DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

sku u dvoranu, pobudila je svojim sadržajem veliki interes
šumara za poljoprivredne i obratno agronoma za
šumarske teme. Naime, u nekoliko navrata mi šumari
imali smo priliku na skupovima koje smo organizirali,
pa i ekskurzijama u Njemačku i Austriju, slušati i raspravljati
o mogućnostima pridobivanja energije iz šumskih
obnovljivih izvora, no slušajući izlaganja kolega
agronoma te zaokruživši zajedničke mogućnosti, shvatili
smo svi koliki je to zajednički potencijal. No, mnogi
koji su na mjestima u državi gdje se odlučuje, sporo
shvaćaju kolike su mogućnosti za pridobivanje energije
iz domaćih izvora, posebice kada je riječ o čistim i
obnovljivim izvorima. Tako da obećanja podrške, koju
su šumari nakon stručnih obrazloženja i poticaja dobili s
najviših mjesta u Državi, po našoj ocjeni suviše sporo
kreću u realizaciju. Zahvaljujući Radnoj međuresornoj
skupini i MPŠVG, stvaraju se zakonski okviri, ali lobiji
koji energetske potrebe zasnivaju na uvozu fosilnih goriva,
kao i oni koji grade energetske objekte za potrebe
energije, nespojive sa proklamiranom zaštitom prirode,
imaju suviše jak utjecaj na donošenje odluka.


Naslovi referata (prostor ne dozvoljava da tiskamo
sve sažetke) koje donosimo na kraju, pokazat će čitateljima
raznolike mogućnosti pridobivanja energije, kao i potrebe
i mogućnosti učešća industrijske proizvodnje (zgrade,
strojevi, oprema alati i dr.) kao pratitelja. O bolnoj
točci, zapošljavanju, da i ne govorimo kolike su tu mogućnosti.
Sve one koji žele više znati o sadržaju referata
na ovome skupu, upućujemo na Zbornik radova, koji će,
kako je rečeno, biti tiskan početkom 2007. god. Povjerenstvo
koje će pripremiti zaključke, uputit će ih na nadležna
mjesta u Državi.


Savjetovanje je otvorio akademik Slavko Matić.


Poštovani akademici, uvaženi uglednici, poštovane
gospođe i gospodo, kolegice i kolege!


Srdačno Vas pozdravljam u ime Znanstvenoga vijeća
za poljoprivredu i šumarstvo, Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, organizatora ovoga skupa. Zahvaljujem
se na Vašem odazivu i želji da budete sudionici
savjetovanja Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači
obnovljivih izvora energije.


Vaša nazočnost na ovom skupu je još jedan dokaz o
aktualnosti i značaju odabrane teme za cijelo hrvatsko
društvo, a poglavito za sve nas koji smo i profesionalno
uključeni u poljoprivrednu i šumarsku struku i znanost.


Dozvolite mi da posebno pozdravim, državnog tajnika
u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva gospodina Hermana Sušnika dipl. ing.
šum., gosp. Miroljuba S t o j a n o v i ć a , dipl. ing. šum.
pomoćnika ministra u istom Ministarstvu, prodekanicu
Agronomskog fakulteta doc. dr. sc. Mihaelu Britvec,
prodekana Šumarskog fakulteta doc. dr. sc. Milana Orš
a n ić a i predsjednika HŠD-a mr. sc. Petra J u rj evi ća
, dipl. ing. šum.


Posebno pozdravljam i istovremeno se zahvaljujem
ovdje nazočnim hrvatskim poduzetnicima, koji su prepoznali
značenje ove teme glede energetske stvarnosti
Hrvatske u kontekstu privredne aktivnosti i doprinosa
općem gospodarskom boljitku.


Sve zemlje EU u našem bližem i daljem okruženju
već nekoliko desetljeća aktivno rade i imaju zapažene
rezultate na pridobivanju i korištenju bioenergije u svrhu
dobivanja primarne ili sekundarne energije.


Pojavom energetske i ekološke krize, udio drva i
druge fitomase u energetskoj bilanci najrazvijenijih europskih
zemalja, svakim danom sve više raste. Potreba
za energijom je sve veća, tako da se je tijekom prošloga
stoljeća desetorostruko povećala.


