DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević, Z. List, M. Šango: PRILOG FITOCENOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ŠUMA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 479-492
kanala uz njih, ali i neposredan utjecaj čovjeka. On se
odražava na sastav svih slojeva u sastojinama. Za primjer
navodimo podatak (Sobota 1986) da je otkupna
stanice ljekovitoga bilja Poljoprivredne zadruge Kalinovac
u 1986. godini otkupila 29 tona lista koprive
(Urtica dioica), gloga (Crataegus sp.), kupine (Rubus
caesius), stabljike i drugih dijelova rosopasa (Chelidonium
majus), dobričice (Glechoma hederacea) i kopitnjaka
(Asarum europaeum).


Na kraju ovoga razmatranja navodimo i temeljna pitanja
fitocenoloških značajki šuma crne johe u Hrvatskoj
koja u jednoj širokoj i detaljnoj analizi treba riješiti:


1.
Asocijaciju Carici brizoidi-Alnetum glutinosae nakon
prvoga opisa 1938. godine nije poslije istraživao
autor I. Horvat ni njegovi suradnici, a u radovima
ostalih fitocenologa pregledno je ili nejasno
spominjana s obrazloženjem potrebe daljih istraživanja.
2. Šuma crne johe i poljskoga jasena sa sremzom prihvaćena
je iz srednje Europe gdje dolazi obični, a
ne poljski jasen, a florni se sastav dosta razlikuje od
naših sastojina. Stoga će se trebati usporediti, odrediti
sintaksonomski i nomenklaturni položaj sastojina
iz Hrvatske i susjednih područja, a ta potreba
proizlazi i iz Kodeksa fitocenološke nomenklature.


3. Šuma crne johe s dugoklasim šašem (Carici elongatae-
Alnetum) pokazuje u flornom sastavu mnoge
sličnosti sa šumom crne johe s trušljikom (Frangulo-
Alnetum). Kako Rauš u opisu te druge zajednice
(1971, 1975) to nije proveo, podravske i posavske
eo, psastojine važno je usporediti
ii i definitivno se prema


it i
njima odrediti.


4.
Veoma je zanimljivo pitanje međusobne usporedbe
svih asocijacija do sada opisanih u Hrvatskoj te njihove
usporedbe s onima iz susjednih zemalja i ostaloga
dijela Europe s kojima su srodne. Napomenimo
samo da se u pregledu šumske vegetacije Austrije
(Mucina, Grabherr i Wallnöfer 1993) navodi
desetak zajednica tipa “Alnetum glutinosae”.
5.
Za približno potpun opis šuma crne johe u Hrvatskoj
do sada objavljenih oko 150 snimaka je premalo
i potrebno je istražiti i analizirati i ostala područja
u kojima je ova vrsta zastupljena. Mnogo je sastojina
u srednjoj Hrvatskoj i posebno južnije od Save
koje fitocenološki nisu istraživane.
LITERATURA – References


Glavač, V., 1960: Crna joha u posavskoj i podravskoj
Hrvatskoj s ekološkog i šumskouzgojnog
gledišta. Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 141 str.


Glavač, V., 1962: Osnovno fitocenološko raščlanjenje
nizinskih šuma u Posavini. Šumarski list, 87
(9–10): 317–329, Zagreb.


H o r v a t , I., 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma
u Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse, 6: 127–279, Zagreb.


H o r v a t , I., 1963: Šumske zajednice Jugoslavije.
Šum. enciklopedija, I. izdanje (2): 560–590, Zagreb.


Horvat, I., V. Glavač, H. Ellenberg, 1974: Vegetation
Südosteuropas. Geobotanica selecta,
Band IV, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 768
str.


Institut za elektroprivredu i energetiku d. d. 2006: Razine
podzemnih voda na piezometrima ŠP-11ŠP-
19 i B-101 u razdoblju 1997–2000. godina.
Dokumentacija, Zagreb, 243 str.


Kranjčev, R., 1982: Flora Podravine. Podravski
zbornik, 8: 328–347, Koprivnica.


Mucina, L., G. Grabherr, S. Wallnöfer, 1993:
Die Pflanzengesellschaften Östrerreichs, Teil


III: Wälder und Gebüsche. Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart – New York, 353 str.
Nikolić, T., J. Topić, 2005: Crvena knjiga vaskularne
flore Republike Hrvatske. Kategorije EX,
RE, CR, EN I VU. Ministarstvo kulture, Državni
zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 695 str.


Oberdorfer, E., 1992: Süddentsche Pflanzen – Gessellschaften.
Teil IV: Wälder und Gebüsche:
43–44, Gustav Fischer Verlag, Jena – Stuttgart –
New York.


P r pi ć , B., 1985: Studija utjecaja vodne stepenice Đurđevac
na šumu Repaš. Šum. list, 109 (11–12):
539 – 551, Zagreb.


Prp i ć , B., I. M i l k o v i ć , 2005: Rasprostranjenost
poplavnih šuma u prošlosti i danas. U: J. Vukelić
(ur.), Poplavne šume u Hrvatskoj, Akademija šumarskih
znanosti, Zagreb, str. 23–39.


Rauš, Đ., 1971: Crna joha (Alnus glutinosa) u šumama
Posavine. Savjetovanje o Posavini, III: 353–362,
Zagreb.


Rauš, Đ., 1975: Šuma crne johe (Frangulo – Alnetum
glutinosae Rauš 68) u bazenu Spačva: Šumarski
list, 99 (11–12): 431–444, Zagreb.


Rauš, Đ., 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku
Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na Varaždinske
podravske šume. Glas. šum. pokuse,


28: 245–256, Zagreb.
Rauš, Đ., 1994: Vegetacija ritskih šuma Podravine u
okolici Legrada na ušću Mure u Dravu. Zbornik