DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 50     <-- 50 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
jedinih tipova muflonskih rogova (Amon, 1953.; Hu-nakon izmjere svih dostupnih trofeja u dotičnoj popus
ak, 1986.; P ie g e rt i U l o th, 2000.; To m ic z ek i laciji te dobivanja prosječnih smjernica na temelju maT
ü rc k e , 2003). nje dobrih značajki. Dakle, neprestana analiza trofeja


Prema P ie g ert i U l o t h (2000) kvalitativne kateuvjet
je kvalitetnog gospodarenja lovištem.
gorije trofeja u nekom lovištu mogu se definirati tek


MATERIJAL I METODE – Material and methods


Podaci su skupljeni izmjerom trofeja muflona
odstrijeljenih u državnom lovištu VIII/6 “KALIFRONT”.
Osim propisanih elemenata izmjere (Variča
k , 1999.; Fr k o v ić , 1989) na trofejima su mjereni
duljina i opseg svakog goda te oštećenost vrhova. Oštećenost
vrhova mjerena je pomičnom mjerkom na milimetar
točno, a predstavlja duljinu ostrugane plohe između
prednje i stražnje strane vrha roga (Slika 1). Elementi
ocjene izmjereni su na 42 grla, a od toga je na 19
grla izmjerena oštećenost vrhova. Starost grla utvrđivana
je brojanjem pršljenova godova s time da je pri regresiji
duljinskog prirasta i opsega goda izostavljen poslijednji
(najmlađi god) ako je grlo odstrijeljeno tijekom
ljetnog razdoblja i rane jeseni (od 1. srpnja do 31. listopada)
jer se pretpostavlja da rog u to doba još intenzivno
raste, odnosno nije završen rast za tu godinu.


Slika 1. Način izmjere oštećenosti vrhova tuljaca


Podaci su uspoređeni s podacima o duljinskom pri


Figure 1 Method of measuring scraped horn tips


rastu muflona iz Korzike (Pf eff e r, 1967), Slovenije
(Hoefs, 1982), bivše Njemačke demokratske republike
(Stubbe i Uhlenhaut, 1970), biše Savezne iz bivše Češkoslovačke (Hromas, 1979; Husak,
republike Njemačke (Hoefs, 1982), Danske i Šved-1986.) Češke-lokalitet Svitavsko (Koubek i Hrabe,
ske (Hoefs, 1982), bivše Češkoslovačke (Hromas, 1987), Slovačke (Dobrik, 1991., 1997) i Mađarske
1979) te iz Češke-lokalitet Svitavsko (Koubek i (Molnár, 1988).
Hrabe, 1987). Podaci o kretanju opsega pršljenova Podaci su obrađeni u programskom paketu Statisgodova
u ovisnosti o starosti uspoređeni su s podacima


tica 7.1.


Tablica 1. Korelacijska matrica elemenata ocjene trofeja muflona odstrijeljenih u vlastitom lovištu VIII/6 “Kalifront”
Table 1 Correlation matrix of trophy element evaluation in mouflon harvested in the hunting ground VIII/6 “Kalifront”


Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 42 (Casewise deletion of missing data


Variable star.
age
duljina
length
op. 1/3
1st
circ.
op. 2/3
2nd
circ.
op. 3/3
3rd
circ.
raspon
horn
span.
vrhovi
tips
span.
C-index CIC točke
CIC points
zakr.
curv.
star. – age 1,00 0,83 0,19 0,60 0,83 0,64 0,17 0,04 0,82 0,52
dulj. – length
op, 1/3 1st circ.
op. 2/3 2nd circ.
op. 3/3 3rd circ.
0,83
0,19
0,60
0,83
1,00
0,48
0,76
0,88
0,48
1,00
0,80
0,52
0,76
0,80
1,00
0,83
0,88
0,52
0,83
1,00
0,72
0,28
0,54
0,65
0,03
-0,20
-0,15
-0,00
0,18
0,27
0,29
0,20
0,98
0,54
0,82
0,91
0,68
0,41
0,58
0,66
rasp. – horn span 0,64 0,72 0,28 0,54 0,65 1,00 0,23 0,09 0,82 0,63
vrhovi – tips span 0,17 0,03 -0,20 -0,15 -0,00 0,23 1,00 -0,90 0,06 -0,15
C-index 0,04 0,18 0,27 0,29 0,20 0,09 -0,90 1,00 0,18 0,26
CIC 0,82 0,98 0,54 0,82 0,91 0,82 0,06 0,18 1,00 0,72
zakr. — curv. 0,52 0,68 0,41 0,58 0,66 0,63 -0,15 0,26 0,72 1,00