Velike su prirodne mogućnosti Hrvatske, kada je u
pitanju proizvodnja biomase za energiju. Poljoprivred
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 93     <-- 93 -->        PDF

na i šumska zemljišta u Hrvatskoj zauzimaju preko 90
% od ukupne kopnene površine Hrvatske. Klimatske i
ostale stanišne prirodne mogućnosti povoljne su za bioproizvodnju
općenito, a posebno proizvodnju obnovljivih
izvora energije.


U prirodnim, biološko raznolikim i još uvijek stabilnim
šumama Hrvatske, svake tri sekunde se u procesu
fotosinteze proizvede 1 m3 drva, od kojega se 0,4 m3
može koristiti za industrijsku preradu, a 0,45 m3 za
energiju. Biomasa, obnovljivi izvor energije se proizvodi,
ali se nažalost ne koristi na najbolji i odgovarajući
način. Velike količine proizvoda, iz kojih europske
zemlje dobivaju energiju i uspješno zamjenjuju skupa i
nedostatna fosilna goriva, završavaju kao otpad.


Hrvatska šumarska i poljoprivredna znanost već godinama
istražuje i postiže zapažene znanstvene rezultate
na polju bioproizvodnje i bioenergije. Imamo vrlo
dobru suradnju na tom polju s najnaprednijim zemljama,
koje su postigle značajne rezultate u proizvodnji
bioenergije, a koji nam svoja značajna iskustva na tom
području nesebično daju na korištenje.


Hrvatsko šumarsko društvo je prije dvije godine osnovalo
sekciju Hrvatska udruga za biomasu , koja vrlo predano
radi i postiže konkretne rezultate. Poznati su nam
prvi poduzetnički koraci kod nas u proizvodnju biodizela,
kao i uspjesi HŠ d.o.o. Zagreb u podizanju pogona u Ogulinu
i Gospiću za proizvodnju topline. Grupa od 15 autora
sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine
izradila je i objavila studiju “Gospodarenje šumama
u Hrvatskoj – Razvoj i organizacija hrvatskoga energetskoga
sektora”. Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba
1998. tiska knjigu BIOEN – Program korištenja
energije biomase i otpada, koja je nastala kao rezultat
rada 17 autora, pretežito agronomske i šumarske struke.


Znanstvenici agronomskih i poljoprivrednih fakulteta
sveobuhvatno na znanstvenoj osnovi uspješno istražuju
odnos poljoprivrednih proizvoda, odgovarajuće
tehnologije i bioenergije.


Međutim, sve navedene aktivnosti su pojedinačne, a
u smislu organiziranog i od društva poticanog zajedništva
koje vodi k značajnom doprinosu poljoprivredne i
šumarske struke u proizvodnji energije su neznatne.


Imajući u vidu ekološku i energetsku krizu, koja nas
svakim danom kako globalno, tako i lokalno pritišće,
mišljenja smo da se kod nas vrlo malo ili gotovo ništa
nije napravilo, posebice sa sastajališta onih resora koji
su ovlašteni i odgovorni za ovu problematiku.


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, naša najuglednija,
najstarija, ali istovremeno uvijek znanstveno
aktualna institucija, koja istražuje i prati dosege znanosti
u svijetu i kod nas, u pravo je vrijeme osjetila nužnost
pojačanog znanstvenog pristupa ovoj problematici
te organizirala ovaj znanstveni skup.


Ovaj znanstveni skup po prvi put okuplja znanost
poljoprivrede i šumarstva na problematici bioenergije,
gdje će se iznijeti rezultati istraživanja proizvodnje i korištenja
bioenergije u okvirima poljoprivrede, šumarstva
i drvne tehnologije, kao i problematika proizvodnje
opreme vezane za obnovljive izvore energije.


Uvjereni smo da će današnji skup, s predviđenih 25
referata, koje su napisali eminentni znanstvenici poljoprivredne,
šumarske i tehničke struke, dati više svjetla
na putu priključenja Hrvatske EU u korištenju značajnih
i vrijednih prirodnih resursa s kojima obilujemo.


Zbog značenja ovoga skupa za cijelu Hrvatsku danas,
a uvjeren sam da će sutra ta problematika kod nas
zauzimati još više mjesta, kako na području znanosti
tako i na području gospodarstva, mislimo da bi bilo dobro
da ovaj znanstveni skup preraste u tradiciju. Trebali
bi se češće sastajati i davati poticaje za što veću i kvalitetniju
uporabu biomase u proizvodnji energije. Organizator
skupa, kao i danas, trebao bi biti u okvirima
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenoga
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo.


