DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
UDK 630* 442 (001)


INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM IMELOM NA PODRUČJU
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB I KOPRIVNICA


INTENSITY OF INFECTION WITH YELLOW MISTLETOE AND WHITE-BERRIED
MISTLETOE ON THE AREA OF THE FOREST ADMINISTRATIONS
ZAGREB AND KOPRIVNICA


Marilena IDŽOJTIĆ1, Milan GLAVAŠ1, Marko ZEBEC1, Renata PERNAR1,
Željka KUŠAN2, Đurđica LIST3, Mirjana GRAHOVAC-TREMSKI3


SAŽETAK. Istraživanje je provedeno na području kojim gospodare Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb. Intenzitet zaraze žutom imelom (Loranthus europaeus
Jacq.) istražen je za: 1. hrast kitnjak na području šest šumarija UŠP Zagreb i
dvije šumarije UŠP Koprivnica; 2. hrast lužnjak na području sedam šumarija
UŠP Zagreb i dvije šumarije UŠP Koprivnica. Za iste UŠP istražen je intenzitet
zaraze bjelogoričnom bijelom imelom (Viscum album L. ssp. album) poljskog
jasena, običnog bagrema, gorskog javora i crne johe.


Prikazana je prostorna raspodjela intenziteta zaraze kitnjaka i lužnjaka
žutom imelom za tri gospodarske jedinice UŠP Zagreb. Iz gospodarskih osnova
izrađena je baza podataka stanišnih i sastojinskih parametara. Podaci su
analizirani kako bi se utvrdilo postoji li međuovisnost navedenih parametara


a
i intenziteta zaraze žutom imelom kitnjaka i lužnjaka


ka.
K l j u č n e r i j e č i : žuta imela, bijela imela, lužnjak, kitnjak, poljski jasen,
Hrvatske šume d.o.o., intenzitet zaraze


1. UVOD – Introduction
U Hrvatskoj su do sada provedena opsežna istraži-cerris L., Q. frainetto Ten., Q. pubescens Willd., Q. ruvanja
žute (Loranthus europaeus Jacq.) i bijele imele bra L. i Castanea sativa Mill. (I džo j t i ć i dr. 2005a,
(Viscum album L.) na području kojim gospodare Hrvat2006b,
2006c, 2007a, 2007b, 2007c). Na području istih
ske šume d.o.o. Zagreb. Te dvije vrste imela su poluna-UŠP provedena su i istraživanja intenziteta zaraze bjemetnice
koje dolaze na različitim domaćinima (Barlogoričnom
bijelom imelom (V. album ssp. album) za
n e y i dr. 1998, Heg i 1981), a rasprostranjene su u vrste Fraxinus angustifolia Vahl, F. pennsylvanica
kontinentalnom dijelu naše zemlje (I d žo jt i ć 2003, Marshall, Robinia pseudoacacia L., Populus alba L., P.
I d ž o j ti ć i K o g e l n i k 2003, I džo j t i ć i dr. 2006a, nigra L., P. tremula L., P. ×canadensis Moench, Salix
Zeb e c i I d ž o jt i ć 2006). Istraživanje intenziteta zaalba
L., Prunus avium (L.) L., Pyrus pyraster Burgsd.,
raze žute imele do sada je u Hrvatskoj provedeno na Juglans nigra L., Tilia cordata Mill., Acer campestre
području Uprava šuma podružnica (UŠP) Bjelovar, L., Carpinus betulus L. i Quercus petraea. Intenzitet
Našice, Nova Gradiška, Osijek, Požega i Vinkovci za zaraze obične jele (Abies alba Mill.) jelinom imelom
vrste Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl., Q. ( V. album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) istražen je na


području UŠP Delnice, Gospić, Senj, Ogulin, KarloIzv.
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić; prof. dr. sc. Milan Glavaš; vac, Zagreb, Bjelovar, Koprivnica i Našice te NacionalMarko
Zebec, dipl. ing.; izv. prof. dr. sc. Renata Pernar;


nog parka Plitvička jezera (Id ž o j t ić i dr. 2003, 2005b


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; idzojticŽsumfak.hr
2 Željka Kušan, dipl. ing.; Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, i 2008). Osim prethodno navedenoga, imele su u Hrvat


Uprava šuma podružnica Zagreb skoj istražene i s drugih gledišta (E t ti ng e r 1889,
3 Đurđica List, dipl. ing., Mirjana Grahovac-Tremski, dipl. ing.;


Klepac 1955, Domitrović 2003, Babić 2004,


Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma


podružnica Koprivnica P e r n a r i dr. 2005, 2007).


