DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Ž. Mayer, Ž. Hećimović: OBNOVA RITSKIH ŠUMA HRVATSKOG PODUNAVLJA . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 43-52


SNIMANJE PODATAKA – Data recording


Pokusna ploha broj 1


Datum osnivanja: veljača 2004. godine


Gospodarska jedinica: Vukovarske dunavske ade


ospoda


Šumski predjel: Sotinska ada


Odjel, odsjek : 30 b


Površina: 11,01 ha


Površina pokusne plohe: 0,1 ha


Starost: 7 godina.


Slika 8. Pokusna ploha br. 1. Kultura poljskog jasena. Sotinska
ada, odjel 30.
Figure 8 Sample plot No. 1. Culture of narrow-leaved ash. Sotinska
Ada, Compartment 30


Broj stabala /ha u starosti – No. of trees /ha at age Omjer smjese (%) u starosti – Composition mix (%) at age
nakon nakon
Vrsta drveta 4 godine čišćenja 7 godina Vrsta drveta 4 godine čišćenja 7 godina
Tree Species 4 years After 7 years Tree Species 4 years After 7 years
cleaning cleaning


P. jasen P. jasen
960 960 1120 12 14 26


Narrow-leaved Ash Narrow-leaved Ash
Am. jasen Am. jasen


2630 1610 650 32 24 15


American Ash American Ash


Pajavac Pajavac


3330 2980 1960 40 44 45


Boxelder Boxelder


B. topola B. topola
470 420 310 6 6 7


White Poplar White Poplar


B. vrba B. vrba
510 470 170 6 7 4


White Willow White Willow
Vez - Spreading Elm 150 120 80 Vez - Spreading Elm 1 2 2
Dud - Mulberry 220 220 20 Dud - Mulberry 3 3 0,5
EAT - Eur-Am. Popl. x x 30 EAT - Eur-Am. Popl. x x 0,5


Ukupno - Total 8270 6780 4340 Ukupno - Total 100 100 100


Srednja visina (m) u starosti – Mean height (m) at age Srednji promjer (cm) u starosti – Mean diameter (cm) at age


nakon nakon
Vrsta drveta 4 godine čišćenja 7 godina Vrsta drveta 4 godine čišćenja 7 godina
Tree Species 4 years After 7 years Tree Species 4 years After 7 years


cleaning cleaning


P. jasen P. jasen
3,46 3,46 7,86 2,46 2,46 6,72


Narrow-leaved Ash Narrow-leaved Ash
Am. jasen Am. jasen


3,65 2,58 6,87 2,50 1,50 4,31


American Ash American Ash


Pajavac Pajavac


3,32 3,18 7,17 1,69 1,57 5,00


Boxelder Boxelder


B. topola B. topola
3,12 2,87 8,66 1,78 1,67 6,44


White Poplar White Poplar


B. vrba B. vrba
2,92 2,74 8,64 1,63 1,44 6,68


White Willow White Willow
Vez - Spreading Elm 4,05 3,97 7,06 Vez - Spreading Elm 2,58 2,47 5,54
Dud - Mulberry 3,02 3,02 6,75 Dud - Mulberry 1,39 1,39 4,00
EAT - Eur-Am. Popl. x x 11,13 EAT - Eur-Am. Popl. x x 12,43


Slika 9. Broj stabala (9a), omjer smjese (9b), srednje visine (9c) i srednji promjeri (9d) na pokusnoj plohi sadnje poljskog jasena nakon
dovršne sječe kanadske topole u Sotinskoj adi, odjel 30.


Figure 9 No. of trees (9a), composition mix (9b), mean heights (9c) and mean diameters (9d) in the sample plot of planted narrow-leaved
ash after the final cut of Canadian poplar in Sotinska Ada,Compartment 30