DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Degmečić, M. Bićanić: ZNAČAJ TJELESNE TEŽINE KOD VRSTE EUROPSKA SRNA (Capreolus capreolus L.) Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 245-252
1. UVOD – Introduction
Prema podacima Državnog Zavoda za statistiku
Republike Hrvatske za 2005. godinu, na području istočne
Slavonije i Baranje, na 416 964 ha lovne površine
ima 6 151 grlo srneće divljači u proljetnom fondu. Ovu
brojnost srna treba uzimati s rezervom, jer je znanstvenim
istraživanjima, putem totalnog odstrjela, markiranja
i uz pomoć lovne statistike dokazano kako je stvarna
brojnost srna uvijek veća od one koja se dobije pomoću
uobičajenih načina prebrojavanja. Ta odstupanja
kod procjene brojnosti na niže, kreću se kao najmanja
za oko 30 %, pa čak i do 300 %, što ponajprije ovisi od
stupnja preglednosti i prohodnosti terena (A n d e r sen,
1953; Strandgaard, 1967; Flemberg, 1975;
Kurt, 1987). U pravilu u poljskim lovištima moguće
je točnije ustanoviti brojnost i spolno/dobnu strukturu
populacije srna nego u tipu šumsko-poljskih ili pak čisto
šumskih staništa srna. Dobra procjena brojnosti i
dobno-spolne strukture populacije je preduvjet za sastav
kvalitetnog lovno-gospodarskog plana. Bez podataka
o višegodišnjem stvarnom brojnom stanju populacije
srna i njenog spolnog i dobnog sastava, u jednom
lovištu nije moguće ni najboljim lovnim stručnjacima
propisati odgovarajuće mjere uzgoja i racionalnog korištenja
srna, a jednako tako nije moguće dati smjernice
gospodarenja, čijim provođenjem bi se mogla osigu


rati trajno visoka i kvalitetna produkcija srneće divljači
(Nikolandić, 1968).


Regionalne razlike u rastu, veličini tijela (K le in ,
1972; Andersen i dr. 1998) te dnevnom tjelesnom
prirastu kod lanadi (A n de r s e n i dr. 1998) uočene su i
evidentirane na mnogim područjima Europe. S obzirom
kako su glavni ciljevi lovnog-gospodarenja te upute o
selekcijsko-uzgojnim mjerama vezani na poznavanje tih
karakteristika (tjelesnih težina, brzine rasta i razvoja tijela
ili njegovih djelova), upravo ti podaci vrlo su važni
za poduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje
uzgoja srne. Istraživanja provedena u Danskoj (Kl ei n i
St ra n dgaa r d 1972), pokazala su da su tjelesno najveća
grla i grla sa najvećim indeksima brzine rasta i razvoja
tijela nalazili na područjima manje gustoće naseljenosti
populacije i s većim udjelom šumskog zemljišta u
odnosu na poljoprivredno zemljište. Nasuprot tomu, u
većim gustoćama naseljenosti i s većim udjelom poljoprivrednog
zemljišta, nađena su tjelesno manja grla.


Cilj ovog rada je ukazati na važnost praćenja tjelesnih
težina i prikazati kakav utjecaj imaju vrijednosti tjelesnih
težina na trofejnu vrijednost, uspjeh u oplodnji
(broj zametaka), uspjeh u rastu lanadi te kakvo značenje
imaju ove veličine prilikom selekcijsko-uzgojnih mjera.


2. PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA – Area and research methods
1) “Haljevo – Baranja”


Šumu Haljevo čine ravničarske šume tvrdih listopadnih
vrsta drveća: hrasta lužnjaka (Quercus robur),
graba (Carpinus betulus), bagrema (Robinia pseudacacia),
crnog oraha (Juglans nigra), brijesta (Ulmus campestris),
cera (Quercus cerris), klena (Acer campestre)
površine 1.900 ha, okružene na oko 200 m od šume ratarskim
kulturama (pšenica, kukuruz, šećerna repa i lucerka).
Od početka svibnja do 15. srpnja dva puta tjedno,
a nakon 15. srpnja jednom u 10 dana, tražena su po
lovištu mjesta lanjenja srna i lanad na leglu, koja još ne
prate majku. Posebno pažljivo pretraživana su pogodna
mjesta za lanjenje, kao što su zakorovljene šumske
čistine, dijelovi sastojina rjeđeg sklopa i razvijeno prizemno
raslinje, mlade šumske kulture i ratarske kulture
oko šume, lucerka i pšenica. U terenski obrazac upisani
su podaci: datum nađene lanadi, broj mladih u leglu i
međusobna udaljenost lanadi iz istog legla i izmjerena
težina lanadi (Nikolandić, 1968–1970; Nikolan dić
& Degmečić, 2007).


2) “Podunavlje – Baranja”


Tipično nizinsko stanište u kojemu dominiraju poljoprivredne
površine. Stanište je ispresijecano depresijama
u kojoj se razvila močvarna vegetacija, šaš i trska.
Osim obraslih depresija na staništu nalazimo i za


puštenu mrežu melioracijskih kanala koja svojim obalama
također pruža mjesta za zaklon, ali i za brst i ogriz
prirodnog raslinja. Velike parcele obrasle jednom ratarskom
vrstom dobar su zaklon samo tijekom jednoga
dijela godine, te je velika važnost upravo takvih parcela
u doba lanjenja i odrastanja lanadi. Ukupna tjelesna
težina srneće divljači vagana je neposredno po odstrelu,
mjerenjem neotvorene čitave divljači, s glavom i
unutrašnjim organima (Degmečić, 2006).


3) “Spačva – istočna Slavonija”


Nizinski tip lovišta. Tipično šumsko stanište srne s
mozaično raspoređenim manjim i većim depresijama i
barama. Glavna vrste hrast lužnjak (Q. robur) i poljski
jasen ( F. angustifolia) s bogatim slojem grmlja i prizemnog
rašća. Ukupna tjelesna težina srneće divljači
vagana je neposredno po odstrelu, mjerenjem neotvorene
čitave divljači, s glavom i unutrašnjim organima
(Degmečić, 2006).