DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 239-244
UDK 630* 304 + 964 (001)


UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO


THE EFFECTIVENESS OF ANTI-VIBRATION GLOVES: PART II


Vlado GOGLIA*, Josip ŽGELA**, Igor ĐUKIĆ*


SAŽETAK: Zaštita rukovatelja mehaniziranim sredstvima rada od izlaganja
vibracijama provodi se na različite načine. Jedna od mjera zaštite koja se
primjenjuje je korištenje antivibracijskih rukavica. Različiti su stavovi o učinkovitosti
primjene te zaštitne mjere. O tome se i danas vode mnoge rasprave.
Mnogi stručnjaci s područja vibracija koje se prenose na tijelo osporavaju
učinkovitost antivibracijskih rukavica. Ispitivanje prigušnih svojstava rukavica
propisano je međunarodnim normama ISO 10819-1996 i EN ISO 10819-1996
te nacionalnom normom HRN ISO 10819-2000. Na postupak ispitivanja propisan
spomenutim normama ima velik broj primjedbi, pa se mnogi istraživači
pri ocjeni prigušnih svojstava rukavica priklanjaju ispitivanjima u pogonskim
uvjetima. Takva su ispitivanja obavljena i na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. Rezultati ispitivanja iznose se u
ovome radu.


K l j u č n e ri j e či : ergonomija, vibracije, antivibracijske rukavice, ispitivanje


UVOD – Introduction
Problem mjerenja i vrednovanja vibracija koje se mjerenja prigušnih svojstava također je predmet raspraprenose
na tijelo rukovatelja te na temelju toga procjena ve (D o n g et al. 2003). Poznato je da se učinkovitost
rizika, problem je s kojim se stručna javnost imala priliantivibracijskih
rukavica ispituje ili prema proceduri
ku često susretati (G ogl i a 1997, G o g li a et al. 2002, propisanoj u međunarodnim normama ISO 10819-1996.
Dong et al. 2006). Ograničavanje dnevnog izlaganja i EN ISO 10819-1996, ili tzv. ispitivanjima u pogonvibracijama
na dopustivu razinu nastoji se provesti poskim
uvjetima izravno na ruci rukovatelja tijekom rukonajprije
prigušenjem intenziteta vibracija. Korištenje vanja onim mehaniziranim sredstvom rada na kojemu
antivibracijskih rukavica jedan je od takvih pokušaja. treba osigurati zaštitu. U ovome se radu iznose rezultati
Međutim, učinkovitost primjene antivibracijskih rukaistraživanja
prigušnih svojstava pet različitih tipova anvica
je dvojbena i još je uvijek predmet rasprave u znantivibracijskih
rukavica u pogonskim uvjetima.
stvenoj i stručnoj javnosti (G r iff in 1998). Metoda


DEFINICIJA PROBLEMA – Problem definition
Učinkovitu zaštitu od prekomjernog izlaganja viju
u samom mehaniziranom sredstvu rada. Na taj se nabracijama,
moguće je provesti tako da se priguši izvor čin razina vibracija koje se pojavljuju na prihvatnim
vibracija. To podrazumijeva postavljanje prigušnih eleručkama
značajno smanjuje. Smatralo se da bi uporaba
menata u lancu prijenosa vibracija na ruke rukovatelja. antivibracijskih rukavica s ugrađenim prigušnim umetPrigušivači
se u obliku tzv. amortizera redovito ugrađu-cima mogla polučiti daljnja prigušenja. Pojavio se velik
broj proizvođača rukavica koji su svoje proizvode nu


*
Prof. dr. sc. dr. h. c. Vlado Goglia, mr. sc. Igor Đukić, dili pod nazivom “antivibracijske rukavice”, a da nikaŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, da nije provedeno mjerenje i ocjena njihove učinkovi-
Svetošimunska 25, pp. 422, HR-10000 Zagreb


tosti. Pojedini tipovi rukavica nude se po prilično viso


** Mr. sp. Josip Žgela, Hrvatske šume d.o.o.
Lj. F. Vukotinovića 2, HR-10000 Zagreb kim cjenama te predstavljaju značajni izdatak. Stoga se
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 22     <-- 22 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: II DIO
Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
pristupilo razvoju takve metode mjerenja prigušnih
svojstava rukavice koja bi bila primjenjiva u našim
uvjetima, a mogla bi dati ocjenu učinkovitosti antivibracijskih
rukavica. Smatralo se da prigušna svojstva
rukavica koje se koriste kao zaštita pri rukovanju određenim
mehaniziranim sredstvima rada moraju odgovarati
frekvenciskoj karakteristici izvora vibracija. Najbo


lja bi prigušna svojstva rukavice trebale pokazati u
onom frekvencijskom području u kojemu je intenzitet
vibracija najveći. Istovjetan se pristup primjenjuje i kod
odabira osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od buke.
Stoga je prevladao stav da će se mjerenjima u stvarnim


