DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ž. Mayer, Ž. Hećimović: OBNOVA RITSKIH ŠUMA HRVATSKOG PODUNAVLJA


Dunava. Dva stara toka sve se više zamuljuju i za niskog
vodostaja može se ploviti samo malim čamcima
(Rauš, Đ. 1976). Vukovarske dunavske ade protežu
se od sela Borova na sjeveru-sjeverozapadu do sela
Šarengrada na jugu-jugoistoku u duljini od 37,5 km, na
riječnom toku Dunava od 1308,5 do 1346 kilometra.


. Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 43-52


Do 30. lipnja 2006. godine gospodarskom jedinicom
“Vukovarske dunavske ade” gospodarila je Šumarija
Vukovar, da bi od 1. srpnja iste godine dio gospodarske
jedinice bio dodijeljen na gospodarenje Šumariji
Ilok. To su Opatovačka ada, Mohovski rit, Mohovska
ada, Hagl i Šarengradska ada.


Slika 3. Položaj gospodarske jedinice “Vukovarske dunavske ade”
Figure 3 The position of the management unit “Vukovarske Dunavske Ade”


Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi
1810,03 ha. Šumarija Vukovar gospodari s 913,42 ha,
od čega je nedostupno 138,74 ha (Vukovarska ada).
Šumarija Ilok gospodari s 896,61 ha, od čega je nedostupno
694,79 ha ( Mohovska ada, Hagl i Šarengradska
ada). Ukupno je deset šumskih predjela: Borovska ada,
Vukovarska ada, Orlovnjak, Skendra, Sotinska ada,
Opatovačka ada, Mohovski rit, Mohovska ada, Hagl i
Šarengradska ada.


Bogatstvo flore, dijelom i faune: jelenska divljač
(Cervus elaphus) u prolazu, srneća divljač (Capreolus
capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), od ptica: divlja
patka (Anas platyrhnchos), crna liska (Fulica atra),
veliki vranac (Phalacrocorax carbo), siva (Ardaca
cinerea) i mala bijela (Egretta garzetta) čaplja, riječni
galeb (Larus ridibundus), bijela (Ciconia ciconia) i
crna (Ciconia nigra) roda, orao štekavac (Haliaeetus
albicilla) i mnoge druge, kao i to da su ade i ritovi na
Dunavu kod Vukovara u današnje vrijeme po svom
postanku i izgledu jedinstveni u cijeloj Europi, navelo
nas je na to da predložimo jedan oblik zaštite ovih


šuma. Tako je na inicijativu i prijedlog Šumarskog
fakulteta Zagreb, Katedre za uzgajanje šuma i Šumarije
Vukovar, Općina Vukovar u “Službenom vijesniku”
od 25. ožujka 1989. godine donijela Odluku o proglašenju
Specijalnim rezervatom šumske vegetacije dijelova
gospodarske jedinice “Vukovarske dunavske
ade”, na površini od 115,00 ha. Specijalnim rezervatom
šumske vegetacije proglašeni su šumski predjeli:
Orlovnjak, odjel 22; Sotinska ada, odjel 25; Opatovačka
ada, odjel 46, 49b; Mohovska ada, odjel 58a,b tzv.
“Isino ostrvo” i novi otočić Daka ispod Vukovarske
ade. Krajem osamdesetih godina dvadesetog stoljeća
prof. dr. Đuro Rauš postavio je dvije stalne pokusne
plohe “Čovjek i biosfera”. Jedna se nalazi na adi
“Orlovnjak”, a druga na adi “Isinom ostrvu”, koja pripada
Mohovskoj adi ali je devastirana tijekom okupacije
Istočne Slavonije.


Trenutno je u fazi postupak zaštite još većeg dijela
gospodarske jedinice s kategorijom zaštite Šume s
ograničenim gospodarenjem, ( FSC certifikat – oznaka:
SA-FM/COC-1212), a temeljem Zakona o šumama