DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
života, a nakon toga pada. Pad opsega roga nastupa
obično nakon šeste godine života i obično kod 10 godišnjih
ovnova iznosi 5 %. Dakle, Grafikon 2. potvrdio je
ovu zakonitost i na rapskoj populaciji. Pad opsega ne
nastupa samo kod grla starijih od pet godina, nego i kod
odstrijeljenih grla. (Naime, kod odstrijeljenih grla tijekom
godina duljina i opsezi tuljaca nemaju iste vrijednosti,
a uzrok tome je sušenje rožine i kostiju To m i c z e k
i Türcke, 2003). Iz ovoga se može izvesti zaključak
kako se sa starošću roga maksimalni opseg roga odmiče
od baze. Tako Tomiczek i Türcke (2003) navode kako
najveći opseg na rogu kod starih grla može biti na mjestu
koje je i do 20 cm udaljeno od baze.


Dinamika duljinskog prirasta tuljca kod populacija
iz Slovenije, Korzike i Raba pokazuje slične zakonitosti
kod kojih udjeli oba prirasta u ukupnoj duljini tuljca
ne pokazuju velike razlike. Ovo je ujedno i tipična krivulja
duljinskog prirasta muflonskog roga u toplijim
krajevima areala ove divljači. Dakle vidliva je generalna
zakonitost. Što je populacija muflona sjevernije, to
je razlika prirasta u drugoj godini prema onom u prvoj
godini veća u korist prirasta druge godine. Slično je
dobio i Hoefs (1932) kada je istraživao dinamiku rasta
tuljca kod muflona različitih geografskih širina i zaključio
da mužjaci južnih provenijencija imaju najveći
prirast tijekom prve godine života, odnosno da u drugoj
godini života iste provenijencije postižu 50 %


Grafikon 7. Struktura raspona muflonskih rogova u lovištu


“Kalifront”
Graph. 7 Structure of mouflon horn span in the hunting ground
“Kalifront”


Grafikon 9. Struktura C-indeksa muflonskih rogova u lovištu


Graph.
“Kalifront
Structure of mouflon horn C-index in the hunting
ground “Kalifront”
528


ukupne duljine roga. Nadalje, mufloni sjevernih provenijencija
50 % ukupne duljine roga postižu u trećoj godini
i generalno u konačnici imaju dulje tuljce od muflona
južnih provenijencija. Bubenik (1959) navodi
da na prirast tuljca utječe intenzitet svijetla i fotoperioda
te količina hrane, te je stoga zimi prirast manji. Čini
se da osim klimatskih, trofički čimbenici igraju veliku
ulogu u postizanju trofejne snage.


Glede ostruganosti vrha roga Piegert i Uloth
(2000) navode kako je to dosta česta pojava na rogu
muflona, pri čemu može doći i do uginuća grla ako je
nastala infekcija. Pogrešno je shvaćanje da se vrhovi
tuljaca troše u borbama ovnova, jer se oni uglavnom
međusobno udaraju bazama tuljaca. Muflon gubi vrhove
uglavnom tako da njima struže o debla (ili drugi tvrdi
predmet) te time širi kut gledanja, budući da je muflon
uglavnom vizualna životinja. Količina ostruganog dijela
roga je individualno jako različita i ponajprije ovisi o
položaju vrhova tuljaca (Pie ge rt i U lot h , 2000).
Međutim, nitko nije pokušao ovu pojavu kvantificirati.
G r u be š ić i sur. (1995) uočili su veliku oštećenost na
vrhovima rogova kod trofeja muflona odstrijeljenih na
poluotoku Pelješcu te navode kako bi ova oštećenost
mogla biti povezana s rasponom. Međutim, ovaj se problem
ne može riješiti. Činjenica je kako je muflonu rog
ujedno i alat kojega on često koristi.


Grafikon 8. Struktura zakrivljenosti muflonskih rogova u lovištu


“Kalifront”
Graph. Structure of mouflon horn curvature in the hunting
ground “Kalifront”
Prema Piegert i Uloth (2000) raspon rogova je
element čiji maksimum ovnovi postižu relativno rano,
uglavnom u 3. ili 4. godini života. Kao mjera za kvalitativne
razrede srednjedobnih ovnova može poslužiti raspon.
Međutim, kod izlučivanja neperspektivnih grla
trofeji s većim rasponom i većom duljinom tuljca u pravilu
djeluju kao tanji, za razliku od trofeja s kratkim i
uskim tuljcima (P i e g e r t i Ul o th, 2000). Općenito,
postoje uska korelacija između raspona, zakrivljenosti i
duljine tuljca. Tako se u njemačkoj pokrajini Ostharz
smatra da potencijalna kapitalna grla mogu biti četverogodišnji
ovnovi koji imaju raspon rogova preko 40 cm
(R eg n ie r, 1936). Iz Grafikona 7. vidljivo je kako
kod rapske populacije udio trofeja s rasponom preko