DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 7     <-- 7 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521
Ostvareni smjer leta ucrtan je u gospodarsku kartu Inventarizacija oštećenosti šuma pomoću aerosnim(
Slika 2) iz koje se vidi da je prugama snimanja na po-ki temelji se na ustanovljavanju stupnja oštećenosti
dručju UŠP Gospić djelomično obuhvaćeno 7 gospopojedinačnih
stabala (krošanja), koja se vide na aerodarskih
jedinica. snimkama. Veza između stanja na terenu i na aerosnim-


Uprava šuma podružnica: Gospić
Gospodarska jedinica: Crno jezero
Stajalište 2.
Predjel Rastovke
Broj stabla
Tree number
Vrsta drveća
Tree species
Ocjena oštećenosti ( %)
Damage Opis – Description
1 Jela – Silver fir 20 Vrh dobar, suhe grančice uz deblo
2 Jela– Silver fir 25 Kloroza u vrhu, mladi vršni izbojci
3 Jela– Silver fir 10 Dobra boja, zdravo
4 Jela– Silver fir 100
5 Jela– Silver fir 50 Kloroza, osutost u vrhu, imela, suhe grane (crvene)
6 Jela– Silver fir 100 Bez iglica, skelet
7 Jela– Silver fir 40 - 50 Osutost grančica, odumiranje grančica
8 Jela– Silver fir 100 Crvene iglice
9 Jela– Silver fir 40 - 50 Više jela zajedno


Slika 3. Terenska skica stajališta (plohe za testiranje), fotografija stabala na terenu, opisni dio fotointerpretacijskog ključa i primjer identificiranih
stabala na ICK aerosnimkama


Figure 3 Field sketch of point (test plots), photographs of trees in the field, descriptive part of the photointerpretation key and a sample of
identified trees in CIR photographs