DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 55     <-- 55 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA .
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
40 cm iznosi 81 %. Stoga bi trebalo u populaciji kao
uzgojno vrijedna grla ostavljati ovnove raspona većeg
od 45,0 cm, a takvih je u populaciji bilo 55 %.


Nekada je zakrivljenost predstavljala mjesto zavijanja
tuljca kojom se opisivao oblik trofeja. Prema R e g ni
er (1936) ova je veličina u uskoj vezi s rasponom, ali
neizravno i s duljinom tuljca. Jedna od manjkavosti današnje
formule za ocjenjivanje muflonskog trofeja je i ta
što se za zakrivljenost ne daju točke izravno, nego se
ovisno koliki je promjer zamišljenog kruga, dodjeljuje
od 0 do 5 točaka. Usprkos tomu, zakrivljenost nije zanemariv
element izmjere, što se može i vidjeti iz Tablice 1.
Naime, ona visoko korelira s glavnim elementima, a
najviše s ukupnom ocjenom trofeja (r = 0,72). Ova pojava
uočena je i prije, te su se prema njoj pokušali dati
kriteriji uzgojnog odstrela. B á n i sur. (1973) su ustanovili
kako je zakrivljenost maksimalna kod C-indeksa
1,6–2,2; odnosno što je zakrivljenost veća to je veći i
raspon. Kod rapskih muflona nije nađena jača povezanost
između zakrivljenosti i C-indeksa (r = 0,26),
dok je između zakrivljenosti i raspona ovisnost srednja
(r = 063; p = 0,05). Međutim, zakrivljenost s već spomenutim
ključnim elementima izmjere roga ima veliku
važnost u procjeni kriterija uzgojnog odstrela. Tell e
(1979. i 1984) naglašava kako u četvrtoj godini života
oko 1/3 ovnova u populaciji već ima zavinut krug, dok u
sedmoj godini još 2/3 ovnova u populaciji krug nisu savinuli.
Sukladno tome Piegert i Uloth (2000) navode
kako rogovi koji već u trećoj ili četvrtoj godini starosti
ovna zatvore krug imaju malu zakrivljenost i mali
raspon, odnosno malu duljinu tuljca i prema tome nisu
perspektivna grla, odnosno mora ih se ukloniti selekcijskim
odstrelom. Oni ovnovi koji u petoj ili šestoj godini
zatvore krug su prosječna grla, ali budući da dosta troše
vrhove, vrhovi ima nikad neće doseći ravninu oka. Kod
perspektivnih muflona vrhovi tuljaca dosižu ravninu
oka tek u visokoj starosti, odnosno ne dosižu je ako imaju
mali raspon i veliku zakrivljenost. Kod grla iz lovišta
“Kalifront” 65 % odstrijeljenih grla je imalo zakrivljenost
veću od 30,0 cm (Grafikon 8.), a radi lakše procjene
treba reći kako je to trostruka duljina uške muflona.
Ovo bi ujedno i trebao biti kriterij kojim bi se neko grlo
moglo proglasiti perspektivnim, ako su zadovoljeni ostali
elementi (duljina i raspon).


ZAKLJUČCI -


Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti
sljedeće:


1.
Glede elemenata ocjene rogova muflona s lovišta
“Kalifront” najveću ovisnost o starosti pokazuju sljedeći
elementi rogova duljina tuljaca (r = 0,83), opseg
na trećoj trećini roga (r = 0,83) i ukupna vrijednost
trofeja (r = 0,82).
Razmak između vrhova rogova promjenjiv je glede
starosti, ali i glede oblika roga. Međutim, kvocjent raspona
rogova i razmaka između vrhova rogova predstavlja
tzv. uraslost, a označava se kao C-indeks. Prema
Husak (1986) granica između konvergentnog i divergentnog
oblika roga je kod C-indeksa 1,00, što ukazuje
da je razmak između vrhova veći od raspona, odnosno
da se radi o Urtipu (urial – Ovis vignei Blyth, 1841), a
predstavlja homonimnu zakrivljenost. Ako je veća od
1,0 tada se radi o heteronimnoj zakrivljenosti, koja je
kod muflona u Srednjoj Europi prilično rijetka, a od
ostalih podvrsta ona je najizraženija kod ciparaskog
muflona (Ovis gmelini ophion Blyth, 1841). Ban i sur.
(1973) navode kako je najučestaliji C-indeks između
1,56 i 1,83. Kod rapske populacije takvih je samo 18 %
ovnova. Piegert i Uloth (2000) navode da su, osim
uraslosti, koja je unutar pojedinih populacija različito
izražena, ostale anomalije na rogu muflona prilično rijetke.
Prema Amon (1953) luk tuljaca je uvjetovan
položajem rožišta, dakle genetski, a manje duljinom
tuljca. Ovisno o položaju rožišta i njegova kuta, odnosno
duljine tuljca kod C-indeksa više od 2,8 može doći
do urastanja vrhova roga u vrat ili čeljust (Tom i cz e k
i Türcke, 2003). Stoga je ovaj element vrlo bitan kod
uzgoja trofejnih grla. Promatrajući Grafikon 9. može
se vidjeti kako je 72 % odstrijeljenih ovnova imalo
C-indeks manji od 2,5, za što se ne daju negativne
točke pri ocjeni. Samo 5 % grla je imalo tzv. urasle rogove,
zbog čega su im se odbile tri točke od ukupnog
zbroja točaka. Dakle, može se reći kako u populaciji
nema većih anomalija, elementi izmjere rogova su u
skladu s onima iz Srednje Europe. Zanimljivo je kako
je Nahlik (1989. a i 1989. b) nakon obrade više od
3600 muflonskih trofeja iz svih lovišta muflona u
Mađarskoj zaključio kako udio uraslih rogova u populaciji
ovisi o bonitetu staništa i gustoći populacije muflona.
Dakle što je bonitet viši, to preživljavaju i grla s
uraslim rogovima, a kod veće gustoće populacije veća
je vjerojatnost da će se to nepovoljno svojstvo prenijeti
i na potomstvo. Stoga je uloga lovca vrlo velika u izlučivanju
grla s velikim C-indeksom, kako bi rogovi
imali pravokutniji frontalni obris.


Conclusions


2.
Na ukupnu trofejnu vrijednosti najviše utječe duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova na
trećoj trećini roga (r = 0,91). Nešto manje su ovisnosti
ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj trećini
roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te zakrivljenosti.
Najmanju ovisnost (ali još uvijek signifikantnu)
s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg
na prvoj trećini roga(r (r = 0,54)