DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170


UDK 630* 972


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE
TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U BOLONJSKOM PROCESU


UNIVERSITY OF ZAGREB – FACULTY OF FORESTRY AND DEPARTMENT
OF FOREST ENGINEERING IN THE BOLOGNA PROCESS


Ante P. B. KRPAN


SAŽETAK: U radu je prikazan tijek i sadašnji doseg reforme visokoobrazovnog
sustava na Šumarskom fakultetu, Zagreb kao čimbenika uključivanja
Fakulteta u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) i Europski istraživački
prostor (ERA). Prihvaćen je trostupanjski obrazovni sustav te su izrađeni
obrazovni programi za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije
u shemi 3 + 2 + 3 (2) odnosno 180 + 120 + 180 (120) ECTS bodova.
Uspostavljena su tri preddiplomska studija i to Šumarstvo, Urbano šumarstvo,
zaštita prirode i okoliša i Drvna tehnologija, po kojim se programima
obrazuje već treća generacija studenata. Razvijeni su programi diplomskih
studija Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša te programi
Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva. Diplomski studij
Šumarstvo ima dva smjera i to: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem
i Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu.


Razvijen je poboljšani prijedlog doktorskog studija Šumarstvo s tri smjera
(Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje, Tehnike, tehnologije i menadžment u
šumarstvu, Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje i zaštita šuma) te
program doktorskog studija Drvna tehnologija. Specijalistički poslijediplomski
studiji razrađeni su u deset programa.


Ključne riječi: Šumarski fakultet, Zagreb, reforma visokoobrazovnoga
sustava


1. UVOD – Introduction
Reforma visokoškolskog obrazovnog sustava poBolonji
19. lipnja 1999. Hrvatska je prihvatila i potpitaknuta
je na ministarskoj konferenciji u Bolonji 1999. sala dokument 2001. na ministarskoj konferenciji u
tzv. Bolonjskom deklaracijom i razrađivana na kasniPragu.
Time se je Hrvatska opredijelila za europski vijim
konferencijama ministara Europske unije, koje se sokoškolski obrazovni sustav prediplomskog i diplomodržavaju
svake dvije godine. Bolonjska deklaracija je skog studija, a prihvaćanjem preporuka Berlinske mitemeljni
dokument za reformu visokoobrazovnog susnistarske
konferencije iz 2003. o doktorskom studiju
tava u Europskom prostoru visokog obrazovanja zaokružen je trostupanjski ciklus visokog obrazovanja
(EHEA). Potpisan je od strane ministara obrazovanj – preddiplomski, diplomski i doktorski. Visokoškolski


anja


29 europskih zemalja na ministarskoj konferencij se obrazovni sustav reformira u cilju svrsishodnijeg


iji u


obrazovanja i bržeg uključivanja kompetentnih i vješ-


Dr. sc. Ante P. B. Krpan, redoviti profesor u trajnom zvanju. tih mladih stručnjaka u privredne tokove i stvaranje
Šumarski fakultet Zagreb (do 31. rujna 2007.), Zavod za šumarske vlastite karijere. Pri tome se u prvi plan stavljaju kritetehnike
i tehnologije, Svetošimunska 25, HR-10 000 Zagreb.


riji izvrsnosti, kompetentnosti i mobilnosti.


e-mail: krpanŽsumfak.hr
Šumarski institut Jastrebarsko (od 1. siječnja 2008.). Okvir razvitka visokoobrazovnih i istraživačkih
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Pročelnik odjela za iskori


procesa na europskim prostorima, dat je u većem broju


štavanje šuma, Cvijetno naselje 41, HR-10 450 Jastrebarsko.


Tel. ++ 385 1 6273 000, Fax ++ 385 1 6273 035 političkih i strukovnih odluka i dokumenata Europske
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 56     <-- 56 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
unije. Europsko vijeće zasjeda u Lisabonu u ožujku
2000. godine, gdje predsjednici vlada zemalja članica
Europske unije donose strateške ciljeve kojima će se
povećati zaposlenost, osnažiti ekonomske reforme i
društvenu koheziju u sljedećem desetljeću, a koji se temelje
na znanju (“postati najkonkurentnija i najdinamičnija
ekonomija na svijetu temeljena na znanju, sposobna
za samoodrživi ekonomski rast s brojnijim i boljim
radnim mjestima i većom društvenom povezanošću”).
Strategija je razrađivana u brojnim preporukama, priopćenjima
i akcijskim planovima, na temelju kojih su
na najvišoj političkoj razini donesene Ključne smjernice
u više dokumenata: Prema europskom istraživačkom
prostoru, Europska povelja za istraživače, Kodeks o
novačenju znanstvenika, Akcijski plan za mobilnost,
Akcijski plan za znanost i društvo i Akcijski plan 3 %).


Bolonjska reforma visokoobrazovnog sustava u Hrvatskoj
na državnoj je razini određena Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. te
usmjerena podzakonskim aktima i odnosnim dokumentima
Sveučilišta. U reformu doktorskih studija uključuje
se Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski
razvoj R. Hrvatske, koja donosi deset temeljnih
načela za organizaciju doktorskih studija. Nacionalno
vijeće za visoko obrazovanje Republike Hrvatske 14.
srpnja 2006. donosi Načela za uspostavu poslijediplomskih
doktorskih studija koja sadrže Opća načela, Načela
studiranja i Organizacijska i financijska načela.


Šumarski fakultet u Zagrebu najstarija je visokoobrazovna
strukovna institucija jugoistočne Europe,
koja korijene vuče iz Visokog gospodarsko-šumarskog
učilišta osnovanog 1860. u Križevcima i Šumarske akademije
zasnovane 1898. u Zagrebu. Od 1920. do 1960.
djeluje u sklopu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a potom kao samostalni fakultet
u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Do danas je na Fakultetu
diplomiralo 4580 studenata šumarstva i 1647 stude


nata drvne tehnologije. Akademske titule magistra znanosti
i magistra specijalista stekla su 343 studenta, od
kojih 246 u znanstvenom polju šumarstvo, a 97 u znanstvenom
polju drvna tehnologija. Obranjeno je ukupno
190 doktorata i to 139 u znanstvenom polju šumarstvo i
51 u znanstvenom polju drvna tehnologija. Uvidom u
povijesnu dokumentaciju Fakulteta razvidno je da su
sve promjene nastavnih planova usmjerene ka usklađenju
obrazovnog profila i potrebitih znanja u kontekstu
rastućih zahtjeva struke i rastućih stručnih i znanstvenih
spoznaja. Neposredno prije Bolonje (2000), na Fakultetu
je provedena reforma uvođenjem modulnog sustava
obrazovanja, nastala kao odgovor na zahtjeve za diferenciranim
znanjima unutar struke. U najnoviju reformu
obrazovnoga sustava bili su uključeni svi nastavnici Šumarskoga
fakulteta putem rasprava i prijedloga na razini
Zavoda. Povjerenstva su se pri izradbi prijedloga studija
oslanjala na prethodno spomenute platforme te vlastita i
druga iskustva, poglavito iskustva šumarskih fakulteta
iz Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije
i drugih zemalja članica EU, u cilju dosizanja
kompatibilnosti, kao nužne pretpostavke slobodnog kretanja
subjekata u obrazovnom sustavu Europe.