107
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 6     <-- 6 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
2. PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA – Research Area and Methods
Istraživanje je provedeno na području kojim gospodare
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Zagreb i Koprivnica,
za žutu imelu i bjelogoričnu bijelu imelu. Domaćini
na kojima su te imele praćene bili su: hrast kitnjak
(Quercus petraea), hrast lužnjak (Q. robur), poljski
jasen (Fraxinus angustifolia), gorski javor (Acer
pseudoplatanus) i crna joha (Alnus glutinosa).


Za UŠP Zagreb istraživanje je provedeno na području
deset šumarija: Dugo Selo, Kutina, Lipovljani, Novoselec,
Popovača, Remetinec, Samobor, Velika Gorica,
Zagreb i Zlatar, a za UŠP Koprivnica na području
pet šumarija: Ivanec, Kloštar Podravski, Križevci, Re-
paš i Sokolovac. Izabrani su odsjeci stariji od 30 godina,
koji su zatim dijagonalno pregledani, u formulare
su upisani podaci o broju zaraženih i nezaraženih stabala,
te o broju grmova imele na zaraženim stablima.
Prebrojavanje je rađeno okularnom metodom (prostim
okom i dalekozorom), a obavili su ga djelatnici navedenih
šumarija tijekom zime 2002/03.


U tablicama 1 i 2 prikazan je broj pregledanih odjela
i broj pregledanih stabala prema šumarijama i gospodarskim
jedinicama za žutu imelu na kitnjaku, od


nosno lužnjaku za područje UŠP Zagreb. Isto to prikazano
je za područje UŠP Koprivnica u tablicama 4 i 5.
Za bijelu imelu podaci o pregledanim odjelima i stablima
prema šumarijama, gospodarskim jedinicama i do-
maćinima prikazani su u tablici 3 (UŠP Zagreb), odnosno
tablici 6 (UŠP Koprivnica).


Kartiranje je napravljeno za UŠP Zagreb na osnovi
digitaliziranih granica gospodarskih jedinica i rezultata
istraživanja. U programu ArcView GIS 3.3 (2002) napravljen
je tematski sloj (karta) u kojemu je na razini
odsjeka prikazana prostorna raspodjela intenziteta zaraze
lužnjaka u jednoj, odnosno kitnjaka u dvije gospodarske
jedinice. Pregledani odsjeci u kojima imela nije
zabilježena prikazani su sivom bojom, dok su nepregledani
odsjeci prikazani bijelom bojom.


Za kitnjak i lužnjak iz gospodarskih osnova izrađena
je baza podataka stanišnih i sastojinskih parametara
u pregledanim odsjecima UŠP Zagreb. Baza sadrži podatke
o bonitetu, ekspoziciji, starosti, sklopu i srednjoj
nadmorskoj visini. Podaci su obrađeni u StatSoft, Inc.
(2001), kako bi se utvrdilo postoji li međuovisnost navedenih
parametara i intenziteta zaraze žutom imelom.


3. REZULTATI – Results
Rezultati su prikazani posebno za UŠP Zagreb i
UŠP Koprivnica, a unutar tih uprava šuma podružnica
posebno za žutu i bijelu imelu.


3.1. UŠP Zagreb
3.1.1. Žuta imela na kitnjaku
Na hrastu kitnjaku žuta imela praćena je na području
šest šumarija: Dugo Selo, Novoselec, Popovača, Samobor,
Zagreb i Zlatar. Ukupno je pregledano 11 gospodarskih
jedinica, 98 odjela i 15.168 stabala, od kojih je
na 14,2 % zabilježena imela (tablica 1). Zaraza manja


od 5 % bila je u GJ Popovačka Garjevica, Šumarije
Popovača (2,1 %) i GJ Limbuš Sava, Šumarije Zagreb
(3,3 %), dok je između 5 i 10 % zaraženih stabala bilo u
GJ Zelinske šume, Šumarije Dugo Selo (5,2 %) i u GJ
Popovačke prigorske šume, Šumarije Popovača (6,5 %).
Zaraza veća od 10 % utvrđena je u GJ Javorac, Šumarije
Samobor (13,8 %), GJ Marča, Šumarije Novoselec
(16,0 %), kao i u GJ Markuševačka gora, Šumarije
Zagreb (19,8 %), dok je zaraza veća od 20 % zabilježena
na području GJ Tepec-Palačnik-Stražnik, Šumarije


Tablica 1. UŠP Zagreb, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak
zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.


