DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 115-119


UDK 630* 304 + 964 (001)


UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: I DIO


THE EFFECTIVENESS OF ANTI-VIBRATION GLOVES: PART I


Vlado GOGLIA*, Josip ŽGELA**, Igor ĐUKIĆ*


SAŽETAK: Izlaganje vibracijama većeg intenziteta kroz duže razdoblje
često vodi trajnim oštećenjima dijelova organizma te trajnoj nesposobnosti
za rad. Taj je problem prisutan i kod mnogih poslova u šumarstvu. Mnoge se
aktivnosti provode s ciljem da se izbjegnu posljedice izlagana vibracijama.
Jedna od mjera zaštite od pretjeranog izlaganja vibracijama koje se prenose
na ruke je i korištenje antivibracijskih zaštitnih rukavica. Ocjena učinkovitosti
zaštite uporabom antivibracijskih rukavica je složena procedura i često ne
daje očekivane rezultate. Na tržišu je široka ponuda antivibracijskih rukavica
različitih prizvođača te je izbor onih koje će najbolje štititi radnika odgovoran
i složen zadatak. Ocjenu kvalitete rukavica moguće je donijeti primjenom
postupka ispitivanja istih po proceduri koja je propisana međunarodnim normama
ISO 10819-1996 i EN ISO 10819-1996 te nacionalnom normom HRN
ISO 10819-2000, ili ispitivanjem istih u stvarnim-pogonskim uvjetima. Prednosti
i nedostaci oba načina ispitivanja se obrazlažu u ovome radu.


K l j u č n e ri j e či : ergonomija, vibracije, antivibracijske rukavice, ispitivanje


UVOD – Introduction
Izlaganje rukovatelja mehaniziranim sredstvima ra-jednu od najrizičnijih djelatnosti, kako po povredama
da vibracijama visoke razine, može imati po njega tra-na radu, tako i po profesionalnim oboljenjima. Profegične
posljedice. To je problem s kojim se susreću sionalna oboljenja izazvana utjecajem vibracija u šustručnjaci
zaštite na radu u svim industrijskim grana-marstvu su posebice izražene. Stoga ne čudi čitav niz
ma. Kako je prema statističkim podacima vidljivo, tre-aktivnosti kako u Hrvatskim šumama d.o.o., tako i na
ba mu prići s pozornošću. Posljedice izloženosti preko-Šumarskom fakultetu, usmjerenih prema smanjenju
mjernoj razini vibracija uzrokom su više od 13 % sveu-posljedica izloženosti vibracijama. Da bi se ispravno
kupnih profesionalnih oboljenja u Republici Hrvatskoj izabrale mjere zaštite, ponajprije treba poznavati priro(
K a ci an , N., 1999). Šumarstvo se nažalost kao indu-du vibracija koje se prenose na ruke, kao i osjetljivost


-
strijska grana prema statističkim podacima svrstava u
uu rukovatelja.


OSJETLJIVOST SUSTAVA ŠAKA – RUKA NA VIBRACIJE
Hand-arm system vibration sensitivity


Opće je poznata činjenica da svaki dio ljudskog or-ma dijela ljudskog organizma, multiplicira posljedice.
ganizma ima različite prirodne frekvencije. Izloženosti To je samo po sebi razumljivo, posebice u slučaju suvibracijama
čija se frekvencijska karakteristika može stava šaka-ruka preko kojega se uglavnom vibracije iznaći
u rezonantnom području s vlastitim frekvencija-ravno prenose na tijelo rukovatelja. Isto tako stručnoj


je javnosti poznata činjenica da je sustav šaka-ruka


*
Prof. dr.sc.dr. h. c.Vlado Goglia, mr. sc.Igor Đukić, najosjetljiviji na vibracije u frekvencijskom rasponu
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 6-16 Hz (Goglia, 1997; Suchomel, J. i Slancik,
Mver.tospši. Jousni spkŽag2e5l ,ap,pH.r4v2a2ts,ke šu-1m0 e00d0.o.oa.greb
M. 2005). Uz frekvencijske karakteristike, razumljivo


Lj. F.Vukotinovića 2, HR-10000 Zagreb
je da su od velikog značaja još dva parametra za ocjenu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 14     <-- 14 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: I DIO
Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 115-119
opasnosti izlaganja vibracijama. To su:


