DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 20     <-- 20 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
Sječom bukovih stabala naglo se širi jela, te u omjeru
smjese preuzima dominaciju nad bukvom, a ponegdje
je skoro i istiskuje. Prema podacima Franciskov
i ća (1938 i 1939) i Š a f ara (1968) vidljivo je da se
u razdoblju od 1875. do 1938. godine na području šuma
vlastelinstva Thurn-Taxis, koje je u to doba upravljalo
s većim dijelom šuma Gorskog kotara, više sjeklo
bukve nego jele. Isto tako iz tih podataka vidi se da je
bukva dominirala u omjeru smjese tih sastojina. Šumarski
stručnjaci toga doba, nemilice su sjekli bukvu,
forsirajući uvijek i na svakom mjestu jelu i smreku.


Sječa bukve i forsiranje četinjača u to je doba bio
trend europskog šumarstva. To je vrijeme kada u zapadnoj
Europi nestaju klimatogene šume bukve, jele i
drugih vrsta drveća koje ustupaju mjesto, u ono vrijeme,
gospodarski interesantnijoj smreki. Imajući u vidu
današnje stanje jelovih prebornih šuma kod nas, koje je
obilježeno sušenjem jele i agresivnim širenjem bukve,
opravdano je upitati se da li bukva ponovno zauzima
svoja staništa i u prirodnom procesu sukcesije, potpomognutom
današnjim manje vlažnim stanišnim uvjetima,
istiskuje jelu.


Skoro 250-godišnja tradicija gospodarenja šumama
u državnom vlasništvu, temeljena na planiranju po Gospodarskim
osnovama, koje su provođene po stručno
obrazovanim kadrovima, rezultiralo je visokim standardima
u gospodarenju šumama, posebno na području
naših prebornih šuma.


Kvaliteta osnova gospodarenja u određenom razdoblju
bila j kladu sa stupnjem razvoja šumarske znanosti
toga vremena. Teško je i neobjektivno izvoditi
zaključke o kvaliteti tih osnova samo usporedbom prvih
podatka o inventarizaciji naših prebornih šuma,
sadržanih u instrukcijama, šumskom redu s pripadajućom
mapama, koje je 1765. izradio i prezentirao kapetan
ingenieur J. C. Franzoni, s današnjim osnovama
gospodarenja. Međutim, od toga je značajnije izvesti
zaključak da je preko dva stoljeća duga tradicija organiziranog
gospodarenja s prebornim i ostalim šumama
imala značajan i pozitivan utjecaj na razvoj šumarske
struke i gospodarenja šumama u Hrvatskoj.


To je imalo utjecaja i na razvoj privatnih šuma, posebno
u Gorskom kotaru, u kojima se već 30 godina
izrađuju Programi gospodarenja, za razliku od većeg
dijela privatnih šuma Hrvatske, koje su još uvijek neuređene.


Želja nam je da privatne šume Gorskog kotara budu
još kvalitetnije. To će se postići jedino onda ako se šumovlasnici
upute u takve načine njege i obnove koji su
prilagođeni današnjim stanišnim (klima, tlo, nagnutost
terena) i strukturnim osobinama šuma, uvažavajući njihove
gospodarske i općekorisne vrijednosti. Samo na
taj način mogu unaprijediti šumsku proizvodnju i povećati
vrijednost svojih šuma.


OPĆI PODACI O STANIŠNIM UVJETIMA I ŠUMSKIM
ZAJEDNICAMA GORSKOG KOTARA
General data on site conditions and forest communities in Gorski Kotar


Gorski kotar, u užem smislu, proteže se na području
9 općina i to: Vrbovsko, Ravna Gora, Brod Moravice,
Skrad, Mrkopalj, Delnice, Lokve, Fužine i Čabar (slika
1). Njegova ukupna površina je 1 273 km2 (127300 ha)
od čega je 74 % površine obraslo šumama.


Nalazi se u području visokog krša s prosječnom
nadmorskom visinom od 700-900 m, s koje se izdižu
planine do iznad 1500 m. Naglo i strmo se izdiže iznad
Kvarnera, dok je prilaz iz unutrašnjosti blaži i postupičniji.
Najniži dijelovi nalaze se uz rijeku Kupu oko
250 m nv.


Prema Pernaru (2001) geološku građu Gorskog
kotara karakteriziraju naslage različitih starosti od karbona
do holocena. U litološkom i pedogenetskom smislu
najznačajnije stijene i matični supstrati su kredni i
jurski vapnenci i dolomiti, trijaski dolomiti i vapnene
breče. U litološki sastav glineno-pješčenjačke serije
ulaze glineni škriljci, pješčenjaci i sitnozrni konglomerati.


Na vapnenačkoj podlozi formira se smeđe tlo i smeđe
ilimerizirano tlo na vapnencima. U vrtačama dubo


o tlo
ka, deluvijalna i ilimerizirana tla, a na krševitijim dijei
ili


lovima crnica, posmeđena crnica i plitko smeđe tlo na
vapnencu.


Na miješanoj dolomitno-vapnenačkoj podlozi javljaju
se plitka, smeđa tla i rendzine.


Distrična smeđa tla, smeđe podzolasto tlo, podzol,
su tla formirana na glinenim pješčenjacima, sitnozrnim
konglomeratima s pješčenjacima krupnoga zrna.


Prema Seletkoviću (2001) područje Gorskog kotara
najvećim djelom pripada razredu snježno-šumske
(borealne) klime i umjereno tople kišne klime s više područja,
koje je prema Köppenu razvrstana u klimu tipa
Cfsbx’’. To je umjereno topla kišna klima, nema sušnoga
razdoblja, oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu
godinu, najsuši dio godine pada u toplo godišnje doba.
Maksimumu oborine u početku toploga dijela godine
pridružuje se maksimum u kasnoj jeseni, koji je veći od
prvoga. Klima je kontinentalna s maritimnim utjecajem,
s prosječnom godišnjom temperaturom od oko 7 oC,
gdje srednje mjesečne negativne temperature u siječnju
–2 oC, veljači –0,8 oC i prosincu –0,5 oC. Na mrazištima
temperatura zna pasti i do –35 oC (Zalesina 1968.). Ljeti
su temperature najviše u dolini Kupe. Zime su duge,