DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 84     <-- 84 -->        PDF

nova biocenoze, posebno sa šumskim drvećem. Ta se
njegova težnja zrcali u skriptama iz uzgajanja šuma:
Ekologija šuma i šumsko drveće, Morfologija šuma i
šumskog drveća i Geografija šumskoga drveća i šuma te
Šumarske fitocenologije: Šumarska fitocenologija I. i II.
Prvi njegov udžbenik koji se još i danas djelomično koristi
je Dendrologija iz Velikoga šumarskoga priručnika
I., Zagreb 1946.


Akademik Milan Anić sudjeluje prilikom uvođenja
magistarskoga studija na Fakultetu. Vodi magistarski
studij iz Uzgajanja šuma te predaje prema potrebi programa
u drugim magistraskim studijima.


Njegov prvi rad odnosio se na biotske utjecaje, odnosno
na bolest Rhabdocline kod plave i zelene duglazije
(1933), a poslije toga se potpuno posvećuje istraživanju
pitomoga kestena u Hrvatskoj, što u konačnici rezultira
obranom doktorske disertacije. U znanstvenom radu
je vrlo sustavan. Baveći se dendrogeografijom i šumskom
vegetacijom, učvršćuje spoznaju o stabilnosti prirodne
šume, pa u bukovo-jelovoj prašumi “Čorkova
uvala” prvi u području bivše Jugoslavije 1957. godine
osniva trajnu pokusnu plohu u kojoj detaljno snima sastojinu,
utvrdivši prostorni položaj svakoga pojedinoga
stabla, njihove dendrometrijske parametre, stanje vitalnosti,
odumrla stabla i njihov položaj te fitocenološke
snimke po mikrostaništima unutar plohe. Rad u istraživanju
prašume nastavili su njegovi nasljednici, a rezultati
su još više učvrstili spoznaju o potrebi održavanja
prirodnosti šume i razumnih uzgojnih zahvata kojima se
izbjegavaju neproizvodne faze prašume, što daje veliku
prednost zagrebačkoj školi uzgajanja šuma.


Akademik Anić među prvima piše o općekorisnim
funkcijama šume. U općim časopisima (Narodno kolo,
1934., Kalendar Gospodarske sloge 1940) piše o uplivu
šume na zdravlje naroda, te kako čuvati naše šume, jer
nas iste štite od poplava i drugih vremenskih nepogoda.


Hortikulturi posvećuje više radova, pa tako piše o
nekoliko vrijednih i manje poznatih egzota prikladnih
za parkiranje u sjevernom Primorju, o smokvi penjačici,


o dendrološkoj i uzgojnoj važnosti parkova u području
Varaždina, o dekorativnim oblicima raznih vrsta drveća
i grmlja, iz prošlosti i problematici Maksimira i dr.
Šumama pitomoga kestena i dalje posvećuje znatnu
pozornost. O toj vrsti drveta piše knjigu o rasprostranjenosti
u Hrvatskoj i susjednim zemljama (1942), zatim o
hrvatskim i južnošvicarskim šumama pitomoga kestena
(1953), o pitomom kestenu na Cresu (1953) te o orijaškim
stablima pitomoga kestena kod nas i drugdje u Europi
(1966).


Istražuje žuti koprivić na litoralnim padinama Velebita
(1953, 1964) i opisuje šumsku zajednicu crnoga bora u
sjevernom Velebitu.


U dnevnom i periodičnom nešumarskom tisku objavio
je više napisa u kojima govori o potrebi čuvanja


šume zbog njezina značenja za kakvoću okoliša, zatim o
postupku sa šumama na Zagrebačkoj gori, o odnosu planinara
i šume, o uzrocima katastrofalnih poplava u Samoborskoj
gori, kako sačuvati naše šume od požara, o
našim šumama i njihovoj gospodarskoj vrijednosti, o
šumskoj paši, o važnosti šuma i kakve bi trebale biti iste
u okolici Zagreba, o narodno-gospodarskoj važnosti naših
nizinskih šuma, o obnovi njezi šumskih sastojina u
Maksimiru, povodom pretvorbe crnikove šume u borovu
kulturu na otoku Rabu. Kako vidimo akademik Anić
posegnuo je za dnevnim tiskom kada se radilo o šumarskim
problemima o kojima je trebalo izvijestiti javnost.


Bez već spomenutoga vrlo značajnog priloga u Šumarskoj
enciklopediji, akademik Anić objavio je 154
znanstvena i stručna rada. Više puta boravio je u inozemstvu.
Godine 1934. na studijskom je boravku u bivšoj Čehoslovačkoj,
godine 1948. sudjeluje na Šumarskom kongresu
u Pragu, na Silvikultumom seminaru FAO sudjeluje
u Rimu 1956. godine., na Međunarodnom Šumarskom
kongresu u Oxfordu 1956., a iste godine na Silvikulturnom
seminaru za kulture obične smreke i običnoga bora u
Čehoslovačkoj, na Internacionalnoj komisiji FAO za kesten
u Grčkoj 1958, u radnoj skupini IUFRO za primjenu
fitocenologije u Oxfordu 1956. i u Varšavi 1959. godine.
Na studijskom je boravku u SSSR-u 1963., dok na
Međunarodnom šumarskom kongresu u Madridu sudje


udjeluje
1966. godine, predlažući u svome referatu zaštitu


titu u
ekstremnim sredozemnim lokalitetima.
Kao vrhunski znanstvenik i stručnjak biran je u više
savjeta šumarskih i prirodozaštitarskih institucija, Izabran
je za predsjednika Savjeta Instituta za šumarska istraživanja
i Savjeta Zavoda za četinjače u Jastrebarskom.
Biran je za člana Savjeta za zaštitu prirode, Savjeta za
kontrolu šumskoga sjemena, Savjeta za nacionalne parkove
i Savjeta za rekreaciju građana Zagreba.
Glavni je urednik Glasnika za šumske pokuse od
1962–1966., član fakultetskoga savjeta od 1954–1960,
predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva 1945. i
glavni urednik Šumarskoga lista 1945. i 1946. godine.
Za dvogodišnji mandat dekana Poljoprivredno-šumarskoga
fakulteta izabran je 1951. godine. Izabran je
za dopisnoga člana bivše Jugoslavenske, danas Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Prošavši sve stupnjeve
izbora te institucije, godine 1968. u suton života
izabran je za njezinoga redovitoga člana. Samo je prerana
smrt mogla prekinuti jednu golemu životnu i intelektualnu
snagu velikana šumarske znanosti.
Proučavajući šumsku vegetaciju te ekologiju i biologiju
šumskoga drveća i šuma, spoznao je golemo edifikatorsko
značenje i utjecaj drveća tih šumskih gorostasa
na strukturu, a još više na funkcioniranje šumskih zajednica
i šire na funkcioniranje šumskih ekosustava, prozvavši
iste po šumskome drveću. Neke njegove nazive
prihvaćaju i drugi istraživači toga područja izvan Šumarske
struke.