DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Tomislav Poršinsky, Igor Stankić
Okolišna pogodnost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske
Environmental evaluation of Timberjack 1710B forwarder on roundwood extraction from Croatian lowland forests
Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat
Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva
Dynamic loading of skidder wheels at timber skidding


Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel
Otvaranje šuma šumskim cestama – odabir mogućih lokacija trasa budućih šumskih cesta
Forest opening by forest roads – choosing the potential locations of the future forest road routes


Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel
Katastar šumskih prometnica – postojeće stanje, metodologija izradbe i koristi od njega
Forest road cadastre – the present condition, the working methodology and obtained uses


Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel
Uspostava optimalne mreže šumskih cesta na terenu – smjernice za unapređenje pojedine faze rada
Establishing the optimum forest road network on the terrain – guidelines for improving individual work stages


Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel
Definiranje faza postupka optimiziranja mreže šumskih cesta dizajniranim dijagramima toka podataka
Defining procedure stages of forest road network optimizing with designed of data flow diagrams


Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić
Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka
Efficiency of wood transport by truck assemblies determined by data envelopment analysis


Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra
Jesu li kvaliteta i sigurnost šumskoga rada zaboravljene dimenzije šumarskoga inženjerstva?
Are the quality and safety of forest work the forgotten dimensions of forestry engineering?


Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra
Inovacijski procesi kao ključ provedbe Hrvatske šumarske politike
Innovative processes as a key to effectuating the Croatian forestry policy


Stjepan Posavec
Analiza upravljanja troškovima u šumarstvu
Costs management analysis in forestry


Anđelka Šajković
Opstanak šuma kroz latentnu strukturu mišljenja studenata šumarstva
Forest’s survival through the latent structure of forestry students-,opinions


U znastvenom časopisu Šumarskog instituta Jastrebarsko: Radovi (Works),


izvanredno izdanje 9, str. 1–376, Jastrebarsko, 2006., tiskani su sljedeći radovi:
Izvorni znanstveni članci – Original scientific papers
Poštenjak K., M. Gradečki, M. Ivanković
Uloga selektivnih proreda u gospodarenju poznatim sjemenskim sastojinama bjelogorice panonskog područja
The role of selective thinning in management of acknowledged seed stands of boradleaves in pannonian region


Dubravac T., V. KrejčI
Prirodna obnova šuma hrasta lužnjaka vlažnog tipa narušenih stojbinskih uvjeta u Pokupskom bazenu
Natural regeneration of pedunculate oak stands wet type in disturbed conditions of Pokupsko basin


Dubravac T., B. Vrbek, Z. Lalić
Sukcesija vegetacije u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) nakon požara
Natural regeneration of alpo pine (Pinus halepensis Mill.) forests after fire


Medak J., J. Medvedović, S. Perić
Fitocenološka istraživanja u tipu šume II-E-11 na dijelu Slavonskog gorja
Phytocenological researches in II-E-11 type forests on Slavonsk
SlavonskSlavonskoo gorje


Orešković Ž., A. Dokuš, M. Harapin, T. Jakovljević, R.Maradin
Istraživanja tehnologije proizvodnje voćkarica
Research of the fruit-tree production technology