DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 41     <-- 41 -->        PDF

I. Trinajstić: FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE AS. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) . Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 421-424
RASPRAVA I ZAKLUČAK - Discussion and Conclusion


U sklopu vegetacije šuma i šikara na području Hrse
zamuljivanje poplavljenih rubova vodotoka i uvjetuvatske
neke zajednice su široko rasprostranjene i zauje
početak razvoja tla na aluviju.


zimaju velike površine, a druge su vrlo rijetke, ali i one
pridonose sveukupnoj biološkoj raznolikosti. Među
takve, posljednje pripada i as. Hippophao-Berberidetum,
jer ona nema nikakvo izravno gospodarsko značenje,
ali pripada onoj skupini zajednica i biljaka koje
spadaju u domenu zaštite prirode, jer šikare koje obrašćuju
pješčane i šljunčane sprudove imaju važnu ulogu
u učvršćivanju nestabilne obale vodotoka i predstavljaju
početak sukcesije šumske vegetacije. Usporavanjem
brzine poplavne vode za visokog vodostaja pospješuje


LITERATURA


Aichinger, E., 1933: Vegetationskunde der Karaanken.
Pflanzensoziologie 2. Jena.
Ehrendorfer, 1973: Liste der Gafässpflanzen Miteleuropas.
Ed. 2. Gustav Fischer. Stuttgart.
Gams, H. 1927: Von den Follaterres zur Dent de Morcles.
Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, 15.
H i r c , D., 1906: Revizija hrvatske fore. Rad Jugosl.
akad. 167: 8–128.


Moor, M., 1958: Pflanzengesellschaften schweizerischer
Flussauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl.
Versuchsw. 34(4): 221–360.


N i k ol i ć , T., J. Top i ć , 2005: Kategorije ugroženosti
i primjenjeni kriteriji. U T. Nikolić i J. Topić
(eds.): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske:
1–79. Državni zavod za zaštitu prirode Republike
Hrvatske.


Nikolić, T., J. Topić, 2005a: 13. Regionalno izumrle
svojte: 80–101. U T. Nikolić i J. Topić (eds.): Crvena
knjiga vaskularne flore Hrvatske. Državni
zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske.


Oberdorfer, E., Th. Müller, 1992: Ordnung:
Prunetalia spinosae Tx. 52. U E. Oberdorfer:
Süddeutsche Pflanzengesellschaften ed. 2, 4:
82–106. Gustav Fischer. Jena-Stuttgart-New
York.


Kao što je uvodno naglašeno, H. rhamnoides je bila
rasprostranjena u obalnom području rijeke Drave, pa bi
bilo vrlo zanimljivo da mladi istraživači – floristi i fitocenolozi
proanaliziraju čitav prostor uz rijeku Dravu
od slovenske granice kod Borla na zapadu, do Legrada
na istoku. Važnu ulogu u učvršćivanju nestabilne obale
vodotoka i predstavljaju početak sukcesije šumske
vegetacije


References
Pavletić, Z., 2005: Hippophaë rhamnoides L. U T.
Nikolić i J. Topić (eds.): Crvena knjiga vaskularne
flore Hrvatske 13: 99–111. Državni zavod
za zaštitu prirode Republike Hrvatske.
P i ch l e r, A., 1891: Biljevni sag okolice varaždinske.
Izvješće Kralj. Vel. Gimn. Varažd. 190/91: 3–41.
S c h lo s s e r, J., L. Vuk o ti n o v i ć , 1869: Flora Croatica.
Zagrabiae.
Trinajstić, I., 1994: Hippophaë rhamnoides L. U I.
Šugar (ed.): Crvena knjiga biljnih vrsta Republike
Hrvatske: 253–254. Ministarstvo graditeljstva
i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode.
Zagreb.
Tutin, T. G., 1968: Hippophae L. U T. G. Tutin and V.


H. Heywood (eds.): Flra Europaea 2: 261. Cambridge
University Preess.
Tüxen, R., 1952: Hecken und Gebüsche. Mitt. Geogr.
Ges. Hamburg 50: 80–117.
Wirth , J. M., 1993: Rhamno-Prunetea. U L. Mucina,


G. Grabherr, S. Walnöfer (eds.): Die Pflanzengesellschaften
Österreichs 3: 60–84. Gustav Fischer.
Jena-Stuttgart-New York.
SUMMARY: The work outlines the earlier published literature data on the
localities of Hippophaë rhamnoides L. in Croatia (Schlosser &
Vukotinović 1869, Pichler 1891, Hirc 1906, Trinajstić 1984, Z.
Pa v l e t i ć 2005). H. rhamnoides is a relict glacial species whose few localities
in the Drava River riparian zone in a wider area around Varaždin have
been destroyed during the hydrotechnical works in the construction of the
storage lake for the Hydro-Electric Power Plant “Varaždin”, and which,
therefore, according to Nikolić & Topić (2005a) belongs to the category
of “regionally extinct taxa”.