DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544


UDK 630* 451


SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA
ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA


SUPPRESSION OF THE RODENTS
IN FOREST ECOSYSTEMS


Goran VIDEC*


SAŽETAK: Glodavci, ponajprije miševi, voluharice i štakori, oduvijek su
privlačili posebnu pozornost čovjeka i živjeli s njim. Stoga i ne čudi teorija da
su izuzev čovjeka, glodavci najprilagodljivija skupina sisavaca na Zemlji.
Upravo zahvaljujući sinantropskom odnosu, mišoliki glodavci iskoristili su
čovjeka, kako bi putem njegove aktivnosti (trgovina i transport) nastanjivali
nova područja, sve dok nisu naselili sve kontinente. Suzbijanje i kontrola brojnosti
populacija mišolikih glodavaca predstavlja kompleksan i zahtjevan posao,
jer i najmanje nestručno izvedeni zahvati mogu imati dugoročne i nesagledive
posljedice za čovjeka i za sve životinjske vrste koje nisu cilj suzbijanja.


Kl j u čn e r i j eč i : suzbijanje, mišoliki glodavci, šumski ekosustavi


1. UVOD – Introduction
Do kraja 19. stoljeća miševi, voluharice i štakori bili izvoda, građevinskog materijala, te predmeta razlisu
često stanovnici ljudskih domova. Kada je čovjek čite umjetničke, kulturne i povijesne važnosti);
shvatio da su mišoliki glodavci rezervoar i vektor raz-2. uzrokuju epidemiološko-zdravstvene učinke (prenoličitih
zoonoza, promijenilo se mišljenje o njima. Prvi se niz bolesti na čovjeka, domaće životinje i divljač);
primjer poduzimanja mjera suzbijanja štakora seže još u


3.
izazivaju odbojnost, strah i nelagodu kod većine ljudi.
davnu 1908. godinu. Te je godine u Danskoj usvojen


Za uspješno provođenje mjera suzbijanja populacija


Zakon o štakorima, kojim se lokalno stanovništvo nov


mišolikih glodavaca potrebno je dobro poznavati njihove


čanim poticajima poticalo na uništavanje štakora, što se


načine percipiranja i reagiranja na određene stimulanse u


smatra početkom kontinuirane borbe protiv ovih sisava


njihovoj okolini. Primjena zatrovanih mamca najčešća je


ca (H rg o v i ć , Vu k i č ević , K a t r anovski , 1991).


metoda u suzbijanju brojnosti mišolikih glodavaca (H r -


Tri su osnovna razloga zašto se većina mišolikih


go v i ć, Vu k i č evi ć, K a t ra n o v s ki, 1991). Stoga je


glodavaca smatra štetnim:


posebnu pozornost potrebno usmjeriti i na poznavanje fi


1.
stvaraju materijalne gubitke (konzumiranje i zaga-ziologije ishrane, odnosno navika u ishrani glodavaca,
đivanje hrane namijenjene ljudskoj i životinjskoj kako bi se spoznale slabosti u tim procesima, s ciljem što
prehrani; uništavanje tekstilnih i galanterijskih pro-uspješnijeg i ekonomičnijeg suzbijanja.
2. EKONOMSKA VAŽNOST ŠTETA OD MIŠOLIKIH GLODAVACA
Economic importance of rodent damages
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizaciodnosno
kontaminirano ekskretima i dlakom glodavaca
je (WHO), diljem Svijeta oko 33 milijuna tona hrane (urinom i izmetom zagade i do 9 puta više hrane nego
namijenjene ljudskoj ishrani biva pojedeno ili uništeno, što pojedu) (B r o o k s , R o w e , 1987). Na taj način, pre


ma izračunima Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu
i poljoprivredu (FAO), gubi se oko 5 % od ukupno


*
Goran Videc, dipl. ing. šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva proizvedene hrane (Brooks, Rowe, 1987). Noviji
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb podaci govore da se negativnom aktivnošću glodavaca i