DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


KAKO ZAŠTITI I POTRAJNO GOSPODARITI SUMAMA?


O tom problemu zasjeda i Forum za šume Ujedinjenih
naroda. Održivo upravljanje šumama nameće se
kao jedan od ključnih čimbenika ne samo u kontekstu
zaštite okoliša, već i u kontekstu ekonomskog i socijalnog
razvoja ljudskog društva. Suma u ravnoteži, veza
tradicije i tehnologije bio je moto XXII. lUFRO šumarskog
kongresa, koji je održan u kolovozu 2005. godine
u Australiji.


Kongres je rezolucijama ukazao na područja istraživanja
za koja se pretpostavlja kako bi mogla značajno
pomoći boljem razumijevanju problema šumarstva,
uključujući ispunjenje uravnoteženog pristupa očuvanju
i potrajnom gospodarenju šumama. Prilagođavanje šuma
na klimatske promjene, primjenu genetičkih izvora i biotehnologije
za buduće potrajno gospodarenje šumama.
Utjecaj stanovništva na šumarsku znanost i šumarstvo,
povećanje vrijednosti produkcija šuma kroz tehnološke
inovacije, uloga edukacije, komunikacije i kapacitet
znanstvene grade koji jamči potrajno gospodarenje.


Kako zaštiti i potrajno gospodariti šumama? Na to
složeno pitanje možemo odgovoriti samo spoznajom o
sveobuhvatnoj zakonitosti rasta i razvoja šuma. Samo
spoznajom kako funkcionira šumski ekosustav. Treba
uočiti pojave u šumi, prepoznati temeljna načela gibanja,
a potom pronaći formulu koja oponaša rast šuma.


Izvođenjem projekta istraživanja ekološko-gospodarskih
tipova šuma Republike Hrvatske, postavljeno
je preko 3000 ploha u svim šumskim zajednicama, na
kojima su se obavile dendrometrijske izmjere sastojinske
strukture. Izmjereno je na stotine tisuća visina i isto
toliko izbušeno stabala radi utvrđivanja prirasta. Posječeno
je preko tisuću stabala glavnih vrsta drveća radi
totalne analize, kako bi se istražila zakonitost rasta i
razvoja šuma. Metodom Poincareovih presjeka preslikana
je dinamika rasta i prirasta stabla. Na presjecima
su uočena periodična gibanja, godovi koji imaju zatvorenu
petlju. Rast koji se iz godinu na godinu ponavlja,
periodično je gibanje. Takvo gibanje može se preslikati
točkama u faznom prostoru. Drugim riječima periodičnost
nam daje mogućnost nadzora nad stabilnošću
šume i praćenja potrajnog gospodarenja.


Suma je kompleksni i kaotični nelinearni dinamički
sustav. Definicija šume skovana je iz najnovijih znanstvenih
spoznaja i teorija. Teorije nelinearnih dinamičkih
sustava i teorije determinističkog kaosa. Teorija relativnosti,
kvantna teorija i teorija determinističkog
kaosa obilježila je proteklo 20. stoljeće. Deterministički


kaos je znanost budućnosti, koji će omogućiti onaj mentalni
pomak koji je potreban da ljudi shvate u kojoj mjeri
je priroda deterministički sustav, podobna za iskorišćivanje,
a u kojoj mjeri je ćudljiva i nepredvidljiva.


Prema opće prihvaćenoj definiciji: Teorija determinističkog
kaosa je kvalitativno proučavanje nestabilnog
neperiodičnog ponašanja u determinističkim nelinearnim
dinamičkim sustavima.


Jedan fizičar je istakao: Relativizam je uklonio njutnovsku
iluziju o apsolutnom prostoru i vremenu, kvantna
fizika san o upravljivom postupku mjerenja, a kaos
laplasijansku iluziju o determinističkoj predskazivosti.


Tijekom potrage za formulom koja oponaša rastenje
šuma, pristup je bio istovremeno redukcionistički i
holistički. Izbor modela Logaritamske spirale i Zakona
prigušenih sinusoidnih oscilacija bio je pun pogodak i
odlučujući za daljnja proučavanja. Primjena nelinearnih
jednadžbi, jednadžbi prigušenih i prisilnih gibanja
(titraja) bio je redukcionistički pristup. Povezivanje
suptilnih veza univerzalnih konstanata prirode, valnih
amplituda, koeficijenata ili brojeva s rastom šume bio
je holistički pristup.


Znanstveni pogled holizmu došao je iz kvantne fizike,
kada je fizičar Werner He is enb erg 1927. godine
došao do poznatih relacija neodređenosti. Nakon otkrića
čestično-valnog dualizma Louisa Da Brogliea ,
uslijedilo je i Heisenbergovo paradoksalno otkriće o
nemogućnosti istovremenog mjerenja položaja i brzine
subatomskih čestica. Utvrđujući kako se opažanja i
sama pojava ne mogu međusobno razdvojiti, na dramatičan
je način došao do zaključka kako odvojeni dijelovi
u prirodi ne postoje.


