DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 30     <-- 30 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
skijofilnošću jele da u određenom vremenu i strukturnim
uvjetima pređu u gornje položaje u sastojini.


Omjer smjese preborne šume ovisi o nizu čimbenika,
a ponajprije o karakteristikama staništa i o načinu prebornog
gospodarenja. Preborna šuma je mješovitog karaktera,
u čijem omjeru smjese dominira obična jela, a
uz nju je najzastupljenija obična bukva. Od ostalih vrsta
u omjeru smjese obično pridolaze gorski javor, mliječ,


i j


obični jasen, gorski brijest i obična smreka. Smatra se
kako j
jje
ee optimalan omjer smjese kada je zastupljenos


jenost
tt
obične jele od 60 do 80 %. Međutim preborno možemo


žemo
gospodariti na jelovim staništima ukoliko se u omjer


mjeru
uu
smjese nalazi minimalno 10 % jele po drvnoj zalihi, a
isto tako ako se u sastojini javlja brojniji ponik, pomladak
i mladik jele. Ovo je posebno značajno za šume u
privatnom vlasništvu, iz kojih je jela nestajala zbog pogrešnog
gospodarenja (intenzivna sječa).


Prebornim uzgojnim postupcima istodobno njegujemo
i pomlađujemo, oblikujemo i održavamo prebornu
strukturu te iskorištavamo zrela stabla i ona koja se moraju
užiti iz opravdanih razloga. Važno je napomenuti da
se preborno može sjeći u svakoj uređenoj i neuređenoj
šumi, a preborno gospodariti i sjeći samo u prebornoj
šumi, gdje obična jela ima učešće u strukturi sastojine.


Karakteristična preborna struktura, uravnotežene
preborne šume nije samo prirodni fenomen. Ona nestaje
i moguće ju je trajno održati samo sistematičnim
planskim šumskim gospodarenjem tj. sustavnim prebornim
sječama. I uravnotežena preborna šuma s optimalnom
strukturom, s vertikalnim sklopom, bez prebornih
sječa, prepuštena nagomilavanju drvne mase i
samoregulacijskim procesima postepeno osiromašuje
stablima donje i srednje etaže i pretvara se u jednoslojnu
strukturu s horizontalnim sklopom.


Preborna šuma se ne može identificirati s prašumom,
jer je ona proizvod prirode i gospodarenja. Preborna
šuma je samo jedan stadij u razvojnom procesu
prašume. Umjeće je šumara da gospodarske preborne
šume trajno održava u optimalnom prebornom stadiju
u kojima najviše dolaze do izražaja gospodarske i
općekorisne funkcije šume.


Odabiranje stabala za sječu ili doznaka stabala u
prebornoj šumi je vrlo odgovoran i stručan posao, s kojim
bi se trebao ispuniti cilj gospodarenja u prebornoj
šumi, a to je:


uzgajanje mješovitih prebornih sastojina koje osi


guravaju kvalitetan prirast i stabilnost sastojine,


obilan prirodni pomladak,


staništa,postizanje najveće vrijednosti proizvodnje.
maksimalno korištenje produkcijske sposobnosti


Odabiranjem stabala za sječu i sječom u prebornojšumi istodobno se provodi njega i pomlađivanje, formira
preborna struktura, iskorištava šuma i održava njezi


na higijena. Prema tomu gospodarenje u prebornoj
šumi obuhvaća dvije skupine uzgojnih postupaka;
njegu mladog naraštaja – pomlatka i mladika i prebiranje,
u koje ide proreda te iskorištavanje zrelih stabal


la


(slika 9). Svi su postupci u prebornoj šumi vremenski


i i


prostorno koncentrirani te čine nerazdvojivu cjelinu
(Matić i Skenderović 1992, Matić i dr. 2001).
Ako izostane jedna od navedenih radnji, struktura se
preborne sastojine poremeti, što utječe na prirast, pomlađivanje
i stabilnost.


Izvodeći doznaku stabala u prebornoj šumi nužno je
imati u vidu ciljeve koje ta doznaka mora ispuniti, a to su:


a. Stalno pomlađivanje.
Prirodno pomlađivanje temeljni je preduvjet trajnog
održavanja preborne strukture o kojoj ovisi opstojnost,
produktivnost i stabilnost čitavog ekosustava. Dokazana
je čvrsta povezanost između preborne strukture, ekoloških
čimbenika i čimbenika pomlađivanja (Matić
1979a, 1973, Matić et al 1996). Održavanjem preborne
strukture utječe se na one ekološke čimbenike (svjetlo,
vlaga, humus, ugljični dioksid) koji su odlučujući za
kvalitetno prirodno pomlađivanje.


b. Njega sastojine.
Njegom u prebornoj sastojini osiguravamo budućnost
stablima s pozitivnim odlikama, bez obzira u kojem
se sloju sastojine ona nalazila. Dakle, i ovdje na
neki način izabiremo stabla budućnosti, pomažemo im,
uklanjamo iz njihove okolice stabla koja im smetaju, a
to mogu biti i vrsna prekobrojna stabla. Istodobno se
čisti u grupama pomlatka i mladika, a prorjeđuje u gru


tka i


pr


pama letvika i stupovlja,
,, te
ettee prebiru prekobrojna zrela
stabala kao i stabala kojima je opao prirast.


lja


c. Stalno održavanje preborne strukture.
Normalni broj stabala u debljinskim stupnjevima
(uravnoteženo stanje) definiran je Liocourtovim zakonom.
U slučaju “nesklada” s uravnoteženim stanjem to
se regulira pravilno izvedenom doznakom, postupnim
dovođenjem strukture sastojine u stanje blisko uravnoteženom.


d. Iskorištavanje sastojine.
Funkcija iskorištavanja preborne sastojine ostvaruje
se kroz funkcije njege, stalnog prirodnog pomlađivanja
i prebiranja zrelih i prekobrojnih stabala. Osim toga
pravilo je doznačiti stabla zadnjeg, najvišeg debljinskoga
razreda ili stabla čiji je prsni promjer dosegnuo
sječivu zrelost (slika 9).


e. Sanitarno-higijenska funkcija.
Uz stabla koja doznačujemo kako bi ispunili navedene
funkcije, doznakom vadimo i sva stabla koja su
oštećena, deformirana, zaražena, rakasta, dvovrha, i sl.


U normalnoj prebornoj sastojini siječemo onu drvnu
masu koja je jednaka prirastu kumuliranom tijekom