Posebnu vrijednost daje činjenica da su u reformu
studija putem većeg broja radionica, osim stručnjaka sa
Šumarskog fakulteta, uključeni stručnjaci Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva R. Hrvatske,
članovi Akademije šumarskih znanosti i znanstvenici
Šumarskog instituta Jastrebarsko. Šumarska
operativa uključila se putem Hrvatskog šumarskog
društva te menadžmenta i stručnih službi Trgovačkog
društva Hrvatske šume d. o. o. Zagreb. Visokoškolski


obrazovni sustav na Šumarskom fakultetu Sveučilišta


ob
reb


u Zagrebu
uu reformira
reformirareformiran
nn j
jje
ee n
nna
aa nači
načinačin
nn d
dda
aa s
ssu usustavljena tri
ovn


obrazovna
aa stupnj
stupnjstupnja
aa prem
premprema
aa shem
shemshemi
ii 3
33 +
++ 2
22 + 3 (2) odnosno
120 + 180 (120) ECTS bodova.


2. STRUKTURA REFORMIRANOG STUDIJA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU
The reformed study structure at the Faculty of Forestry
Na Šumarskom su se fakultetu do Bolonjske reforme
u četverogodišnjem studiju obrazovala dva profila stručnjaka
u zvanju diplomiranog inženjera: diplomirani inženjer
šumarstva i diplomirani inženjer drvne tehnologije.
U poslijediplomskom sustavu obrazovali su se magistri
znanosti, magistri specijalisti te doktori znanosti.


Bolonjskom reformom su utemeljena tri stupnja visokoškolskog
obrazovanja: preddiplomski, diplomski i
poslijediplomski. Shema je strukture studija prikazana
na slici 1.


2.1. Preddiplomski studiji – Undergraduate study
Iz slike 1 vidljivo je da su na Šumarskom fakultetu
izrađena i od strane Sveučilišta u Zagrebu prihvaćena tri
programa preddiplomskih studija: Šumarstvo, Urbano
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša i Drvna tehnologija.


Obrazovni program preddiplomskih studija traju tri


mi
ii p
godine (6 semestara). P
PPo
oo semestru studenti moraju pri


kupiti 30 ECTS bodova ili 180 ECTS bodova tijekom
cijelog studija. Predmeti su obvezni i izborni, jednosemestarski
s pridodanim vrijednostima ECTS bodova.
Završetkom preddiplomskog studija stječe se stručni
naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea),
stječu se kompetencije za individualni i timski
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 57     <-- 57 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE ... Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 157-170
Slika 1. Struktura visokoobrazovnog sustava na Šumarskom fakultetu, Zagreb


Fig. 1 Structure of the higher educational system at the Faculty of Forestry, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 58     <-- 58 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
rad u privatnom poduzetništvu i stručnim zadaćama u tuje se u slobodi odabira izbornih predmeta na tri razišumarstvu,
urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okoli-ne: iz ostalih preddiplomskih programa na Šumarskom
ša, drvnoj preradbi i obradbi te kompetencije za upis na fakultetu u Zagrebu, iz studija biotehnologije u Hrvatdiplomske
studije. Upis programa i tijek izvođenja proskoj
te studija na ostalim fakultetima i visokim učilištigrama
definiran je Statutom Fakulteta i drugim aktima. ma u zemlji i inozemstvu.
Pokretljivost studenata u preddiplomskom studiju oči


2.2. Diplomski studiji – Graduate study
Na Fakultetu su razvijeni programi diplomskih studija
za obrazovni profil Šumarstvo, Urbano šumarstvo,
zaštita prirode i okoliša te programi za studije Drvnotehnološki
procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.
Diplomski studij Šumarstvo ima dva smjera i to: Uzgajanje
i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem i Tehnike,
tehnologije i manadžment u šumarstvu. Programi
traju dvije godine ili 4 semestra uz sakupljanje 120
ECTS bodova ukupno. Završetkom studija stječe se
akademski naziv magistra inženjera (Mag. ing.) struke
prema završenom programu (primjer: magistar inženjer
šumarstva). Broj izbornih predmeta po semestru je
znatno veći u odnosu na preddiplomski studij i pruža
šire mogućnosti gradnje vlastitoga obrazovnog profila.
Također je povećana mogućnost horizontalne i vertikalne
pokretljivosti studenata prema domaćim i stranim
obrazovnim institucijama.


Studiji kod pristupnika razvijaju kompetencije i
sposobnosti za upravljanje i donošenje samostalnih i
timskih stručnih (poslovnih) odluka, sposobnost uključivanja
u razvojne tokove struke te nastavak obrazovanja
na doktorskim studijima. Završivši diplomski studij
pristupnik je osposobljen za poslove veće složenosti
u šumarstvu, od šumarije i revira kao najnižih
šumarskih strukturnih jedinica do najviših na vertikalnoj
skali, poslovi županijskih i republičkih institucija
pod čijim je ingerencijama šumarstvo, inspekcijske
službe, poslove i zadaće šumarskog poduzetništva, poslove
i zadaće u razvojnim, znanstvenim i obrazovnim
institucijama, poslove prometa šumskim proizvodima
na domaćem i ino tržištu i prometa opreme, zadaće
strukovne publicistike i medija vezanih za struku; poslove
veće složenosti u urbanom šumarstvu i zaštiti
šuma i prirode te preradbi i obradbi drva.


2.3. Poslijediplomski studiji – Postgraduate study
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju
u poslijediplomskom obrazovanju, najprije kroz
izradbu i obranu doktorata, a u kasnijem razdoblju uspostavom
magistarskih znanstvenih i specijalističkih studijskih
programa. Prvi je doktorat na Fakultetu (Poljoprivredno-
šumarski fakultet) obranjen 4. lipnja 1923. godine.
Do tada su doktorati branjeni na inozemnim fakultetima
ili na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
u okviru kojega je od 1898. do 1918. djelovala Šumarska
akademija. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
do sada je ukupno obranjeno 190 doktorata.


