DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 171-175
UDK 630* 156 + 132


JELEN FRATAR – JEDINSTVENA POJAVA U JELENA OBIČNOGA


RED DEER HUMMEL – A UNIQUE FEATURE IN A RED DEER STAG


Dean KONJEVIĆ*, Uwe KIERDORF**, Zdravko JANICKI*,
Alen SLAVICA*, Krešimir SEVERIN*


SAŽETAK: Jeleni bez rogova, bilo da je riječ o potpunom nedostatku rogova
ili zakržljalim rogovima u obliku kvrga, mogu se povremeno uočiti u
raznim oblicima uzgoja jelenske divljači. U anglosaksonskoj literaturi ovakve
se jelene naziva hummel. U ovome je radu predstavljen slučaj prividno bezrogog
jelena (jelen fratar – sukladno tradicionalnom nazivlju u nas), odstrijeljenog
tijekom razdoblja rike 1981. godine na području Sokolovca, Hrvatska.
Jelen je procijenjen na 5 godina starosti, te je neposredno po odstrjelu vagnuo
200 kg. Jelen je posjedovao mala rožišta s neznatnom količinom tkiva
roga (kvrge). Nadalje je uočen nesrazmjer u visini između lijevoga (17 mm) i
desnoga (35 mm) rožišta. Sukladno literaturi ova se pojava dovodi u svezu s
kvantitativno ili kvalitativno nedostatnom ishranom tijekom prve godine života,
kada se rožište razvija, rezultirajući njihovom nedostatnom razvijenošću.
Kako rast rogovlja započinje tek kada rožišta dosegnu odgovarajuću visinu,
nedostatna razvijenost rožišta ima za posljedicu potpunu bezrožnost ili pak
nalaz zakržljalih rogova u obliku kvrga. No, i određeni drugi čimbenici mogu
imati ulogu u genezi ovoga stanja. Činjenica je da rožišta u svome razvoju
ovise o androgenim hormonima pa nedostatna količina ovih hormona ili pak
nedostatna zastupljenost receptora za androgene smještenih na rogotvornoj
pokosnici (engl. antlerogenic periosteum), može rezultirati nedostatnim razvojem
rožišta i posljedičnom bezrožnosti.


K l j u č n e r i j e č i : jelen fratar, rožište, rogovlje, nepotpuni razvoj


UVOD – Introduction


Pod rogovljem podrazumijevamo koštane nastavke som rasta rogovlja, a sastoji se od četiri različite faze:
čeonih kostiju u mužjaka većine vrsta Jelena (kao i rasta, konačne mineralizacije, skidanja čupe i odbaciženki
irvasa i karibua, a samo iznimno i u ženki ostalih vanja rogovlja. Ciklus rasta rogovlja je periodična povrsta),
a koji godišnje prolaze redovitu potpunu regene-java koju u slučaju jelena iz umjerenih i arktičkih kliraciju
(Goss 1968, 1983). Shodno tomu, rogovlje matskih područja regulira količina dnevnog svjetla (fopredstavlja
jedini primjer potpune regeneracije, hi-toperiod). Pri tome je poznata činjenica kako rogovlje
stološki složenoga dijela tijela u sisavaca (L i 2003; jelena običnoga i jelena lopatara započinje svoj rast u
Kierdorf i Kierdorf 2007). Sam proces u kojemu proljeće, a rogovlje srnjaka u jesen (Bu ben ik 1990).
dolazi do rasta i odbacivanja rogovlja naziva se ciklu-Vrsna specifičnost jelenskog rogovlja u suglasju sa či


njenicom kako na svijetu obitavaju 53 različite vrste


Dean Konjević, dr. vet. med., prof. dr. sc. Zdravko Janicki, jelena, osigurava čitav spektar raznih oblika i veličina


doc. dr. sc. Alen Slavica & Krešimir Severin, dr. vet. med.:


rogovlja (P r ic e i dr. 2005). Rogovlje je povezano s


Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Sveučilište u
Zagrebu Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb, koštanim nastavcima čeonih kostiju ili rožištima, koja
tel.: 2390 - 156, e-mail: dean.konjevicŽvef.hr predstavljaju ne samo fizičku i fiziološku vezu rogovlja


prof. dr. sc. Uwe Kierdorf: Zavod za biologiju,


i tijela, već osiguravaju i osnovu iz koje rogovlje raste.