Table 1 Forest Administration Zagreb, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments,


pe
number of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


to f


Šumarija
Forest Office


Dugo Selo


Novoselec
Popovača


Samobor


Zagreb
Zlatar


I,


Gospodarska jedinica
Management Unit


Zelinske šume
Veliki Jantak


Marča


Popovačke prigorske šume


Popovačka Garjevica
Javorac
Tepec-Palačnik-Stražnik


Sljeme-Medvedgradske šume
Markuševačka gora
Limbuš Sava
Zlatarske prigorske šume


Broj pregledanih odjela
Number of Examined
Compartments


3
1
5
11
20
2
3
9
28
6
4
88


Broj pregledanih stabala
Number of Examined Trees


382
75
294


2.731


2.267
29
37
1.041


5.317
329
155
15.168


Zaraženih stabala
Infected Trees %


5,2
22,67
16,0
6,5
2,1
13,8
21,6
22,5
29,2
3,3
23,9
14,2
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 7     <-- 7 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pemar, Z. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 107-114
Samobor (21,6 %), GJ Sljeme-Medvedgradske šume. Na slikama 112 prikazanje intenzitet zaraze i prosŠumarije
Zagreb (22,5 %), GJ Veliki Jantak, Šumarije torni raspored pregledanih odsjeka kitnjaka za GJ MarNovoselec
(22,7 %) i GJ Zlatarske prigorske šume. kuševačka gora i GJ Sljeme-Medvedgradske šume. ŠuŠumarije
Zlatar (23,9 %). Na zaraženim stablima promarije
Zagreb, u kojima je zabilježena značajna zaraza
sječno su bile dvije imele, a najveći broj imela na jedžutom
imelom.
nom stablu bio je 18 u odjelu 21, GJ Markuševačka
gora. Šumarije Zagreb.


Slika 2. UŠP Zagreb: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka kitnjaka za GJ Sljeme-Medvedgradske
šume, Šumarija Zagreb.


Figure 2 Forest Administration Zagreb: intensity of infection and
the spatial arrangement of examined subcompartments of
sessile oak in the Management Unit Sljeme-Medvedgradske
šume, Forest Office Zagreb.


3.1.2. Žuta imela na lužnjaku
Slika 1. UŠP Zagreb: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregleNa
hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na podrudanih
odsjeka kitnjaka za GJ Markuševačka gora, Šumačju
sedam šumarija: Dugo Selo, Kutina, Novoselec, Porija
Zagreb.


povača, Remetinec, Velika Gorica i Zagreb. Istraživanje


Figure 1 Forest Administration Zagreb: intensity of infection and


je provedeno za 10 gospodarskih jedinica i 103 odjela,


the spatial arrangement of examined subcompartments of


na uzorku od 7.713 stabala. Od ukupnog broja pregleda


sessile oak in the Management Unit Markuševačka gora,
Forest Office Zagreb. nih stabala 9,2 % bilo je zaraženo imelom (tablica 2).


Tablica 2. UŠP Zagreb, Loranthus europaeus na Quercus robur. broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak
zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 2 Forest Administration Zagreb, Loranthus europaeus on Quercus robur.´ number of examined compartments,
number of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Šumarija
Forest Office
Gospodarska jedinica
Management Unit
Broj pregledanih odjela
Number of Examined
Compartments
Broj pregledanih stabala
Number of Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected Trees %
Dugo Selo Duboki Jarak
Cmovščak
1
10
178
486
10,7
5,4
Kutina
Novoselec
Rutinske nizinske šume
Žutica
Veliki Jantak
4
14
7
139
1.155
550
5,0
3,3
8,4
Popovača Popovačke nizinske šume 13 669 9,6
Remetinec
Velika Gorica
Obreški lug
Stupnički lug
Turopoljski lug
12
23
15
523
2.792
1.008
16,83
11,50
7,74
Zagreb Limbuš Sava 4 213 7,51
Z 103 7.713 9,1
109
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pemar, Z. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE
Do 10 % zaraženih, od pregledanih stabala, bilo je u
GJ Žutica (3,3 %) i GJ Veliki Jantak (8,4 %) Šumarije
Novoselec, zatim u GJ Kutinske nizinske šume. Šumarije
Kutina (5,0 %), slijede GJ Cmovšćak, Šumarije
Dugo Selo (5,4 %), GJ Limbuš Sava, Šumarije Zagreb
(7,5 %), GJ Turopoljski lug. Šumarije Velika Gorica
(7,7 %) i GJ Popovačke nizinske šume. Šumarije Popovača
(9,6 %). Između 10 i 20 % zaraženih od pregledanih
stabala bilo je u GJ Duboki Jarak, Šumarije Dugo
Selo (10,7 %), GJ Stupnički lug (11,5 %) i GJ Obreški
lug (16,8 %), Šumarije Remetinec. Prosječni broj imela
na stablu bio je 2, dok je najveći broj bio 12 (odjel 31 d,
GJ Kutinske nizinske šume. Šumarija Kutina).