- pogonskim uvjetima, dobiti objektivan uvid u kvalitetu
pojedinih tipova antivibracijskih rukavica.
METODA MJERENJA I MJERNI INSTRUMENTARIJ
Measuring method and measuring equipment


Mjerenje vibracija izravno na prihvatnoj ručki te
potom mjerenje istih na ruci rukovatelja nakon što se
između ručke i ruke postavio prigušni sloj rukavica,
omogućuje uvid u učinkovitost prigušenja koje se rukavicama
postiže. To se prigušenje može iskazati na
razne načine:


1.
Odnosom rezultantnih vektora vrednovanih ubrzanja
izmjerenih na ručki i onih izravno na ruci rukovatelja:

(1)


WAS,


gdje je: (Xp - faktor prigušenja za kojeg se očekuje
da bude <1; WASj - rezultantni vektor vrednovanog
ubrzanja na prihvatnoj ručki šWeighted Acceleration
Sum, m/sČ; WAS2 - rezultantni vektor vrednovanog
ubrzanja na ruci rukovatelja nakon umetanja
prigušnog sloja, m/sČ.


Prigušenje se može iskazati i u pojedinim osima, također
odnosom vrednovanih ubrzanja u pripadajućoj
osi na ruci rukovatelja i na prihvatnoj ručki:


hwx,y,z2


a.
(2)
ahwx,y,zĐ


gdje je aČj,2 č faktori prigušenja po osima za koje se
isto tako očekuje da budu <1; a, ´hwx,y,zl vrednovana
ubrzanja vibracija po osima na prihvatnoj ručki,
m/s ; a, ´hwx,y,z
2 vrednovana ubrzanja vibracija po
osima na ruci rukovatelja nakon umetanja prigušnog
sloja, m/sČ.


3.
Za detaljniji uvid u prigušna svojstva antivibracijskih
rukavica može se napraviti i frekvencijska analiza
ubrzanja po osima po srednjim frekvencijama
terci u frekvencijskom rasponu od 6,3 - 1250 Hz, kako
to međunarodne norme i preporučuju.
Za potrebe mjerenja izrađen je poseban nosač troosnog
akcelerometra s naslonom podlogom. Preko naslona
podloge troosni se akcelerometar postavlja ili izravno
na prihvatnu ručku, ili se na prihvatnu ručku
oslanja posredstvom prigušnog sloja antivibracijskih
rukavica (si. 1). U prvom se slučaju vibracije mjere istodobno
u sve tri osi izravno na prihvatnoj ručki, a u
drugom se slučaju mjere vibracije koje se nakon prigušenja
u prigušnom sloju prenose na ruku. Da bi se


Slika 1. Troosni akcelerometar s nosačem


Figure 1 Threeaxial accelerometer with the holder


nosač posredstvom prigušnog sloja rukavica mogao
smjestiti između ruke i prihvatne ručke, na rukavicama
su napravljeni prorezi, kako to prikazuje si. 2. Prihvat
ručke motorne pile s tako umetnutim držačem prikazuje
si. 3. Za ova mjerenja korištena je motorna pila
STIHLMS640, S/N 162619034. Sva su mjerenja obavljena
na prednjoj prihvatnoj ručki.


