DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 479-492
UDK 630* 188 (001)


PRILOG FITOCENOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ŠUMA CRNE JOHE
(Alnus glutinosa Geartn) U PODRAVINI*


A CONTRIBUTION TO THE PHYTOCOENOLOGICAL RESEARCH OF FORESTS
OF COMMON ALDER (Alnus glutinosa Geartn) IN PODRAVINA


Joso VUKELIĆ1, Dario BARIČEVIĆ1, Zlatko LIST2, Mario ŠANGO1


SAŽETAK: Crna joha (Alnus glutinosa) raste u okolici Đurđevca u Podravini
u čistim i mješovitim sastojinama na približno 2000 ha i važna je gospodarska
vrsta drveća. Podravske sastojine nadaleko su poznate po bujnom uzrastu,
visokovrijednom drvu, a s fitocenološkoga stajališta po prirodnom, raznovrsnom
i bogatom sastavu. U svojoj disertaciji Glavač (1960) je detaljno
istražio i opisao dvije asocijacije u kojima prevladava crna joha: na staništima
koja su poplavljena stajaćom vodom utvrđena je fitocenoza crne johe s dugoklasim
šašem (Carici elongatae-Alnetum glutinosae), a na nju se sukcesivno
nadovezuje mnogo suša zajednica crne johe i poljskoga jasena sa sremzom
(Pruno-Fraxinetum). Obje su asocijacije bile prije toga istražene i opisane u
Europi. Glavač je fitocenoze prikazao u sintetskim tablicama s 28 snimaka,
utvrdio je njihov florni sastav, sistematsku pripadnost, sindinamiku, raščlanjenost
i ostale značajke.


Od Glavačevih istraživanja u proteklih pedesetak godina izgrađene su hidrocentrale
na rijeci Dravi, promijenjeni ostali ekološki uvjeti i obnovljena
većina crnojohovih šuma. To nas je ponukalo da recentnim fitocenološkim istraživanjima
pokušamo utvrditi posljedice promjena na građu, dinamiku i
strukturu sastojina u dvjema spomenutim asocijacijama. Na temelju 26 fitocenoloških
snimaka i ostalih relevantnih podataka općenito smo utvrdili promjene
u flornom sastavu u smjeru nestajanja hidrofita i higrofita i proširenju vrsta
suših staništa, sukladno tomu znatnu promjenu odnosa površina istraživanih
zajednica, njihova sindinamskoga razvoja i raščlanjenosti.


U članku se govori i o problematici i potrebama detaljne fitocenološke razrade
ostalih crnojohovih šuma u Hrvatskoj koje su istraživane relativno ekstenzivno
i opisane u četiri asocijacije. U tom smislu obrazlaže se potreba šire analize
i nastavka istraživanja.


K l j u č n e r i j e či : crna joha, Carici elongatae-Alnetum glutinosae,
Pruno-Fraxinetum, Podravina, promjena flornoga sastava.


UVOD – Introduction


Crnojohove šume rastu u Hrvatskoj na približno stojine nalaze se u Podravini u gospodarskoj jedinici
8000 ha (P rpi ć i M i lkovi ć 2005), a najvrednije sa-Đurđevačke nizinske šume. Tu crna joha u čistim ili
mješovitim sastojinama raste na oko 2000 ha. Sastojine
Za pomoć pri istraživanjima zahvaljujemo djelatnicima Uprave


su poznate po prirodnom i raznovrsnom flornom sasta


šuma podružnica Koprivnica, Hrvatske šume d.o.o. i stručnjacima
Instituta za elektroprivredu i energetiku d.d. iz Zagreba vu, pravilnom i kvalitetnom uzrastu. Zbog toga su predProf.
dr. sc. Joso Vukelić, doc. dr. sc. Dario Baričević, Mario met brojnih stručnih ekskurzija hrvatskih, ali i europŠango,
dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


skih šumara koji su jedinstveni u ocjeni da su takve


Svetošimunska 25, 10000 Zagreb


2
Zlatko List, dipl. ing. Šumarija Đurđevac, sastojine velika rijetkost. Prva opsežna istraživanja u
Bana Jelačića 80, 48350 Đurđevac podravskim crnojohovim šumama proveo je V. Glavač


479