DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
UDK 630* 923 + 231 + 242 + 245


UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI
PRIVATNIH ŠUMA U GORSKOM KOTARU


SILVICULTURAL TREATMENTS AS A METHOD OF INCREASING
THE VALUE OF PRIVATE FORESTS IN GORSKI KOTAR


Slavko MATIĆ*, Damir DELAČ**


SAŽETAK: U radu su izneseni podaci o privatnim šumama Gorskog kotara
koje zauzimaju 22 % od ukupne površine šuma i šumskih zemljišta. Izneseni
su temeljni stanišni podaci i podaci o šumskim zajednicama u kojima se
one razvijaju, kao i strukturni pokazatelji koji daju realnu sliku njihovog današnjeg
stanja. Iako su ove šume, za razliku od ostalih privatnih šuma kod
nas, već 30 godina uređene, one još uvijek pokazuju sve slabosti koje su
uočljive i u ostalim privatnim šumama (usitnjenost, mala drvna zaliha i dr.).
Zbog toga valja istaći da je velika pogreška danas svrstavati ove šumee u raz- u raz
nodobne, jer su one u stvarnosti 60 % visoke regularne, 13 % panjače


, a 27 %
preborne šume. Opisani su uzgojni zahvati i drugi radovi koje u njima treba
provoditi, kako bi im se povećala gospodarska i općekorisna vrijednost. Izneseni
su podaci o strukturnim pokazateljima tih šuma na površini cijelog Gorskog
kotara, koji ustvari na najbolji način ocrtavaju njihovo današnje stanje,
posebno glede gospodarske i općekorisne vrijednosti. Opisani su zahvati njege
i obnove koje treba provoditi u prebornim šumama putem prebornih sječa,
kao i zahvati njege i obnove u regularnim šumama visokog i niskog uzgojnog
oblika. Preporučeni su radovi njega i popunjavanje s plemenitim vrstama
bjelogorice i crnogorice onih površina na kojima se danas događa prirodna
sukcesija pionirskih vrsta drveća. Preporučene su i opisane one vrste drveća
koje su prikladne za podizanje kultura plemenitih, brzorastućih i tržišno vrijednih
vrsta bjelogorice i crnogorice na napuštenim pašnjačkim i drugim površinama.
Posebno je istaknuta važnost organizacije radova na pridobivanju
i plasiranju na tržište drva za bioenergiju nakon izvedenih zahvata njege, podizanja
i obnove šuma.
Ključne riječi: preborne šume, regularne šume, raznodobne šume,
njega, pomlađivanje, pionirske vrste, šumske kulture, bioenergija.


UVOD – Introduction
Gorski kotar je najšumovitiji dio Hrvatske. Gorani Sve do početka izgradnje Lujzinske ceste Rijekasu
oduvijek njegovali specifičan odnos prema šumi, Delnice-Karlovac, šume Gorskog kotara bile su pod
znajući živjeti s njom i od nje, vodeći brigu o potrajno-slabijim utjecajem čovjeka. U to vrijeme su to bile presti
šumskoga kompleksa, shvaćajući ga uvjetom svoga težno prašume bukve s manjom primjesom jele (Kleboljitka
i opstanka na tom području. pac 1953). Nakon dovršenja ceste 1809. počinje intenzivnije
iskorištavanje šuma i to uglavnom bukovine,
koja je u to doba bila gospodarski interesantnija


*
Akademik Slavko Matić, Hrvatska akademija znanosti vrsta drveća. Bukva se, uglavnom, koristila za proizi
umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb
vodnju drvenog ugljena i pepela, koji su se morskim


** Damir Delač, dipl. ing. šum., Hrvatsko šumarsko društvo,


Trg Mažuranića 11, Zagreb
putem transportirali u druge zemlje (Matić 1983).