Mjerenja su obavljena kod tri režima rada i to:


-
u praznom hodu,
-
u punome gasu i
-
tijekom rezanja.
Slika 2. Rukavica pripremljena za mjerenja


Figure 2 Glove prepared for measurement
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
Slika 4. Shematski prikaz mj emog lanca


Figure 4 Measuring chain schematick representation


Slika 3. Prihvat prednje ručke motorne pile s rukavicom i akcelerometrom


Figure 3 Holding the motor chain saw front handle with the glove
and accelerometer


Režimi rada pri kojima su mjerenja
obavljena s ciljem da se ocjene
prigušna svojstva rukavica odabrani
su u skladu ponajprije s onim
Tablica 1. Komponente mjernoga lanca
Table 1 Measuring chain components
No.
1.
Oprema
Troosni akcelerometar
Proizvođač
Kistler
Tip
8762A10
SN
2042134
režimima rada koji se očekuju tijekom
rada motorne pile, a isto tako i 2. Mjerno pojačalo
s pred obradom signala National Instruments NI USB 9233 1232101
u skladu s preporukama međuna3.
Prijenosno računalo Toshiba Tecra S3


rodne norme ISO 7505.
Već je ranije spomenuto da je za mjerenja korišten na osnovi kojega je bilo moguće iskazati više rezultata.
troosni akcelerometar, što podrazumijeva da su se ubrVremena
usrednjavanja su uzimana u skladu s preporuzanja
vibracija mjerila istodobno u sve tri koordinatne kama. Za svaki se rezultat provodila i frekvencijska
osi. Položaj akcelerometra bio je usklađen s biodinaanaliza
ubrzanja vibracija po srednjim frekvencijama
mičkim koordinatnim sustavom propisanim međunaterci,
izračunavane su vrijednosti vrednovanih ubrzarodnom
normom ISO 8725-1985. Tijekom mjerenja nja po osima, te na kraju, izračunavani rezultantni vekkorištenje
mjerni sustav prikazan na si. 4. Za svaki retori
vrednovanih ubrzanja. Karakteristike pojedinih
žim rada uzimanje reprezentativni vremenski uzorak elemenata mjernoga lanca sadržane su u tablici 1.


MJERENJA I REZULTATI MJERENJA - Measurements and measurement results


Sva su mjerenja obavljena u krugu mehaničke radionice
Šumarije Lepavina 14. studenog 2006. godine,
po djelomično oblačnom vremenu. Vanjska je temperatura
tijekom mjerenja bila 6 °C, relativna vlaga 65 %, a
barometarski tlak iznosio je 1019 hPa. Za potrebe mjerenja
pripremljena je prizma svježe posječene bukovine.
Širina prizme bila je u skladu s preporukama međunarodne
norme ISO 7505 (si. 5). Prije mjerenja na
svim su rukavicama napravljeni prorezi kako bi se nosač
akcelerometra mogao smjestiti izravno na ruku.
Prigušni se sloj pritom nalazio između podnožja nosača
troosnog akcelerometra i ručke. Mjerenja su obavljena
u sva tri smjera koordinatnih osi istodobno za tri
režima rada i za svaki tip rukavica, te bez rukavica na


1 ..... . ,Č1 . , -1 r-, 1 Slika 5. Svježe posječen trupac tvrdoga drva pripremljen za mie


prednjoj pnhvatnoj rucki motorne pile. Za svako je JČ-J


mj erenj e uzimano po pet uzoraka na osnovi kojih j e iz-pČgČČČ 5 Preshfy-felled hardwood test log shape prepared for mea


računavana aritmetička sredina. Frekvencijska analiza surement


241
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTTVIBJIACIJSKIH RUKAVICA: II DIO Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
obavljena je za sva mjerenja. Zbog ograničenosti prostora
na ovome mjestu nije moguće iznijeti i rezultate
frekvencijske analize. Za svaku je os pri svim režimima
rada izračunavana vrijednost vrednovanog ubrzanja
vibracija, te je na temelju tih vrijednosti potom izračunavan
rezultantni vektor vrednovanog ubrzanja.
Rezultati su prikazani u tablicama 2. do 4.


Tablica 2. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zi WAS vrijednosti u praznome hodu, m/sČ
Table 2 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at idling, m/sČ


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
3,02
Os
y3,48
z
1,69
WAS
4,91
Decade 3,31 1,18 1,81 3,95
Husqvarna 2,57 3,20 1,81 4,49
Santini 2,90 1,93 1,83 3,93
Venitex 1,85 4,63 1,73 5,27
Vibra Guard 3,25 1,22 1,23 2,92


Tablica 3. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zi WAS vrijednosti u punome gasu, m/sČ
Table 3 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at full load, m/sČ


