DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević, Z. List, M. Šango: PRILOG FITOCENOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ŠUMA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 479-492
Na temelju detaljne obrade Glavač (1960) je fitocenozu
raščlanio na tri subasocijacije: iridetosum pseudacori
na najmokrijim staništima, na kojima joha stvara
visoke čunjeve između kojih voda leži gotovo cijele
godine, polygonetosum hydropiperis na mokrim tlima
s jako razvijenim humusnim slojem i cornetosum sanguineae
na relativno sušim tlima koja su u progresiji.
Te se subasocijacije smjenjuju izgledom i visinom terena,
s njima se mijenja florni sastav, a i cijela fizionomija
šume. Dok u inicijalnoj subasocijaciji iridetosum
joha izrazito prevladava i raste na pridancima koji su
formirani iznad stajaće vode, izdizanjem terena smanjuje
se visina pridanaka, nadiru biljke manje mokrih
staništa i povećava se udio jasena i hrasta lužnjaka. U
najsušoj subasocijaciji cornetosum pridanaka nema ili
su vrlo slabo izraženi.


Opisujući istraživane sastojine, Glavač (1960) ističe:
“Danas je areal ove zajednice u Podravini jako smanjen,
no sudeći po raširenju zajednice, koja se na nju sukcesivno
nadovezuje (Pruno-Fraxinetum; nap. aut.), nekad
je ona bila daleko raširenija. Uslijed provedenih hidromelioracija
zadržala se ona samo na najvlažnijim mjestima”.
Istražujući šumsku vegetaciju u području utjecaja
planirane hidroelektrane Novo Virje u Podravini, R au š
i Vuke l ić (1993) navode da “danas tipičnih staništa i
građe šume Carici elongatae-Alnetum glutinosae više
nema pa su te površine kartirane kao Pruno-Fraxinetum”.
Detaljnim istraživanjima u proljeće 2006. godine
uvjerili smo se u navedene tvrdnje i snimili samo fragmentarne
ostatke zajednice crne johe s dugoklasim
šašem pretežno u Crnim jarcima gdje dolazi na najnižim
terenima, u manjim zatvorenim depresijama u kojima
voda najduže leži i u kojima ne može otjecati. Takve su
površine redovito manje od pola hektara i predstavljaju


samo ostatke nekada rasprostranjene zajednice. Prema
Glavačevoj raščlambi pripadaju subasocijaciji iridetosum
pseuadacori. Te se depresije veoma malih površina
mogu pronaći pri detaljnomu rekognosciranju pojedinih
odjela, posebno se ne izdvajaju niti se njima drugačije
gospodari zbog malih i rascjepkanih površina koje zauzimaju.
To je predvidio Glavač svojim istraživanjima
prije pedesetak godina.


Usporedbom flornoga sastava zajednice prije pedesetak
godina i danas (tablica 1) jasno je da je osim površine
promijenjen i sastav biljnih vrsta. Uočljivo je
manje vrsta močvarnih depresija s dugotrajnom stajaćom
vodom i ostalih higrofita, primjerice Carex elongata,
Poa palustris, Lythrum salicaria, Valeriana dioica,
Rorippa amphibia, Calystegia sepium, Mentha
aquatica, Carex vesicaria, Glyceria fluitans, u manjoj
mjeri Viburnum opulus, Frangula alnus, Rhamnus catharticus,
Caltha palustris, Humulus lupulus i druge, a
vrstu Spiraea salicifolia nismo pronašli i vjerojatno je
na tom području nestala. Neke od navedenih vrsta nismo
zabilježili na našim fitocenološkim snimcima, ali
smo se uvjerili da rastu u ostalim sastojinama. Riječ je
vrstama Crepis paludosa, Hottonia palustris, Scutelaria
galericulata, Equisetum arvense i dr., no njihov je
udio neusporedivo manji nego prije pedesetak godina.
Istodobno se uočava da je nestao prirodni sindinamski
razvitak unutar šume crne johe s dugoklasim šašem –
od najmokrijih prema sušim staništima koja već prelaze
u jasenovu šumu sa sremzom. Već smo istaknuli da
je ta sindinamika rezultirala opisivanjem triju subasocijacija,
a mi smo u sedam snimaka utvrdili samo subasocijaciju
s vrstom Iris pseudacorus, dok ostale sastojine
već pripadaju asocijaciji Pruno-Fraxinetum.


Šuma crne johe i jasena sa sremzom
(Pruno-Fraxinetum Oberdorfer 1953)


Riječ je o zajednici srednje Europe koja naseljava
vlažna staništa s visokom razinom podzemne vode, periodično
poplavljena lagano kretajućom podzemnom
vodom. Opisana je prvi put u južnoj Njemačkoj (Oberd
o rf er 1953).


U prvom utvrđivanju ove zajednice u nas Glavač
(1960) opisuje njezin areal i glavne ekološke uvjete. Zajednica
raste u GJ Đurđevačke nizinske šume, a manje
površine Glavač spominje i uzvodnije uz Dravu prema
Sloveniji. Za uspijevanje te zajednice u Podravini glavnu
ulogu imaju edafski i hidrološki uvjeti. U neposrednoj
blizini Đurđevačkih pesaka, u reljefnim depresijama,
koje su izvan dohvata riječne poplavne vode, razina
je podzemne vode veoma visoka. Osim samoga reljefa
tomu pridonosi velika propusnost susjednih pjeskovitih
površina kroz koje se oborinska voda brzo ocjeđuje.
Njezina je razina znatno snižena hidromelioracijama, ali


je ona još neobično visoka. Minimalni podzemni godišnji
vodostaj nalazi se na 1,0–1,3 m dubine. Na tom
su području u Podravini razvijene najljepše sastojine te
asocijacije u Europi (slika 2). One su inače fizionomski
slične crnojohovim sastojinama u zajednici s dugoklasim
šašem, ali florno su sličnije zajednicama unutar
sveze Alno-Ulmion i reda Fagetalia. Ta je suprotnost
nastala zbog različitih razina podzemnih voda (Horv
at i dr. 1974).


Florni je sastav zajednice naveden u tablici 2. Prva
kolona označuje 15 Glavačevih snimaka, a druge dvije
dva tipa sastojina iz ovih istraživanja s ukupno 19
snimaka.


Šuma crne johe i poljskoga jasena sa sremzom nastala
je prirodnom sukcesijom, tj. postupnim smanjivanjem
vlažnosti, iz šume crne johe s dugoklasim šašem.
Velike hidromelioracije u prošlom i početkom ovoga