DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. Posarić: OBNOVA SPAĆVANSKIH ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) OPLODNIM SJEČAMA . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 53-63
Agriculture and Home Economics, Washington


State University Pullman, Washington, 1–33.


I d žo j ti ć , M. 2004: Brekinja, Sorbus torminalis (L.)
Crantz – plemenita listača naših šuma, Šumarski
list 3–4: 181–185, Zagreb.


Kajba, D., J. Gračan, M. Ivanković, S. Bogdan,
M. Gradečki-Poštenjak, T. Littvay,
I. Katičić 2006: Očuvanje genofonda
šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj, Glasnik za
šumske pokuse, Posebno izdanje 5, Šumarski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu: 235–249, Zagreb.


Krejči, V., T. Dubravac 2004: Problemi obnove
šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnog
tipa tijekom oplodnih sječa, Šumarski list
3–4: 119–126, Zagreb.


Matić, S. 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina
hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj,
HAZU centar za znanstveni rad Vinkovci i
Hrvatske šume, p.o. Zagreb: 167–212, Vinkovci


– Zagreb.
Matić, S. 2003: Njega i obnova šuma hrasta lužnjaka,
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, HAZU centar za
znanstveni rad Vinkovci: 143–166, Zagreb –
Vinkovci.
M a t ić , S., M. O r š a n i ć , I. A ni ć 1996: Istraživanja
obnove i njege šuma na području pokupskog
bazena, Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko,
Nizinske šume Pokupskog bazena, vol. 31, br.
1–2: 111–124, Jastrebarsko.
Mayer, B. 1996: Hidropedološki odnosi na području
nizinskih šuma pokupskog bazena, Radovi, Šumarski
institut Jastrebarsko, Nizinske šume Po


kupskog bazena, vol. 31, br. 1–2: 37–89, Jastre


barsko.


Orešković, Ž., A. Dokuš, M. Harapin, T. Jak
o vl j e v i ć , R. M a r a d i n 2006: Istraživanja
tehnologije proizvodnje voćkarica, Radovi, Izvanredno
izdanje 9, Šumarski institut Jastrebarsko:
65–73, Jastrebarsko.


Poršinsky, T. 2005: Djelotvornost i ekološka pogodnost
forvardera Timberjack 1710 pri izvoženju
oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske. Disertacija,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
1–170.


Posarić, D. 2007: Vodič za revirničke poslove s primjerima
iz spačvanskih nizinskih šuma, rukopis.


Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata,
popratnici i šumskom redu, Narodne
novine 116/2006.


P r pi ć, B., Z. S e l et k ov i ć , I. Tik v ić , G. Ž ni d a r
i ć 1996: Ekološko-biološka istraživanja,
Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko, Nizinske
šume Pokupskog bazena, vol. 31, br. 1–2:
97–109, Jastrebarsko.


Rubić, G. 1997: Obnova sastojina žirom hrasta lužnjaka
na području Uprave šuma Vinkovci, Šumarski
list 9–10: 507–514, Zagreb.


Šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske,
Šumskogospodarska osnova, vrijedi od 2006. do
2015. godine, Poglavlje IV – Buduće gospodarenje,
2.2.1. Uvjeti zaštite prirode.


Zakon o šumama, Narodne novine 140/2005.


Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine 70/2005.


SUMMARY: Regeneration of Pedunculate oak forests in Spačva basin and
in whole area of Forest administration Vinkovci is carried out by a combination
of timely synchronized biological and technical operations which achive
a good result. In this paper all regeneration operations are mentioned in
chronological order and briefly described, but the most imported thing was to
describe possible changes of working method which would result in better
reforestation result, or lower costs of works, or to harmonize the recent way of
work with new forestry laws. Possibilities of avoiding apperance of waterlogging
during and after regeneration process on some segments of regenerated
area are mentioned, as well as possibilities of decreasing costs of felling
trees on forest margins. It is also pointed on different obligations prescribed
by law which should be applied in common working procedure.


Key words: Pedunculate oak, forest regeneration, water-logging, forest
certification, biodiversity.