DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH ŠUMA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 121-146
Matić, S., 2006: Natural management as an imporPintarić,
K. 2002: Šumsko-uzgojna svojstva i život
tant factor of forest protection and survival. U: važnijih vrsta šumskog drveća. Udruženje šu-
Diaci J. (ur.), Nature – Based Forestry in Central marskih inženjera i tehničara Federacije Bosne i
Europe. Alternatives to Industrial Forestry and Hercegovine, Sarajevo, str. 1–222.


Strict Preservation. Department of Forestry and R au š , Đ, S. Ma ti ć, 1994: Istraživanje vegetacijskih


Renewable Forest Resources-Biotechnical Fai
uzgojnih problema obične breze (Betula pen


culty, 19–26. Ljubljana . dula Roth.) na području Požege i Slatine, Glas.
Matić, S., 2007: Zahvati njege obnove kao način šum.pokuse 30, Šumarski fakultet, Zagreb, str.


i
ii ob
pridobivanja drva za energiju i povećanja kvali337–
360.


iju i
tete šuma u Hrvatskoj. U: S. Matić (ur.), PoljoS
e l e t ko v i ć , Z., (2001). Klima i hidrološke prilike u
privreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljidinarskim
jelovim šumama u Hrvatskoj. U B.
vih izvora energije. Zbornik radova znanstvenog Prpić (ur). Obična jela u Hrvatskoj. Akademija
skupa. HAZU – Znanstveno vijeće za poljoprivšumarskih
znanosti. Zagreb. str. 133–142.
redu i šumarstvo. Zagreb, str. 17–40.


Starčević, T., 1984: Provođenje Zakona o šumama
Milković , I. 2006: Šumskogospodarsko područje za šume na kojima postoji pravo vlasništva. ŠuRepublike
Hrvatske. Šumsko-gospodarska osmarski
list 9–10. Zagreb. str. 447–449.
nova. Uređajni zapisnik. Hrvatske šume d.o.o.


Starčević, T., 1992: Neka iskustva u gospodarenju


str. 1–591. Zagreb.


privatnim šumama. Šumarski list 6–8. Zagreb.
Pernar, N., 2001: Tla jelovih šuma u Hrvatskoj. U B. str. 331–336.
Prpić (ur). Obična jela u Hrvatskoj. Akademija


Š a f ar, J., 1968: Prilozi rješavanju problema o održa


šumarskih znanosti. Zagreb. str.107–121.


vanju i pomlađivanju jela na području GorskogVukelić, J., D. Baričević (2003): Šumske zajedkotara
Šumarski list 92 (11–12): str. 439–451.
nice obične jele u Hrvatskoj. U S. Matić (ur).
Obična bukva u Hrvatskoj. Akademija šumarski
znanosti. Zagreb. str. 87–1008.


SUMMARY: Privately owned forests in Croatia cover an area of 581,770
ha, which is 22 % of the total area of forests and forestland in the Republic of
Croatia. The total growing stock in private forests in Croatia amounts to 78
30
30301
11 00
00000
00 m
mm3
33,
,, o
oor
rr 20 % of the overall growing stock of the entire forest managemen
menment
tt area
areaarea.
.. Th
ThThe
ee average growing stock is 163 m3/ha and the increment is 4.4
m3/ha or 2.7 %.


Privately owned forests in the area managed by Delnice Forest Administration
extend over 22,380 ha. These forests are presently classified into uneven-
aged forests, which is not conducive to their future management. Bearing
in mind their condition regarding the silvicultural form, biological properties
and ecological requirements of the tree species participating in their formation,
the management of these forests should follow the methods applied to forests
of high silvicultural form or seed forests, which are regular and selection
forests, and to coppices. Forests of high silvicultural form are regular or
even-aged seed forests covering an area of 13,264 ha, while selection seed forests
cover an area o
oof
ff 6,085 ha. Regular coppice forests are found over an
area of 3,031 ha.


Placing these different forest forms into a uniform uneven-aged class prevents,
among other things, the application of those necessary silvicultural
operations which are aimed at attaining better stability, productivity and sustainability,
or sustainable development.


Based on the above structural indicators, especially the growing stock and
increment of these forests, we may conclude that the current condition of private
forests in this area is equally bad and worrying as that of other private
forests in Croatia.