DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 99     <-- 99 -->        PDF

6. Komunalne usluge 320,000.00 123,762.90 38,68
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 550,000.00 231,224.60 42,04
III Š I S


297,926.84 54,17


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550,000.00
8,410.00 42,05


9. Ostali izdaci za zaposlene 20,000.00
I Š I S J– IJ I


89,920.89 94,65


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 95,000.00
46,064.34 92,13


11. Troškovi vanjskih suradnika 50,000.00
314,407.13 78,6


12. Troškovi reprezentacije 400,000.00
6,286.91 31,43


13. Premije osiguranja 20,000.00
8,089.01 80,89


14. Bankovne usluge 10,000.00
SI ŠI S J


669,308.61 168,59


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 397,000.00
3,262.00 32,62


16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10,000.00
88,247.12 25,43


17. Ostali nematerijalni troškovi 347,000.00
6,717.50


18. Doprinosi i članarine
3,417,527.41 79,31


UKUPNI TROŠKOVI 4,309,000.00


UKUPNI PRIHODI 4,309,000.00
UKUPNI TROŠKOVI 4,309,000.00 ´In"::: ::;:;
PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE 0.00


Financijsko poslovanje za prvo polugodište 2007. dine obilježi 100-godišnjica osnutka šumskoga ragodine
prezentirala je i obrazložila voditeljica računo-sadnika u Crikvenici. Prijedlog je prihvaćen.
vodstva Biserka Marković. Željko Gubijan, dipl. ing. predložio je tiskanje pri


Ad. 5. Glavni urednik Šumarskoga lista prof. Prpić godnoga kalendara s izabranim fotografijama saloizvijestio
je kako je dvobroj 7–8/2007. upravo tiskan, a na fotografija “Šuma okom šumara”. U tom cilju
ostala dva dvobroja su u pripremi i biti će redovito izabrano je povjerenstvo u sastavu: Marković, Guobjavljeni
do kraja godine. Izvijestio je o dinamici izbijan,
Vlainić, Pfeifer i Delač, koje će odabrati fotorade
znanstvene monografije “Šume hrvatskoga sredografije
i grafičko riješenje kalendara.


zemlja” u izdanju Akademije šumarskih znanosti, za Predsjednik HŠD-a, mr. sc. Jurjević predložio je da
koju svi rukopisi još nisu prikupljeni, ali se to očekuje se naredni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora
do kraja godine. Ostale pripremne radnje i tiskanje HŠD-a održi u lovačkoj kući Kunjevci na području
monografije obavit će se u 2008. godine. UŠP Vinkovci.
Ad. 6. Za raspravu po izvješćima nije se nitko javio
i ona su jednoglasno prihvaćena.
Ad. 7.
Kolega Vukelić, predsjednik ogranka Senj, predlo
žio je da se prigodnim simpozijom iduće 2008. go-


Zapisnik sastavio: Predsjednik HŠD-a


dsjednik -a
Tajnik HŠD-a


r. sc . Petar Jurjević, v.
Damir Delač, dip
dipl. ing. šum., v. r.