DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 35     <-- 35 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
prosječne drvne zalihe po ha ukazuju nam da se tu radi o rice. U tu svrhu nužno je rabiti bjelogorične vrste iz ro


površinama na kojima se događa sukcesija pionirske i
prijelazne šumske vegetacije.


Da bi se povećala gospodarska i općekorisna vrijednost,
biološka raznolikost te ubrzao razvoj tih šuma,
nužno je obavljati njege čišćenjem i njege popunjava


njem s vrijednim vrstama drveća bjelogorice i crnogo


da divlje trešnje, kruške, jabuke te javora, jasena, lipe,
mukinje, jarebike, oskoruše, brekinje, sremze, oraha i
dr. Od crnogoričnih vrsta u obzir dolazi vrste iz roda
smreke, ariša i bora. Izbor vrsta drveća ovisi o stanišnim
uvjetim koji vladaju na površini koja se tretira,


gdje tlo i klima imaju odlučujuću ulogu.


PODIZANJE KULTURA PLEMENITIH, BRZORASTUĆIH I TRŽIŠNO VRIJEDNIH
VRSTA BJELOGORICE I CRNOGORICE NA NAPUŠTENIM
PAŠNJAČKIM I DRUGIM POVRŠINAMA
Establishing cultures of valuable fast-growing and marketable broadleaved
and coniferous species on abandoned pastures and other areas


Da bi se privela šumskoj kulturi obešumljena šumska
i napuštena poljoprivredna zemljišta, nužno je podizati
kulture plemenite bjelogorice i crnogorice. Te
vrste drveća, koje imaju pionirska i prijelazna svojstva,
mogu dobro uspijevati u širokom spektru stanišnih
uvjeta s obzirom na svojstva tla i na klimatske uvjete.
Kako bi pravilno odredili vrstu koju ćemo saditi, moramo
poznavati njena šumsko-uzgojna svojstva, što znači
njihova biološka svojstva, ekološke zahtjeve, gospodarske
i općekorisne vrijednosti.


Te vrste drveća sposobne su da tijekom trajanja jedne
ophodnje, odnosno njihovog gospodarskog životnog
vijeka, stvore takve uvjete u, i na tlu, koji će ići u
prilog uspijevanju neke od klimatogenih vrsta drveća
(jela, bukva i hrastovi)


Ovdje ćemo navesti samo one vrste koje mogu uspijevati
u ekološkim uvjetima Gorskog kotara, a čija je
tržišna vrijednost u našim i europskim uvjetima vrlo
značajna.


Od bjelogoričnih vrsta drveća preporučamo ove rodove
i njihove vrste:


Javori (Acer sp.)


Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). Vrsta koja
prema Pintariću (2002) u dobi od 90 godina postiže
značajne dimenzije, s vrijednim deblom i visinama do
32 m. Iako mu je prirast nešto niži od prirasta bukve,
njegova vrijednost je nekoliko puta veća, pa ga uz ostalo
i to svrstava među plemenite bjelogorice. Jednogodišnje
sadnice se lako proizvode, dosegnu visinu oko
30–40 cm pa se mogu odmah rabiti za podizanje šumskih
kultura. Ako ga sadnimo u razmacima od 2 x 2 m u
dobi od 100 godina, postigne obujam od 384 m3/ha i


38
i vis


prirast od 7,0 m3/ha. Ima široku uporabu i visoku cijenu
na tržištu.


Javor mlječ (Acer platanoides L.). U mladosti raste
brže nego gorski javor i dosegne visine preko 30 m.
Obnova i način podizanja kultura slični su kao kod gorskog
javora, prirast je nešto niži, kao i životna dob, vi-


sine i debljine. Ima široku primjenu u uporabi drveta, a
vrijednost na tržištu mu je nešto viša od bukve.


Javor gluhać (Acer obtusatum Kit.). Javlja se i u šu-
mama jele i bukve na visokom kršu. Vrijedna vrsta za
pošumljavanje viših krških područja. Osnivanje kultura
javora obavlja se sadnjom 4 000–5 000 biljaka po ha.


Jasen (Fraxinus sp.)


Obični jasen (Fraxinus excelsior L.). Dolazi na staništima
s vlažnim tlima u zajednicama koje su prilagođene
dugom ležanju snijega. Čest je u smjesama s bukvom,
gorskim javorom, mliječom, planinskim brijestom
i jelom. Na dobrim staništima postiže visine preko
40 m, a prsni promjer preko 100 cm. Najbolje ga je uzgajati
do dobi od 60-80. g. kad postiže visinu oko 28 m,
srednji prsni promjer 31 cm, obujam ukupne drvne mase
od 623 m3/ha i prosječni dobni prirast od 5,3 m3/ha
(P i nt a ri ć 2002).


Uporaba njegovog drveta ima široku primjenu u gospodarstvu
i solidnu tržišnu vrijednost.


Kulture se podižu sadnjom 5 000–10 000 biljaka po
hektaru (Matić 1994a).


Lipe (Tilia sp.)


Malolisna lipa (Tilia cordata Mill.) Raširena je skoro
u cijeloj Europi, posebno u sjevernom i istočnom
djelu. Doživi duboku starost i postiže velike promjere
(100 do 300 cm). Na boljim staništima postigne visinu
od 35–40 m i promjere preko 100 cm. Do 50 godina
starosti su joj prinosi veći od bukve. Drvo ima široku
primjenu.


Velelisna lipa (Tilia platyphyllos Scop). Odgovara
joj klima srednje i jugoistočne Europe. Podnosi hladnija
klimatska područja od malolisne lipe i nema bitnije
razlike u zahtjevima na klimu od nje. Na kvalitetnim
staništima postiže visinu od 35 m i promjer oko 200 cm.


Drvo ima slična tehnička svojstva kao i malolisna lipa.
Pri podizanju šumskih kultura lipa sadi se i do 5 000
biljaka po hektaru.