DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Orešković Ž., A. Dokuš, M. Harapin, T. Jakovljević, R. Maradin
Uzgoj sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl)
u različitim tipovima kontejnera
Growing of seedlings common oak (Quercus robur L.) and sesille (Quercus petraea (Matt.) Liebl) in diferent
type of containers


Perić S., J. Medak, M. Ivanković
Komparativna istraživanja uspjevanja bukve u prirodnim sastojinama na 12 lokaliteta
Comparative research of the grwth of beech in natural stands of 12 localities


Perić S., I. Seletković, J. Medak, V. Topić
Istraživanje uspijevanja šest vrsta četinjača u ekološki karakterističnim regijama Hrvatske
Research of thriving of six coniferouse species in ecologically characteristic regions of Croatia


Roth V., T. Dubravac, I. Pilaš
Utjecaj dorade sjemena i gustoće sjetve na broj biljaka crnog bora (Pinus nigra Arn.)
The effect of seed processing and density of sowing on the number of plants of Austrian pine (Pinus nigra J.F. Arn.)


Seletković I., N. Potočić
Stanje ishrane obične bukve (Fagus sylvatica L.) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Medvednice
The nutritional status of Common beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies alba Mill.) on Medvednica


Topić V. , L. Butorac, G. Jelić
Površinsko otjecanje padalina i erozija tla u šumskim ekosustavima alepskog bora
Surface rainfall flowoff and soil erosian in forest ecosystems of alepo pine


Topić V. , L. Butorac, S. Perić
Biomasa šikara bijelog graba u submediteranskom dijelu Hrvatske
Biomass of oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.) shrub in submediterranean part of Croatia


Topić V. , Z. Đurđević, L. Butorac, G. Jelić
Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica pinije u rasadniku
Influence of container type on grwth and development of stone pine (Pinus pinea L.) seedlings in nursery


Vrbek B., I. Pilaš, N. Potočić, I. Seletković
Istraživanja razina podzemnih voda, unosa teških metala i oštećenosti krošanja u šumskim ekosustavima Hrvatske
The research of groundwater table levels, input of heavy metals and crown condition in forest ecosystems
of Croatia


Liović B., M. Županić
Ispitivanje djelotvornosti fungicida za suzbijanje gljive Microsphera alphitoides, Griff et Maubl.
na hrastovom pomlatku
Testing of the effectiveness of fungicides for the control of fungus Microsphaera alphitoides, Griff et Maubl.
on oak seedling plants


Matošević D., M. Pernek, M. Županić, B. Liović, S. Novak Agbaba
Dijagnoza i prognoza štetnih biotskih i abiotskih čimbenika u šumama Hrvatske u razdoblju od 2001. do 2005. godine
Diagnosis and prognosis of harmful biotic and abiotic factors in Croatian forests during the period from 2001 to 2005


Novak Agbaba S.
Monitoring raka kore pitomog kestena na trajnim plohama
Monitoring of Sweet Chestnut Blight on Permanent Plots


Pernek M., D. Matošević, B. Hrašovec
Istraživanje feromona i klopki za prognozu jelovog potkornjaka
Pityokteines curvidens (Coleoptera, Scolytidae) Investigation of pheromones and traps for prognosis
of the fir bark beetlePpityokteines curvidens Germar (coleoptera, scolytidae)


Tončić J., B. Šoštarić, I. Vicković, I. Tarnaj
Zdravstveno i genetsko stanje divljih svinja u Hrvatskoj
Health and genetic status of the European wild boar in Croatia


Županić M., I. Pilaš, B. Liović
Utjecaj ugljikovodika na preživljavanje sadnica hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe
Influence of hydrocarbon on increment and survival of pedunculed oak, narrow-leaved ash
and common alder seedlings