Nadamo se da će ovo znanstveno savjetovanje polučiti
rezultate koji će biti dobra znanstvena i stručna podloga
i odskočna daska za organiziranu i djelotvornu
proizvodnju bioenergije u Hrvatskoj.


Želim Vam ugodan boravak i hvala Vam na pozornosti.


Sudinike savjetovanja pozdravio je Herman Suš-
n i k , dipl. ing., državni tajnik u Ministarsvu poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva.


Poštovane dame i gospodo, sveučilišni profesori, sudionici
ovog znanstvenog skupa, čast mi je što Vas
mogu najsrdačnije pozdraviti u ime resornog ministarstva,
u ime ministra Petra Čobankovića, te u svoje
osobno.


Izražavam zadovoljstvo i čestitam Hrvatskoj akademiji
znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu
i šumarstvo na organizaciji ovog savjetovanja,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 94     <-- 94 -->        PDF

koje je jedno u nizu u posljednje dvije godine, čime izražavamo
svoje opredjeljenje da postajemo svijesni velikog
značenja obnovljivih izvora energije danas, a posebice
što oni znače u budućnosti.


Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska
učinkovitost dolaze u središte energetske politike razvijenih
zemalja, pa tako i Republike Hrvatske.


Kako smanjiti uvoz energije (RH uvozi više od 50 %
potrebne energije s tendencijom rasta), kako smanjiti
onečišćavanje okoliša, posebno preveliko ispuštanje
stakleničkih uvjeta iz Kyoto protokola, jednog od uvjeta
za pristupanje EU. Jasno, većim korištenjem obnovljivih
izvora energije, no to nije jednostavno. Moraju se
stvoriti preduvjeti da odemo korak dalje. Tu se moramo
svi skupa založiti i znanost i operativa i politika.


Do 2010. godine donešena je odluka da udjel biogoriva
u ukupnoj potrošnji goriva bude 5,75 %. Šumskom
biomasom pokriva se samo 4,3 % potreba za energijom,
cilj je utrostručenje korištenja biomase. Korištenje obnovljivih
izvora energije ima velike potencijale u Republici
Hrvatskoj, a isto tako brojne pozitivne ekološke,
gospodarske i socijalne učinke.


Za proizvodnju “zelene” energije u RH godišnje može
poslužiti preko 2,0 milijuna m3 biomase iz šumarstva
i sektora baziranih na šumarstvu. Dodamo li ovome biomasu
iz poljoprivredene proizvodnje, možemo govoriti


o velikom energetskom potencijalu. Zato mi je drago da
se danas govori i o poljoprivredi i šumarstvu kao proizvođačima
obnovljivih izvora energije. Važno je napomenuti
da je i Vlada RH prepoznala važnost korištenja
obnovljivih izvora energije koja donošenjem niza strateških,
zakonskih i podzakonskih akata stvara temelje
njihovom održivom korištenju. Do kraja godine trebao
bi biti usvojen prijedlog poticaja za proizvodnju struje
iz više vrsta obnovljivih izvora energije, s primjenom od
1. 1. 2007. godine, kao i uvođenje poticaja za energetske
nasade u poljoprivredi. Isto tako u 2007. godini počinje
primjena Operativnog programa razvoja industrijeske
prerade drva, gdje će se državnim poticajima financirati
jedna od mjera, a to je racionalno korištenje drvne sirovine.
Ono što smo nekada smatrali otpadom, danas postaje
sirovina za proizvodnju bionergije.
Kao jedan od segmenata u tom procesu spomenuo
bih i imenovaonje Radne skupine za međuresorsku suradnju
na području energetskog iskorištavanja biomase
kao obnovljivog izvora, koja je osnovana u 2005. godini
i koja doprinosi kroz svoj rad korištenju biomase u RH,
a čija je zadaća da priprema provedbene propise na području
korištenja biomase kao segmenta cjelokupne politike
korištenja obnovljivih izvora energije.


Radna skupina izradila je promotivnu brošuru Biomasa
kao obnovljivi izvor energije koja ima za cilj potaknuti
razmišljanje sveukupne javnosti o biomasi kao
obnovljivom izvoru energije. Sudjelovanjem i zalaganjem
svojih članova organizirano ili pojedinačno Radna
skupina pridonijela je radu na niz domaćih i međunarodnih
manifestacija posvećenih biomasi.