Na osamostaljenom Šumarskom fakultetu (od 1960.)
usustavljen je poslijediplomski studij za šumarstvo i
drvnu tehnologiju (za magistra znanosti i magistra specijalista
te doktorski studiji) za više znanstvenih područja.
Prvi je magisterij obranjen 31. 8. 1964., od kada su
šumarskoj struci i znanosti na oba fakultetska smjera
predana ukupno 343 magistara znanosti i magistara specijalizanata,
od kojih na Šumarskom odsjeku njih 246.


Poslijediplomski studijski programi smatraju se sastavnicom
cijeloživotnog obrazovanja, posebno u smi


slu prijenosa novih znanstvenih spoznaja u tijeku visokokvalitetnoga
istraživačkog i profesionalnog usavršavanja
i njihovog pretakanja u praksu.


Prema dosadašnjim iskustvima za poslijediplomske
studije iskazuju interes sljedeći partneri: javni privredni
sektor pri čemu se primarno misli na državno poduzeće
za gospodarenje šuma u državnom vlasništvu (79 % svih
šuma u Hrvatskoj) koje s više od 9500 zaposlenika obavlja
djelatnost u više od 170 regionalno raspoređenih organizacijskih
jedinica; državna administracija (upravne i
inspekcijske službe MPŠVG – Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva i ureda državne
uprave u županijama); privatni sektor predstavljen širokim
rasponom šumarskih poduzetnika koji obavljaju uslužne
djelatnosti u šumarstvu (izvođenje radova, trgovina,
promocija..); interesna udruženja privatnih šumovlasnika;
znanstvenoistraživački sektor i svi ostali kojima
će ovakvo obrazovanje omogućiti povećanje konkurentnosti
i unapređenje poslovanja njihovih tvrtki.


2.3.1. Doktorski studiji – Doctoral study
Iako je o doktorskom studiju bilo govora i na rani- veza između Europskog prostora visokog obrazovanja
jim ministarskim konferencijama (Bolonja 1999., Prag (EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (ERA) te
2001.), ministri iz 33 europske zemlje 2003. godine u nužnost uspostave trećeg ciklusa visokog obrazovanja
Berlinu utvrđuju prioritete za ubrzano stvaranje jačih (doktorskog studija) u okviru Bolonjskog procesa. Pri
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 59     <-- 59 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
tome su kao najvažniji prioriteti istaknuti: interdisciplinarnost,
sustavan pristup osiguranju i unapređenju
kakvoće visokog obrazovanja, pokretljivost studenata i
istraživača te povezivanje u mreže izvrsnosti.


“Doktorski programi su studiji trećeg ciklusa koji
pretpostavljaju izvorno istraživanje za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti (dr. sc.). Doktorski
su programi ključni za razvitak EHEA i ERA te predstavljaju
vezu između ta dva procesa. Glavnu odgovornost
za izobrazbu istraživača na različitim stupnjevima
njihove karijere imaju sveučilišta. Ona moraju odgovoriti
na izazove obrazovanja mladih istraživača, ne
samo za potrebe akademskog tržišta, već i za potrebe
ostalih sektora i tržišta radne snage poput industrije,
poduzetništva, trgovine, javnih ustanova i organizacija,
istraživačkih organizacija itd.”


Rektori europskih sveučilišta donose 2003. u Grazu
deklaraciju o Europi znanja i središnjoj ulozi sveučilišta
u istraživanjima i na istraživanjima temeljenom visokom
obrazovanju uz naglašavanje da kompetitivnost,
konkurentnost i izvrsnost treba balansirati sa socijalnom
kohezijom, odnosno uključivanjem što većeg
broja ljudi u visoko obrazovanje. Dogovorena su temeljna
načela na kojima će europska sveučilišta izgrađivati
istraživačku i inovacijsku strategiju u duhu Europe
znanja.


Europska komisija u lipnju 2003. donosi, a Europsko
vijeće i Europski parlament prihvaćaju Priopćenje


o potrebi razvijanja istraživačke profesije i istraživačkih
karijera. Briga za oblikovanje istraživačke karijere
sastavni je dio doktorskog programa. Priopćenje donosi
osnovne smjernice koje treba ostvariti doktorski program:
povećati zapošljivost istraživača kroz razvijanje
općih kompetencija i vještina koje su potrebne za zapošljavanje;
preuređivanje strukture i organizacije doktorskih
programa i uključivanje u Bolonjski proces;
bolje organizirano osposobljavanje kroz doktorski program;
sustavni razvoj supervizije i mentorstva; potpuno
integriranje studenata doktorskih studija u istraživanje
ali i otvaranje putova za dodatno profiliranje njihove
karijere, ne samo unutar istraživanja; osigurati
financiranje i odgovarajuća socijalna prava za studente
doktorskih studija te organizirani pristup mobilnosti.
Europska udruga sveučilišta (EUA) pokreće 2004.
projekt o doktorskim programima u kojemu sudjeluje
49 europskih sveučilišta iz 22 zemlje, članice EU. Na
konferenciji EUA u Maastrichtu iste godine zacrtani su
okviri institucijske politike u području doktorskog
obrazovanja. Konferencija u Salzburgu 2005. razrađuje
preporuke Doktorskog projekta EUA i zaključke iz
Maastrichta donoseći deset temeljnih načela za organizaciju
doktorskih studija: doktorski studij se treba temeljiti
na stjecanju znanja kroz izvorno istraživanje;
doktorski studij i razvitak istraživačke karijere treba


biti sastavni dio institucijske strategije i politike; bogatu
raznolikost doktorskih programa u Europi treba
očuvati; doktorandi su istraživači u ranoj fazi profesionalne
istraživačke karijere, odnosno profesionalci s
odgovarajućim pravima; supervizija i procjenjivanje
kandidata treba biti transparentno i temeljiti se na
ugovornim odnosima u kojima se jasno definiraju prava
i odgovornosti; doktorski programi trebaju nastojati
ostvariti kritičnu masu ekspertize kroz stvaranje doktorskih
škola ili mreže izvrsnosti; osposobljavanje treba
trajati u pravilu 3–4 godine u punom radnom vremenu;
inovativnu strukturu programa i razvitak općih
kompetencija treba ostvarivati kroz interdisciplinarnost;
povećati mobilnost, ukloniti brojne prepreke i
osigurati odgovarajuće financijske instrumente za njezino
provođenje; osigurati odgovarajuće financiranje i
sustav za osiguranje kvalitete doktorskih programa.


