DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 493-509


UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)


TANINI I MIKROELEMENTI U STANICAMA IGLICA OBIČNE JELE
(Abies alba Mill.) I MIKROELEMENTI U PČELINJEM MEDU KAO
POKAZATELJI STANJA ŠUMA JELE GORSKOG KOTARA*


TANNINS AND MICROELEMENTS IN THE CELLS OF SILVER FIR TREE NEEDLES
(Abies alba MILL.) AND THE MICROELEMENTS IN BEE HONEY AS INDICATORS
OF THE SILVER FIR FORESTS CONDITION IN THE AREA OF GORSKI KOTAR


Jadranka ROŠA**


SAŽETAK: Zračno onečišćenje ima velik učinak na oštećenje i smanjenje
vitalnosti stabala obične jele (Abies alba Mill.). Značajna oštećenost jele posebno
je vidljiva u Gorskom kotaru i to u Nacionalnom parku Risnjak. Za sakupljanje
iglica izabrane su dvije lokacije: jedna na staništu Risnjak sa stablima
oštećenosti 25 %, 45 %, 55 %, 75 % i 85 %, te druga na lokaciji Donja
Dobra (kontrolna) s relativnom zdravim stablima, oštećenost 5 % do 10 %.
Kao pokazatelji oštećenosti upotrijebljene su morfološke karakteristike tanina
u stanicama iglica s obzirom na različite stupnjeve oštećenja krošanja,
vrste i količina mikroelemenata u iglicama, te mikroelementi u pčelinjem
medu. Svjetlosnim mikroskopom analizirani su oblici i smjer širenja tanina.
Vrsta i količina mikroelemenata i radionuklida određivana je primjenom fluoroscencije
X-zraka, EDXRF metodom. Također su provedena istraživanja
medljikovca. Istraživanja su pokazala da su tanini dobar indikator praćenja
oštećenja iglica. Njihove morfološke karakteristike korelirane su sa zastupljenošću
mikroelemenata i stupnjem oštećonosti stabala. Medljikovac nije pokazao
značajnu razliku u zastupljenosti mikroelemenata s obzirom na odabrane
lokacije.


Kl j u čn e r i j eč i : Zračno onečišćenje, obična jela (Abies alba Mill.), tanini,
mikroelementi, medljikovac, radionuklidi


UVOD – Introduction


Obična jela (Abies alba Mill.) je jednodomna i ane-mokrim i suhim taloženjima štetnih tvari iz onečišćenog
mofilna vrsta. U Republici Hrvatskoj zastupljena je na zraka (Komlenović i Rastovski, 1992).
200 000 ha površine i jedna je od najznačajnijih gospo


Istraživana je struktura tanina u stanicama iglica, vrs


darskih i ekoloških vrsta drveća (Vu k el i ć i B a r i


te i količina mikroelemenata u iglicama, te vrste i količi


č e vi ć , 2001).


na mikroelemenata u pčelinjem medu, tj. medljikovcu.


Zdravstveno stanje jele neprestano se pogoršava i u Istraživanja su pokazala da su promjene strukture taposljednjih
deset godina postala je najoštećenija vrsta u nina u stanicama iglica jele u međusobnoj vezi sa stupEuropi
(Huttunen, 1976a, b; Bernadzki, 1983). njem oštećenja krošnje i količinom mikroelemenata u
Najveće sušenje jele u nas dogodilo se u Gorskom kotaiglicama.
Pčelinji med upotrijebljen je kao pokazatelj
ru, gdje je ustanovljeno da su staništa šuma opterećena prosječnog stanja okoliša s obzirom na stanje mikroele


menata u iglicama jele.


Članak je sažetak doktorske diserzacije obranjene 17. 7. 2006. Dobiveni rezultati doprinose produbljivanju spoznana
Prorodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a izrađe-ja o utjecaju različitih mikroelemenata na stanične prone
pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikole Ljubešića i prof. dr. sc.


mjene u iglicama jele i otvaraju mogućnost korištenja


Tomislava Bačića


Dr. sc. Jadranka Roša, Hrvatske šume d.o.o., pčelinjeg meda kao pokazatelja prosječnog stanja šum-


Zagreb, Vukotinovićeva 2 skog okoliša.