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
3,02
Os
y
3,48
z
1,69
WAS
4,91
Decade 3,31 1,18 1,81 3,95
Husqvarna 2,57 3,20 1,81 4,49
Santini 2,90 1,93 1,83 3,93
Venitex 1,85 4,63 1,73 5,27
Vibra Guard 3,25 1,22 1,23 2,92


Tablica 4. Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija za osi
x,y,zĐ WAS vrijednosti pri rezanju, m/sČ
Table 4 Frequency-weighted acceleration values in all
three axes and WAS values at cutting, m/s


Tip zaštitnih
rukavica
Bez rukavica
X
4,26
Os
y3,05
z
2,92
WAS
6,00
Decade 3,63 1,97 4,10 5,82
Husqvarna 3,42 2,61 3,64 5,64
Santini 3,35 3,02 2,87 5,35
Venitex 3,63 3,25 2,95 5,69
Vibra Guard 3,76 2,90 3,57 5,94


Vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija po osima
te WAS vrijednosti sadržane u tablicama 2-4, grafički
su prikazane u dijagramima na si. 6 do 9. Kako je
jasno vidljivo na si. 6, mjerenja u praznome hodu pokazala
su da samo jedan tip ispitivanih rukavica pokazuje
relativno dobra prigušna svojstva. Kod dva tipa
rukavica gotovo da nema nikakve razlike, dok je kod
dva tipa rukavica došlo do povećanja razine vibracija.
Razmatranja se odnose na vrijednosti rezultantnih vektora
vrednovanih ubrzanja. Slična su svojstva rukavice


pokazale i u pojedinim osima, stoje također jasno vidljivo
na si. 6.


Slika 6. Grafički prikaz vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti u praznome hodu


Figure 6 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at idling


U punome gasu rukavice su pokazale puno bolja prigušna
svojstva. To je vidljivo iz grafičkog prikaza WAS
vrijednosti na si. 7. Od pet ispitanih rukavica četiri su tipa
pokazala dobra prigušna svojstva kod najvećeg broja
okretaja, dok je kod jednog tipa rukavica izmjeren neznatni
porast razine vibracija. Ovi su rezultati u skladu s
rezultatima drugih istraživanja istog problema. Ona su,
naime, utvrdila da antivibracijske rukavice dobra prigušna
svojstva pokazuju jedino kod viših frekvencija.


Slika 7. Grafički prikaz vrijednosti vrednovanih ubrzanja vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti u punom gasu


Figure 7 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at full load


Na si. 8 grafički su prikazane razine vibracija po
osima, kao i WAS vrijednosti dobivene mjerenjima tijekom
rezanja. Iz grafičkog je prikaza vidljivo daje od
pet ispitanih tipova rukavica jedan pokazao dobra
svojstva, dva tipa neznatna te dva tipa zanemariva prigušna
svojstva. Kod rezanja nije ni najednom tipu ru
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 25     <-- 25 -->        PDF

V. Goglia, J. Zgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO
Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 239-244
Slika 8. Grafički prikaz vrij ednosti vrednovanih ubrzanj a vibracija
za sve tri osi i WAS vrijednosti pri rezanju


Figure 8 Graphical representation of the frequency-weighted acceleration
values in all three axes and WAS values at cutting


kavica uočen porast WAS vrijednosti u odnosu na razinu
vibracija izmjerenu bez uporabe rukavica.


Zbirni grafički prikaz WAS vrijednosti za sva tri
režima rada prikazanje na si. 9. Iz slike je očito da su
kod rezanja izmjerene zanemarive razlike razina vibracija
bez rukavica i uz njihovu uporabu. Te su razlike
takve da mogu biti i posljedica uobičajenih i prihvatljivih
pogrešaka mjerenja. Nasuprot tomu, na istoj se sli


ZAKLJUČAK


Mjerenjima je pokazano da postoje značajne razlike
u prigušnim karakteristikama pojedinih tipova antivibracijskih
rukavica. U praznome hodu neke od ispitanih
rukavica ne samo da ne prigušuju vibracije, već i
povećavaju njihovu ukupnu razinu. Iz tabličnih i grafičkih
prikaza vidi se da su vrijednosti vrednovanih
ubrzanja vibracija u praznome hodu znatno većeg intenziteta
od onih u punome gasu i tijekom rezanja. Uz
to, vrijeme rada pile u praznome hodu dostaje zastupljeno
tijekom rukovanja pilom, pa su prigušna svojstva
rukavica u tom režimu rada itekako značajna. Tijekom
rezanja mjerenja nisu pokazala značajne razlike sveukupne
razine vibracija sa zaštitnim rukavicama i bez
njih. Najbolja su prigušna svojstva rukavice pokazale