Konferencija održana lipnja 2006. u Beču raspravlja
Povelju i Kodeks razvijajući instrumente za podržavanje
doktorskih kandidata: jasno definirani ciljevi i
projekt doktorskog istraživanja; plan osposobljavanja
i plan supervizije za svakog doktoranda; obvezni dio
programa kroz predmete i module; kolokviji i radionice
vezane za istraživanja; osposobljavanje za opće vještine;
institucionalizirano praćenje i vođenje kroz karijeru;
sudjelovanje u organiziranju znanstvenih događanja
i preuzimanje odgovornosti za dio posla (poster
sekcije); sudjelovanje u tijelima koja donose odluke.


U okviru reforme poslijediplomskih studija na Šumarskom
su fakultetu izrađeni programi poslijediplomskih
doktorskih studija te poslijediplomskih specijalističkih
studija: doktorski studij Šumarstvo (dva smjera)
i doktorski studij Drvna tehnologija te osam programa
specijalističkih studija šumarstva i dva programa specijalističkih
studija drvne tehnologije (slika 1). Za navedene
je programe dobivena privremena dopusnica i po
njima se trenutno provodi treći stupanj visokoškolskog
obrazovanja.


Uvažavajući primjedbe recenzenata i izvjestitelja
za program doktorskog studija Šumarstvo te Načela za
uspostavu poslijediplomskih doktorskih studija Nacionalnog
vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske
od 14. srpnja 2006. te ostalih domaćih i europskih
smjernica, odlučili smo se za suštinsku reviziju prve
verzije programa doktorskog studija, kako bi se što je
moguće više približili europskim zahtjevima i principima
obrazovanja doktoranata. Revizijom je predložen
jedan doktorski studij Šumarstvo s tri smjera i to:Uzgajanje šuma i lovno gospodarenje,

Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu

Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje i zaštita
šuma.
Doktorski studiji traju tri godine. Studenti ostvaruju
ECTS bodove iz tri bodovne skupine. Prve se dvije bo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 60     <-- 60 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
dovne skupine odnose na nastavu, iz kojih doktorant
prikuplja 60 ECTS bodova ili 20 bodova po semestru,
a treća na vannastavne aktivnosti iz kojih je dotorant
dužan prikupiti 120 ECTS bodova. Prvu bodovnu skupinu
čine predmeti obvezni za sve polaznike doktorskog
studija, a drugu bodovnu skupinu čine izborni
predmeti prema smjeru studija.


U prvom semestru ovog studija slušaju se predmeti
obvezni za sve smjerove studija te odabrani izborni
predmeti smjera. U drugom i trećem semestru svi su
predmeti izborni. Student je obvezan sakupiti 20 ECTS
bodova/semestar, odnosno ukupno 60 ECTS bodova iz
nastavne aktivnosti. Nastava se izvodi u obliku predavanja
(do najviše 25 % satnice) te vježbi i seminara.
Težište se pridaje samostalnom radu pristupnika kroz
seminarske radove. U četvrtom, petom i šestom semestru
student je obvezan u izvannastavnoj aktivnosti iz
Treće bodovne skupine sakupiti 40 ECTS bodova/semestar
ili ukupno 120 ECTS bodova. Pristupnik se odmah
po upisu uključuje u znanstvenoistraživački rad
na projektima s dužnošću objave rezultata istraživanja
u vodećim strukovnim i znanstvenim časopisima. Tijekom
četvrtog, petog i šestog semestra pristupnik boravi
u inozemstvu, objavljuje radove, izrađuje i brani disertaciju.
Mentor (supervizor) se izabire nakon prvog semestra.
On kontinuirano vodi i usmjerava pristupnika
za vrijeme cijelog tijeka studija prema unaprijed postavljenom
programu. Pristupniku može biti određen i
drugi mentor za izradbu same disertacije.


Pristupnik je obvezan upisati najmanje 51 % izbornih
predmeta iz programa odnosnog smjera doktorskog studija,
a 49 % može izabrati iz drugih smjerova ili doktorskih
studija domicilnog i drugih fakulteta i sveučilišta s
bilateralnim ugovorom (uz konzultaciju s mentorom).


Navedeni prijedlog programa doktorskog studija nalazi
se u procesu evaluacije na Sveučilištu u Zagrebu.
Visoku kakvoću smjerova doktorskog studija osigurat
će kompetentni mentori i nastavnici, uključivanje pristupnika
u znanstvenoistraživački rad na domaćim i
međunarodnim projektima, odgovarajući prostori i
oprema, maksimalno profiliranje prema vlastitim zahtjevima
odabirom izbornih predmeta, kao i mogućnost
pokretljivosti unutar poslijediplomskih studija domaćih


i stranih obrazovnih institucija. Reformom doktorskog
studija doktorand postaje organska sastavnica obrazovnog
i istraživačkog procesa u cilju ubrzanja stjecanja i
kvalitete vlastitih kompetencija. Inozemne institucije s
kojima Šumarski fakultet u Zagrebu (ili Sveučilište u
Zagreb) imaju potpisane ugovore, pa prema tome i mogućnost
suradnje su: BOKU, Beč, Austrija; Šlesko sveučilište
Katovice, Poljska; Mendelov univerzitet za poljoprivredu
i šumarstvo, Brno; Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani, Slovenija te Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu, BIH.


Stjecanjem akademskog stupnja doktora znanosti
doktoranti stječu kompetencije za samostalni i originalni
znanstvenoistraživački rad, sposobnosti objektivne
i kritičke evaluacije drugih znanstvenih projekata te
daljnjeg znanstvenog i akademskog napredovanja i
razvijanja vlastite karijere. Svrhovitost doktorskog studija
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
ogleda se u potrebama šumarstva R. Hrvatske za doktorima
znanosti, poglavito za održanje i razvoj znanstvenoistraživačkih
i obrazovnih sastavnica u obrazovnoj
i znanstvenoistraživačkoj vertikali (Šumarski fakultet
Zagreb, Šumarski institut Jastrebarsko, veleučilišta
i srednje šumarske škole) te djelovanje u proizvodnim
i razvojnim službama šumarskih poduzeća i
srodnih djelatnosti. Istraživači Šumarskog fakulteta u
Zagrebu i Šumarskog instituta su u zadnjih 35 godina
čvrsto integrirani u tehnološki razvoj šumarstva Hrvatske
(sedam srednjoročnih programa istraživanja), osiguravši
na taj način visokostručnu i znanstvenu osnovu
gospodarenja šumama, kao i integriranje u svjetske
trendove razvoja.


Organizacija studija u punom radnom vremenu
(full-time) predviđa dnevni 8-satni rad studenta na Šumarskom
fakultetu u okviru kojega pohađaju nastavu,
sudjeluju u znanstveno-istraživačkom radu na znanstvenim
projektima te u izvođenju nastave na preddiplomskim
i diplomskim studijima. Organizacija studija s dijelom
radnog vremena (part-time) predviđa pohađanje
nastave u okviru doktorskoga studija, sudjelovanje kao
suradnik-istraživač na znanstvenim projektima Šumarskoga
fakulteta ili srodnih fakulteta i znanstvenih institucija
u zemlji i inozemstvu.