Pod pokroviteljstvom Radne skupine održano je više
tematskih manifestacija, među kojima svakako treba
spomenuti međunarodnu radionicu “Promocija inovativnih
tehnologija korištenja biomase”, kao i ove godine
Obilježavanje 1. Hrvatskih dana biomase u sklopu 8.
Europskih dana biomase regija.


U sklopu navedenog obilježavanja upriličena je dodjela
“Zelene točke energetskog korištenja biomase”
centraliziranim toplinskim sustavima u Upravama šuma
Podružnicama Gospić i Ogulin, kao priznanje za korištenje
ekološki najčišćeg energenta, te je u Park šumi Golubinjak
organizirana izložba opreme za pridobivanje i
korištenje biomase (Prva izložba takvog tipa u Republici
Hrvatskoj).


Kako je ovaj znanstveno-stručni skup posvećen
upravo utvrđivanju stvarnih mogućnosti korištenja obnovljivih
izvora energije u poljoprivredi i šumarstvu, a
znajući da će sva izlaganja biti korisna i kvalitetna, pozivam
Vas na zajednički nastup i partnerstvo koje će doprinijeti
održivom razvoju i sveopćom boljitku.


Uspješan rad zaželili su i prodekanica Agronomskog
fakulteta doc. dr. sc. Mihaela Br i t v ec , prodekan
Šumarskog fakulteta doc. dr. Milan Oršanić te
mr. sc. Petar J u r je vi ć , predsjednik Hrvatskoga šumarskog
društva.


Autori, koautori i naslovi referata izloženih na savjetovanju:


Tajana Krička, Franjo Tomić, Neven Voća, Željko Jukić
Iskustva u proizvodnji i iskorištavanju obnovljivih izvora energije u Europskoj Uniji
n


The experiencc in the production and utilization of renewable energy sources in the Europea
EuropeaEuropean Union
i


Slavko Matić
Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj
Tending and regeneration treatments as methods of obtaining energy wood and increasing
the quality of forests in Croatia


Franjo Tomić, Tajana Krička
Strategija proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj Uniji
The strategy for the production and use of biofuels in the European Union
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Josip Dundović, Tajana Krička
Energetska uporaba šumske i poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj
The use of forest and agriculture biomass for energy in the Republic of Croatia


Sulejman Redžepović, Sanja Sikora
Uloga biološke fiksacije dušika u štednji energije i održivom gospodarenju tlom
The role of the biological nitrogen fixation in saving energy and sustainable land management


Zvonko Mustapić
Mogućnosti proizvodnje biodizelskoga goriva u Republici Hrvatskoj
The potentials of biodiesel production in the Republic of Croatia


Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Milan Štimac
Šume panjače ličkog područja kao izvor biomase za energiju
Coppice forests in Lika as a source of biomass energy


Ante P. B. Krpan, Željko Zečić
Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća
Biomasses amongst some local types of forest trees


Darko Kiš
Biomasa iz uljane repice – obnovljivi izvor energije
Biomass from rape seeds as a renewable energy source


Davorin Kajba, Saša Bogdan, Ida Katičić
Produkcija biomase vrba u pokusnim kulturama kratkih ophodnji u Hrvatskoj
The willow biomass production in short rotation clonal tests in Croatia
Josip Dundović
Centralizirani toplinski sustav UŠP Gospić
The centralized thermal system of facilities of Gospić


Drago Kraljević, Dubravko Filipović
Usporedba tehničkih karakteristika motora pri uporabi dizelskog i biodizelskog goriva
The comparison of technical performances of engines powered by diesel and biodiesel fuel


Goran Tomac
Centralizirani toplinski sustav Delnice
The centralized thermal system of Delnice


