rhamnoides, Berberis vulgaris, Crataegus monogyna,
Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Rhamnus
cathartica, Salix purpurea, te kao posebna zanimljivost
posebni ekotip običnoga bora (Pinus sylvestris),
vrsta koju i Moor (1958) smatra diferencijalnom za
asocijaciju.