DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Đ. Nikolandić, D. Degmečić: PLODNOST I VELIČINA LEGLA KOD EUROPSKE SRNE . Šumarski list br. 9–10, CXXXI (2007), 465-474


Redovito parenje srna počinjalo je u drugoj polovici
srpnja, a završavalo oko sredine kolovoza. Zametak
(em-brio) oplođenih srna je zbog postojanja embriotenije
u fazi mirovanja, odnosno zbog neprimjetne diobe
stanica zametka, sve do kraja prosinca, prostim okom
čovjeka nije moguće vidjeti plod srne. Iz tog razloga
ustanovljavanje oplođenosti srne nakon parenja (srpanj-
kolovoz) do siječnja vršeno je pregledom jajnika
odstrijeljenih srna, odnosno evidentiranjem žutih tijela
(corpora lutea) na površini jajnika ili na mjestima prereza
jajnika. Uzimanje jajnika iz maternice odstrijeljenih
srna obavljalo se kroz redoviti odstrjel, od listopada
do kraja siječnja, a nakon toga kroz sanitarni odstrjel do
travnja. Odmah su na terenu od svakog ženskog grla
uzimani dijelovi maternice s jajnicima i stavljani u obilježene
staklene bočice sa 4 % formalinom. Tako sakupljeni
materijal slijedećih je dana u laboratoriju detaljno
pregledan i za svaku srnu evidentiran je broj žutih
tijela s jajnika lijevog i desnog roga maternice. Plodnost
odstrijeljenih srna od kraja prosinca do kraja lovne
sezone utvrđivan je brojem zametaka (embrija) na terenu,
a podaci o spolu, mjerenjima težine i dužine te procjeni
starosti ploda, obavljeni su u laboratoriju “Operativno-
znanstvenog Instituta u Bilju” (LŠPG “Jelen”).


Utvrđivanje plodnosti srna nakon lanjenja obavljali
su na terenu šumarski inženjer i tehničar iz zaprežnih
kola ili pješke. Od početka svibnja do 15. srpnja dva
puta tjedno, a nakon 15. srpnja jednom u 10 dana, tražena
su po lovištu mjesta lanjenja srna i lanad na leglu,
koja još ne prate majku. Posebno pažljivo pretraživana
su pogodna mjesta za lanjenje, kao što su šumske čistine,
dijelovi sastojina rjeđeg sklopa, mlade šumske kulture
i ratarske kulture oko šume, lucerišta i pšenica.
Lokacija uhvaćenog ili viđenog pobjeglog laneta s legla
ucrtana je u šumsko-gospodarsku kartu šume Haljevo, a


u terenski obrazac upisani su podaci: datum nađene lanadi,
broj mladih u leglu ili bijegu i međusobna udaljenost
lanadi iz istog legla i izmjerena težina lanadi. Kod
ulovljene lanadi pregledom je utvrđen spol, procijenjena
starost laneta, zapisan broj stavljene markice na uho
i izvršen kratak opis vegetacije i mikrolokacije mjesta
lanjenja.


Stanišne prilike područja istraživanja plodnosti srna
u šumi Haljevo (Baranja), su ravničarske šume tvrdih listopadnih
vrsta drveća; hrasta lužnjaka (Quercus robur),
graba (Carpinus betulus) , bagrema (Robinia pseudacacia),
crnog oraha (Juglans nigra), brijesta (Ulmus
campestris), cera (Quercus cerris), klena (Acer campestre)
i prateće vrste grmlja, zeljanica i trava, površine


1.900 ha, okružene na oko 200 m od šume ratarskim
kulturama (pšenica, kukuruz, šećerna repa i lucerka).
Nadmorska visina područja ovih šuma kreće se od 89 do
94 m. Matični supstrat zemljišta je les. Osnovni tipovi
zemljišta su: karbonatni i lesivirani černozem i gajnjača.
Jedna od najznačajnijih karakteristika klime ovoga predjela,
koji se nalazi na granici između kontinentalne klime
srednjeeuropskog tipa i kontinentalne klime panonske
nizine, male su snježne padavine i kratkotrajno zadržavanje
snježnog pokrova. U godišnjem prosjeku snijeg
se zadržava 35 dana, s prosječnom maksimalnom visinom
u siječnju 18 cm, u veljači 17 cm, dok se u ožujku
snježni pokrivač javlja samo svake druge-treće godine,
kratkotrajno s visinom do najviše 20 cm. Brojnost srna u
šumi Haljevo i u pojasu do 200 m od šume u polju, iznoi
Halje
tije


sila j
jje
ee tijekom razdoblja istraživanja 228 grla. Brojnost
srna izračunata je pomoću formule Linkolnovog indeksa,
jer je pomoću mreža, lovki-hranilica i na mjestima
lanjenja, u dva navrata uhvaćeno i markicama individualno
obilježeno 86 srna različitog spola i starosti.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
Nakon statističke obrade podataka izvršena je ana-3.1. Žuto tijelo (corpus luteum)
liza rezultata istraživanja. Istraživanja u zemljama srednje Europe pokazuju vi-


Tablica 1. Broj žutih tijela i zametaka (embrija) kod odstrijeljenih srna
Table 1 The number of Corpora lutea and embryos in shot mature female roe deer


Područje


Locality


Hrvatska (Baranja)
Croatia
Švicarska
Switzerland
Danska
Denmark
Njemačka
Germany


Broj srna (N)
Number of roe
deer doe


48
114
46
0


Prosječan broj žutih
tijela po srni
Average number of
corpus lutem per
roe deer doe


2,00


2,12


1,98


0


Broj srna (N)
Number of roe
deer doe


53
438
24
149


Prosječan broj
zametaka po srni
Average number of
embrios per roe
deer doe


2,04


1,9


1,9


1,85


Izvor
Autor


Nikolandić, 1970
Wandeler, 1975
Strandgaard, 1972
Stubbe, 1982