Neven Voća, Tajana Krička, Željko Jukić


o J
Proizvodnj
ProizvodnjProizvodnja
aa
biodizelskog
biodizelskogbiodizelskoga
aa
goriv
gorivgoriva
aa
u
uu susta
sustavu održive poljoprivrede
The production of biodiesel fuel in the system of sustainable agriculture
Bojan Špoljar
Centralizirani toplinski sustav Đurđevac
The centralized thermal system of Đurđevac
Krešimir Žagar
Centralizirani toplinski sustav Našice
The centralized thermal system of Našice
Boris Varga, Zlatko Svečnjak, Željko Jukić
Obnovljivi resursi za proizvodnju etanola u RH
The renewable sources for the ethanol production in the Republic of Croatia
Željko Jukić, Neven Voća, Vanja Janušić, Ana Matin
Proizvodnja etanola i bioetanola iz kukuruza
The production of ethanol and bioethanol from corn
Darko Grbeša
Hranidbena svojstva suhog kukuruznog tropa s iscrpinom
The nutritive value of distiller’s dried grains with solublesa
Nikola Čupin
Toplifikacija Hrvatske na šumsku biomasu
The forest-biomass heating in Croatia
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Julije Domac, Velimir Šegon, Biljana Kulišić
Razvitak tržišta za biomasu na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini -izazovi, prijetnje i mogućnosti
The biomass market development at the national, european and global levels -challenges, threats and opportunities


Davor Kralik
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
The potentials for biogas production in the Republic of Croatia


Sanja Kalambura, Dejan Kalambura
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
The possibilities of animal waste sanitation


Dubravko Horvat, Tomislau Poršinsky, Marijan Šušnjar, Tibor Pentek
Stanje i smjernice razvoja strojeva i postupaka pridobivanja šumske biomase za energiju u Hrvatskoj


a
Th
ThThe
ee positio
positioposition
nn an
anand
dd th
ththe
ee development guidelinesof machines and the procedures for the production of forest
biomass for energy Croatia
Stjepan Risović
Tehnički, gospodarski i drugi uvjeti rasta uporabe briketa i peleta
The tehnical, economic and other conditions showing a growing trend in the use of briquettes and pellets


H. Jakovac
(Foto: D. Delač)
1. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo
sekcija Hrvatska udruga za biomasu, zajedno s


C.A.R.M.E.N. e.V. bavarskim kompetencijskim centrom
za obnovljive sirovine iz Straubinga, organizirale
su 1. Hrvatske dane biomase povodom 8. Europskih
dana biomase regijau
uu suradnji sa dvanaest drugih institucija
Njemačke i članica Europske udruge za biomasu
(AEBIOM).
8. Europski dani biomase regija održani su pod pokroviteljstvom
Dr. Ingo Friedricha, dopredsjednika Europskog
parlamenta, a 1. Hrvatske dane biomase, uz
ostale inicirao je i podržao Petar Č o b a n k o v ić , dipl.
ing. polj., ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva.
1. Hrvatski dani o biomasi održani su u sklopu “Dani
otvorenih vrata”:


8. 9. 2006. u Našicama Međunarodno :
o savjetovanje
savjetovanjesavjetovanje:
“Obnovljivi izvori energije, biomasa šu arstv
i
iiz
zz šumarstva
aa i
poljoprivrede kao energent”;


6. 10. 2006. u Gospiću Centralizirani toplinski sustav
na biomasu i u Ogulinu Toplana na biomasu, dodjelom
plakete “Zelena točka energetskog korištenja
biomase” i stručnim predavanjima;


7. 10. 2006. u Golubinjaku – Lokve, izložba opreme
putem postera i panoa, vezano za proizvodnju energetskog
korištenja biomase.
Međunarodno savjetovanje (Hrvatska, Austrija i
Njemačka) 8. 9. 2006. povodom festivala “Dani slavonske
šume”, održano je u hotelu “Park” Našice, pod pokroviteljstvom
Ministarstva poljoprivrede šumarstva i
vodnoga gospodarstva u suradnji s Ministarstvom zašti


te okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Zajednicom
obnovljivih izvora energije Hrvatske gospodarske
komore. Organizaciju su pomogli grad Našice –
gradsko poglavarstvo, Hrvatske šume d.o.o., Uprava
šuma podružnica Našice, ogranak Matice Hrvatske Našice
i Turistička zajednica grada Našice.


Dio::Zii;nazočnih skupu


Pozdravne riječi uputili su:


mr. sc. Krešimir Ža g a r, dipl. ing. šum., gradonačelnik
grada Našice, koji je i otvorio savjetovanje,
Herman S u š n i k, dipl. ing. šum., državni tajnik Mi


nistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
koji je u ime pokrovitelja istaknuo kako
“biomasa kao jedan od obnovljivih izvora energije
ima velike potencijale u Republici Hrvatskoj, a isto
tako i brojne pozitivne ekološke, gospodarske i socijalne
učinke.