Sveučilište u Hildesheimu, Marienburger Platz 22, 31 141
Hildesheim, Njemačka Sama uloga pokosnice u rastu rožišta i rogovlja poznata
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 70     <-- 70 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K, Severin: JELEN FRATAR - JEDINSTVENA ... Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 171-175
je još od pionirskih istraživanja Hermana Hartwiga
(Hartwig 1967; Hartwig i Schrude 1974). Presađivanje
spomenute pokosnice, kasnije od strane G o s s a
(1983) nazvane rogotvomom pokosnicom (engl. antlerogenic
periosteum) na druge dijelove tijela urodilo je
rastom ektopičnih rožišta i rogovlja, čak i u slučaju presađivanja
na udaljene dijelove tijela poput prednjih
nogu (Hartwig i Schrude 1974; Goss i Powell
1985; Kierdorf i Kierdorf 2000). No tek su novija
istraživanja potvrdila prethodne pretpostavke (Gruber


1937) kako je upravo pokosnica vrha rožišta ta koja osigurava
glavninu stanica odgovornih za produkciju novog
rogovlja (Kierdorf i Kierdorf 1992; Kierdorf
i dr. 1994; Li i dr. 2001; Kierdorf i dr. 2003;
Li idr.2005).


Pojava odraslih mužjaka jelena običnoga bez rogovlja,
u anglosaksonskoj literaturi nazvanih hummel, povremeno
je opisivana u prirodnom uzgoju jelenske divljači,
ali i na jelenskim farmama (Lincoln i Short
1969; Mitchell iParish 1970;Lincoln idr. 1973;
Lincoln i Fletcher 1976; Lincoln 1984; LiS utti e 1996). U našoj lovačkoj hteraturi, pojavu ovakvih
jelena navodi Kesterčanek (1896), kada jelene,
koji umjesto rogovlja imaju tek kvrge pokrivene kožom,
naziva jelenima Iratrima. Iako ih opisuje, jedan od doajena
hrvatskoga lovstva ne pruža nikakvo pobliže objašnjenje
ove pojave.


U ovome radu predstavljen je primjer jelena fratra
iz prirodnoga uzgoja u kontinentalnom dijelu Republike
Hrvatske.


PRIKAZ SLUČAJA - Case report


Naizgled bez rogovlja, 200 kg težak (žive vage) jelen
obični odstrijeljen je početkom studenoga 1981.
godine na području Sokolovca, Hrvatska. Starost jelena
je sukladno stupnju istrošenosti zubala i općem dojmu
(Wagenknecht 1979) procijenjena na 5 godina.
Jelenje ispoljavao klasično ponašanje mužjaka za vrijeme
rike, usprkos prividnom nedostatku rogovlja kao
sekundarnih spolnih oznaka. Tijekom postupka po odstrjelu
i odrobljavanja životinje uočen je nedostatak
jednoga muda, nažalost nije zabilježeno i kojega. U
ovome dijelu moramo naglasiti kako odrobljavanje životinje
nije provodila osoba veterinarske naobrazbe, te
shodno tome nismo u mogućnosti isključiti mogući


Slika 1. Lijevo rožište s malom s neznatno formiranim tkivom
roga, u visini vijenca i detaljno ulašteno.


Figure 1 A left cranial outgrowth exhibiting poorly developed
pedicle with rather scarce antler tissue developed at the
area of coronet and thoroughly polished.


jednostrani kriptorhizam (zaostajanje muške spolne
žlijezde u trbušnoj šupljini). Detaljnim pregledom lubanje
utvrđena je prisutnost manje količine koštanog
tkiva roga na oba rožišta (razlog zbog kojega smo jelena
prethodno nazivali prividno bezrogim). To postojeće
tkivo roga bilo je oskudno razvijeno, uglavnom
isključivo u razini vijenca te detaljno ulašteno (Slika
1.). Nadalje, uočen je popriličan nerazmjer u visini lijevoga
i desnoga rožišta. Pri tomu je visina lijevoga rožišta,
mjereno savitljivom čeličnom vrpcom od točke
gdje se rožište odvaja od nadočnog luka do vijenca, iznosila
17 mm (Slika 2.). Visina desnoga rožišta, mjerena
na isti način, iznosila je 35 mm (Slika 2.).