-
razine vibracija ili intenzitet i
-
vrijeme izlaganja.
Stvarni intenzitet vibracija treba promatrati uzimajući
usporedno u obzir frekvencijsku karakteristiku i
razinu vibracija unutar relevantnog frekvencijskog
spektra. Stoga međunarodna norma ISO 5349-1-2001
nalaže da se u izvješću o mjerenju vibracija obavezno
navedu vrijednosti vrednovanih ubrzanja po osima.
Vrednovanje ubrzanja sukladno se Annexu A iste norme
izračunava prema relaciji:


Đt(W,,a,,f (1)


hwšx,y,z)


gdje je: WjČi faktor vrednovanja ubrzanja u i-toj terci;
a;„ je intenzitet ubrzanja vibracija u toj istoj terci u
mlsČ. Tijek vrijednosti faktora vrednovanja fFČ,; u frekvencijskom
rasponu zanimljivom sa stajališta izloženosti
vibracijama (6,3 do 1250 Hz) pokazuje si. 1.


Procjene sveukupne izloženosti vibracijama koje se
prenose na ruke, sukladno se preporukama međunarodne
norme ISO 5349-1-2001 obavlja vektorskim
zbrojem komponenata ubrzanja u pojedinim osima, te
se izračunava prema relaciji:


2 2 2


(2)
Dnevna izloženost, na osnovi koje se procjenjuju
rizici izlaganja, uključuje i vrijeme izlaganja te se prema
preporuci izračunava iz relacije:


AČ) = a,Č (4)


gdje je: Tukupno vrijeme dnevnog izlaganja vibracijama
intenziteta a;,Č dok je TČ frekventno vrijeme
(raspoloživo vrijeme od 8 A odnosno 28800 s). Ukoliko
se tijekom radnoga dana mijenja razina vibracija ili
se mijenja njihova frekvencijska karakteristika, valja
dnevnu izloženost izračunati iz relacije:


1 Č


Č(8)=JČIČ.v/-7:. (5)


gdje je: a;,„ sveukupna izlože


nost vibracijama (rezultantni vek


tor) za i-tu operaciju, AČje broj i-te


operacije, a TJe vrijeme trajanja te


iste operacije.


Imajući na umu sve ranije reče


Slika 1. Krivulja vrijednosti faktora vrednovanja Wjjj za vibracije prenesene na ruke no, dnevna se izloženost može izFigure
1 Frequency-weighting curve WjČi for hand-transmitted vibration računati prema relaciji:


Č(8):
1
(a L+«AČi+«L)-Či+(«, L2 +«AČ2 +«L2)-Č2 + - + («, hwxN Č ČhwyN Č ČhwzN) ČN (6)


SMANJENJE DNEVNE IZLOŽENOSTI
Iz relacije (6) jasno proizlazi da se dnevna izlože


nost radnika može smanjiti na tri načina:


1) organizacijom na radilištu tj. kombiniranjem radnih
aktivnosti tijekom smjene
1) smanjenjem vremena izlaganja
3) prigušenjem vibracija u onom frekvencijskom ras


ponu u kojem su ruke najosjetljivije.


-
Daily exposure reduction possibilities
Sve se te mogućnosti smanjenja izloženosti vibracijama
koriste. U ovome se radu razmatra treći način
smanjenja dnevnog izlaganja vibracijama - smanjenje
izlaganja prigušenjem. Kako je poznato, svi ozbiljniji
proizvođači ručnih mehaniziranih sredstava rada ulažu
velike napore kako bi prigušili vibracije koje nastaju
radom pogonskog motora i alata. Prigušenje se obično
ostvaruje prigušnim elastičnim amortizerim, kao i pri
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 15     <-- 15 -->        PDF

V. Goglia, J. Žgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: I DIO Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 115-119
gušnim materijalima na prihvatnim ručkama. Ukoliko
je razina vibracija na prihvatnim ručkama i nakon mjerenja
prije spomenutih prigušnih elemenata iznad dopuštene
razine, radnicima koji rukuju takvim sredstvima
sugerira se uporaba antivibracijskih rukavica. Međutim,
treba istaći velik broj znanstvenika s rezervom gleda na
učinkovitost njihove primjene (Koton, 2002). O njihovoj
učinkovitosti stručna javnost je upoznata vrlo
malo ili nikako. Kakve rukavice treba koristiti, rasprave
su koje se vode dugi niz godina, a da se pravi čimbenici
u tim raspravama uopće ne koriste. Pri izboru rukavica
na raspolaganju stoji velik broj proizvođača koji
kao prigušne elemente u rukavicama ugrađuju razne
materijale. Učinkovitost pojedinih rukavica u prigušenju
vibracija upitna je, te ju treba pobliže upoznati.
No, prije nego li se pozabavimo ispitivanjem prigušnih
svojstava rukavica, treba spomenuti koji su sve zahtje


