DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
Stalno pomlađivanje, njega sastojina, stalno održavanje
preborne strukture, iskorištavanje sastojine, održavanje
sanitarno-higijenske funkcije.


U normalnoj prebornoj šumi, koja ima normalnu
drvnu zalihu, siječemo 10 godišnji prirast. U normalnim
uvjetima to je 25 % od ukupne drvne zalihe u sastojini.
Ako je drvna zaliha veća od normalne, intenzitet
sječe ne smije biti veći od 30 %, a ako je manja, možemo
ga smanjiti do 15 %. To je i granični intenzitet ispod
kojega ne bi trebalo ići, što znači da sa sječom trebamo
pričekati da prođe još jedna ophodnjica, u ovom
slučaju daljnjih 10 godina. Ukoliko bi intenzitet bio
veći, a i manji, bila bi ugrožena preborna struktura, a to
znači i prirast, pomlađivanje i stabilnost preborne sastojine.
S pogrešno izvođenim intenzitetima ne bi mogli
održavati prebornu sastojinu u optimalnim strukturnim
uvjetima koji nam osiguravaju maksimalnu proizvodnju
i optimalnu regeneraciju. Na žalost, to je danas jedan
od značajnijih problema prebornog gospodarenja i
prebornih šuma.


Bukove i smrekove sastojine koje su danas službeno
svrstane u raznodobne, a s njima se do sada gospodarilo
nepreborno, nego prebornim sječama, imaju negativni
trend razvoja. Takvim načinom gospodarenja
smanjuju se drvne zalihe, izostaje prirodno pomlađivanje,
pada kvaliteta stabala i smanjuje se prirast.


Gospodarenje po regularnim načelima, u takvim sastojinama,
treba biti organizirano na malim površinama
(svaka strukturna jedinica – poseban šumsko uzgojni
tretman). Šumsko-uzgojni postupci su prostorno
razdvojeni na malim površinama, gdje je svaka strukturna
jedinica poseban dio sastojine s posebnim šumsko
uzgojnim tretmanom. Oni su prostorno odvojeni, a
vremenski koncentrirani.


Gospodarenjem oplodnim sječama na malim površinama
s dužim razdobljem pomlađivanja, postiže se biološka
raznolikost bukovih i smrekovih šuma, jer takav
način obnove omogućava, u dužem razdoblju, urod sjemena
glavne i ostalih vrsta drveća te opstanak njihovog
mladog naraštaja.


Pomlađivanje u regularnim šumama obavlja se najčešće
u 3 sijeka (pripremni, naplodni i dovršni) a rjeđe
u 4 ili 5 sijekova, gdje se uvode naknadni sijekovi. Pripremni
sijek izvodi se s intenzitetom do 20 %, a naplodni
u godini dobrog uroda sjemena s intenzitetom od
50 %. Preostala drvna zaliha sječe se prema potrebi putem
jednog ili dva naknadna sijeka ili što je češći slučaj
u jednom dovršnom sijeku.


Njega u regularnim šumama izvodi se tijekom cijelog
života sastojine odnosno do početka oplodnih sječa.
Njega se sastoji od ovih faza: njega pomlatka nakon
dovršnih sječa, čišćenje u razvojnom stadiju mladika i
koljika te njega proredom.


Njega pomlatka nakon dovršnih sječa najčešće se izvodi
jednokratno, čišćenje ili negativno odabiranje jed


nom ili dva puta i to do momenta maksimalnog visinskog
prirasta sastojine. Tada se uočavaju stabla budućnosti,
a to se u bukovim i smrekovim šumama događa u
dobi od oko 30 godina. To je dob kad se može početi s
njegom proredama.


Niske šume ili panjače bukve, medunca i ostale tvrde
bjelogorice, pomlađuju se oplodnim sječama s ciljem
pretvaranja panjače u šumu visokog uzgojnog oblika ili
sjemenjaču.


Napravili bi velike pogreške kad bi panjaču obnavljali
čistom sječom uz sadnju neke od četinjača. Četinjače
možemo saditi na degradiranim šumskim tlima
koja su izgubila ona svojstva, koja matičnoj klimatogenoj
sastojini pružaju optimalne uvjete za rast i razvoj.


Uzgojni radovi na njezi panjača trebaju trajati tijekom
cijele ophodnje panjače.


U takvim panjačama razlikujemo ove faze njege:
reduciranje broja nekvalitetnih i prekobrojnih izbojaka
na panju ili trijebljenje, njega panjače čišćenjem ili negativnim
odabiranjem i njega panjače proredom ili pozitivnom
odabiranjem.


U današnjim gospodarskim i socijalnim uvjetima u
Hrvatskoj uočava se sustavno smanjenje obradivih i
povećanje napuštenih poljoprivrednih površina. Te su
površine prepuštene spontanom širenju manje vrijednih
vrsta drveća i grmlja koje se prve javljaju i svrstavamo
ih u pionirske vrste. Nakon njih spontano se javljaju
prijelazne vrste, da bi se u tom 100-godišnjem ciklusu
na kraju javile glavne ili klimatogene vrste (jela,
bukva, hrastovi)


Pionirske i prijelazne vrste drveća postupno degradirano
šumsko tlo pretvaraju u šumsko tlo pogodno za klimatogene
ili glavne vrste. Temeljne vrste drveća koje
nose obilježje pionirskih su vrste iz roda joha, vrba, topola,
breza i dr. Naše domaće, autohtone vrste drveća
ostalih rodova, s izuzetkom rodova hrastova, bukve i jele,
spadaju u prelazne vrste drveća. One zajedno s pionirskim
vrstama postupno osvajaju napuštena poljoprivredna
i ostala zemljišta.


Da bi se povećala gospodarska i općekorisna vrijednost
napuštenih poljoprivrednih površina, nužno je na
njima osnivati šumske kulture sadnjom bjelogorične
vrste iz roda divlje trešnje, kruške, jabuke te javora, jasena,
lipe, mukinje, jarebike, oskoruše, brekinje, sremze,
oraha i dr. Od crnogoričnih vrsta za sadnju u obzir
dolazi vrste iz roda smreke, ariša i bora. Izbor vrsta drveća
ovisi o stanišnim uvjetim koji vladaju na površini
koja se tretira gdje tlo i klima imaju odlučujuću ulogu.


Pionirske, prijelazne ili sporedne vrsta drveća imaju
značajnu ulogu u strukturi svih naših prirodnih šuma, a
posebno su prikladne za podizanje njihovih kultura radi
dobivanja kvalitetnog i vrijednog drva. Drvo tih vrsta
nalazi primjenu u mehaničkoj i kemijskoj preradi,
kao i u proizvodnji energije. Podizanje energetskih šuma
s kratkim ophodnjama i malim razmacima sadnje
imat će sve značajnije mjesto u šumarstvu Hrvatske.