DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Z. Najvirt, A. Miličević, S. Meštrović: AREAL HRASTA OSTRIKE (Quercus coccifera L.) ...
Prema tipološkoj podjeli zauzima
zonu L, odnosno mediteransku
regiju, jadransku provinciju i eumediteransku
zonu.


Na istraživanom području hrast
oštrika prema dosadašnjim saznanjima
dolazi u sastav zajednice hrasta
oštrike i crnog jasena (Fraxino
orni - Quercetum cocciferae H-ić
1958) Vukelić, J., Đ. Rauš,
1998. Detaljnija istraživanja koja su
u tijeku dat će precizniju klasifikaciju.


U sintaksonomskom smislu
asocijacija pripada svezi Quercion
ilicis Br. - BI. (1931) 1936, redu
Quercetalia ilicis Br. - BI. (1931)
1936. i razredu Quercetea ilicis Br.
-BI. 1947.


Slika 1. Karta rasprostranjenosti hrasta oštrike


Picture 1 Kermes oak distribution map


Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 253-258


CILJ I METODA ISTRAŽIVANJABez obzira što glede proizvodnje drvne supstance
hrast oštrika nema posebno značenje, njegova je gospodarska,
ekološka i socijalna uloga u prostoru vrlo velika,
pa nije čudo daje kao rijetka vrsta na području Hrvatske
zaštićena po Zakonu o zaštiti prirode već 1969.
godine i to na svim staništima. Posebno je značajna uloga
hrasta oštrike u zaštiti tla od erozije, jer je otporan na
brst domaćih životinja i divljači. Osim toga, otporan je
na požare i brzo se obnavlja poslije požara, stvarajući
ponovno gusti pokrivač tla. Svojim kožastim, nazubljenim
lišćem i gustom krošnjom te velikim žirom koji dugo
ostaje na stablu, hrast oštrika daje prostoru posebno
osebujan i upečatljiv izgled. Osobito su dojmljivi pojedinačni
grmovi na prostorima gariga i kamenjara.
Terenskim kartiranjem šuma gospodarske jedinice
"Nakovanj", (USP Split, šumarija Korčula) odnosno
zapadnog dijela poluotoka Pelješca od ceste Podstup -
Trpanj, tijekom proljeća 2007. godine uočili smo veliko
učešće hrasta oštrike u panjačama i makijama, a posebno
na južnim obroncima. To nas je uputilo na detalj


- Goals and metods of research
nije kartiranje i izmjeru. Osnovali smo dvije osnovne
trajne plohe i na njima utvrdili sastav makije, a u posebnom
rezervatu šumske vegetacije čempresada "Pod
Gospu" postavili smo 36 osnovnih i kontrolnih trajnih
ploha na kojima smo izvršili izbrajanje stabalaca po
visinskim klasama do 0,5 m i 0,5 - 1,3 m te broj stabala
s promjerom do 5 cm u prsnoj visini.
Na temelju sastojinskih prilika i stanja šume odredili
smo način gospodarenja s ciljem potrajno-progresivnog
gospodarenja, uz očuvanje i proširenje areala hrasta
oštrike.
Povezano s navedenim, važno je odrediti područje
rasprostranjenja hrasta oštrike na teritoriju Hrvatske.
Cilj ovih istraživanja je utvrđivanje areala na prostoru
zapadnog dijela poluotoka Pelješac. To je ustvari i najšire
suvislo područje rasprostranjenja.
Pojedinačna stabla ili grupe stabala nalaze se i na
ostalom dijelu poluotoka Pelješac, što će biti predmetom
naših daljnjih istraživanja.


OSNOVNE KLIMATSKE I PEDOLOŠKE ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Basic klimatic and pedolog ic condition of research area


Klima na području poluotoka Pelješac je sredozemRadi
detaljnije analize klime navodimo podatke
na, sa toplim i suhim ljetima te blagim i kišovitim zimeteorološkog
opservatorija Dubrovnik - Gorica,
mama (Cfsax"). Po klimatskim karakteristikama razliizmjerene
u razdoblju od 1961. do 1990. godine (Drkuje
se južna obala (više temperature, jako jugo i visožavni
hidrometeorološki zavod, 1994.), kao i obične
ki valovi) od sjeverne obale (niže temperature, jaka bumeteorološke
postaje Orebić za razdoblje motrenja
ra i veća naoblaka). 1960-1980. godine.