vi kojima rukavice moraju udovoljiti. Rukavice moraju
biti gipke kako bi omogućile nesmetano rukovanje u
svim uvjetima. Moraju imati dobra toplinsko-izolacijska
svojstva, moraju pružati zahtijevanu razinu zaštite
od mehaničkih povreda, te na kraju trebaju omogućiti
prigušenje vibracija.


Pozabavit ćemo se ovim posljednjim zahtjevom,
iako treba naglasiti da i neki od prethodno spomenutih
mogu izravno utjecati na izloženost vibracijama kao
osjetljivost sustava šaka-ruka. Tako primjerice krute
rukavice smanjuju prihvatnu silu, brzo umaraju rukovatelja,
pa se sa sredstva kojim se ridcuje, na ruke rukovatelja
prenose vibracije sve viših razina. Isto tako
slabija toplinsko izolacijska svojstva omogućuju pothladivanje
ruku rukovatelja te povećavaju njihovu
osjetljivost na vibracije.


ISPITIVANJE ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA - Antivibration gloves testing


Ispitivanje prigušnih svojstava rukavica može


se


načelno provesti na dva načina:
1) ispitivanje prigušnih svojstava u skladu s preporukama
sadržanima u normama i
2) ispitivanje u stvarnim - pogonskim uvjetima.


adi) Metodu mjerenja i ocjenjivanja vibracijskog
prijenosnog faktora antivibracijskih rukavica propisuju
norme ISO 10819-1996 i EN ISO 10819-1996. Ista
je norma na engleskom jeziku 2000. godine preuzeta
kao hrvatska norma pod oznakom HRN EN ISO
10819-2000. Normom se određuje metoda laboratorijskog
mjerenja, analize rezultata mjerenja i izvještavanja
o prigušnim svojstvima rukavica za vibracije koje
se s prihvatnih ručki prenose na ruke rukovatelja u frekvencijskom
rasponu od 31,5 do 1250 Hz. U normi se
posebno naglašava da na razinu vibracija koje se
prenose preko rukavice na ruku može utjecati velik
broj utjecajnih parametara, pa se stoga rezultati
dobiveni propisanom metodom ispitivanja ne mogu
koristiti za ocjenu rizika po zdravlje rukovatelja
uslijed izloženosti vibracijama. U uvodu se naglašava
da je norma razvijena kao odgovor na rastuće zahtjeve
za zaštitom ljudi od rizika prekomjernom izlaganju
vibracijama koje se prenose na ridce. Isto se tako
jasno naglašava činjenica da prema postojećim saznanjima
ne postoje okolnosti u kojima su rukavice pokazale
prigušna svojstva koja bi spriječila posljedice od
vibracija. Prema svim dosadašnjim saznanjima, zaštitne
rukavice ne osigiffavaju značajno prigušenje vibracija
u frekvencijskom području ispod 150 Hz. Imajući
na umu da su ruke najosjetljivije upravo u tom frekvencijskom
području, samo je po sebi jasno da rukavice
ne mogu pružiti zaštitu koju očekujemo. Štoviše,
neki tipovi rukavica čak pojačavaju vibracije u najosjetljivijem
frekvencijskom rasponu. Norma propisu


je postupak mjerenja vibracija koje se prenose na dlan
te ne daje uvid u prijenos vibracija na prste. Budući da
se ocjena zaštite koju pružaju ridcavice može dati tek
onda kada se utvrdi prijenosni faktor prema prstima,
navodi se niKnost određivanja drukčijeg mjernog postupka
kojim će se utvrditi i taj prijenosni faktor.