Slika 2. Prikaz lijevog i desnog rožišta sa shematskim prikazom
početne i završne točke mjerenja. Obratite pozornost na
nesrazmjer u visini između lijevoga i desnoga rožišta.


Figure 2 Left and right pedicle, with schematic model of measure


ment points. Note discrepancy in height between right


and left pedicle.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 71     <-- 71 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K, Severin: JELEN FRATAR – JEDINSTVENA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 171-175
RASPRAVA – Discussion


Prema dostupnim podacima, jeleni fratri opisivani su
pretežito u staništima lošijeg boniteta, te je shodno tomu
ova pojava opisivana kao posljedica loših hranidbenih
prilika (Li i S u tt i e 1996). Nasljedna komponenta je
pritom odbačena, uslijed činjenice kako muški potomci
ovakvih jelena redovito imaju rogovlje. Nije u potpunosti
razjašnjena mogućnost vezanja ovog svojstva na recesivne
gene, čime je mogućnost njihova ispoljavanja
znatno umanjena. Većina jelena fratara opisivanih u literaturi
ili uopće nije imala rožišta, ili su ona bila nedostatno
razvijena, dosežući maksimalnih 20 mm visine.
Sukladno takvom nalazu, Lincoln (1984) zaključuje
kako nemogućnost izgradnje rogovlja u jelena fratara
počiva zapravo u nemogućnosti izgradnje rožišta. U
sklopu histoloških istraživanja takozvanog rogotvornog
područja (vrh rožišta) jelena fratara, L i i S u t t i e
(1996) uočavaju tanji stanični i vezivno-tkivni sloj rogotvorne
pokosnice, naravno u usporedbi s normalnim
jelenom. Razvoj samoga rožišta moguće je podijeliti u
tri faze nazvane prema modelu okoštavanja: intramembranoznu,
prijelaznu i modificiranu endohondralnu
fazu (K i e r d o r f i dr. 1994; L i i Su t ti e 1994). Prijelaz
iz intramembranozne u prijelaznu fazu te potom iz
prijelazne u endohondralnu fazu zbiva se onoga trenutka
kada rožište dosegne odgovarajuću visinu. U slučaju
jelena fratara prikazanih od strane L i i Su t ti e
(1996), rožište se pri visini od 15 mm još uvijek nalazilo
u intramembranoznoj fazi okoštavanja, iako bi s
obzirom na visinu rožišta ova faza u normalnog jelena
već bila zamijenjena prijelaznom. U suglasju s navedenim
istraživanjem L i i S u t t i e (1996) zaključuju
kako je zapravo pravi razlog bezrožnosti u jelena fratara
njihova nemogućnost pokretanja stvarnog rasta rožišta
i zaokruživanja svih faza razvoja, prihvaćajući pritom
nedostatnu ishranu kao uzrok ovog stanja. U
našem slučaju, činjenica da je jelen u trenutku odstrjela
težio 200 kg, zapravo nam i ne govori previše za ili
protiv teze kako je nedostatna ishrana uzrok ovakvih
stanja. Naime, rožišta se u jelena običnih razvijaju tek
do nekih 5 mjeseci starosti, kada dovršavaju svoj rast
(Fennessy i Suttie, 1985), vrijeme za koje mi ne
možemo utvrditi njegov hranidbeni status. Doduše,
specifičnosti lovstva i prirodnoga uzgoja divljači u Republici
Hrvatskoj i srednjoeuropskim zemljama, temeljeni
na procjeni kvalitete staništa za svaku pojedinu
vrstu (određivanje boniteta), površine prikladne za uzgoj
(lovnoproduktivna površina) i određivanju maksimalnog
mogućeg broja određene vrste divljači (lovnogospodarskog
kapaciteta), a sve to uz sustavnu provedbu
zimske prihrane. Navedeno, uz poznavanje prosječne
kvalitete staništa u Republici Hrvatskoj, zapravo
osigurava prikladne prehrambene uvjete tijekom cijele
godine. No, uz ishranu postoje i određeni drugi čimbenici
koji također mogu biti uključeni u genezu ove ne