2.3.2. Specijalistički studiji – Specialist study
Specijalistički studiji su namjenjeni daljnjoj izobrazbi
operativnih stručnjaka. Svrhovitost poslijediplomskog
specijalističkog studija ogleda se u potrebama šumarstva
R. Hrvatske za takvim obrazovnim profilom,
poglavito za djelovanje u proizvodnim i razvojnim službama
šumarskih poduzeća i srodnih djelatnosti te u sve
razvijenijem privatnom sektoru. Studij se temelji na
znanstvenim spoznajama, a kod pristupnika razvija temeljne
vještine i sposobnosti riješavanja složenih proiz


vodnih i razvojnih zadaća samostalno i u timskom radu.


Kako se vidi na slici 1, za evaluaciju je ponuđeno
ukupno deset programa specijalističkih studija, od kojih
osam iz područja šumarstva i dva iz drvne tehnologije.
Specijalistički studiji traju dvije godine odnosno četiri
semestara. Tijekom studija pristupnik mora sakupiti
120 ECTS bodova ukupno ili 30 ECTS bodova po semestru
uz tjedno opterećenje od najviše 12 sati (180 sati/
semestar). U prvom semestru slušaju se obvezni
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 61     <-- 61 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
predmeti općeg značenja za studij. U drugom i polovici
trećeg semestra svi su predmeti izborni. Pristupnik je
obvezan upisati 51 % izbornih predmeta iz programa
odnosnog studija, a 49 % izabire iz drugih studija domicilnog
i drugih fakulteta i sveučilišta (uz konzultaciju
s mentorom). Mentor se izabire nakon prvog semestra.
U polovici trećeg i u četvrtom semestru pristupnik
piše i objavljuje radove, izrađuje i brani specijalistički
rad. Pristupnik je tijekom studija uključen u znanstveno-
istraživački rad (projekte).


Studij se uspostavlja na način koji osigurava horizontalnu
i vertikalnu pokretljivost studenata. Horizontalna
se pokretljivost odnosi na studije unutar biotehnologije,
ostale studije na sveučilištima u R. Hrvatskoj te
inozemstvu. Vertikalna se pokretljivost odnosi na prelazak
na doktorske studije. Okončanjem studija pristupnik
stječe kompetencije za samostalno i timsko riješavanje
složenih i vrlo složenih proizvodnih i razvojnih strukovnih
zadaća temeljeno na znanstvenim osnovama.


3. POLOŽAJ ZAVODA ZA ŠUMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE
U BOLONJSKOM PROCESU
The position of the Department of Forest Engineering
in the Bologna Process
Današnji Zavod za šumarske tehnike i tehnologije,
jedan je od šest zavoda Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, slijednik je Zavoda za iskorištavanje
šuma, koji je oblikovan 1995. spajanjem triju srodnih
katedri. Članovi su Zavoda bili aktivni čimbenici Bolonjske
reforme. Svojim su predanim radom doprinjeli
uspješnoj izradbi prijedloga programa prediplomskih,
diplomskih i poslijediplomskih studija na Fakultetu.
Nastavnici Zavoda nositelji su kolegija u svim obra


zovnim programima reformiranog studija. Što je posebno
važno i što ističemo, šumarskom je inžinjerstvu
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu poklonjena velika
pozornost kroz kreiranje posebnih obrazovnih programa,
čiji su nositelji članovi Zavoda. Tako je saživio poseban
obrazovni program diplomskog studija Šumarstvo,
koji nosi naslov Šumarstvo – smjer: tehnike, tehnologije
i menadžment u šumarstvu i koji jeprikazan u


lic 1.


tablici
ii


Tablica 1. Program diplomskoga studija Šumarstvo, smjer: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu.
Table 1 Graduate study of Forestry, programme: Technique, Technology and Management in Forestry.


Predavanja Vježbe Teren


Obvezni predmeti Obvezni izborni predmeti


Lectures Laboratory Field work ECTS


Compulsory courses


Pridobivanje drva II
Logging II
Mehanizacija pridobivanja drva
Mechanisation of Timber Logging
Menadžment i poduzetništvo
u šumarstvu
Management and
Entrepreneurship in ForestryŠumarska politika
i zakonodavstvo
Forestry Policy and Legislation
Izborni predmet 1
Optional course 1
Izborni predmet 2
Optional course 2
Izborni predmet 3
Optional course 3


Ukupno -Total


Otvaranje šuma
Planning of Forest Road Network
Šumski proizvodi
Forest Products
Integrirana zaštita šuma
Integrated Forest Protection


sati -classes dana -days


I. semestar – 1st semester
3 2
3 2


2 2


2


1


1


1


13 6


3 7
3 7
2 6
-4
-2
-2
-2
8 30


II. semestar – 2nd semester
2 2 2 6
2 1 2 4


2 1 2 4


Obligatory optional courses


Uređivanje bujica
Torrent Control
Sociologija organizacije u šumarstvu
Sociology of Organization in Forestry


Osnove tehnologije drva
Physical and Mechanical
Properties of Wood


Humanizacija rada u šumarstvu
Humanisation of Work in Forestry


Trgovina šumskim proizvodima
Forest Product Trade
Ergonomija šumskih strojeva
Ergonomics of Forest Machines
Osnove mehaničke preradbe drva
Mechanical Technologies of Wood
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 62     <-- 62 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
Silvikultura
Silviculture
Diplomski rad
Graduate paper
Izborni predmet 1
Optional course 1
Izborni predmet 2
Optional course 2
Izborni predmet 3
Optional course 3


Ukupno


2
-
1
2
-
-
3
-
-
5
5
2
Šumski požari
Forest Fires
Šumska protupožarna infrastruktura
Forest Fire-Prevention Infrastructure
1 --2
1 --2
Total 11 6 9
III. semestar – 3rd semester
30


Projektiranje šumskih prometnica


2


Design of Forest Roads


Ekonomika šumarske tvrtke


2


Forestry Firm Economics
Marketing u šumarstvu


2


Marketing in Forestry
Digitalna kartografija u šumarstvu


2


Digital Cartography in Forestry


Tehnologije gradnje šumskih
2 4 6 prometnica
Technology of Forest
Road Construction
1 1 5 Vrednovanje šumskih resursa
Evaluation of Forest Resources
1 -3 Šumska biomasa za energiju
Forest Biomass for Energy
1 -3 Planiranje tehnoloških operacija
Planning of Technological Operations