Tijekom mjerenja operater se smješta na postolje
elastično ovješeno, prima ručku sustava s mehaničkim
pobuđivanjem. Shematski prikaz mjernog sustava dan
je na si. 2. Tijekom mjerenja nadziru se i prihvatna i posmična
sila, te ih u izvješću o rezultatima mjerenja treba
navesti. Tijekom mjerenja treba održavati prihvatnu silu
u rasponu 30 ± 5 jVte posmičnu silu u rasponu 50 ± 8 JV.
Temperatura i vlažnost unutar prostora u kojemu se ispitivanje
obavlja također su definirani (20 ± 5 "C; relativna
vlažnost 70 %). Za ocjenu prigušnih svojstava


Slika 2. Shematski prikaz sustava za ispitivanje antivibracijskih
rukavica


Figure 2 Schematic representation of the antivibration gloves testing
system
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 16     <-- 16 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: I DIO
rukavica rabe se dva vibracijska spektra (M i H) kako
to pokazuje si. 3. Kod svakog vibracijskog spektra istovremeno
se mjere vibracije na referentnoj točki prihvatne
ručke, kao i na dlanu operatera sa i bez rukavice.
Na temelju rezultata mjerenja izračunavaju se vred


Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 115-119


cijskog spektra M je dovoljno da bude < 1, iako se
radi o frekvencijskom rasponu značajnijem sa
gledišta osjetljivosti ruku na vibracije. Za prijenosni
faktor kod vibracijskog spektra H traži se da bude
< 0,6. Traži se da rukavice pokažu znatno bolja


prigušna svojstva kod viših
frekvencija, iako se radi o području
vrlo niske osjetljivosti sa
stajališta sustava šaka-ruka.


I. I za one rukavice koje udovoljavaju
kriterijima koji se postavljaju
za "antivibracijske rukavice",
napominje se da to ne znači
da će uporaba takvih rukavica
otkloniti rizik izlaganja vibracijam.
Samo po sebi se nameće pitanje
svrsishodnosti takvih ispitivanja.
Nedostatke propisane
norme iznose u svojim radovima
i drugi istraživači (Griffin,
998; Hewitt, 1998; Dong et
al. 2002; Reynolds, D. D. i
Wolf, E. 2005).
Slika 3. Spektri vibracija M i H tijekom ispitivanja antivibracijskih rukavica


Figure 3 Spectra M and H during anti-vibration gloves testing


novane vrijednosti ubrzanja vibracija, te se njihovim
omjerom određuje prijenosni faktor za oba vibracijska
spektra. Norma sugerira da se za "antivibracijske rukavice"
ne mogu smatrati one koje ne udovoljavaju kriterijima:


-
prijenosni faktor za vibracijski spektar M < 1
-
prijenosni faktor za vibracijski spektar H < 0,6.
Nakon što je provedeno ovo zasigurno složeno utvrđivanje
vrijednosti prijenosnih faktora u normi, jasno se
naglašava da udovoljavanje kriterijima ne podrazumijeva
da će uporaba takvih rukavica otkloniti rizik
izlaganja vibracijama. Treba istaknuti neke nelogičnosti
sadržane u normi:


1.
Već se u Uvodu ističe da prema postojećim saznanjima
ne postoje rukavice koje mogu učinkovito
prigušiti vibracije. Ipak, propisuje se skup i kompliciran
postupak ispitivanja njihovih prigušnih svojstava
2.
Prigušna se svojstva ispituju u frekvencijskom rasponu
koji nije toliko zanimljiv sa stajališta rizika od
izlaganja vibracijama, prijenosni faktor kod vibraad2)
Mjerenje prigušnih svojstava zaštitnih rukavica
u stvamim-pogonskim uvjetima podrazumijeva
mjerenje vibracija na prihvatnim ručkama te na ruci
rukovatelja onda kada se između ručke i ruke stavi
zaštitna rukavica. Mjerenja se obavljaju u frekvencijskom
rasponu koji je odličujući za procjenu rizika izlaganja
vibracijama tj. u području najveće osjetljivosti.
Ispitivanja se obavljaju na ručkama mehaniziranih
sredstava rada na kojima rukavice i trebaju pokazati
svoja zaštitna svojstva. Ispitivanja se obavljaju pri
režimima rada koji su najzastupljeniji tijekom rukovanja
određenim mehaniziranim sredstvom rada. Odnos
između rezultantnih vektora vrednovanih ubrzanja dobivenih
mjerenjem uz uporabu određenog tipa zaštitnih
rukavica i bez njih služi kao mjerilo njihove prigušne
učinkovitosti. Ovakva je metoda ispitivanja primijenjena
pri ispitivanju rukavica na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu uz suradnju stručnjaka zaštite na radu
Hrvatskih šuma d.o.o.. Ispitan je veći broj različitih
tipova zaštitnih rukavica. Ispitivanjem su dobiveni vrijedni
rezultati s kojima će stručna javnost detaljnije biti
upoznata u drugom dijelu ovoga rada.