pravilnosti. Tako je primjerice za razliku od inzulinu
sličnoga hormona rasta 1 (IGF-1), uloga androgenih
hormona u razvoju rožišta i kasnijem rastu samoga rogovlja
još uvijek nedostatno razjašnjena. No, ipak je
sve očitije kako su androgeni odlučujući za rast rožišta.
U slučaju ovdje prikazanog jelena fratra, nedostatak
jednog muda ne bi trebao rezultirati značajnijim padom
količine cirkulirajućih androgena. Naime, s obzirom
da je ovdje riječ o parnim organima, vrijedi poznata
činjenica da u nedostatku jednoga, drugi dio organskoga
para preuzima i njegovu funkciju (nadoknađuje
nedostatak). Također, ukoliko je predmetni jelen bio
kriptorhid, postoji i mogućnost da mudo zaostalo u trbušnoj
šupljini ipak zadrži određeni dio funkcija (produkcije)
(za primjer kriptorhidnih jelena s otoka Kodiak
vidi: Bubenik i dr. 2001; Veeramachaneni
i dr. 2006). S obzirom na prikazane činjenice, kao jedan
od mogućih uzroka navedenog stanja također se
nameće i nedostatna zastupljenost receptora za andro-
gene hormone na rogotvornoj pokosnici.


Ki e r do r f i K ie r d o rf (2001) opisali su slučaj
jednostrane bezrožnosti u jelena običnoga, procijenjenog
na 5 do 6 godina starosti. Navedeni je jelen imao
razvijeno rožište i lijevu granu roga (sa pet parožaka),
dok je na desnoj strani lubanje imao samo zakržljalo
rožište dužine 31 mm. Slično kao i u predmetnom slučaju,
zaključeno je kako je najvjerojatniji uzrok jednostrane
bezrožnosti nedostatna zastupljenost receptora
za androgene hormone.


Sljedeću zanimljivost ovoga slučaja predstavlja
nesrazmjer u visini između lijevoga i desnoga rožišta.
Naime, iako je poznato kako je asimetričnost lijeve i
desne strane tijela zapravo normalna pojava, te da nikada
nećemo naći dva potpuno istovjetna roga lijeve i
desne strane, uočena dvostruka razlika u visini rožišta
ne može se pripisat normalnoj asimetriji. Jedna od mogućnosti
je i u takozvanom kontra-lateralnom učinku.
Naime, izvještaji o takozvanom kontra-lateralnom učinku,
gdje ozljeda primjerice lijeve noge uzrokuje nepravilnosti
u rastu desne grane roga i pripadajućih struktura,
relativno su česti u lovačkoj literaturi. Ipak, do
danas ova pojava nije znanstveno potvrđena pouzdanim
promatranjem dostatno velikog broja ozlijeđenih jelena.
Uz navedeno, pokojni doajen svjetskog istraživanja
jelenske divljači Anthony B. Bubenik postavio je pretpostavku
o postojanju parnih centara za rast roga (AGC


– kratica od engl. antler growth centre), po jedan centar
za svaku stranu roga, odgovornih za takozvanu trofičku
memoriju (Bubenik 1966). Ova je pretpostavka nekoliko
puta testirana istraživanjima uloge živčanog sustava
u ciklusu rasta roga (B u be ni k i dr. 1982, 1990).
Danas najveću zapreku prihvaćanju ove pretpostavke
predstavlja činjenica kako postojanje AGC-a nije nikada
znanstveno potvrđeno. Do trenutka dok navedene poja


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 72     <-- 72 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K, Severin: JELEN FRATAR – JEDINSTVENA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 171-175
ve ne budu znanstveno prihvaćene ili odbijene, možemo
samo zaključiti kako podrijetlo hormona (lijevo ili
desno mudo, ili pak injekcijska aplikacija) nije od važnosti
jednom kada se hormon nađe u krvi, te isto tako ne
može niti biti uzrokom kontra-lateralnog učinka. Shodno
tomu, također je moguće zaključiti kako bi neznatna
razlika u općenito nedostatnoj zastupljenosti receptora
za androgene hormone na rogotvornoj pokosnici mogla
rezultirati uočenim nerazmjerom u visini između lijevoga
i desnoga rožišta.


Konačno, važnost jelena fratara u prirodnom uzgoju
jelenske divljači leži u tome da je na temelju dostupnih
metoda praktički nemoguće procijeniti njegov trofejni
potencijal za potomstvo, a posebice s obzirom na
činjenicu kako nije potpuno isključena mogućnost postojanja
recesivnog gena odgovornog za bezrožnost.
Što se pak tiče samih jelena fratara, oni s obzirom na
svoju bezrožnost nemaju nikakvu trofejnu, a samim
time i vrlo malu ekonomsku vrijednost.