Na slici 3 prikazan je intenzitet zaraze i prostorni
raspored pregledanih odsjeka lužnjaka za GJ Stupnički
lug. Šumarije Remetinec, za koju je na uzorku od 2.792
stabla zaraza bila 11,5 %.


Slika 3. USP Zagreb: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih
odsjeka lužnjaka za GJ Stupnički lug, Šumarija Remetinec.


Figure 3 Forest Administration Zagreb: intensity of infection and


the spatial arrangement of examined subcompartments of


pedunculate oak in the Management Unit Stupnički lug,


Forest Office Remetinec.


Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 107-114


3.1.3. Bijela imela zabilježena bijela imela, a na području Šumarije KutiNa
području UŠP Zagreb, zaraza bijelom imelom na, na uzorku od 812 stabala, 7,3 % bilo je zaraženo bipraćena
je za sljedeće vrste potencijalnih domaćina: jelom imelom. Zaraza stabala gorskog javora i crne jopoljski
jasen, gorski javor i crna joha (tablica 3). he praćena je na području GJ Markuševačka gora, te je


za gorski javor iznosila 3,5 %, a za crnu johu 29,7 %,


Na području šumarije Lipovljani pregledana su


ali na razmjerno malom uzorku.


3.072 stabla poljskog jasena, od kojih je na 2,5 %
Tablica 3. UŠP Zagreb, Viscum album: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak zaraženih stabala, prema
šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 3 Forest Administration Zagreb, Viscum album.- number of examined compartments, number of examined trees and


percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Domaćin


Host


Fraxinus
angustifolia


Acer
pseudoplatanus
Alnus glutinosa


Šumarija


Forest Office


Kutina
Lipovljani


Zagreb


Gospodarska jedinica


Management Unit


Kutinske nizinske
šume
Josip Kozarac


Markuševačka
gora


3.1.4. Analiza stanišnih i sastojinskih parametara
3.1.4.1. Hrast kitnjak
Istraženi odsjeci nalazili su se na različitim ekspozicijama,
koje su za analizu bile podijeljene u četiri grupe:
1. N, NE, NW; 2. S, SE, SW; 3. E; 4. W. Na svim tim
ekspozicijama bilo je odsjeka zaraženih od 0 do 80 % i
nije postojala pravilnost koja bi ukazivala na međuovisnost
ekspozicije i zaraze imelom. Nadmorska visina od


Broj pregledanih
odjela


Number of
Examined
Compartments


16


32


1


1


Broj pregledanih
stabala


Number of
Examined Trees


812
3.072
57
37


Zaraženih stabala


Infected


Trees %


7,3
2,5
3,5
29,8


sjeka bila je od 130 do 750 m. Odsjeci zaraženi više od
40 % bili su na n.v. između 350 i 700 m. Nije uočena
korelacija između nadmorske visine i zaraze imelom.
Bonitet istraženih odsjeka kitnjaka bio je od I do IV/V
Odsjeci boniteta I i I/II bili su zaraženi 0-22 %, boniteta
I/II-III 0-60 %, dok su odsjeci slabijega boniteta bili
zaraženi od 0 do 80 %. Korelacija, međutim nije signifikantna.
Starost analiziranih odsjeka bila je od 30 do
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
140 godina. Svi odsjeci stari do 60 godina bili su zara-ve zaraze imelom, ali međuovisnost nije signifikantaženi
0–40 %, a na starijim je odsjecima imela zabilje-na. Sklop je u analiziranim odsjecima bio u rasponu od
žena na 0–80 % pregledanih stabala. S povećanjem stapotpunog
do prekinutog, međutim nije utvrđena korerosti
postoji trend povećanja intenziteta zaraze imelom, lacija zaraze imelom i toga parametra.
ali međuovisnost nije signifikantna. Odsjeci uključeni u 3.2. UŠP Koprivnica
istraživanje imali su potpuni, nepotpuni ili prekinuti 3.2.1. Žuta imela na kitnjaku
sklop, no nije utvrđena međuovisnost ovoga čimbenika i


Na hrastu kitnjaku žuta imela praćena je na po


zaraze imelom.