I V. semestar – 4th semester
Okolišno prihvatljive tehnologije
Enviromentaly sound Technologies
Organizacija proizvodnje
2 2 3 4
u šumarstvu
Organization of Production 2 2 3 5
in Forestry
Uređivanje šuma
Forest Regulation and Planning 2 1 2 3
Diplomski rad
Graduate paper
Ukupno Total
-
6
-
5
-
8
18
30


Tablica 2. Doktorski studij Šumarstvo, smjer: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu Prva bodovna skupina –
Metodološki (obvezni) kolegiji (13 ECTS)
Table 2 Doctoral study in Forestry, programme: Techniques, Technologies and Management in Forestry the first point
group – Methodological (compulsory) courses (13 ECTS)


Opterećenje, sati – Load, hours
Predmeti – Courses Ukupno Predavanja Vježbe Seminar ECTS
Total Lectures Laboratory Seminars


Metode i tehnike znanstvenoistraživačkog rada


Methods and Techniques of Scientific-Research Work


Planiranje pokusa i statističko modeliranje


Design of Experiments and Statistical Modelling


Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu


Remote Sensing and GIS in Forestry


U okviru doktorskog studija Šumarstvo u Zavodu je
razvijen program smjera doktorskog studija pod nazivom
Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu.
Program se sastoji od nastavnih (tablice 2 i 3) i izvannastavnih
aktivnosti (tablica 4). Težište se daje izvannastavnim
aktivnostima iz kojih doktorant treba sakupiti
120 od ukupno 180 ECTS bodova.


Na Zavodu su razvijena tri prijedloga programa
specijalističkih studija od kojih su dva prošla evaluaci


20 5 10 5 4
20 5 10 5 4
24 10 10 4 5


ju, a treći je u postupku valorizacije. Odobreni su studijski
programi Šumarske tehnike i tehnologije te Šumske
prometnice. Treći je studijski program Menadžment
i poduzetništvo u šumarstvu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 63     <-- 63 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
Tablica 3. Doktorski studij Šumarstvo, smjer: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu Druga bodovna skupina
Izborni predmeti (47 ECTS)
Table 3 Doctoral study in Forestry, programme: Techniques, Technologies and Management in Forestry the second
point group – Optional courses (47 ECTS)


Opterećenje, sati – Load, hours


Predmeti – Courses
Studij rada i vremena
Work and Time Study
Ukupno
Total
24
Predavanja
Lectures
6
Vježbe
Laboratory
8
Seminar
Seminars
10
ECTS
5
Racionalizacija radova pridobivanja drva
Rationalisation of Wood Harvesting Operations
24 6 6 12 5
Upravljanje šumskim operacijama
Forest Operations Management
Kalkulacije troškova pridobivanja drva
Cost Calculations of Harvesting Operations
24
24
6
6
4
6
14
12
5
5
Vrhunske tehnologije pridobivanja drva
High-tech in Forest Harvesting 24 6 6 12 5
Marketing i trgovina šumskih proizvoda
Marketing and Forest Products Trade 12 2 4 6 3
Trgovačko pravo
Commercial Law
12 4 -8 3
Pridobivanje drva i šumski okoliš
Forest Harvesting and Enviroment
12 4 2 6 3
Optimizacija šumske prometne infrastrukture
Optimisation of Forest Road Infrastructure
Primarno i sekundarno otvaranje šuma
Primary and Secondary Forest Opening
24
24
8
6
6
8
10
10
5
5
Računalno projektiranje šumskih cesta
Computer Forest Road Design 24 8 8 8 5
Tehnike i tehnologije izgradnje šumskih prometnica
Techniques and Technologies of Forest Road Building 24 8 6 10 5
Prominentne značajke drva
Prominent Properties of Wood
12 4 6 2 3
Menadžment u šumarstvu
Management in Forestry
24 8 6 10 5
Korporacijsko upravljanje
Corporation Management
Poslovna etika
Business Ethics
12
12
4
4
-
-
8
8
3
3
Tehnike mjerenja na šumskim strojevima
Measurement Techniques on Forest Machines 24 6 8 10 5
Tehnička i okolišna pogodnost strojeva
Technical and Enviromental Suitability of Forest Machines 24 6 6 12 5
Ergonomija u šumarstvu
Ergonomy in Forestry
U tablicama 5 i 6 daje se prikaz obrazovnih prograstudija
Menadžment i poduzetništvo u šumarstvu je u
ma dvaju spomenutih specijalističkih studija razvijenih tijeku, pa ga, budući da evaluacija još nije dovršena,
u okviru Zavoda. Evaluacija programa specijalističkog ovdje ne iznosimo.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
Tablica 4. Doktorski studij Šumarstvo, smjer: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu – Treća bodovna skupina –
izvannastavne aktivnosti (120 ECTS)


Table 4 Doctoral study in Forestry, programme: Techniques, Technologies and Management in Forestry – the third point


group – Extracurricular activities (120 ECTS)


Znanstvena aktivnost i znanstveni radovi


Scientific Ativity and Scientific Articles
Vođenje znanstvenog projekta (za mlade znanstvenike)
Conducting a scientific project (for young scientists)
Sudjelovanje na domaćem znanstvenom projektu
Participation in a domicile scientific project
Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom projektu
Participation in an international scientific project
Objavljen znanstveni rad u časopisu a1 skupine
Scientific work published in a journal cited in 1st group databases (CC, SCI, ...)
Objavljen znanstveni rad u časopisu a2 skupine
Scientific work published in a journal cited in 2nd group databases (CAB, Agricola, ...)
Prezentacija na međunarodnom znanstvenom skupu (a3 skupina)
Presentation at an international scientific meeting
Poster na međunarodnom znanstvenom skupu
Poster at an international scientific meeting
Izlaganje na domaćem znanstvenom skupu
Presentation at a domicile scientific meeting
Poster na domaćem znanstvenom skupu
Poster at a domicile scientific meeting
Ostali članci (prema ocjeni voditelja studija)
Other articles (evaluated by the study’s organizer)


Broj ECTS bodova
No. of ECTS points


15
5
5


30 (A*), 15 (K*)
20 (A), 10 (K)
15 (A), 5 (K)
10 (A), 4 (K)
8 (A), 3 (K)
6 (A), 2 (K)


0-10


Obrana teme doktorske disertacije
Defending doctoral thesis 10
Patenti, knjige i dijelovi knjiga (prema ocjeni voditelja studija)
Patents, books and parts of books (evaluated by the study’s organizer) 0-15
Nagrade, priznanja i sl. (prema ocjeni voditelja studija)
Awards, certificates and similar (evaluated by the study’s organizer) 0-10
Znanstveno usavršavanje u inozemstvu (do 1 mj.)
Scientific training abroad (up to 1 month) 10
Znanstveno usavršavanje u inozemstvu (od 1 do 3 mj.)
Scientific training abroad (from 1 to 3 months) 20
Znanstveno usavršavanje u inozemstvu (više od 3 mj.)
Scientific training abroad (more than 3 months) 30


