DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 239-244
UDK 630* 304 + 964 (001)


UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO


THE EFFECTIVENESS OF ANTI-VIBRATION GLOVES: PART II


Vlado GOGLIA*, Josip ŽGELA**, Igor ĐUKIĆ*


SAŽETAK: Zaštita rukovatelja mehaniziranim sredstvima rada od izlaganja
vibracijama provodi se na različite načine. Jedna od mjera zaštite koja se
primjenjuje je korištenje antivibracijskih rukavica. Različiti su stavovi o učinkovitosti
primjene te zaštitne mjere. O tome se i danas vode mnoge rasprave.
Mnogi stručnjaci s područja vibracija koje se prenose na tijelo osporavaju
učinkovitost antivibracijskih rukavica. Ispitivanje prigušnih svojstava rukavica
propisano je međunarodnim normama ISO 10819-1996 i EN ISO 10819-1996
te nacionalnom normom HRN ISO 10819-2000. Na postupak ispitivanja propisan
spomenutim normama ima velik broj primjedbi, pa se mnogi istraživači
pri ocjeni prigušnih svojstava rukavica priklanjaju ispitivanjima u pogonskim
uvjetima. Takva su ispitivanja obavljena i na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. Rezultati ispitivanja iznose se u
ovome radu.


K l j u č n e ri j e či : ergonomija, vibracije, antivibracijske rukavice, ispitivanje


UVOD – Introduction
Problem mjerenja i vrednovanja vibracija koje se mjerenja prigušnih svojstava također je predmet raspraprenose
na tijelo rukovatelja te na temelju toga procjena ve (D o n g et al. 2003). Poznato je da se učinkovitost
rizika, problem je s kojim se stručna javnost imala priliantivibracijskih
rukavica ispituje ili prema proceduri
ku često susretati (G ogl i a 1997, G o g li a et al. 2002, propisanoj u međunarodnim normama ISO 10819-1996.
Dong et al. 2006). Ograničavanje dnevnog izlaganja i EN ISO 10819-1996, ili tzv. ispitivanjima u pogonvibracijama
na dopustivu razinu nastoji se provesti poskim
uvjetima izravno na ruci rukovatelja tijekom rukonajprije
prigušenjem intenziteta vibracija. Korištenje vanja onim mehaniziranim sredstvom rada na kojemu
antivibracijskih rukavica jedan je od takvih pokušaja. treba osigurati zaštitu. U ovome se radu iznose rezultati
Međutim, učinkovitost primjene antivibracijskih rukaistraživanja
prigušnih svojstava pet različitih tipova anvica
je dvojbena i još je uvijek predmet rasprave u znantivibracijskih
rukavica u pogonskim uvjetima.
stvenoj i stručnoj javnosti (G r iff in 1998). Metoda


DEFINICIJA PROBLEMA – Problem definition
Učinkovitu zaštitu od prekomjernog izlaganja viju
u samom mehaniziranom sredstvu rada. Na taj se nabracijama,
moguće je provesti tako da se priguši izvor čin razina vibracija koje se pojavljuju na prihvatnim
vibracija. To podrazumijeva postavljanje prigušnih eleručkama
značajno smanjuje. Smatralo se da bi uporaba
menata u lancu prijenosa vibracija na ruke rukovatelja. antivibracijskih rukavica s ugrađenim prigušnim umetPrigušivači
se u obliku tzv. amortizera redovito ugrađu-cima mogla polučiti daljnja prigušenja. Pojavio se velik
broj proizvođača rukavica koji su svoje proizvode nu


*
Prof. dr. sc. dr. h. c. Vlado Goglia, mr. sc. Igor Đukić, dili pod nazivom “antivibracijske rukavice”, a da nikaŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, da nije provedeno mjerenje i ocjena njihove učinkovi-
Svetošimunska 25, pp. 422, HR-10000 Zagreb


tosti. Pojedini tipovi rukavica nude se po prilično viso


** Mr. sp. Josip Žgela, Hrvatske šume d.o.o.
Lj. F. Vukotinovića 2, HR-10000 Zagreb kim cjenama te predstavljaju značajni izdatak. Stoga se