dručju dvije šumarije (Križevci i Sokolovac), 4 gospo


3.1.4.2. Hrast lužnjak darske jedinice i 9 odjela, na uzorku od 460 stabala. Od
Većina istraženih odsjeka lužnjaka nalazi se na ravukupnog
broja pregledanih stabala 7,8 % bilo je zanom
terenu. Analizirani odsjeci nalaze se na nadmorraženo
imelom.
skoj visini 95–140 m. Obzirom na razmjerno male razIntenzitet
zaraze imelom različit je za pojedine goslike
u nadmorskoj visini, nema značajne međuovisno-podarske jedinice unutar navedenih šumarija (tablica 4),


sti toga parametra i intenziteta zaraze lužnjaka žutom a u svima je iznosio manje od 10 %. Od tri pregledane
imelom. Bonitet odsjeka bio je od I do III. Nije utvrđe-gospodarske jedine Šumarije Križevci najveća ja zaraza
na korelacija između boniteta i zaraze imelom. Starost bila u GJ Kalnik-Kolačka (9,7 %), a nešto manja u GJ
analiziranih odsjeka bila je između 30 i 160 godina, a Križevačke prigorske šume (7,0 %) i u GJ Jazmak-Kos70
% odsjeka staro je između 60 i 140 godina. Zaraza turač-Buk-Drobna (3,5 %,). U GJ Polum-Medenjak, Šuiznad
20 % zabilježena je samo za odsjeke starije od marije Sokolovac zaraženo je bilo 6,5 % pregledanih
110 godina, međutim sve do starosti od 120 godina ima stabala kitnjaka. Na zaraženim stablima prosječno su
i odsjeka u kojima imela nije prisutna, odnosno s pove-bile 3 imele, a najveći broj imela na jednom stablu bio je
ćanjem starosti odsjeka postoji trend povećanja njiho-11 (odjel 80, GJ Kalnik-Kolačka, Šumarije Križevci).


Tablica 4. UŠP Koprivnica, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 4 Forest Administration Koprivnica, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments,
number of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Broj pregledanih odjela


Šumarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih stabala Zaraženih stabala


Number of Examined


Forest Office Management Unit Number of Examined Trees Infected Trees %


Compartments


Jazmak-Kosturač


1 29 3,5


Buk-Drobna


Križevci


Križevačke prigorske šume 3 200 7,0
Kalnik-Kolačka 3 185 9,7
Sokolovac Polum-Medenj ak 2 46 6,5
I, 9 460 7,8


3.2.2. Žuta imela na lužnjaku Najmanja zaraza, 2,1 % zabilježena je u GJ Repaš-
Na hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na po-G. Greda, Šumarije Repaš. U obje pregledne gospodardručju
dvije šumarije (Križevci i Repaš), 3 gospodarske
jedinice Šumarije Križevci zaraza lužnjaka bila je
ske jedinice i 21 odjela, na uzorku od 1.817 stabala. Od iznad 20 % (GJ Jazmak-Kosturač-Buk-Drobna 22,1 %,
ukupnog broja pregledanih stabala 11, 9 % bilo je za-GJ Križevačke prigorske šume 22,3 %). Na zaraženim
raženo imelom (tablica 5). stablima prosječno su bile 4 imele, a najveći broj imela


Tablica 5. UŠP Koprivnica, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 5 Forest Administration Koprivnica, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments,
number of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Broj pregledanih odjela


Šumarija Gospodarska jedinica Broj pregledanih stabala Zaraženih stabala


Number of Examined


Forest Office Management Unit Number of Examined Trees Infected Trees %


Compartments


Jazmak-Kosturač


9 678 22,1


Križevci Buk-Drobna
Križevačke prigorske šume 4 206 22,3
Repaš Repaš-G. Greda 8 933 2,1
I, 21 1.817 11,9
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
na jednom stablu bio je 20 (odjel 32, GJ Jazmak-Kos-stablu, te 30,8 % na području GJ Polum-Medenjak, Šuturač-
Buk-Drobna, Šumarija Križevci). marije Sokolovac i prosječno 5 imela na zaraženim sta


3.2.3. Bijela imela blima, ali na uzorku od samo 26 stabala. U GJ Svibovica,
Šumarije Kloštar Podravski 34,0 % od 97 pregledaNa
području UŠP Koprivnica, zaraza bijelom ime


nih stabala poljskog jasena bilo zaraženo imelom, s pro


lom praćena je za obični bagrem i poljski jasen (tablica


sječno 15 imela na zaraženim stablima, a najveći broj


6). Zaraza bagrema bila je 3,7 % na području GJ Križe


imela na jednom stablu bio je 24.


vačke prigorske šume, Šumarije Križevci, na uzorku
od 191 stabla i jednom imelom na svakom zaraženom


Tablica 6. UŠP Koprivnica, Viscum album: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak zaraženih stabala,
prema šumarijama i gospodarskim jedinicama.
Table 6 Forest Administration Koprivnica, Viscum album: number of examined compartments, number of examined trees
and percent of infected trees, according to forest offices and management units.