* A – prvi autor – first author, K – suautor – co-author
Tablica 5. Program specijalističkoga studija Šumarske tehnike i tehnologije
Table 5 Specialist study programme in Forestry Techniques and Technologies


Opterećenje, sati – Load, hours


Predmeti – Courses


I. semestar – Obvezni predmetiMetode i tehnike znanstvenoistraživačkog rada
s planiranjem pokusa
Methods and Tech. of Scientific-Research Work
with Experiment Planning
Statističke metode i modeli u šumarstvu
Statistical Methods and Models in Forestry
Daljinska istraživanja s GIS-om
Remote Sensing and GIS in Forestry
Studij rada i vremena
Work and Time Study
Tehnike mjerenja na šumskim strojevima
Measurement Techniques on Forest Machines


Ukupno – Total


Ukupno Predavanja Vježbe
Total Lectures Laboratory


– 1st semester – Compulsory courses
30 20 10


30 20 10
40 16 12
40 16 14
40 20 20


180 -


Seminar ECTS
Seminars


-6


-6
12 6
10 6
-6


-30
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE ... Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 157-170
II. semestar – Izborni predmeti – 2nd semester –Optional courses
Šumski drvni proizvodi
Forest Wood Products 18 7 6 5 3
Šumski nedrvni proizvodi
Forest Non-Wood Products 18 7 6 5 3
Sječa i izradba drva
Felling and Processing of Trees 18 10 8 -3
Privlačenje drva po tlu
Ground-based Timber Extraction 36 16 10 10 6
Marketing šumskih proizvoda
Marketing of Forest Products
Žičare i zračni transport drva
Cable Yarding and Aerial Logging
18
36
8
16
5
10
5
10
3
6
Daljinski transport drva
Further Timber Transport 36 20 10 6 6
Tehnička pogodnost šumskih strojeva
Technical Suitability of Forest Machines 36 18 18 -6
Nepravilnosti drva
Abnormalities and Defects of Wood 18 10 8 -3
Ukupno – Total 180 --30


!/2 III. semestar - Izborni predmeti - 1 3rd semester - Optional courses


Vrhunske tehnologije pridobivanja drva


18 10 6 2 3


High-tech in Forest Harvesting
Logistika šumskih operacija


18 10 6 2 3


Logistics in Forest Operations
Kalkulacije troškova šumskih operacija


18 8 10 -3


Cost Calculations of Harvesting Operations
Anizotropnost fizikalnih i mehaničkih značajki drva


18 8 10 -3


Anisotropy of Physical and Mechanical Properties of Wood
Voda u drvetu i drvu


18 8 10 -3


Water in Trees and Wood
Okolišna pogodnost šumskih strojeva


18 10 8 -3


Environmental suitability of Forest Machines
Poduzetništvo i inovacije


18 12 -6 3


Entrepreneurship and Innovation in Forestry
Ergonomija u šumarstvu


18 6 12 -3


Ergonomic in Forestry
Ukupno – Total 90 ---15
´A III. semestar i IV. semes tar - 1 3rda nd 4th semeste r
Pisanje članaka, izrada specijalističkog rada


270 ---45


Writing articles and preparation of thesis
Ukupno – Total 270 ---45
Sveukupno – Overall --120


u 2. i 3. semestru studenti biraju najmanje 51% od navedenih predmeta, a ostatak iz drugih programa.


* In 2nd and 3rd semester students choose a minimum of 51 % of the listed subjects, and the rest from other programmes.
Tablica 6. Program specijalističkoga studija Šumske prometnice
Table 6 Specialist study programme in Forest Roads
Opterećenje, sati – Load, hours
Predmeti – Courses Ukupno Predavanja Vježbe Seminar ECTS
Total Lectures Laboratory Seminars


I. semestar – Obvezni predmeti – 1st semester – Compulsory courses
Metode i tehnike znanstvenoistraživačkog rada
s planiranjem pokusa


30 20 10 -6


Methods and Tech. of Scientific-Research Work
with Experiment Planning
Statističke metode i modeli u šumarstvu


30 20 10 -6


Statistical Methods and Models in Forestry


167
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE ... Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 157-170
Daljinska istraživanja s GIS-om
Remote Sensing and GIS in Forestry 40 16 12 12 6
Studij rada i vremena
Work and Time Study 40 16 14 10 6
Tehnike mjerenja na šumskim strojevima
Measurement Techniques on Forest Machines
Ukupno – Total
40
180
20
-
20
-
-
-
6
30
II. semestar – Izborni predmeti – 2nd semester – Optional courses
Primarno otvaranje šuma
Primary Forest Opening
Sekundarno otvaranje šuma
Secondary Forest Opening
Metodologije izmjere šumskih cesta
Methodologies of Forest Road Measurement
36
36
18
18
18
8
18
18
10
-
-
-
6
6
3
Računalno projektiranje šumskih cesta
Computer Design of Forest Roads 36 14 22 -6
Tehnologije izgradnje šumskih prometnica
Technology of Forest Road Building 36 26 10 -6
Vrhunske tehnologije pridobivanja drva
High-tech in Forest Harvesting 18 10 6 2 3
Osnove poslovanja u šumarstvu
Bases of Forestry Business
Ukupno – Total
18
180
12 6 -
-
3
30
Vi III. semestar - Izborni predmeti -1 3rd semester - Optional courses
Zakonske osnove planiranja, projektiranja
i izgradnje šumskih cesta
Legal Foundations of Planning, Design
and Building Forest Roads
36 30 6 -6
Izrada studije otvaranja šuma
Making a Forest Opening Study
Žičare i zračni transport
Cable Yarding and Aerial Logging
36
18
14
9
22
9
-
-
6
3
Strojevi za izgradnju šumskih prometnica
Machines for Building Forest Roads 36 18 18 -6
Menadžment poduzeća u šumarstvu
Management in Forestry
Ukupno – Total
18
90
10 8
-
-
-
3
15
Vi III. semestar i IV. semestar -1 3rd and 4th semester
Pisanje članaka, izrada specijalističkog rada
Writing papers and preparation of thesis
Ukupno – Total
Sveukupno – Overall
270
270
-
-
--
-
-
-
-
45
45
120


* u 2. i 3. semestru studenti biraju najmanje 51% od navedenih predmeta, a ostatak iz drugih programa.
enih p


nd rd


In 2nd and 3rd semester students choose a minimum of 51 % of the listed subjects, and the rest from other programms.