LITERATURA


Goglia, V. 1997. Ergonomske značajke šumarske


mehanizacije - problemi njihova mjerenja i


vrednovanja. Mehanizacija šumarstva, 22(4),


209-217
Goglia, V., Z. Gospodarić,R. Beljo, I. Đukić,


I. Kovačev, 2004. Izloženost vozača malog
poljoprivrednog traktora vibracijama. Zbornik
radova Actual tasks on agricultural engineering.


Opatija


Slika 9. Ukupan grafički prikaz WAS vrijednosti


Fifure 9 Graphical representationof cumulative WAS values


ci vidi da su tijekom punoga gasa svi tipovi rukavica
pokazali dobra prigušna svojstva. Posebno je dobra
svojstva prigušenja pokazao jedan tip rukavica. Za razliku
od rezultata mjerenja dobivenih pri rezanju i kod
punoga gasa, u praznome hodu dva tipa rukavica ne samo
da ne pokazuju svojstva prigušenja, već naprotiv,
povećavaju ukupnu razinu vibracija.


- Conclusion
kod najvećeg broja okretaja. To je ujedno i režim u kojemu
pila najmanje radi tijekom korištenja, pa su nam
u usporedbi s prethodna dva, prigušna svojstva u tom
režimu rada i manje važna. Ovi rezultati ne predstavljaju
usamljeni slučaj. Slični su rezultati dobiveni i u
drugim nezavisnim istraživanjima. Na temelju svega
ranije navedenog, može se zaključiti da postoje značajne
razlike u prigušnim karakteristikama pojedinih tipova
antivibracijskih rukavica. Stoga je za ispravan odabir
rukavica nužno provesti prethodna mjerenja njihovih
prigušnih svojstava.


- References
Dong,R. G.,D.E. Welcome, T.W McDowell,
Y. Z. Wu, 2006. Measiffement of biodynamic
response of human Hand-arm system. Journal of
Sound and Vibration, 294, 807-827
Griffn,
M. J. 1998. Evaluating the effectiveness of
gloves in reducing the hazards of hand-transmitted
vibration. Ocupational and Environmental
Medicine, 55, 340-348
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 26     <-- 26 -->        PDF

V. Goglia, J. Žgela, I. Đukić: UČINKOVITOST ANTIVIBRACIJSKIH RUKAVICA: II DIO Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 239-244
Dong, R. G., T. W. McDowell, D. E. Welkome, bility of gloves at the palm of the hand. Interna


W. P. Smutz, A. W. Schopper, C. Warren, tional Standard Organization, Geneva.
J. Z. Wu, S. Rakheja, 2003. On-the hand meISO
7505-1986. Forestry machinery – Chain saws –
asurement methods for assessing effectiveness Measurement of hand-transmitted vibration. Inof
anti-vibration gloves. International Journal of ternational Standard Organization, Geneva.
Industrial Ergonomics, 32, 283–298.


ISO 8727-1985. Mechanical vibration and schock – HuISO
10819-1996. Mechanical vibration and shock – man exposure – Biodinamic coordinate system.


Hand-arm vibration – Method for the measureInternational
Standard Organization, Geneva.


ment and evaluation of the vibration transmissi-


SUMMARY: There are various ways of reducing the health-hazards of
hand-transmitted vibration. One of the possible protective measures is the use
of the anti-vibration gloves, but their efectiveness is still subject to discussion
and many experts are questioning it. The procedure for measurement and evaluation
of the vibration transmissibility of the anti-vibration gloves is given in
ISO 10819-1996 and EN ISO 10819-1996 as well as in the National Standard
HRN ISO 10819-2000. Due to the numerous objections on the testing procedure
recommended by the above standards many researchers prefer field- testing.
In order to assess the efectiveness of anti-vibration gloves of five different
manufactureres the Faculty of Forestry – University of Zagreb in co-operation
with the public enterprise Hrvatske šume Ltd. carried out a field-testing.
The paper reports on the testing results.


Key w o rd s : ergonomics, vibration, anti-vibration gloves, testing