Domaćin Šumarija Gospodarska jedinica
Host Forest Office Management Unit


Fraxinus Kloštar


Svibovica


angustifolia Podravski
Križevačke


Robinia K„.evc,


prigorske šume


pseudoacacia


Sokolovac Polum-Medenj ak


4. RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Usporedbom podataka intenziteta zaraze, vidimo da
je lužnjak nešto zaraženiji na području UŠP Koprivnica
(11,9 %) nego UŠP Zagreb (9,2 %), dok je za kitnjak
obrnuto, odnosno zaraženih je od pregledanih stabala
na području UŠP Zagreb 14,2 %, a na području UŠP
Koprivnica 7,8 %. Stanje zaraženosti žutom imelom za
dvije istražene UŠP možemo usporediti i s rezultatima
prethodnih istraživanja u drugim podružnicama (Idžojtić
i dr. 2005a, 2006b, 2006c, 2007c). Za hrast lužnjak
veća zaraza nego u UŠP Koprivnica zabilježena je samo
u UŠP Požega (13,7 %). Slična zaraza kao za Zagreb
i Koprivnicu bila je u UŠP Nova Gradiška (10,5
%) i Osijek (10,1 %), dok je manji intenzitet zaraze bio
u UŠP Vinkovci (7,6 %), Bjelovar (7,1 %) i Našice (1,7
%), u kojoj je do sada zabilježena najmanja zaraza
lužnjaka žutom imelom u Hrvatskoj. Intenzitet zaraze
ee
hrasta kitnjaka bio je veći nego u UŠP Zagreb samo u
UŠP Našice (17,8 % zaraženih od pregledanih stabala),
dok je slična zaraza bila u UŠP Požega (13,3 %). U ostalim,
do sada istraženim podružnicama, zaraza kitnjaka
bila je manja nego u UŠP Koprivnica (Osijek 7 %,
Nova Gradiška 4,6 % i Bjelovar 3 %, što je do sada najmanja
zaraza kitnjaka žutom imelom u Hrvatskoj).
Prema prethodno navedenim istraživanjima, prosječno
je na zaraženim stablima lužnjaka i kitnjaka bilo dva
grma žute imele. Isto toliko grmova prosječno je zabilježeno
na lužnjaku i kitnjaku na području UŠP Zagreb,
dok je u UŠP Koprivnica taj broj nešto veći (četiri grma
imele na lužnjaku i tri grma na kitnjaku).


Na poljskom jasenu bijela imela prisutna je na 3,5 %
pregledanih stabala u UŠP Zagreb (zajedno za Šumarije


Broj pregledanih
odjela
Number of
Examined
Compartments
Broj pregledanih
stabala
Number of
Examined Trees
Zaraženih stabala
Infected
Trees %
2 97 34,0
3 191 3,7
1 26 30,8


Discussion and Conclusion
Lipovljani i Kutina). Prosječno su na zaraženim stablima
bila 3 grma imele, a najviše je zabilježeno 47 grmova.
Veća zaraza zabilježena je u prethodnim istraživanjima
(Idžojtić i dr. 2006b, 2007c) samo za UŠP Nova
Gradiška (7,3 %, Šumarije Jasenovac, Novska i Stara
Gradiška), gdje je na jednom stablu zabilježeno 60 grmova
imele, što je i najveći zabilježeni broj za tu vrstu
do sada u Hrvatskoj. Manja zaraza bila je u šest šumarija
UŠP Vinkovci (Cerna, Gunja, Ilok, Otok, Vinkovci i
Vrbanja), gdje je iznosila 2,7 %, dok u Šumariji Slatina,
UŠP Našice nije zabilježena.


U prethodnim je istraživanjima također praćena
međuovisnost intenziteta zaraze kitnjaka i lužnjaka
žutom imelom i stanišnih i sastojinskih parametara. Utvrđena
je pozitivna korelacija između starosti i zaraze
žutom imelom, ali ista, kao niti u ovim istraživanjima,
nije bila signifikantna. Također je utvrđeno da su sastojine
lošijeg boniteta bile više zaražene nego sastojine
boljeg boniteta, a isto tako da su sastojine sa gustim i
potpunim sklopom bile manje zaražene od onih s nepotpunim
i prekinutim sklopom. Na području istraživanja
u ovome radu te su međuovisnosti bile manje
izražene. Istraženi sastojinski i stanišni parametri
zajedno s nizom drugih čimbenika vezanih uz ekologiju
i biologiju žute imele, njenih domaćina, kao i ptica
koje su vektori njenog širenja, imaju veći ili manji utjecaj
na rasprostranjenost te imele, odnosno intenzitet
zaraze na pojedinom području i domaćinu. To su
složeni ekološki odnosi za čije je tumačenje potreban


