DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 8     <-- 8 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521
kama, odnosno način preslikavanja pojedinih stupnjeva
oštećenosti za svaku interpretiranu vrstu drveća, uspostavlja
se pomoću pažljivo izrađenog fotointerpretacijskog
ključa.


Kod izrade fotointerpretacijskog ključa stupanj oštećenosti
stabala određuje se prema kriterijima propisanim
za terestričku inventuru, na temelju uočljivih karakteristika.
Prema tim kriterijima, stupanj oštećenosti stabla
ocjenjuje se na osnovi ustanovljavanja postotka osutosti
asimilacijskih organa (iglica i lišća), postotka klorotičnosti
(požutjelosti) asimilacijskih organa i postotka
odumiranja grana. Te tri navedene karakteristike oštećenosti
stabla treba promatrati zajedno, jer će se one tako i
preslikati na aerosnimci. Zbog toga se svako stablo na
terenu i na aerosnimci ocjenjuje jedinstvenim stupnjem
oštećenosti, kao ukupnom ocjenom na osnovi navedenih
karakteristika (K a l a fa d ž i ć i dr. 1993).


Na područjima predviđenim za aerosnimanje odabirana
su stabla za koja se pretpostavljalo da će se sa
velikom sigurnošću moći pronaći na aerosnimkama.
Svakom odabranom stablu ocijenjen je stupanj oštećenosti
i skiciran položaj u odnosu na prepoznatljive
okolišne topografske detalje na posebnoj skici. Posebno
karakteristična stabla ili skupine stabala snimljeni
su u svrhu dokumentiranja njihovog izgleda, te kasnijeg
uspoređivanja s načinom preslikavanja tih stabala
na aerosnimkama (Slika 3).


Za istraživano područje izrađen je infracrveni digitalni
ortofoto (DOF 1:5 000). Inventarizacija oštećeno


sti šuma za cijelo snimljeno područje provedena je prema
sistematskom uzorku metodom rastera (100x100 m).
Interpretirana je krošnja, koja je bila najbliža točki rastera
u donjem lijevom i desnom, te gornjem lijevom i desnom
uglu.


Na svakoj točki rastera procijenjen je stupanj oštećenosti
4 pojedinačna stabla (krošnje) prema sljedećoj
skali:


stupanj oštećenosti postotak oštećenosti


0
0 – 10 %


1
11 – 25 %


2.1
26 – 40 %
2.2
41 – 60 %
3.1
61 – 80 %
3.2
81 – 100 %
4 sušci
Na temelju podataka interpretacije za glavne vrste
drveća, za sve vrste zajedno po pojedinim prugama
snimanja, ukupno za cijelo snimljeno područje, te za
gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci na pruzi snimanja)
izračunati su pokazatelji oštećenosti prema K a l a f
a d ž i ć i K u š a n 1990: oštećenost (O), srednja oštećenost
(SO), indeks oštećenosti (IO) i srednja oštećenost
stabala s oštećenjem većim od 25 % (SO1).


Prema dobivenim rezultatima izrađene su tematske
karte (1:10 000) za glavne vrste drveća, te ukupno za
gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci) na pojedinim prugama
snimanja.


REZULTATI I RASPRAVA – Results and discussion


Za područje UŠP Gospić fotointerpretacijom ICK
aerosnimaka interpretirano je 21 011 stabala. Izračunati
pokazatelji oštećenosti bit će prikazani i komentirani


Oštećenost šuma za područje
Iz tablice 2 i slike 4 za prugu 4 vidljivo je da za jelu:
oštećenost iznosi – O = 97,45; što znači da se toliki


postotak interpretiranih stabala nalazi u stupnjevi


ma oštećenosti 1-4.
srednja oštećenost – SO = 32,80; što znači da je za
promatrani uzorak srednje oštećeno stablo oštećeno
za izračunati postotak, te se uzorak može svrstati u
stupanj oštećenosti 2.1.


indeks oštećenosti – IO = 68,39; znači da je od svih
stabala u uzorku toliki postotak stabala u stupnju
oštećenosti 2.1. i većem


srednja oštećenost – SO1 = 40,33; znači da je srednje
stablo, u uzorku od 68,39 % stabala svrstanih u
stupanj 2.1. i veći, prosječno oštećeno 40,33 % i da
se može svrstati na granicu između stupnjeva
oštećenosti 2.1 i 2.2.


s obzirom na pojedine pruge snimanja, gospodarske jedinice
i cijelu snimljenu površinu.


Like po prugama snimanja


Za istu prugu vidljivo je da je bukva značajno
manje oštećena, tj. srednja oštećenost – SO =12,28; što
znači da je za promatrani uzorak srednje oštećeno stablo,
oštećeno za izračunati postotak, a uzorak se svrstava
u stupanj oštećenosti 1. Što se tiče indeksa oštećenosti
– IO = 3,01; znači da je od svih stabala u uzorku
toliki postotak stabala u stupnju oštećenosti 2.1. i većem,
odnosno da je značajno oštećeno svega 3,01 %
stabala bukve (Slika 5)


Ukupna srednja oštećenost (SO) iznosi 19,42 %, a
indeks oštećenosti (IO) za prugu 4 iznosi 25,76 %. To
znači da se sastojine nalaze u stupnju oštećenosti 1, a
značajno je oštećeno 25,76 % stabala. Budući da je
oštećenost sastojina definirana srednjom oštećenosti
(SO), sastojine na pruzi 4 možemo svrstati u kategoriju
malo oštećenih sastojina (Slika 6).