% of t


4. ZAKLJUČAK - Conclusion
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno je menu sadašnjem i budućem morati stalno brusiti, i pouključen
u provedbu reforme visokoškolskog obrazoboljšavati
te ih na taj način svrsishodnim promjenama
vanja prema Bolonjskim zasadima. Izrađeni su obrapribližavati
zadanim ciljevima reforme, tj. da visokoozovni
programi za preddiplomske, diplomske i poslijebrazovne
institucije brzo, uspješno i kvalitetno obrazudiplomske
(doktorske i specijalističke) studije. Većina ju mlade stručnjake, kompetentne nositelje razvoja
od njih prošla je proces evaluacije te se nalaze u fazi iz-struke i ekonomije na domaćin i europskim prostorima.
vođenja. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da je Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Šumarsvaki
sustav obrazovanja u neprekidnoj tranziciji. Iako skog fakulteta u Zagrebu izborio se za časnu i odgovorsmo
se pri izradbi programa držali načela odgovornosti nu dužnost da na drugom i trećem stupnju obrazovanja
i savjesti, više je nego pouzdano da će se programi svih razvije i nosi posebne obrazovne programe vezane za
stupnjeva obrazovanja na Šumarskom fakultetu u vre-šumarsko inžinjerstvo.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 67     <-- 67 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
Napomena autora


Ovaj je rad prezentiran na međunarodnom simpoziju
“Položaj i perspektiva šumarskog inženjerstva”, Zalesina
– Ravna Gora 14. travnja 2007. te je objavljen u
časopisu Journal of Forest Engineering. Autor je mišljenja
da je s člankom, koji obrazlaže Bolonjsku reformu
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
preko Šumarskog lista nužno upoznati širi stručni publikum,
jer je poznata činjenica da struka nije dovoljno
upoznata s okvirom i razlozima za pokretanje Bolonj


ske reforme i samim dosezima iste na našem Fakultetu.
Ove školske godine preddiplomske studije prema programima
na našem Fakultetu završava prva generacja
studenta po Bolonji. To potvrđuje činjenicu da, unatoč
objektivnim i brojnim teškoćama u provedbi reforme,
ona ipak teče. Pri tome najveća odgovornost leži na
nastavnicima koji provode programe i njihovoj prilagodbi
jasno postavljenim odrednicama Bolonjske reforme.


5. LITERATURA – References
Anon, 2007: Doktorski studij Šumarstvo – smjer: uzgajanje
šuma i lovno gospodarenje; smjer: Tehnike,
tehnologije i menadžment u šumarstvu;
smjer: Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje
i zaštita šuma. Rukopis. Šumarski fakultet
Zagreb, 1–369.


Anon, 2006: Preddiplomski i diplomski studij Šumarstvo.
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
(ur. R. Pernar), 1–155.


Anon, 2006: Preddiplomski i diplomski studij Urbano
šumarstvo, zaštita prirode i okoliša. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet (ur. M. Idžojtić),
1–93.


Anon, 2006: Preddiplomski studij Drvna tehnologija.
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet (ur.
Beljo Lučić), 1–79.


Anon, 2006: Diplomski studij Drvnotehnološki procesi.
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
(ur. Beljo Lučić), 1–57.


Anon, 2006: Diplomski studij Oblikovanje proizvoda
od drva. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
(ur. Beljo Lučić), 1–54.


Anon, 2006: Doktorski studij Drvna tehnologija. Rukopis.
Šumarski fakultet Zagreb, 1–104.


A no n , 2006: Specijalistički studij Šumarske tehnike i
tehnologije. Rukopis. Šumarski fakultet Zagreb.
1–73.


Anon, 2006: Specijalistički studijManagement and
Entrepreneurship in Forestry. Rukopis, Šumarski
fakultet Zagreb, 1–52.


Anon, 2006: Specijalistički studij Šumske prometnice.
Rukopis, Šumarski fakultet Zagreb, 1–50.


An o n , 2006: Specijalistički studij Organizacija proizvodnje.
Rukopis, Šumarski fakultet Zagreb,
1–52.


An o n , 2006: Specijalistički studij Tehnologija drvnih
materijala. Rukopis, Šumarski fakultet Zagreb
(ur. Jambreković), 1–48.


(


Anon, 2006: Doktorski studiji.. Nacionaln
NacionalnNacionalna
aa zzaklada za
znanost, visoko školstvo i tehnologijsk razvoj


ki
ii ra


Republike Hrvatske (ur. P. Lučin), Trg J. J. Stro


ssmayera 4, Zagreb, 1–168.


Anon, 2004: Biomedicina i zdravstvo. Medicinska
naklada, Zagreb, listopad 2004 (ur. Z. Lacković),
1–383.


Anon, 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj
1898–1998. Knjiga treća – Pola stoljeća
drvnotehnološke nastave. Sveučilište u Zagrebu,
Šumarski fakultet 1998 (ur. B. Ljuljka), 1–364.


Anon, 1998: Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj
1898–1998. Knjiga druga – Sto godina sveučilišne
nastave u Hrvatskoj. Sveučilište u Zagrebu,
Šumarski fakultet 1998 (ur. S. Matić),
1–709.


SUMMARY: The paper presents the past course and achievements of the
reform of the higher educational system at the Faculty of Forestry of the University
of Zagreb. The reform is part of the effort undertaken in order to include
the Faculty in the European Area of Higher Education (EHEA) and the European
Research Area (ERA). A three-cycle educational system has been
adopted and the curricula for undergraduate, graduate and postgraduate studies
have been devised on a 3 + 2 + 3 (2) or 180 + 120 + 180 (120) ECTS
points basis. Three undergraduate studies have been established: Forestry,
Urban Forestry and Wood Technology, whose programmes are already followed
by two generations of students. The following graduate study program
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 68     <-- 68 -->        PDF

A. P. B. Krpan: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAVOD ZA ŠUMARSKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 157-170
mes have been developed: Forestry and Urban Forestry, Nature and Environment
Protection and Wood Technology Processes and Design of Wood Products.
Graduate studies in the Forestry department contain two programmes:
Silviculture and Forest Management with Wildlife Management and Techniques,
Technologies and Management in Forestry.


An improved proposal for doctoral study has been developed in the Forestry
Department consisting of three programmes (Silviculture and Wildlife Management,
Techniques, Technologies and Management in Forestry, and Urban
Forestry, Nature Protection, Forest Management and Protection), as well
as a doctoral study programme Wood Technology. Specialist postgraduate
studies have been devised in ten programmes.


Key words: Faculty of Forestry Zagreb, reform of higher educational
system