Sveobuhvatna je paradigma kako put modeliranja
prirode vodi kroz diferencijalne jednadžbe. Ključ spoznaje
rasta organske tvari nalazi se u logaritamskoj spirali
i Zakonu prigušenih sinusoidnih oscilacija. Brzinu
rasta šuma poput tajanstvene sedmice regulira konstanta
fine strukture a. Fundamentalna je i bezdimenzionalna
konstanta u kvantnoj fizici, a u rastu šuma igra ulogu
atomske nerelativističke brzine. Kvadrat je elementarnog
naboja u prirodnim jedinicama. Konstanta fine
strukture a približno je 1/137 dio brzine svjetlosti. Plavozeleni
klorofil a sastoji se od 137 atoma: Cjj Hj2 N4
OJ Mg. Molekula klorofila u središtu ima atom magnezija
koji listu daje zelenu boju. Na jesen kada lišće izgubi
vodu ono postane žuto.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 80     <-- 80 -->        PDF

u potrazi za tajanstvenom sedmicom uočene su
suptilne veze koje postoje između broja atoma u klorofilu
i rasta drveća. Umnožak perioda maksimalnih amplituda
prirasta i recipročnog broja atoma u klorofilu
daje koeficijente pulsacije debljinske i visinske stridcture.
Svaka vrsta drveća ima svoj period prirasta, frekvenciju
koja određuje brzinu rasta.


Na visinski rast djeluje sila gravitacije kojom visinsko
rastenje postaje prisilno. Brzina prisilnog visinskog
rasta određena je kvadratom recipročnog broja
atoma u klorofilu.


Amplituda širenja krošnje, omjer je broja dana u
godini i broja atoma u klorofilu. Omjer širenja grana
određenje univerzalnom konstantom 2.664. Amplituda
diKine debla je eigenvrijednost 4.669, njezina skalirana
eigenvrijednost 4.090 amplituda je dužine krošnje,
a njihov zbroj 8.759 amplituda je visinskog rasta.
Omjeri veličina debla prema ograncima, ogranaka prema
granama, grana prema grančicama, grančice prema
izdancima, dolaze sve bliže i bliže broju 4.669, što se
više približavaju vrhu stabla. Ovo udvostručenje poznato
je pod imenom bifurkacija. Udvostručenje perioda,
opće je prirodno načelo. Fizičar Mitchel F e i g e n baum
preslikavajući logističku jednadžbu, otkrio je
prirodni dinamički model, matematički dokaz kaosa u
prirodi. Na temelju čisto kvalitativnog modela Feigenbaum
je dobio kvantitativno, numeričko predviđanje.


Dinamički sustav, je onaj sustav kojem se stanje tijekom
vremena mijenja, sidcladno s nekim pravilom ili
postupkom koji zovemo dinamika. Brzina promjene,
rasta i razvoja šuma može se izmjeriti i modelirati nelinearnim
jednadžbama. To su kompleksne jednadžbe
rasta i razvoja šume. Kompleksne jednadžbe prigušenih
gibanja debljinske strukture i jednadžbe prisilnih
gibanja visinske strukture. Koeficijent otpora rastu k
jedini je nelinearni parametar u jednadžbama, a koji
oscilira između vrijednosti Oil . Brzinu rasta pojedinog
stabla ili sastojine modeliramo iteracijama koeficijenta
otpora rastu. Jednostavno iteracijama, usklađujemo
brzinu modela s brzinom rasta drveća. Na jednostavan
način detektira se disipativna struktura šume,
šuma u ravnoteži, blizu ravnoteže i struktiffa šume daleko
od ravnoteže.


Holistički pristup, ijedan od prvih razrađenih opisa
samoorganizirajućih sustava bila je teorija disipativnih
stridctura belgijskog kemičara i fizičara Ilya Prigoginea.
Teorija disipativnih struktura govori o kretanju
od reda prema neredu i sve većoj entropiji. Prema
drugom zakonu termodinamike, dok entropija raste
energija se gubi nepovratno. Rasipanje energije koja je
nepovratna na molekularnoj razini prati suprotan proces
uređenog kaosa na subatomskoj razini. Pojam disipativna
uveo je kako bi objasnio koherentno ponašanje
u sustavima daleko od stanja ravnoteže. Prema Prigo


gineu, disipativne strukture su otoci reda u moru nereda,
održavajući i povećavajući svoj red na način da povećavaju
nered svog okruženja.


Svjetska monetama ekonomija je disipativna, disipativna
je ekonomija Europske Unije, disipativna je
ekonomija Republike Hrvatske, a ekonomija Hrvatskog
šumarstva ovisi o disipativnoj strukturi šuma.


Brzina rasta u jednadžbama označena je grčkim
slovom "F, baš kao i Schrodingerova valna jednadžba.
Schrodingerova jednadžba je linearna i preslikava trodimenzionalno
subatomske titrajne sustave kao uzbiu"kano
more.


Kompleksne jednadžbe rasta i razvoja šuma su nelinearne,
preslikavaju rast i razvoj šuma u pet i više dimenzija.
Rješenja su kompleksni brojevi koji preslikani
u koordinatni sustav tvore dendrograme, u kojima
okomiti smjerovi prikazuju amplitude ili multidimenzionalne
vektore, a vodoravni smjerovi prikazuju prostor
i vrijeme. Kompleksni brojevi topološka su dimenzija,
a skupovi kompleksnih brojeva fraktalna dimenzija
šume. Stabla u šumi su fraktali čija se učestalost
može preslikati u koordinatni sustav.


Integracijom kompleksnih brojeva dobiva se prirast,
a daljnjom integracijom rast debljinske i visinske
stridcture.


Kompleksne jednadžbe rasta i razvoja šuma, suvremeni
su alati za višedimenzionalno modeliranje sastojinske
debljinske i visinske stridcture. Kvalitativni modeli
za kvantitativno, numeričko predviđanje rasta i
prirasta šuma, kvalitativni model za numeričko bonitiranje
staništa, kvalitativni modeli za numeričku procjenu
brzine rasta, dijagnozu vitalnosti i detekciju disipativne
strukture sastojine.


Za prirodoslovce, teorije ne znače ništa, ako nisu
osnovane na prirodnim zakonitostima i poduprte odgo