DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5–6, CXXXII (2008), 253-258
UDK 630* 181.1


AREAL HRASTA OŠTRIKE (Quercus coccifera L.) U ZAPADNOM
DIJELU POLUOTOKA PELJEŠCA


AREA OF THE KERMES OAK (Quercus cocci/era L.) ON THE
WESTERN PART OF PENINSULA PELJEŠAC


Željko NAJVIRT*, Ante MILIČEVIĆ*, Šime MEŠTROVIĆ*


SAŽETAK: U radu je prvi puta detaljno utvrđen i iskartiran areal hrasta
oštrike (Quercus coccifera L.) na području zapadnog dijela poluotoka Pelješca
(zapadno i sjeverno od prometnice Orebić - Trpanj).


Iz literature je poznato da hrast oštrika u Hrvatskoj pridolazi na južnim
stranama poluotoka Pelješca – oko Orebića, ali njegov areal nije nigdje detaljno
opisan ni prikazan. Stoga po prvi puta utvrđujemo i opisujemo areal
hrasta oštrike na zapadnom dijelu poluotoka Pelješca, gdje u čistim i mješovitim
sastojinama zaprema površinu od 2235 ha, tvoreći tako zajednicu hrasta
oštrike i crnog jasena (Fraxino orni - Quercetum cocciferae H-ić 1958.).


Hrast oštrika zaštićena je vrsta na svim prirodnim staništima u Republici
Hrvatskoj od 9. 5. 1969. godine.


K l j u č n e ri j e č i : Pelješac, hrast oštrika, areal


UVOD Introduction
Hrast oštrika (Quercus coccifera L.) je vazdazeleni poluotoku Pelješcu, utvrdili smo područje na kojemu
mediteranski grm ili rjeđe nisko drvo, visoko do 20 mepridolazi
hrast oštrika, tvoreći na širem prostoru po


tara i prsnog promjera do 30 cm. Ima jaku i trajnu izda-sebnu zajednicu s crnim jasenom (Fraxinus ornus L.).
načku snagu iz panja i žilja, pa ga nalazimo u uzgojnom Glede općenito malog areala hrasta oštrike u Hrvatobliku
panjača i degradacijskom stadiju (makija, ga-skoj, značajno je registrirati taj, do sada u literaturi ne-


rig). Vrlo su rijetka pojedinačna stabla iz sjemena, i to opisan, na širem prostoru suvisli areal zajednice hrasta
ponajprije u parkovima. (Tri n a j s ti ć , I. 1974) oštrike i crnog jasena (Fraxino orni – Quercetum co


Obavljajući terenske radove pri izradi programa cciferae H-ić 1958).
gospodarenja za gospodarsku jedinicu “Nakovanj” na


RASPROSTRANJENOST VRSTE – Area of species


Hrast oštrika, prnar, komorika, hermesovac (Quer-Kapije i uspinje se do 670 metara nadmorske visine, u
cus coccifera L.), (Ilex coccifera Clus), (Quercus calli-Bugarskoj na južnim Rodopima do 800 metara n.v., a u
prinos Webb), (Quercus pseudococcifera Webb), (Quer-Grčkoj do 1100 metara n.v.).
cus mesto Boiss.) Na Apeninskom poluotoku ima ga u Apuliji, dok


Hrast oštrika rasprostire se u južnoj Europi, Maloj neznatan areal obuhvaća u atlantskom primorju.
Aziji, sjevernoj Africi, Siriji i Palestini (slika 1.). ProsU
Hrvatskoj oštrika izgrađuje veće sastojine makije
tire se duž cijelog Sredozemlja, posebice na Pirinej-na obali Konavala, na južnoj strani Pelješca i u istočskom
poluotoku, zatim na jugu Balkanskog poluotoka nom dijelu Korčule. Pojedinačni primjerci i manje sku(
u Makedoniji se prostire malo sjevernije od Demir pine u sastojinama crnike i degradiranih gariga, na oto


cima dopiru sve do Lošinja, dok je na morskoj obali


:Ž;Č


Mr. sc. Željko Najvirt, Uprava šuma podružnica Požega,


najsjevernije nalazište oštrike na južnim obroncima


Ante Miličević, dipl. ing. šum. Uprava šuma podružnica Požega,
Dr. sc. Šime Meštrović, red. prof. u mirovini Pančićeva 1 Zagreb Biokova kod Baćinskih jezera (Lovrić, A. Ž., 1981).