tum
multidisciplinarni pristup, a i


ovo j
jje
ee istraživanje to e
jedan doprinos.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
5. ZAHVALA – Acknowledgement
Na podršci i odobrenju ovoga istraživanja zahvaljujemo
Službi za ekologiju šuma Hrvatskih šuma d.o.o.
Zagreb i rukovoditelju Službe mr. sc. Petru Jurjeviću,
kao i prethodnim voditeljima UŠP Zagreb, Darku Vuletiću,
dipl. ing. i UŠP Koprivnica, Anti Stankoviću, di


pl. ing. Voditelju UŠP Zagreb, mr. sc. Stjepanu Petrešu,
zahvaljujemo na odobrenju korištenja kartografskih
podloga i ustupanju potrebnih podataka iz gospodarskih
osnova. Zahvaljujemo djelatnicima svih šumarija
koji su na terenu bilježili podatake.


7. LITERATURA References
ArcView GIS 2002: Environmental Systems Research
Institute, Inc., version 3.3.


Babić, D. 2004: Stanje kemijskih elemenata u iglicama
obične jele (Abies alba Mill.) zaražene bijelom
imelom (Viscum album ssp. abietis L.) na području
GJ Litorić, Šumarije Vrbovsko. Sveučilište u
Zagrebu, Šumarski fakultet, diplomski rad, 31 pp.


Barney, C. W., F. G. Hawksworth, B. W. Geils
1998: Hosts of Viscum album. Eur. J. For. Path.


28: 187–208.
D om i t ro v i ć , D. 2003: Istraživanje utjecaja bijele
imele (Viscum album ssp. abietis L.) na prirast
stabala obične jele (Abies alba Mill.) u Gorskom
kotaru. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
diplomski rad, 26 pp.
E t t i n g e r, J. 1889: Upliv imele (liepak, Loranthus europeus)
na prirast drva. Šum. list XIII: 169–172.
H e g i, G. 1981: Illustrierte Flora von Mitteleuropa,
Band III, Teil 1. Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg,
504 pp.
Idžojtić, M., R. Pernar, M. Glavaš, M. Zebec,


D. Diminić 2008: The incidence of mistletoe
(Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.)
on silver fir (Abies alba Mill.) in Croatia. Biologia
(Bratislava) 63 (1): 81–85.
Idžojtić, M., M. Zebec, R. Pernar 2007a: Intenzitet
zaraze hrasta kitnjaka (Quercus petraea
/Matt./ Liebl.) žutom imelom (Loranthus europaeus
Jacq.) u Hrvatskoj. 2. hrvatski botanički
kongres, Zagreb, 20.–22. rujna 2007. Knjiga sažetaka,
25–26 pp.


Idžojtić, M., M. Zebec, J. Medak 2007b: The incidence
of yellow mistletoe (Loranthus europaeus
Jacq.) on sweet chestnut (Castanea sativa
Mill.) in northwest Croatia. International Workshop
on Chestnut Management in Mediterranean
Countries: Problems and Prospects. 23–25 October
2007, Bursa, Turkey. Abstract book, 18 p.


Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,


J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak 2007c:
Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica
Našice i Osijek. Šum. list 3–4: 125–135.
I d ž o j t i ć ,
M., M. K o ge ln i k , J. F r a n j i ć , Ž.
Škvorc 2006a: Hosts and distribution of Vis-


cum album L. ssp. album in Croatia and Slovenia.
Plant Biosystems 140 (1): 50–55.


Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,


P. Be u k , I. P rg i ć 2006b: Intenzitet zaraze žu-
tom i bijelom imelom na području Uprava šuma
podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Šum. list
9–10: 399–409.
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,


B. Bradić, D. Husak 2006c: Žuta imela (Loranthus
europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum
album L.) na području Uprave šuma podružnice
Bjelovar. Šum. list 3–4: 101–111.
Id ž oj t i ć , M., R. P e r nar, Z. L i s jak , H. Z d e lar,


M. Ančić 2005a: Domaćini žute imele (Loranthus
europaeus Jacq.) i intenzitet zaraze na području
Uprave šuma podružnice Požega. Šum.
list 1–2: 3–17.
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar,


M. Dasović, N. Pavlus 2005b: Zaraza obične
jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum
album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u
Hrvatskoj. Šum. list 11–12: 559–573.
I dž oj t ić , M. 2003: Domaćini i rasprostranjenost bjelogorične
bijele imele (Viscum album L. ssp. album)
u Hrvatskoj. Šum. list 9–10: 439–447.


Idž ojt i ć , M., M. K o ge ln i k 2003: Hosts of mistletoes
in Croatia and Slovenia. In: Abstract book of
the International Symposium on Vegetation in SE
Europe, Otočec, Slovenia, May 29–31, 2003, 26 p.