ZAHVALA – Acknowledgement


Rad je potpomognut sredstvima projekta Ministar


stva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvat


ske, pod nazivom: “Primijenjena biomedicinska istra-


LITERATURA


Bubenik, A. B., 1966: Das Geweih. Paul Parrey Verlag,
Hamburg.


Bubenik, G. A., A. B. Bubenik, E. D. Stevens,


A. G. Binnington, 1982: The effects of neurogenic
stimulation on the development and
growth of bony tissues. Journal of Experimental
Zoology 219, pp. 205–216.
Bubenik, G. A., 1990: Neuroendocrine regulation of
the antler cycle. U: Horns, pronghorns and antlers
(Bubenik, G. A., A. B. Bubenik, ur.), Springer-
Verlag, New York, pp. 474–487.


Bubenik, G. A., J. P. Jacobson, K. D. Schams,


L. Bartoš, 2001: Cryptorchidism, hypogonadism
and antler malformations in black-tailed
deer (Odocoileus hemionus sitkensis) of Kodiak
Island. Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 47, pp.
241–252.
F e nn e s s y, P. F., J. M. Suttie, 1985: Antler growth:
Nutritional and endocrine factors. U: Biology of
Deer Production (Fennessy, P. F., K. R. Drew,
ur.), Bulletin, 22, Royal Society of New Zealand,
Wellington, pp. 239–250.


Goss, R. J., 1968: Inhibition of growth and shedding
of antlers by sex hormones, Nature, 220, pp.
83–85.


G o ss , R. J., 1983: Deer antlers: Regeneration, function,
and evolution. Academic Press, New York.


Goss, R. J., R. S. Powel, 1985: Induction of deer
antlers by transplanted periosteum I. Graft size
and shape. Journal of Experimental Zoology,
235, pp. 359–373.


Gruber, G. B., 1937: Morphobiologische Untersuchungen
am Cervidengeweih. Werden, Wechsel
und Wesen des Rehgehörns, Nachrichten von
der Gesselschaft der Wissenschaften zu Göttin


živanja jelenske divljači”, šifra: 053-0532400-2399.
Autori se nadalje zahvaljuju gosp. Milanu Žariću na
ustupanju jelenske lubanje.


– References
gen, Matematisch-Physikalische Klasse NF,
Fachgruppe VI, 3, pp. 9–63.
Hartwig, H., 1967: Experimentelle Untersuchungen
zur Entwicklungsphysiologie der Stangenbildung
beim Reh (Capreolus c. capreolus L.
1758). Roux’ Archiv für Entwicklungsmechanik,
158, pp. 358–384.
Hartwig, H., J. Schrudde, 1974: Experimentelle
Untersuchungen zur Bildung der primären Stirnauswüchse
beim Reh (Capreolus capreolus
L.). Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 20, pp.
1–13.
Kesterčanek, F. Ž., 1896: Lovstvo, Nakladom Kr.
Hrv. – Slav. – Dalm. Zemaljske Vlade, Zagreb,
str. 7.
K i e r d o rf , H., U. Kierdorf, 1992: State of determination
of the antlerogenic tissues with special reference
to double-head formation, U: The biology
of deer (Brown, R. D., ur.), Springer-Verlag,
New York, pp. 525–531.
Kierdorf, H., U. Kierdorf, T. Szuwart, U.
Gath, G. Clemen, 1994: Light microscopic
observations on the ossification process in the
early developing pedicle of fallow deer (Dama
dama), Annals of Anatomy, 176, pp. 243–249.
Kierdorf, U., H. Kierdorf, 2000: Delayed ectopic
antler growth and formation of a double-had
antler in the metacarpal region of a fallow buck
(Dama dama L.) following transplantation of
antlerogenic periosteum. Annals of Anatomy,
182, pp. 365–370.
K i e r d o rf , U., H. Kierdorf, 2001: Unilateral antler
growth in a red deer stag (Cervus elaphus). Zeitschrift
für Jagdwissenschaft, 47, pp. 275–279.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 73     <-- 73 -->        PDF

D. Konjević, U. Kierdorf, Z. Janicki, A. Slavica, K, Severin: JELEN FRATAR – JEDINSTVENA . Šumarski list br. 3–4, CXXXII (2008), 171-175
K i e r d o rf, U., E. S t o ffe ls , D. S t o ff el s , H. L i n c o l n, G. A., F. E. G ui n e s s, T. J. F l e t c h e r,
Kierdorf, T. Szuwart, G. Clemen, 2003: 1973: The history of a hummel. Part 3. Sons
Histological studies of bone formation during with antlers, Deer, 3, str. 26–31.


