DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
stranjenija i najvrjednija preborna sastojina na području
Gorskog kotara.


Prema Vukeliću i Baričeviću (2001) ova asocijacija
je u prvim istraživanjima nazvana Fagetum
croaticum australe abietetosum (Horvat 1938), nakon
toga i najčešće Abieti-Fagetum dinaricum, a u novijim
radovima opisana je pod imenom Omphalodo-Fagetum.
Razlozi tomu leže u činjenici što do danas neka
pitanja nisu riješena na zadovoljavajući način, posebno
kada je riječ o sintaksonomskoj problematici panonsko
bukovo-jelove šume i asocijacije Abieti-Fagetum.


Pridolaze na nadmorskim visinama od 600 do približno
1100 m na karbonatnim supstratima, svim ekspozicijama
i na raznim nagibima .


Ova asocijacija ima veći broj subasocijacija, varijanta
i facijesa. Glavne vrste drveća u ovoj asocijaciji
(Abieti-Fagetum dinaricum) su: obična jela (Abies alba
Mill), obična bukva (Fagus sylvatica L.), gorski javor
( Acer pseudoplatanus L.) i gorski brijest (Ulmus
glabra Huds.)


Jelova šuma s rebračom (Blechno-Abietetum Ht.


1950)


Ova zajednica dolazi u visokogorskom pojasu, na
onim prostorima gdje su stijene silikatnoga sastava. Na
području Gorskog kotara nalazimo je u široj okolici jezera
Lokvarka i Bajer, u Sungerskom lugu i Zalesini i u
dolinama između Skrada i Ravne gore, na nadmorskim
visinama od 670 do 950 m.


Florni je sastav osobit zbog izrazito acidofilnih vrsta
biljaka. U sloju drveća je jela, sloj grmlja nije izražen,
a u prizemnom je rašću s najvišim stupnjem
udjela paprat Blechnum spicant, po kojoj je asocijacija
i dobila ime.


Gorska smrekova šuma s pavlovcem (Aremonio-


Piceetum abietis Ht. 1950)


a
Razvija se na dubokim, lesiviranim tlima tipa kal


se
kokambisol, na terenima blagih reljefnih formi, u prostranim
uvalama i u vrtačama. Takvi tereni su najčešće
pod jakim utjecajem mraza na kojeg je smreka otporna,
kao i na niže temperature zraka i povećanu vlažnost.
U sloju drveća prevladava smreka koja daje glavno
obilježje izgledu asocijacije i svojstvena je vrsta
drveća.


Jelova šuma s milavom (Calamagrostio-Abietetum


Ht. 1950)


U ovu zajednicu pripadaju jelove šume koje se razvijaju
na kamenim blokovima i teškim edafskim prilikama.
U usporedbi s drugim šumskim zajednicama ta zajednica
zauzima redovito male površine, rijetko veće od
10 ha, a najviše ih ima podno Risnjaka, u smjeru jugoistoka
prema Crnomu lugu, kao i Park šuma Golubinjak.


U sloju drveća je svojstvena i dominantna jela, a primiješane
su pojedinačno smreka i lipa, prema kojima su
izdvojene dvije subasocijacije: piceetosum u višim i
tilietosum u nižim položajima terena (R a u š 1987).


Pretplaninska bukova šuma s urezicom (Homogino


alpinae-Fagetum sylvaticae /Ht. 1938/ Borh. 1963


Na visini od 950 do 1500 metara bukva u dinarskim
planinama u Hrvatskoj ponovno gradi snažan vegetacijski
pojas.


U sloju drveća prevladava bukva, primiješan joj je
gorski javor. Sloj grmlja čine vrste pretplaninskoga pojasa,
kao što su Salix grandifolia, Rubus saxatilis, Rosa
pendulina i dr. Ova sastojina na nižim nadmorskim vis


inama, na manjim nagibima i tamo gdje postiže veće
dimenzije ima gospodarski karakter, dok u višim i strmijim
položajima ima zaštitnu ulogu.


NEKI STRUKTURNI POKAZATELJI PRIVATNIH ŠUMA
GORSKOG KOTARA
Some structural indicators of private forests
in Gorski Kotar


Šume privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, na
osnovi podataka Šumsko-gospodarske osnove Šumskogospodarskog
područja Republike Hrvatske, zauzimaju
površinu od 581 770 ha, što je 22 % od ukupne
površine šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj,
a koja iznosi 2 688 687 ha. Ukupna drvna zaliha u
privatnim šumama Hrvatske iznosi 78 301 000 m3, što
je 20 % od ukupne drvne zalihe cijelog šumsko-gospodarskog
područja. Prosječna drvna zaliha je 163 m3/ha,
a prirast 4,4 m3/ha ili 2,7 %.


U tablici 1. i slici 2. prikazani su podaci o površinama
državnih i privatnih šuma u Gorskom kotaru. Ovi
se podaci odnose na privatne šume bivše općine Delni-


Tablica 1. Površina šuma bivše općine Delnice
Table 1 Forest area of the former municipality of Delnice
Površina šuma
Forest area


Vlasništvo


Obraslo


Ownership


Forested


Državne šume


75297


State forest
Privatne šume


18228


Private forest
Ukupno


93525


Total


Neobraslo
Non-forested
ha


82259
23816
106075