DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ž. Mayer, Ž. Hećimović: OBNOVA RITSKIH ŠUMA HRVATSKOG PODUNAVLJA . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 43-52


čl. 5 stavka 1, 2 te čl. 7. N.N. br. 140/05. i 82/06., te ski predjeli: Borovska ada (dio, odjeli 12 – 15), Vuko-
Pravilnika o uređivanju šuma čl. 8 N.N. br. 111/06. U varska ada, Mohovska ada, Hagl i Šarengradska ada
šume s ograničenim gospodarenjem svrstali bi se šum-ukupne površine 902,78 ha.


GEOLOŠKA PODLOGA I PEDOLOŠKE OSOBINE
Geological substrate and pedological features


Gospodarska jedinica “Vukovarske dunavske ade”
leži na geološkoj podlozi aluvijalni nanos. Nadmorska
visina kreće se od 75 – 85 m. Desna obala Dunava ima
karakterističan strmi oblik. Gotovo uzduž cijele gospodarske
jedinice strmo se uzdiže nataloženi prapor (les).


Slika 4. Les/prapor na desnoj dunavskoj obali uzduž kojega se


protežu ade i ritovi.
Figure 4 Loess on the right bank of the Danube with a series of


river islands and floodplain areas.


Ispod te strme obale rasprostire se aluvijalna terasa,
koja je obrasla ritskim šumama, kulturama euroameričkih
topola i vrba, a u najnovije vrijeme poljskim jasenom.
Lijeva obala Dunava ima vrlo blagi pad prema
Dunavu, tako da za visokog vodostaja Dunava dijelovi
ada i ritova bivaju poplavljeni. Konfiguracija terena
manje-više je valovita, tako da se ovdje razvila raznolika
šumska vegetacija. Karakteristične su grede i bare.
Na gredama se razvila vegetacija zavisno od utjecaja
poplavne vode, dok u barama osim barske – travne vegetacije
nema ništa (Rauš, Đ. 1976). Tla dunavskih
ada i ritova pripadaju razredu nerazvijenih tala (fluvi-


Slika 5. Izgled tla vukovarskih ritova i ada. Sotinska ada, odjel 26.
Figure 5 The appearance of the soil of Vukovar floodplain area
and river islands. Sotinska Ada, Compartment 26


soli), te prema klasifikaciji tala Posavine (P. K ov a č
ev i ć , M. Ka l i ni ć et. al 1967) i prema klasifikaciji
tala Jugoslavije (A. Š k o r i ć , G. F i l i p o v s k i , M.
Ć i r ić 1972) svrstavaju se ova tla, glede karaktera vlaženja,
u red hidromorfnih tala.


Aluvijalna karbonatna oglejena, vrlo duboka tla
ovoga dijela Podunavlja su recentna karbonatna, a prema
stupnju razvijenosti su nerazvijena, slabo razvijena
ili razvijena aluvijalna tla. Još se javljaju neoglejene,
oglejene ili glejne varijante aluvijalnih tala, koja su
pod slabijim ili jačim utjecajem poplavnih ili podzemnih
voda Dunava. Bez obzira na to što su fluvisoli nerazvijena
tla, oni imaju veliku plodnost i naseljeni su
šumama topola i vrba. Na najvišim dijelovima ada javljaju
se brijest vez, poljski jasen, barski hrast lužnjak te
bijela i crna topola, a porastom vlaženja i stepena oglejavanja
dolaze crna topola i bijela vrba (P e r n a r, N.,


D. Bakšić 2005).
KLIMA – Climate


U ovom dijelu Podunavlja vlada umjereno topla
kišna klima, koju obilježava raznolikost vremenskih
situacija i česte i intenzivne promjene vremena tijekom
godine. Jedan je maksimum oborine (lipanj). Prosječne
godišnje količine oborine manje su u odnosu na zapadni
dio nizinskog područja Hrvatske. Prema Langovom
kišnom faktoru (f) koji predstavlja odnos srednje godišnje
količine oborine i srednje godišnje temperature


zraka, na ovom dijelu imamo semiaridnu klimu. Ova
dva čimbenika najvažnije su meteorološke veličine i
prirodni čimbenici koji uvjetuju razvoj vegetacije
poplavnih šuma u Hrvatskom Podunavlju.


Podaci meteorološke postaje Ilok (nadmorska visina
133 m) za razdoblje 1981 – 1991. godine:


Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 11,2°C,