pedicle restoration and early antler regeneration Li n c o l n, G. A., T. J. F l e t c h e r, 1976: Induction of
in roe deer and fellow deer, Anatomical Record, antler growth in congenitally polled Scotish red
273A, pp. 741–751. deer stag, Journal of Experimental Zoology,


K i e r d o rf, U., H. K ie r d orf , 2007: Deer antler 195, pp. 247–252.
regeneration: new insights and concepts, U: 2nd Li n c o l n, G. A., 1984: Antlers and their regeneration
International Symposium Game and Ecology – A study using hummels, hinds and haviers.
Book of Abstracts (Janicki, Z., ur.), pp. 49. Proceedings of Royal Society of Edinburgh,
L i , C., J. M. S u t t i e , 1994: Light microscopic studies 82B, pp. 243–259.
of pedicle and early first antler development in Mitchell, B., T. Parish, 1970: Are hummels bigger
red deer (Cervus elaphus), Anatomical Record, than stags with normal antlers?, Deer 2, pp.
239


239, pp. 198–215. 521–522.


Li, C., J. M. Suttie, 1996: Histological examination P r ic e , J. S., S. A l l e n , C. F a u c h e u x , T. A l t h of
the antlerogenic region of red deer (Cervus naian, J. G. Mount, 2005: Deer antlers: a
elaphus) hummels, New Zealand Veterinary zoological curiosity or the key to understanding
Journal, 44, pp. 126–130. organ regeneration in mammals?, Journal of
Li, C., A. J. H a r r i s , J. M. S u t t i e, 2001: Tissue Anatomy, 207, pp. 603–618.
interactions and antlerogenesis: New findings Veeramachaneni, D. N. R., R. P. Amann, J. P.
revealed by a xenograph approach, Journal of Jacobson, 2006: Testis and Antler Dysgenesis
E


Experimental Zoology, 290, pp. 18–30. in Sitka Black-Tailed Deer on Kodiak Island,


Li , C., 2003: Development of deer antler model for Alaska: Sequela of Environmental Endocrine
biomedical research, Rec. Adv. Res. Updates, 4, Disruption?, Environmental Health Perspectipp.
256–274. ves, 114, supplement 1, pp. 51–59.


Li, C., J. M. S ut t ie , D. E. C l ark , 2005: Histolo-Wagenknecht, E., 1979: Altersbestimmung des
gical examination of antler regeneration in red Erlegten Wildes, 5 Aufl., J. Neumann-Neudeer
(Cervus elaphus), Anatomical Record, damm, Melsungen.
282A, pp. 163–174.


Lincoln, G. A., R. V. Short, 1969: The history of a
hummel, Deer, 1, pp. 372–373.


SUMMARY: Occasionally, antlerless red deer stags, showing complete
absence of antlers or possessing only antler knobs, can be observed. In the
English literature, antlerless red deer stags are referred to as hummels. In this
paper we present the case of a red deer hummel shot during the ruting season
of 1981, in the area of Sokolovac, Croatia. The stag was aged at 5 years and
weighed approximately 200 kg (undressed). The stag possessed only small
pedicles and almost completely lacked antlers. Only small knobs of antler
bone were present bilaterally. Furthermore, a discrepancy in height between
left (length 17 mm) and right (length 35 mm) cranial outgrowth was observed.
In the literature, the occurrence of antlerless red deer stags is mainly attributed
to under- or malnutrition during the first year of life when pedicle development
takes place, and a resulting underdevelopment of the pedicles.
Because growth of antlers (at a normal rate) only starts after the pedicles have
reached a critical size, insufficient growth of pedicles will result in a completely
antlerless condition or, as in the present case, in the formation of only a very
small amount of antler bone. However, also other factors could result in insufficient
pedicle growth. As pedicle growth depends on androgenic stimulation,
low levels of circulating androgens or a low density of androgen receptors in
the antlerogenic periosteum could lead to poor pedicle growth and in consequence
to a complete or almost complete lack of antler growth


al ost co plete lack of antler gro th.
Key words: red deer


hummel, pedicle, antler, incomplete development