DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2008 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Ž. Najvirt, A. Miličević, Š. Meštrović: AREAL HRASTA OŠTRIKE (Quercus coccifera L.) ... Šumarski list br. 5-6, CXXXII (2008), 253-258


Slika 3. Karta rasprostranjenja hrasta oštrike u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca


Picture 3 Kermes oak distribution map in western part of Pelješac peninsula


U zapadnom dijelu areala kod Lovišta krajnja graIzmeđu
Gornjeg Nakovnja i navedenih vrhova je
nica oštrike ne završava na morskoj obali, već zauzima prelazna zona u kojoj dolazi sve manje crnike, a sve


istočne ekspozicije na Biljčinoj glavici. Od te točke pa
do zaseoka Donji i Gornji Nakovanj oštrika je pomješana
s hrastom crnikom i ima relativno uzak areal uz
prometnicu Orebić - Lovište. U tom dijelu dolazi na
raznim ekspozicijama i nadmorskim visinama od 50
do 400 metara (između Donjeg i Gornjeg Nakovnja).


Južno od vrhova Goč, Pranja i Sućiffaj, pretežito na
južnim ekspozicijama dominira hrast oštrika, dok je
crnika više pojedinačna.


Slika 4. Makija i garig hrasta oštrike iznad Kućišta


Picture 4 Scroab Kermes oak on Kućište


više oštrike.


Na području gospodarske jedinice "Nakovanj", površina
uredajnog razreda makija oštrike s ograničenim
gospodarenjem iznosi 50,67 ha, a površina uredajnog
razreda garig oštrike s ograničenim gospodarenjem iz


nosi 309,95 ha. Sveukupna površina gariga i makija
oštrike (slika 4.) iznosi 360,62 ha (Najvirt, Ž. 2008).
Unutar makija oštrike postavljene su dvije osnovne


plohe na kojima je izvršena izmjera na krugovima, a podatke
o broju stabala po hektaru donosimo u tablici 3.


Tablica 3. Broj stabala po ha u makiji oštrike


Table 3 N° of trees in the scroab of Kermes oak


Promjer (cm) -Diemetar


Vrsta drveta


2,5 7,5


Tree species


Broj stabala - N° of trees
Quercus coccifera 8338 3582
Olea europeae -1194
Pinus halepensis -64
Ukupno -Total 8338 4840


Ukupno


Total


11940
1194
64
13198


Iz podataka (tablica 3.) vidimo da dominira hrast
oštrika koji je u stadiju koljika. Ima i dosta masline,
dok alepski bor pridolazi pojedinačno.


Analizirajući cijeli prostor na kojemu se pojavljuje
oštrika bez obzira na vlasništvo, (slika 3.) sveukupna