ZAKLJUČAK


Ispitivanje prigušnih svojstava antivibracijskih rukavica
po procediffi koju propisuju međunarodne norme
ISO 10819-1996 i EN ISO 10819-1996 te nacionalna
norma HRN ISO 10819-2000, ne daju rezultate koji


-
Conclusion
se s pouzdanošću mogu koristiti za ocjenu kvalitete pojedinih
tipova antivibracijskih rukavica. Takav zaključak
sugeriraju i same norme kako je to u prethodnom
tekstu i naglašeno. Nasuprot njima, mjerenje razine vi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 17     <-- 17 -->        PDF

V. Goglia, J. Žgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: I DIO
Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 115-119
bracija u pogonskim uvjetima na sredstvima rada na zasniva se na znatno jednostavnijem postupku mjerekojima
će se određeni tip rukavica i koristiti, koji je nja i na realnijoj procjeni antivibracijskih svojstava zarazvijen
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu uz suradštitnih
rukavica.
nju stručnjaka zaštite na radu Hrvatskih šuma d.o.o.,


LITERATURA – References
Goglia, V. 1997. Ergonomic parameters of forest asurement methods for assessing effectiveness
mechanisation – measuring and evaluation proof
anti-vibration gloves. International Journal of
blems. Mehanizacija šumarstva 22, 209–217. Industrial Ergonomics, 32, 283–298.
S u c h o m e l , J., M. S l a n c i k , 2005. Influence of soReynolds,
D.D., E. Wolf, 2005. Evaluation of anti-
me ergonomic criterims on modelling and optivibration
gloves test protocols associated with
mization technology in forestry. Proceedings of the revision of ISO 10819. Industrial Health, 43,
the International Conference „Management of 556–565.
human potential in enterprises“, Zilina, 354–359. ISO 10819-1996. Mechanical vibration and shock –


Kacian, N., 1999. Occupational diseases in Croatia, Hand-arm vibration – Method for the measureWork
and Safety 3(1), 83–89. ment and evaluation of the vibration transmissi-
Koton, J., 2002. Prevention of hand-arm vibration bility of gloves at the palm of the hand. Interna


syndrome by using antivibration gloves. Medy-tional Standard Organization, Geneva.


cyna Pracy, 53, 423–431. ISO 5349-1-2001. Mechanical vibration – MeasureG
r iff n , M. J. 1998. Evaluating the effectiveness of ment and evaluation of human exposure to hand
gloves in reducing the hazards of hand-transmittransmitted
vibration. Part 1: General require


ted vibration. Ocupational and Environmental
ments. International Standard Organization, Geneva.


Medicine, 55, 340–348.
Hewitt, S. 1998. Assessing the performance of anti-HRN EN ISO 10819-2000. Mehaničke vibracije i udavibration
gloves – a possible alternative to ISO ri – Vibracije ruke – Metoda mjerenja i ocjenji10891-
1996. Annals of Occupational Hygiene, vanja vibracijskog prijenosnog faktora rukavica
42, 245–252. na dlanu ruke (ISO 10819:1996; EN ISO
10891:1996). Državni zavod za normizaciju i


Dong, R. G., T. W. McDowell, D. E. Welkome,


mjeriteljstvo, Zagreb.


W. P. Smutz, A. W. Schopper, C. Warren,
J. Z. Wu, S. Rakheja, 2003. On-the hand me-
SUMMARY: Exposure to vibration of higher intensity over a longer period
of time often causes permanent health damages. Occupational deseases play
an important role in many activities in forestry, too. Among many protective
measures taken against excessive exposure to hand-transmitted vibration is
the use of anti-vibration gloves. The assessment of their efectiveness is a complex
procedure which doesn´t always yeald expected results.


There is a number of anti-vibration gloves available nowdays and it is a
very responsible taks to make the right choice. The vibration transmissibility
of the anti-vibration gloves can be assessed by using measurement and evaluation
procedures prescribed by ISO 10819-1996 and EN ISO 10819-1996
as well as the National Standard HRN ISO 10819-2000, or by field-testing.
The paper deals with advantages and disadvantages of these two assessment
methods.


K e y w ord s : ergonomics, vibration, anti-vibration gloves, testing
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 18     <-- 18 -->        PDF

120