DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 33     <-- 33 -->        PDF

M. Ivanković: MOGUĆNOST INTROGRESIJE GENA KAVKASKE JELE (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) . Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 529-537
Slika 7. Prikaz slijeda nukleotida 4. introna 5. podjedinice NAD dehidrogenaze (nad5-4) obične jele (Abies alba Mill.) i kavkaske jele
(Abies nordmanniana Spach.). Sekvencirani fragment prikazan je velikim tiskanim slovima. Početnice su označene svijetlo
smeđom bojom i masno otisnute. Sekvence koje predstavljaju insercije u odnosu na haplotip 2 označene su crvenom, odnosno
plavom bojom. Sekvenca tagatatat kojom počinje insercija označena je zelenim kvadratom.
hap 1 = haplotip 1 obične jele; dulji fragment 275 pb
hap 2 = haplotip 2 obične jele; kraći fragment 180 pb
hap 3 = haplotip 3 kavkaske jele; dobiveni fragment od približno 450 pb
nord = haplotip kavkaske jele (prepisano iz baze “Entrez») naveden zbog usporedbe


Figure 7 Nucleotid sequence of 4. intron 5. subunit of NAD dehydrogenase (nad5-4) gene of silver fir (Abies alba Mill.) and Nordmann fir
(Abies nordmanniana Spach.). Sequenced phragment is represented by bold capital letters. Primers are bold, light brown.
Inserted sequences (insertions) relative to haplotype 2 are marked red and blue respectively (koja kako?). Sequence tagatatat is
the beginning of insertion and is demonstrated by green square.


hap 1 = haplotype 1 of silver fir; larger fragment 275 bp
hap 2 = haplotype 2 of silver fir; shorter fragment 180 bp
hap 3 = haplotype 3 kavkaske fir; fragment of aproxymately (ili app.) 450 bp
nord = haplotype of kavkaske fir (from “Entrez” base) for comparison


Pojava spontane hibridizacije A nordmanniana x A alba
Apereance of spontaneous hibridisation ofA. nordmanniana × A. alba


Kod provenijencija Macelj i Trakošćan u određenim mtDNA kavkaske jele, koje joj i fenotipski više odgova


uzorcima dobiven je prosječan broj parova baza ampli-raju. U populaciji Trakošćan omjer je bio 1 : 4 (Slika 8.).


ficiranog fragmenta od približno 450 pb. Za sve prvotno Uzorci s Trakošćana i novi uzorci populacije Macelj u


analizirane uzorke iz populacije Macelj utvrđene su potpunosti fenotipski odgovaraju običnoj jeli. Od tri