Idžojtić, M., R. Pernar, Ž. Kauzlarić, M. Ab ramović,
D. Janković, M. Pleše 2003: Intenzitet
zaraze obične jele (Abies alba Mill.)
imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./
Abrom.) na području Uprave šuma podružnice
Delnice. Šum. list 11–12: 545–559.


K l ep ac , D. 1955: Utjecaj imele na prirast jelovih šuma.
Šum. list 79: 231–243.


Pernar, R., M. Bajić, M. Ančić, A. Seletkovi
ć, M. I d ž o j t i ć 2007: Detection of mistletoe
in digital colour infrared images of infested fir
trees. Periodicum Biologorum 109 (1): 67–75.


P e r n a r, R., M. B a j i ć , D. Vu l e t i ć, M. I d ž o j t ić ,


M. Ančić, A. Seletković 2005: Aerial high
resolution imaging of the mistletoe for the asses


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, Ž. Kušan, Đ. List, M. Grahovac-Tremski: INTENZITET ZARAZE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 107-114
ment of forest decline in fir stands. International STATSOFT, INC. 2004: STATISTICA (data analysis
Society for Photogrammetry and Remote Sen- software system), version 7. www.statsoft.com.
sing Symposium. In: Heipke C., K. Jacobsen & Zebec, M., M. Idžojtić 2006: Hosts and distribu-


M. Gerke (ed.): High resolution Earth Imaging tion of yellow mistletoe, Loranthus europaeus
for Geospatial Information; Vol. XXXVI, part Jacq. in Croatia. Hladnikia 19: 41–46.
I/W3, Hannover 17. – 20. 05. 2005., Germany.
SUMMARY: The intensity of infection of different hosts with yellow mistletoe
(Loranthus europaeus Jacq.) and white-berried mistletoe (Viscum album


L. ssp. album) was carried out in the area administered by Hrvatske šume
d.o.o. (Croatian Forests Co.Ltd.), in the area of 10 forest offices of the Forest
Administration Zagreb and 5 forest offices of the Forest Administration Koprivnica.
The investigated hosts were: sessile oak (Quercus petraea /Matt./
Liebl.), pedunculate oak (Q. robur L.), narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia
Vahl), common locust (Robinia pseudoacacia L.), sycamore (Acer pseudoplatanus
L.) and black alder (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.). In the selected
subcompartments older than 30 years, through a diagonal survey the number
of infected and non-infected trees, as well as the number of mistletoe plants
on infected trees was registered. The intensity of infection was very different
in the individual compartments, management units and forest offices. The
spatial distribution of the intensity of infection of the sessile and pedunculate
oaks with yellow mistletoe in three management units was shown.
In the area of the Forest Administration Zagreb from the total number of
examined sessile oak trees 14.2 % were infected with yellow mistletoe. On the
average on each of the infected trees there were 2 mistletoe plants, and the largest
number on one tree was 18. The largest infection was noted in the Management
Unit Zlatarske prigorske šume, of the Forest Office Zlatar (23.9 %). In
the area of the Forest Administration Koprivnica 7.8 % of the examined sessile
oak trees were infected with yellow mistletoe. On the infected trees there were
3 mistletoe plants on the average, and the largest number of plants on one
tree was 11. In the Management Unit Kalnik-Kolačka, of the Forest Office
Križevci, there was the largest infestation (9.7 %).


In the area of the Forest Administration Zagreb, yellow mistletoe was observed
on 9.2 % of the examined pedunculate oak trees. On the infected trees there
were 2 mistletoe plants on the average, and the highest number of plants on one
tree was 12. The largest infestation was found in the Management Unit Obreški
lug, of the Forest Office Remetinec, where 16.8 % of the examined trees were
infected. Yellow mistletoe was present on 11.9 % of the examined pedunculate
oak trees in the area of the Forest Administration Koprivnica. On the average 4
mistletoe plants were growing on the infected trees, and the maximum number
of plants counted on one tree was 20. The most infected management unit was
Križevačke prigorske šume, of the Forest office Križevci, 22.3 %.


For the sessile oak a data base of stand and habitat parameters was made
out of the management facts (elevation, site quality, exposure, age and crown
closure). The data were analyzed in order to establish whether there is a correlation
between the mentioned parameters and the intensity of yellow mistletoe
infestation.


Out of the total number of examined narrow-leaved ash trees in the area of
Forest Administration Zagreb (Forest Offices Lipovljani and Kutina), 3.5 %,
were infected with white-berried mistletoe, with an average of 3 mistletoe
plants per infected tree; the largest number of plants per tree was 47.


K e y w o rd s : yellow mistletoe, white-berried mistletoe, pedunculate oak,
sessile oak, narrow-leaved ash, Croatian Forests Co.Ltd., intensity of infection