DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINALSCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 188 (001)
Vuke lić, J., D. B ariče v ić, Z. Li st, M. Š ango: Prilog fitocenološkim istraživanjima


šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*
A Contribution to the Phytocoenological Research of Forests of Common Alder
(Alnus glutinosa Geartn) in Podravina 479


UDK 630* 425 – 016.9 Abies alba Mill. (001)


Roš a, J.: Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi
u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara
Tannins and Microelements in the Cells of Silver Fir Tree Needles (Abies alba Mill.)
and the Microelements in Bee Honey as Indicators of the Silver Fir Forests
Condition in the Area of Gorski Kotar 493


UDK 630* 242 + 522 + 852 + 853 (001)


Prka, M.: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine
u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard
Height and Purity of Beech Tree Trunks According to the Type of Felling and the Percentage
of Technical Roundwood in the Trunks and Tree Tops in Relation to Applied Standard 511


UDK 630* 156 (001)


Krapine c, K., M. Grubeši ć, V. Šegrt , K. Marič i ć: Trofejni parametri muflona
(Ovis ammon musimon Pallas, 1811) u državnom lovištu VIII/6 “Kalifront”
Mouflon (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) Trophy Parameters
in the State Hunting ground VII/6 “Kalifront” 523


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 451
Videc, G.: Suzbijanje mišolikih glodavaca u šumskim ekosustavima


Suppression of the Rodents in Forest Ecosystems 533


ZAŠTITA PRIRODE:
Arač, K.: Žuta strnadica (Emberiza citrinella L.) 545
Kranjčev, R.: Na Sunđercu 546


Dvije botaničke zanimljivosti iz Komaja u Konavlima 547
Šumska koraljuša 548
Smeđa Stela 550
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA:
Vukelić, J.: Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj 553


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI:
Jakovac, H.: Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama 555
Jakovac, H.: Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije 566
Dundović, J., D. Delač: 1. Hrvatski dani biomase 571
Kajba, D.: Europska konferencija o istraživanjima biorafinerija 575


PRIZNANJA:
Matić, S.: Nagrada “Josip Juraj Strossmayer” 577


KNJIGE I ČASOPISI:
Grospić, F.: L’Italia forestale e montana 578
Frković, A.: Crvena knjiga sisavaca Hrvatske 581


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA:
Trupčević, M.: Turopoljske šume 583


OBLJETNICE:
Grospić, F.: Zajedno nakon 45 godina 587


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA:
Grospić, F.: HŠD – Ogranak Zagreb u posjetu šumariji Krapina 588
Halovanić, D.: Obilazak Čorkove uvale, Baraćevih špilja i izvora rijeke Slunjčice 590
Delač, D.: Zapisnik 4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a 593


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora