DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 28     <-- 28 -->        PDF

M. Ivanković: MOGUĆNOST INTROGRESIJE GENA KAVKASKE JELE (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) . Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 529-537
više vrsta kritosjemenjača i mtDNA i cpDNA nasljeđuju
se po majčinskoj liniji (D u m o l in -L ap egu e i sur.
1998 prema Reboudu i Zeylu 1994). S druge strane,
kod golosjemenjača se kloroplasti prije oplodnje u jajnoj
stanici raspadaju (S a la j i sur. 1998) te se nasljeđuju po
muškoj liniji, a mitohondriji isključivo po ženskoj liniji
(Wagneru 1994 prema Liepelt i sur. 2002).


Iz navedenog je razvidno kako se mtDNA i cpDNA
nasljeđuju “klonski”, tj. uniparentalno bez rekombina


cije među genomima roditelja. Genomi oba organela
haploidni su i njihove genotipove nazivamo haplotipom.
Jedine promjene u DNA bilo da je riječ o mtDNA


ne pili cpDNA s
ssu
uu mutacije. Stoga se DNA tih dvaju staničnih
organela pokazala vrlo pogodnom za populacijskogenetička
istraživanja. Ti organeli omogućuju praćenje
širenja pojedinih vrsta golosjemenjača biparentalno:
prema kloroplastnoj DNA po muškoj liniji, a mitohondrijskoj
DNA po ženskoj roditeljskoj liniji.


Molekularno genetičke metode istraživanja
Molecular-genetic research methods


Danas u svijetu postoje vrlo pouzdane molekularno-
genetičke metode kojima se rješavaju praktični problemi
šumarstva vezani uz procjenjivanje genetske
raznolikosti, oplemenjivanje ili zaštitu šumskih genetskih
resursa (Franjić i Liber 2001). Unatoč tomu, u
hrvatskom šumarstvu istraživanja ovim metodama su u
samim počecima.


Krajem dvadesetog stoljeća, otkrićem i razvojem
tehnike PCR-a (Polymerase Chain Reaction – lančana
reakcija polimerazom), dolazi do unapređenja postojećih
molekularno-bioloških tehnika kao i otkrića novih.
Nadalje, osim istraživanja jezgrine DNK započinje se s
istraživanjima kloroplastne i mitohondrijske DNK.


Mogućnosti spontane hibridizacije kavkaske i obične jele
Spontaneous hybridisation possiblilities of Nordmann and Silver fir


Kavkaska jela (Abies nordmanniana /Steven/ Spach)
prirodno je rasprostranjena u planinama zapadnoga


Slika 1. Shematski prikaz križanja između osam vrsta roda Abies
(preuzeto od KORMUTAK 1997)


Figure 1 Shematic representation of hybridization between eight
Abies species (from KORMUTAK 1997)


Kavkaza i na Pontskom gorju sjeveroistočne Turske.
Raste na nadmorskoj visini (najčešće) od 800–1200 m,
a nalazimo je i na nižim (600 m) i višim (2200 m) predjelima.
Tvori čiste ili mješovite sastojine s vrstama Picea
orientalis, Fagus orientalis i Pinus sylvestris. Važno
je napomenuti da ju je u zapadnu Europu prvi puta
unio botaničar Nordmann 1838. godine. Otpornija je na
sušu od obične jele. Vrlo je dekorativna vrsta te se zbog
habitusa, lijepe piramidalne krošnje u koje se grane spuštaju
do zemlje, mnogo sadi po parkovima i nasadima
(Vidaković 1993).


Na Slici 1. shematski su prikazane mogućnosti križanja
osam vrsta roda Abies. Vidljivo je koje se vrste
križaju među sobom recipročno, koje samo u jednom
smjeru te između kojih vrsta jela križanje nije moguće.


Križanja pojedinih vrsta unutar roda Abies moguća
su i spontano se mogu odvijati u prirodi (Kormutak
1997). Obična jela uspješno je križana i s vrstama A.
veitchii, A. concolor, A. amabilis, A. numidica, A. pin-
sapo i A. homolepsis. Također, prema Loftingu u Danskoj
su nastali spontani križanci između obične i kavkaske
jele, a pojedini su pokazali posebno dobar rast
(Vidaković i Franjić 2004).


Križanja vrsta unutar roda Abies istraživali su K o r


mutak(1997), Kormutaki Vookova(2001), Vo


okova i Kormutak (2003).
i


MATERIJAL I METODE – Materials and methods
Osnovni podaci o provenijencijama – Basic provenance datta
aa


Uzorci za analizu mtDNK sakupljeni su većinom u tuta “A-polje». Manji dio uzorkovan je u prirodnim
pokusima provenijencija obične jele, osnovanih na populacijama obične jele.
području Šumarije Fužine “Brloško» i rasadniku Insti